Analisis Vibrasi Pada Blower

download Analisis Vibrasi Pada Blower

of 135

Transcript of Analisis Vibrasi Pada Blower

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  1/135

  LAPORAN KERJA PRAKTEK

  SECTIONINSPEKSI-DEPARTEMEN TECHNICAL

  PT KALTIM METHANOL INDUSTRI

  Analisis Vibrasi Tinggi pada Striper Air Blower Unit 01!"01

  Disusun untuk memenuhi persyaratan keuusan mata kuiah Ker!a Praktek

  Oeh "

  #ara Nuansa

  $%$$&'((

  PRO)RAM STUDI TEKNIK MESIN

  *AKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIR)ANTARA

  INSTITUT TEKNOLO)I #ANDUN)

  &'$+

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  2/135

  LE#BAR PEN$ESA%AN

  ANALISIS ,I#RASI TIN))I PADA STRIPER AIR BLOWER'$+-C'$

  LAPORAN KERA PRAKTEK

  PT. KALTIM METHANOL INDUSTRI/ #ONTAN)/ KALIMANTAN TIMUR

  Oeh

  #ara Nuansa

  $%$$&'((

  0isetu!ui 0an 0isahkan se1a2ai

  ap3ran Ker!a Praktek

  peri30e " % uni 4 $% ui &'$+

  #3ntan2/ ui &'$+

  Arie5 #ustaman Sai5u #ahri

  Inspe6ti3n Se6ti3n Mana2er Pem1im1in2 I

  $

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  3/135

  KATA PEN$ANTAR

  Aham0uiah/ pu!i syukur saya pan!atkan kepa0a A3h Subhanahu Wa

  Taalakarena 1erkat rahma0 0an karuniaNya saya 0apat menyeesaikan ker!a

  praktek 0an menyusun ap3ran ini 0en2an hasi yan2 6ukup memuaskan.

  Saya menyampaikan terima kasih kepa0a pihak-pihak yan2 su0ah

  mem1antu 1aik se6ara an2sun2 maupun ti0ak an2sun2 0aam penyeesaian

  ap3ran ini 0an seama masa ker!a praktek/ antara ain "

  $. PT. KMI yan2 teah mem1erikan kesempatan saya 0an teman-teman untuk

  meaksanakan ker!a praktek.&. #apak/ i1u/ 0an a0ik saya Nara.3. #apak Ari5 Haryant3 seaku Kapr30i Teknik Mesin IT#.4. #apak Harry Is7ara seaku k33r0inat3r PKL5. #apak Ari5 #ustaman seaku se6ti3n mana2er inspeksi/ Pak Sai5u #ahri

  seaku pem1im1in2 I/ Mas Ersha N3sea seaku pem1im1in2 II/ Pak 8a0i/

  Pak N3sa/ Mas #ayu/ Pak Saam/ Pak #an2kit/ 0an M1ak 9uan yan2

  su0ah menemani 0an mem1im1in2 seama 0i kant3r.6. #u 9in0a yan2 su0ah mem1antu men2urus a0ministrasi.

  7. #apak Ai :K3man0an; Mur03k3 yan2 su0ah mem1erikan tumpan2an 0anpea!aran-pea!aran seama saya 0an teman-teman ker!a praktek.

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  4/135

  Kaltim Methanol Industry KMI!a0aah se1uah perusahaan s7asta 0i

  #3ntan2/ Kaimantan Timur yan2 mempr30uksi methan3 0ari 1ahan 1aku 2as

  aam. Daam pr3ses pem1uatan methan3 a0a suatu pr3ses untuk mem1uat air

  yan2 su0ah 0i2unakan men!a0i murni kem1ai men!a0i a>ua 0emineraisasi.

  Daam Pr3ses ini 0iperukan aatstri"er air blo#eryan2 0i 2unakan untuk

  men2hian2kan kar13n0i3ksi0a ?CO&@ 03minannya 0an 2as-2as pen23t3r ainnya

  yan2 terarut 0aam air sehin22a merin2anka ker!a #ater treatment$ Stri"er air

  blo#er ini a0aah k3mp3nen pen2hem1us u0ara yan2 ter0iri 0ari m3t3r istrik

  se1a2ai pen22erak 0an impeer se1a2ai pen2hem1us u0ara.

