Lb-konsep Literasi Bahasa

download Lb-konsep Literasi Bahasa

of 17

Transcript of Lb-konsep Literasi Bahasa

 • 8/14/2019 Lb-konsep Literasi Bahasa

  1/17

  KONSEP

  LITERASIDisediakan oleh :

  Ong Ai LisTan Yee Ching

  Chong Wai Yip

  Hoo Pik Loong

  Ng Eric

 • 8/14/2019 Lb-konsep Literasi Bahasa

  2/17

  LITERASI

  Takrifan literasi (celik hurufataukenal huruf) biasanya memaksudkankeupayaan membaca dan menulis, ataukeupayaan menggunakan bahasauntuk

  membaca, menulis, mendengarr, danbertutur.

  Dalam konteks yang lebih tepat, literasi

  bermaksud mampu membaca danmenulis di tahap yang memadai untukberkomunikasi, atau tahap yangmembolehkan seseorang memahamidan meluahkan pandangan dalam

 • 8/14/2019 Lb-konsep Literasi Bahasa

  3/17

  Pertubuhan Pendidikan, Sains danKebudayaan PBB (UNESCO) telahmenggariskan takrifannya seperti

  berikut: "Literasi' iadalah keupayaanmengenal pasti, memahami, mentafsir,mencipta, menyampaikan, mengira danmenggunakan bahan cetak dan bertulis

  yang berkenaan dengan pelbagaikonteks. Literasi melibatkan suatu kontinum

  pembelajaran untuk membolehkanseseorang individu mencapaimatlamatnya, mengembangkan ilmupengetahuan dan potensinya, sertamenyertai masyarakat lebih luasdengan sepenuhnya."

  Pada zaman moden, buta huruf

 • 8/14/2019 Lb-konsep Literasi Bahasa

  4/17

  BAHASA

  Bahasa adalah milik manusia yangpaling penting untuk membezakanmanusia dengan makhluk-makhluk lain.

  Munusia dapat berhubung, melahirkanpandangan, perasaan dan pendapat,menyampaikan ilmu dan

  mengakulumasikannya, menciptakankeindahan melalui kesusasteraan danmenurunkan ilmu, kebudayaan,

  eradaban dari satu enerasi ke ada

 • 8/14/2019 Lb-konsep Literasi Bahasa

  5/17

  Definisi Bahasa

  Bahasa sebagai satu sintesisdaripada bunyi yang dibentuk olehlauform(bentuk luaran) dan fikiran

  yang dibentk oleh idenform(bentukdalaman)

  Daripada sistesis inilah berangam-

  ragam ujaran yang tidak terbatasjumlahnya dapat diterbitkan.

  ~

 • 8/14/2019 Lb-konsep Literasi Bahasa

  6/17

  Bahasa merupakan satu sistem

  isyarat yang mempunyai bahagianterpenting berupa gabungan ertidengan bayangan bunyi(bersifatpsikologi).

  Menurut beliau, erti dan bayanganbunyi tidak terpisah, tetapitergabung dalam satu rantaian

  ucapan menurut hukum-hukumtatabahasa.

 • 8/14/2019 Lb-konsep Literasi Bahasa

  7/17

  Bahasa adalah satu tabiat-tabiatyang sangat rumit.

  ~ Charles F. Hockett(melihat bahasa dari sudut

  psikologi bahaviurisme)

  Bahasa adalah satu sistemberstruktur daripada bunyi-bunyivokal dan urutan bunyi-bunyi yang

  dipakai sewenang-wenangnya ataudigunakan untuk berkomunikasi olehsekumpulan manusia.