  Daam pen22unaannya k3n0isi suatu aat ama-keamaan akan semakin

  menurun. Untuk memantau kea0aan aat terse1ut 0apat 0iihat 0ari p3a 2etaran

  yan2 ter!a0i 0ari 7aktu ke 7aktu. Ha sema6am ini 0ise1ut"redi%ti&e

  maintanan%e$ Dari Data i1rasi akan memperihatkan permasaahan pa0a mesin

  seperti" unbalan%e' misali(nment' looseness'kerusakan 1earin2/ 0. Den2an

  0ipa0ukan 0en2an anaisis ain seperti therm32ra5i 0an oil analisys kita 0apat

  mempre0iksi k3n0isi 0ari mesin 0en2an e1ih akurat. Sehin22a 1isa 0iakukan

  per1aikan yan2 tepat 0an !u2a impr3ement sehin22a mesin e1ih han0a. Daam

  ap3ran ini akan 0itampikan anisis kerusakan pa0a se1uahstri"er air blo#er

  0aam pr3ses pen23ahan methan3 1er0asarkan 2etaran yan2 0ihasikan aat

  terse1ut.

  Kata kun6i " methan3/ blo#er' "redi%ti&e maintenan%e' anaisis i1rasi.

  &A'TAR (S(

  %

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  5/135

  KATA PEN$ANTAR

  ...................................................................................................................................i

  ABSTRAKS(..........................................................................................................ii

  &A'TAR (S(..........................................................................................................iii

  &A'TAR $A#BAR.............................................................................................i

  &A'TAR TABEL................................................................................................iii

  BAB ( PEN&A%ULUAN.......................................................................................$

  $.$ Latar #eakan2..........................................................................................$

  $.& Maksu0 0an Tu!uan Ker!a Praktek............................................................&

  $.% Rumusan Masaah.....................................................................................&

  $.B Ruan2 Lin2kup Ka!ian..............................................................................%

  BAB (( TENTAN$ PT) K#(.................................................................................B

  &.$ Se!arah Perusahaan....................................................................................B

  &.& L3kasi Perusahaan.....................................................................................+

  &.% ,isi 0an Misi Perusahaan..........................................................................+

  &.B Lin2kup Peker!aan.....................................................................................

  &.+ a07a Peker!aan.......................................................................................(

  BAB ((( PROSES PRO&UKS( #ET%ANOL....................................................=

  %.$ Unit Utama..............................................................................................$$

  %.$.$ Unit $''............................................................................................$&

  %.$.& Unit &''............................................................................................&'

  %.$.% Unit %''............................................................................................&&

  %.$.B Unit B''............................................................................................&

  %.& Unit Utiitas.............................................................................................&

  %.&.$ Unit +'' 4 9ater Treatment.............................................................&(

  B

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  6/135

  %.&.& Unit ++' - Desainati3n....................................................................&(

  %.&.% Unit '' 4 S7eet 9ater C33in2 System.........................................& A;;eleration ?

  Karakteristik 2etaran ain 0an !u2a pentin2 a0aah per6epatan. Pa0a

  2am1ar $.&/ 0ititik A atau C ke6epatan 2etaran a0aah n3 tetapi pa0a 1a2ian-

  1a2ian terse1ut akan men2aami per6epatan yan2 maksimum. Se0an2 pa0a titik #

  ?netra@ per6epatan 2etaran a0aah n3. Se6ara teknis per6epatan a0aah a!u

  peru1ahan 0ari ke6epatan. Per6epatan 2etaran pa0a umumnya 0inyatakan 0aam/

  satuan :2s peak/ 0imana satu :2; a0aah per6epatan yan2 0ise1a1kan 3eh 2aya

  2raitasi pa0a permukaan 1umi. Sesuai 0en2an per!an!ian intemasi3na satuan

  2raitasi pa0a permukaan 1umi a0aah =

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  48/135

  Peng323ran p5ase getaran mem1erikan in53rmasi untuk menentukan

  1a2aimana suatu 1a2ian 1er2etar reati5 terha0ap 1a2ian yan2 ain/ atau untuk

  menentukan p3sisi suatu 1a2ian yan2 1er2etar pa0a suatu saat/ terha0ap suatu

  re5erensi atau terha0ap 1a2ian ain yan2 1er2etar 0en2an 5rekuensi yan2 sama.

  Gambar 4. 6Beda *asa

  7) Spi2e Energ8

  Karakteristik ain 0ari getaran yan2 khusus a0aah pen2ukuran spike

  ener2y. #esaran 0ari spike ener2i ini a1strak karena ti0ak 0apat 0i!easkan 0en2an

  2am1ar 0ari 2etaran 1an0u. Pen2ukuran spike ener2y a0aah pen2ukuran 2etaran5rekuensi tin22i aki1at a0anya pusa 0ari ener2i 2etaran. Pusa 0ari ener2i 2etaran

  yan2 ter!a0i pa0a mesin se1a2ai aki1at 0ari"

  $ Permukaan yan2 6a6at 0ari eement r3in2 1erarin2 atau 2ear.

  & Ru1s/ impa6ts/ 0an tera0i k3ntak antara 32am 0en2an 32am 0i 0aam

  mesin yan2 1erputar.

  % Airan steam 0en2an tekanan tin22i atau ke1363ran u0ara

  B Kaitasi aki1at airan yan2 tur1uen 0aam 5ui0s.

  Se6ara 0asar pen2ukuran spike ener2y a0aah pen2ukuran per6epatan 0ari

  suatu 2etaran sehin22a pen2ukuran ini san2at sensiti5 terha0ap 2etaran 0en2an

  5rekuensi tin22i yan2 0i aki1atkan karena ter!a0i kerusakan pa0a 1earin2 atau

  2ear. Pen2ukuran spike ener2i 0inyatakan 0aam satuan 2SE;.

  %

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  49/135

  Satuan-satuan Pen2ukuran

  A0a 1e1erapa satuan-satuan yan2 0i2unakan 0aam suatu pen2ukuran

  2etaran.

  Har2a Peak-t3-peak a0aah har2a ampitu03 0ari 2e3m1an2 sinus3i0a muai 0ari

  1atas atas sampai ke 1atas 1a7ah. Pen2ukuran 0ispa6ement suatu 2etaran

  1iasanya men22unakan har2a peak-t3-peak 0en2an satuan mis atau mikr3n.

  Har2a Peak a0aah har2a peak-t3-peak 0i1a2i 0ua atau seten2ah 0ari har2a peak-

  t3-peak.

  Har2a RMS ?r33t-means-s>uare@ " har2a ini serin2 0i2unakan untuk

  men2kasi5ikasikan keparahan 2etaran 0ari suatu mesin. Har2a RMS ini men2ukur

  har2a ener2i e5ekti5 yan2 0ipakai untuk men2hasikan 2etaran pa0a suatu mesin.

  Untuk 2erak sinus3i0a har2a RMS a0aah '.('( Q peak. Se0an2kan Har2a

  Aera2e 0ari suatu 2e3m1an2 sinus3i0a a0aah '.%( Q har2a peak.

  *akt3r K3nersi ?Hanya 0i2unakan untuk 2e3m1an2 2etaran sinus3i0a@

  Tabel 4. 1*a-tor Kon&ersi

  Pen2e3mp3kkan )etaran

  )etaran #e1as 0an Paksa

  )etaran Tere0am 0an tak tere0am

  )etaran Deterministi6 0an Ran03m

  -)- Peng323ran $etaran

  Daam pen2ukuran 2etaran a0a 1e1erapa ha yan2 harus 0iperhatikan/

  yaitu pem1a6aan harus k3nsisten/ p3sisi sens3r pa0a mesin/ su0ut sens3r terha0ap

  %(

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  50/135

  mesin 0an penekanan sens3r ke mesin. P3sisi pen2ukuran 2etaran pa0a mesin

  0iakukan 0aam ti2a arah/ yaitu "

  Arah Aksia ?A@

  Arah H3riG3nta ?H@

  Arah ,ertika ?,@.

  Gambar 4. 7Posisi Pen(ambilan 1ata /etaran

  H3riG3nta/ pen2ukuran pa0a arah ini menun!ukkan 2etaran pain2 1esar

  karena mesin men!a0i e1ih 5eksi1e pa0a 1i0an2 h3riG3nta. Seain itu/ im1aan6e

  merupakan saah satu masaah yan2 umum pa0a mesin 0an im1aan6e

  men2hasikan 2etaran ra0ia/ yaitu pa0a 1a2ian erti6a 0an h3riG3nta. Karena

  mesin 1iasanya e1ih 5eksi1e pa0a 1i0an2 h3riG3nta maka 2etaran tin22i pa0a

  arah h3riG3nta men!a0i in0ikat3r yan2 a0anya im1aan6e.

  ,ertika/ pen2ukuran pa0a arah ini menun!ukkan 2etaran yan2 e1ih

  ren0ah 0i1an0in2 arah h3riG3nta karena pemasan2an mesin 0an 2raitasi.

  Aksia/ pen2ukuran pa0a arah ini menun!ukkan 2etaran ren0ah pa0a mesin

  0en2an k3n0isi i0ea 0imana se1a2ian 1esar 2aya yan2 0ihasikan te2ak urus

  0en2an p3r3s. A0anya misai2nment 0an 1ent sha5t akan mem1uat 2etaran pa0a

  arah ini men!a0i e1ih tin22i.

  %

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  51/135

  ,ariasi masaah pa0a mesin akan men2hasikan 2etaran 0isetiap 1i0an2.