  ~

 • 8/14/2019 Lb-konsep Literasi Bahasa

  8/17

  Definisi yang paling baru dan lazim(meneliti bahasa menurut fungsi dan

  bentuknya)

  5. Bahasa adalah satu struktur yang unik

  daripada bunyi-bunyi ucapan yangdipilih dan disusun untuk dipakai olehsesuatu masyarakat sebagai pelatberkomunikasi. (Fungsi)

  6. Seperti yang diertikan oleh Chomsky,bahasa adalah terdiri daripada kalimat-kalimat.

 • 8/14/2019 Lb-konsep Literasi Bahasa

  9/17

  Bahasa adalah sebagai satu lambangatau sistem lambang pertuturan yang

  arbitari, yang digunakan oleh anggotamasyarakat untuk berhubung.

  Ahli-ahli psikolinguistik moden telahmenjelaskan Pendapat Blosh dan Trageryang mendefinisikan bahasa sebagaisatu sistem kognitif manusia yang unikyang dapat dimanipulasi oleh manusia

  untuk menghasilkan sejumlah kalimatyang tidak terbatas berdasarkan unsur-unsur yang terbatas untuk dipakai olehmanusia itu sebagai alat berkomunikasi

 • 8/14/2019 Lb-konsep Literasi Bahasa

  10/17

  CIRI-CIRI BAHASA

  a) Bahasa mempunyai bunyi Bunyi di sini dimaksudkan adalah

  bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh

  alat-alat sebutan manusia. Segala bunyi bahasa sama ada

  bunyi-bunyi itu daripada bahasa kita

  atau daripada bahasa lain yang kitatidak faham adalah dihasilkan olehalat-alat yang sama, iaitu ronggamulut, hidng, paru-paru dan lain

 • 8/14/2019 Lb-konsep Literasi Bahasa

  11/17

  b) Bahasa mempunyai sistem

  Setiap bahasa mempunyai susunan

  yang tertentu, sama ada dalambentuk bunyi-bunyi perkataan,susunan perkataan, nahu ataupun

  bentuk sintaksis. Dalam bahasa terdapat beberapa

  unit tertentu yang dicantumkanmenjadi satu susunan yangsempurna dari segi strukturnya.

  Walaupun begitu tidak semuapercantuman unit-unit itu boleh

  -

 • 8/14/2019 Lb-konsep Literasi Bahasa

  12/17

 • 8/14/2019 Lb-konsep Literasi Bahasa

  13/17

  d) Bahasa mempunyai makna

  Bahasa wujud bersama-sama

  dengan institusi lain.Oleh itu bahasa bertugas untukmenyampaikan dan menyatakan

  sesuatu.Setiap pertuturan mempunyai ertibagi penutur dan pendengarnya.

  Terdapat satu kaitan rapat antarabunyi-bunyi yang dihasilkan olehmanusia dengan kebudayaan di

 • 8/14/2019 Lb-konsep Literasi Bahasa

  14/17

  e) Bahasa itu berubah

  Bahasa adalah berubah dan

  berkembang selagi penuturannyabergaul dan berinteraksi denganmanusia lain.

  Pertembungan kebudayaan,pertempuran manusia denganmanusia lainmenyebabkan

  pertambahan dan penguranganperbendaharaan kata sesuatubahasa itu.

 • 8/14/2019 Lb-konsep Literasi Bahasa

  15/17

  f) Bahasa itu arbitrari

  q Arbitrari bermaksud tidaksemestinya ada hubunganantara bunyi yang dilafazkandengan benda-benda yangdimaksudkan.

  qOleh kerana sifat-sifat arbitrari

  inilah maka kita dapati setiapbahasa mempunyai perkataan-perkataan yang berlainan bagi

 • 8/14/2019 Lb-konsep Literasi Bahasa

  16/17

  g) Bahasa itu linear

  Bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan

  satu demi satu, iaitu denganpergerakan alat-alat sebutan satumengikut yang lainnya.

  Maksudnya, dalam menyebutkalam, bunyi-bunyi yangdihasilkan ialah k diikuti dengan a, l,

  a dan m.Oleh itu, cara menurunkan apasahaja yang dituturkan jugadikatakan linear, satu demi satu

 • 8/14/2019 Lb-konsep Literasi Bahasa

  17/17

  TERIMA

  KASIH