  Pen2ukuran pa0a ti2a arah 0iatas akan mem1erikan in53rmasi men2enai penye1a1

  ter!a0inya 2etaran yan2 tinn2i. Pen2ukuran 0iusahan untuk 0iakukan se0ekat

  mun2kin 0en2an 1earin2. Seain itu pen2ukuran !u2a 0iusahan untuk ti0ak

  0iakukan pa0a 6asin2 karena 6asin2 0apat 1er2etar aki1at res3nansi atau 33sness.

  ,i1rati3n AnayGer

  ,i1rati3n AnayGer merupakan aat ukur untuk mem3nit3rin2 0an

  men2anaisa 2etaran mesin ?Vibration Monitoring@ untuk menentukan k3n0isi

  mesin apakah 0aam k3n0isi n3rma atau a1n3rma. Aat ini mempunyai

  kemampuan untuk men2ukur ampitu0e 0an 5rekuensi 2etaran yan2 akan

  0ianaisa. Umumnya se1uah mesin mempunyai e1ih 0ari satu 5rekuensi 2etaran

  yan2 0itim1ukan/ 5rekuensi 2etaran yan2 tim1u terse1ut akan sesuai 0en2an

  kerusakan yan2 te0a0i pa0a mesin terse1ut. Aat ini umumnya 0ien2kapi 0en2an

  meter untuk mem1a6a ampitu03 2etaran yan2 1iasanya !u2a menye0iakan

  1e1erapa piihan skaa. Aat ini !u2a mem1erikan in53rmasi men2enai 0ata

  spektrum 0ari 2etaran yan2 ter!a0i/ yaitu 0ata ampitu03 terha0ap 5rekuensinya/

  0ata ini san2at 1er2una untuk anaisa kerusakan suatu mesin. ,i1rati3n anayGer

  0ien2kapi 5itur anaisis seperti **TAnaysis/ *R* Anaysis ?#ump Test@/ Order

  Anal8sis ?atau run-up 63ast 037n@/ Torsional Vibration 0an Rotational

  Vibration' On!Site balan;ing/ serta 1e1erapa aat 0ien2kapi 5itur 5un2si

  matematis yan2 0apat 0iinput pa0a s35t7are untuk memu0ahkan 0aam

  men2anaisa k3n0isi e>uipment.

  %=

  https://vibrationanalyzer.wordpress.com/2014/10/27/vibration-analyzer/https://vibrationanalyzer.wordpress.com/2014/10/27/vibration-analyzer/https://vibrationanalyzer.wordpress.com/2014/10/27/vibration-analyzer/http://www.vibrasindo.com/kategori/36/on-site-balancinghttps://vibrationanalyzer.wordpress.com/2014/10/27/vibration-analyzer/https://vibrationanalyzer.wordpress.com/2014/10/27/vibration-analyzer/http://www.vibrasindo.com/kategori/36/on-site-balancing
 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  52/135

  Gambar 4. 8Contoh .ibration Analy8er SK*

  Tipe i1rati3n anayGer yan2 pain2 umum 0i2unakan a0aah :tuna1e-

  5iter;yan2 0ien2kapi 0en2an pen2ukur 2etaran 0an st313s63pe/ 0an type terakhir

  anayGer 0an 1aan6er yan2 0i en2kapi 0en2an key phas3r atau tri22er sens3r.

  0isini 1isa 0iketahui parameter-parameter 2etaran 1erupa ampitu03/ 5rekuensi/

  5asei1rati3n-anayGer tipe :tuna1e 5iter; memiiki kemampuan untuk memiah

  1er1a2ai 2etaran 0en2an 1er1a2ai karakteristik masin2-masin2 1erupa ampitu03

  5rekuensi 0an 5ase. Ha ini san2at pentin2 men2in2at 2etaran yan2 ter!a0i pa0a

  mesin merupakan k3m1inasi 0ari 1e1erapa 2etaran in0ii0ua. Pa0a pemakaian

  aat ini 3perat3r tin2a mem1a6a ukuran ampiti03 0an 5rekuensi/ 0an meihat 5ase

  meaui str313s63p. Seain itu aat ini mampu menya!ikan 2ra5ik ampitu03 s

  5rekuensi.%.+

  -) 'ast 'o3rier Trans7or* >''T?

  Pa0a tahun $='/ . 9. C33ey 0an . 9. Tukey/ 1erhasi merumuskan

  suatu teknik perhitun2an a23ritma *3urier Trans53rm yan2 e5isien. Teknik

  perhitun2an a23ritma ini 0ikena 0en2an se1utan 'ast 'o3rier Trans7or* atau

  e1ih p3puer 0en2an istiah ''T yan2 0iperkenakan 3eh .S.#en0at 0an

  A.).Piers3 pa0a $=

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  53/135

  Gambar 4. 9Wa&e+orm Men3adi **T

  'ast 'o3rier Trans7or* ?**T@ 0iterapkan 0aam 1era2am 1i0an2 0ari

  pen23ahan sinya 0i2ita 0an meme6ahkan persamaan 0i5erensia parsia men!a0i

  a23ritma-a23ritma untuk pen22an0aan 1ian2an inte2er 0aam !umah 1anyak.

  A0a pun keas 0asar 0ari a23ritma ''T yaitu 0e6imati3n in time ?DIT@ 0an

  0e6imati3n in 5re>uen6y ?DI*@. )aris 1esar 0ari kata *ast 0iartikan karena

  53rmuasi ''T !auh e1ih 6epat 0i1an0in2kan 0en2an met30e perhitun2an

  a23ritma *3urier Trans53rm se1eumnya.

  Met30e ''T memerukan sekitar $'''' 3perasi a23ritma matematika

  untuk 0ata 0en2an $''' 31serasi/ $'' kai e1ih 6epat 0i1an0in2an 0en2an

  met30e se1eumnya. Penemuan FFT 0an perkem1an2an pers3na k3mputer/

  teknik ''T0aam pr3ses anaisa 0ata men!a0i p3puer/ 0an merupakan saah satu

  met30e 1aku 0aam anaisa 0ata. Satu 1entuk trans53rmasi yan2 umum 0i2unakan

  untuk meru1ah sinya 0ari 03main 7aktu ke 03main 5rekuensi a0aah

  Trans53rmasi *3urier "

  Persamaan 0ari 1entuk sinya ?t@.

  Gambar 4. 10Rumus **T

  B$

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  54/135

  ''T0aam pen23ahan isyarat meiputi peri30e 0an 5rekuensi"

  $ Peri30e/ Se6ara umum peri30e 0i0e5inisikan se1a2ai 7aktu yan2 0i1utuhkan

  untuk se1uah isyarat atau 2e3m1an2 men6apai suatu 2e3m1an2 penuh.0an

  0apat menentukan niai peri30esitasnya. Peru 0i6ermati 1ah7a pen2ertian ini

  1eraku untuk isyarat m3n3kr3matis/ isyarat yan2 0imaksu0 a0aah

  2e3m1an2nya 1ersi5at tun22a/ pasti memiiki se1uah pri30e. Den2an

  0emikian isyarat itu 0ikena 0en2an istiah peri30is/ pen2amatan 0apat

  0iakukan 0en2an memantau 2e3m1an2 sehin22a 0apat men2etahui niai niai

  yan2 terkan0un2 0aam isyarat serta peri30enya.

  & *rekuensi/ 5rekuensi 0iartikan se1a2ai !umah 2e3m1an2 yan2 ter!a0i 0aam $

  0etik. *rekuensi 0i0e5inisikan se6ara se0erhana se1a2ai ke1aikan 0ari 7aktu.

  Sehin22a 7aktu yan2 satuannya a0aah 0etik ?se63n0@ akan men!a0i HertG ?$-

  per se63n0@ hanya akan memiiki tepat satu niai spektrum. 8an2 0ikena

  0en2an spektrum 5rekuensi. Pen2ertian 5rekuensi ini !u2a 1eraku untuk

  2e3m1an2 m3n3kr3matis.

  Anaisis ,i1rasi

  )etaran pa0a mesin mempunyai 1entuk 7ae53rm yan2 k3mpeks/ untuk

  men2anaisis 1entuk #a&e+orm yan2 k3mpeks terse1ut sinya k3mpeks 0ipe6ah-

  pe6ah men!a0i k3mp3nennya yan2 1erupa sinya se0erhana 0en2an men22unakan

  pr3ses **T. *rekuensi 0ari setiap k3mp3nen i1rasi 1isa 0i2unakan untuk

  men2i0enti5ikasi !enis masaah yan2 0iaami mesin. Seain itu anaisis i1rasi !u2a

  memperhatikan *ault se&erity yan2 men22am1arkan tin2kat kekuatan 2etaran

  yan2 0inyatakan 0en2an ampitu03.

  Gambar 4. 11Wa&e+orm Men3adi **T 6

  B&

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  55/135

  *ast *3urier Trans53rm ?**T@ a0aah pr3ses untuk meme6ah sinya

  k3mpeks men!a0i k3mp3nennya yan2 1erupa sinya se0erhana ?2e3m1an2

  sinus@. Pr3ses ini 0imuai 0en2an pen2am1ian 0ata i1rasi 0ari trans0u6er yan2

  1er1entuk sinya 7ae53rm. Kemu0ian sinya terse1ut 0imasukkan ke analy8er

  untuk meakukan pr3ses **T. Data 7ae53rm yan2 0iam1i 0ari trans0u6er

  1er1entuk sinya k3mpeks sean!utnya 0ipe6ah men!a0i k3mp3nennya yan2

  1er1entuk sinya se0erhana yan2 memiiki 5rekuensi yan2 1er1e0a-1e0a. Seteah

  meaui pr3ses **T 0ihasikan spektrum yan2 menun!ukkan ampitu03 0ari setiap

  k3mp3nennya untuk masin2-masin2 5rekuensi

  ,i1rati3n Seerity

  Pa0a umumnya semakin tin22i ampitu03 i1rasi semakin 1uruk k3n0isi

  mesin. Tetapi harus 0ipertim1an2kan 1ah7a ter0apat 1er1a2ai ma6am tipe mesin/

  0imana mesin-mesin terse1ut 1er3perasi pa0a 1er1a2ai ma6am k3n0isi. Mesin

  tersusun 0ari 1er1a2ai ma6am tipe k3mp3nen. Seain itu tin2kat kekritisan 0ari

  setiap mesin !u2a 1er1e0a ter2antun2 0ari pant yan2 1ersan2kutan. Oeh karena

  itu san2at susah untuk mem1uat 2aris 1atas 0i mana mesin men2aami ke2a2aan.

  A0a 1e1erapa stan0ar untuk tin2kat seerity i1rasi. #erikut a0aah .

  -). Analisis Spe2tr3* $etaran

  Gambar 4. 12S"e-trum /etaran

  B%

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  56/135

  Seperti yan2 0i!easkan se1eumnya/ spektrum **T merupakan t33 yan2

  1er2una untuk anaisis 2etaran. ika ter!a0i masaah pa0a mesin/ spektrum **T

  0apat mem1erikan in53rmasi untuk menentukan 3kasi ter!a0inya masaah/

  penye1a1 tim1unya masaah 0an tren atau ke6en0erun2an sampai masaah

  terse1ut kritis. Spektrum **T 0i2unakan untuk men2anaisa ampitu03 2etaran

  pa0a 5rekuensi yan2 1erariasi pa0a spektrum **T. Den2an men22unakan

  spektrum terse1ut 0apat men2i0enti5ikasi 0an merekam 2etaran yan2 ter!a0i pa0a

  5rekuensi tertentu.

  *rekuensi )etaran 0apat 0i1e0akan men!a0i ti2a/ yaitu "

  K3mp3nen Syn%hronous @Q RPM ?@ inte(er@

  K3mp3nen Subsyn%hronous V $ Q RPM

  K3mp3nenNonsyn%hronous W Q RPM ?W X $.' non inte(er@

  enis-!enis permasaahan pa0a mesin

  Gambar 4. 139enis)9enis Permaslahan Pada Mesin

  #er0asarkan Raph T #us6are3 Up0ate Internati3na 1erikut ini

  merupakan presentase permasaahan yan2 0apat ter!a0i pa0a mesin

  2nbalan%e B'

  Misali(nment &'

  BB

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  57/135

  Res3nansi &'

  Rollin( Element Bearin(

  Slee&e Bearin(

  R30a )i2i &'

  M3t3r Eektrik

  Kaitasi

  .ane "ass

  #er0asarkan k3mp3nen 5rekuensinya permasaahan yan2 ter!a0i pa0a mesin 0apat

  0iihat pa0a ta1e 1erikut "

  Tabel 4. 2Permsalahan 1ari *enomena yan( Mun%ul

  $ Un1aan6e

  2nbalan%e ?keti0akseim1an2an@ a0aah k3n0isi 0imana pusat masa ti0ak

  sesum1u 0en2an sum1u r3tasi.

  Penye1a1 un1aan6e "

  Kesaahan saat pr3ses pemesinan 0an assembly

  Eksentrisitas k3mp3nen

  A0anya k3t3ran saat pr3ses pen2e63ran

  K3r3si 0an keausan

  Dist3rsi 2e3metri karena 1e1an terma 0an 1e1an mekanik

  Penumpukan materia/ misanya 0e1u pa0a &ane k3mpres3r

  K3mp3nen yan2 1en2k3k atau patah

  Karakteristik un1aan6e "

  Analisis S"e-trum

  B+

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  58/135

  Ampitu03 yan2 tin22i 0i $RPM

  Rasi3 ampitu03 antara pen2ukuran arah h3ris3nta 0an ertika ke6i ?H,

  V %@/ ke6uai pa0a kasus struktur yan2 memiiki kekakuan yan2 ti0ak

  simetris.

  Ampitu03 yan2 ren0ah 0i $RPM pa0a arah aksia ?ke6uai untuk kasus

  mesin o&erhun(@

  Anaisis Time Wa&e+orm

  San2at sinus3i0a/ 1entuk #a&e+orm simetri- setiap satu kai putaran

  p3r3s.

  ROUTE WAVEFORM

  16-DEC-99 09:18:51

  PK = .3408

  PK(+) = .4376

  PK(-) = .363

  CRE!TF= 1.8

  0 40 80 10 160 00

  -0.4

  -0.

  0

  0.

  0.4

  0.6

  T"#$ "% #!$&'

  V

  $()&"*+"%,%!$&

  PT - D/" ' T/2"%$ 7

  D7 -OV $%$* O/*2 V$*"&

  ROUTE !PECTRUM16-DEC-99 09:18:51

  OVRA= .343 V-D

  PK = .3405

  OAD = 100.0

  RPM = 3600.

  RP! = 60.00

  0 0000 40000 60000

  0

  0.1

  0.

  0.3

  0.4

  0.5

  F$/$%& "% CPM

  PKV$()&"*+"%,%!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  355.0

  .979

  .30

  Gambar 4. 14S"e-trum 2nbalan%e

  & Misai2nment

  enis 4 enis Misai2nment

  $ An2uar Misai2nment

  & Parae Misai2nment

  Pa0a Umumnya ke0uanya mun6u 1ersama-samaAn2uar Misai2nment

  B

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  59/135

  Gambar 4. 15Misali(nment

  Ampitu03 tin22i 0i $Q rpm ?arah aksia@

  #e0a 5asanya $

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  60/135

  Ampitu03 tin22i 0i &Q rpm ?arah ra0ia@

  #e0a 5asanya $

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  61/135

  Gambar 4. 19Wa&e+orm dan S"e-trum Misali(nment

  % #ent Sha5t

  Masaah bent sha+t serin2 ran6u 0en2an masaahmisali(nment 0an unbalan%e$

  Bent Sha+tmenye1a1kan mun6unya ampitu03 tin22i 0i $RPM pa0a arah

  aksia.

  *rekuensi 03minan umumnya a0a 0i $RPM ?!ika p3sisi 1en2k3knya 0ekat

  0en2an p3sisi ten2ah p3r3s@/ tetapi akan 03minan 0i &RPM ?!ika p3sisi

  1en2k3knya 0ekat 0en2an k3pin2@.

  B=

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  62/135

  Gambar 4. 20S"e-trum Bent Sha+t

  Pem1a6aan 5asa 0i u!un2-u!un2 p3r3s pa0a arah aksia a0aah $

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  63/135

  Non Rotatin( Stru%tural! Looseness

  base mount

  s"lit %asin(s

  bearin( %a"s

  bearin(s su""orts

  Rotatin( Looseness

  Im"ellers

  *ans

  Bearin(s

  %ou lin s

  Karakteristik L33seness

  E,%essi&e %learan%e/ misanya pa0a bearin(/ akan men2hasikan harm3nik

  0ari $RPM 1ahkan harm3nik 0ari '/+RPM ?k3n0isi parah@.

  Per1e0aan ampitu03 antara pem1a6aan h3ris3nta 0an ertika san2at

  1esar.

  Looseness men2aki1atkan time #a&e+ormyan2 terp3t3n2.

  Hasi pem1a6aan 5asa ti0ak sta1i 0an 1erariasi antara satu pen2ukuran

  0en2an pen2ukuran yan2 ainnya.

  +$

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  64/135

  Gambar 4. 21Rotational Looseness

  L33seness seperti karakteristik 0i1a7ah ini 0ise1a1kan 3eh stru%tural

  looseness 0ari tumpuan mesin/ p3n0asi/ 1aut yan2 ken03r/ deteriorated

  (routin(' +rame distortion

  Gambar 4. 22S"e-trum Stru%-tural Looseness

  Gambar 4. 23Stru%-tural Looseness

  +&

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  65/135

  @63s$?&

  ,Pd

  Bd,S,

  NbBP*I +=

  @63s$?&

  ,Pd

  Bd,S,

  NbBP*O =

  Z@?63s@?$[&

  &&,

  Pd

  Bd,S,

  Bd

  PdBS* =

  @63s$?&

  ,Pd

  Bd,

  S*T* =

  L33seness seperti karakteristik 0i1a7ah ini 0ise1a1kan ke3n22aran

  pi37136k 13ts/ retak pa0a struktur 5rame atau 1earin2 pe0esta

  Gambar 4. 24S"e-trum Looseness Penyan((a Bearin(

  Gambar 4. 25Pillo# Blo%- Bolt Lon((ar

  + R3in2 Eement #earin2

  Gambar 4. 26Ba(ian)Ba(ian Bearin(

  +%

  Tahap kerusakan rollin( element bearin( "

  $ 2ltrasoni% *re7uen%ies

  & Natural *re7uen%ies

  % 1e+e%t *re7uen%ies : 0armoni%s

  B Random Broadband

  Bearin( 1e+e%t *re7uen%ies ;

  BP*I < Ball Pass *re7uen%y Inner Ra%e

  BP*O < Ball Pass *re7uen%y Outer Ra%e

  BS* < Ball S"in *re7uen%y

  *T* < *undamental Train *re7uen%yRPM = revolutions per minute

  S = speed, revolutions per second

  FTF = fundamental train (cage) frequency

  BPFI = ball pass frequency of the inner race

  BPFO = ball pass frequency of then outer race

  BSF = ball spin frequencyBd = ball or roller diameter

  Nb = number of balls or rollers

  Pd = pitch diameter

  = contact angle

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  66/135

  Res3nansi

  Natura 5re>uen6y ?5rekuensi pri1a0i@ a0aah i1rasi 1e1as 0ari sistem

  i1rasi tanpa dam"in($ Setiap 1en0a pain2 ti0ak memiiki satu 1uah

  5rekuensi pri1a0i/ se0an2kan mesin yan2 k3mpeks memiiki e1ih 0ari satu

  5rekuensi pri1a0i. *rekuensi pri1a0i ti0ak akan men!a0i masaah seama

  sistem terse1ut ti0ak 0ieksitasi 3eh i1rasi yan2 ain yan2 1er5rekuensi

  sama 0en2an 5rekuensi pri1a0i sistem terse1ut.Res3nansi ter!a0i !ika sistem 0ieksitasi 3eh sum1er i1rasi ain yan2

  1er5rekuensi sama 0en2an 5rekuensi pri1a0i sistem terse1ut. ika k3mp3nen

  yan2 1er2etar a0aah k3mp3nen 1erputar maka 5rekuensi pri1a0i serin2

  0ise1ut se1a2ai 6riti6a spee0. a0i 1isa 0isimpukan 1ah7a res3nansi

  1ukanah suatu 6a6at pa0a mesin meainkan si5at 0ari mesin atau struktur.

  Oeh karena itu res3nasi ti0ak men!a0i masaah seama sistem terse1ut ti0ak

  0ieksitasi 3eh sum1er i1rasi ain yan2 1er5rekuensi sama 0en2an 5rekuensi

  pri1a0i sistem terse1ut.

  Massa/ kekakuan 0an re0aman a0aah % parameter yan2 menentukan

  1esarnya 5rekuensi pri1a0i 0an ampitu03 res3nansi.

  $ Menam1ah massa akan menurunkan 5rekuensi pri1a0i.

  & Menam1ah kekakuan akan menaikkan 5rekuensi pri1a0i.

  % Menam1ah re0aman akan menurunkan ampitu03 res3nansi.

  ika i1rasi mesin sama 0en2an atau men0ekati 5rekuensi pri1a0i/ maka

  a0a % aternati5 !aan keuar "

  +B

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  67/135

  $ Men22eser+or%in( +re7uen%ymen!auh 0ari 5rekuensi pri1a0i.

  & Men22eser 5rekuensi pri1a0i men!auh 0ari+or%in( +re7uen%y.

  Menam1ah redamanuntuk men2uran2i am"li+i%ation+a%tor0ari res3nansi.

  BAB V

  UN(T 01!"01

  )1 Pandangan U*3* Unit 01!"01

  Unit '$+-C'$ a0aah se1uah e7ui"ment 0i Unit $+' steam and

  %ondensate system!.E7ui"ment ini 1er5un2si untuk men2hian2kan CO& 0an 2as

  pen23t3r ainnya 0en2an men22unakan u0arastri""in( se1eum %ondensate

  0imurnikan 0i Water Treatment 2nit$ Codensate 0i sempr3tkan 0an 0iratakan

  0en2an 1antuan"all rin( 2as-2as pen23t3r yan2 keuar 0ari %ondensate au

  0ihem1us 3eh u0ara yan2 0itiupkan 3eh e7ui"ment '$+-C'$ ini.

  )+ Resi2o Ji2a Ter4adi Ker3sa2an

  ++

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  68/135

  ika ter!a0i kerusakan men0a0ak pa0a e7ui"ment ini pa1rik masih

  0apat 1er!aan 0en2an aman karena untuk sementara 5un2sinya 0apat 0i2antikan

  3eh blo#er "ortable 0arurat 0an seain 3eh u0ara pen23t3r !u2a 0itiup 3eh

  steam$ Tetapi meskipun masih aman tetapi pem1ersihan CO&0an 2as pen23t3r

  ti0ak akan e5ekti5 sehin22a pa0a #ater treatment unit akan e1ih serin2

  re(eneration 0an mem1utuhkan e1ih 1anyak %austi% ?NaOH@.

  ), Spesi7i2asi (ata!"eet#

  +

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  69/135

  +(

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  70/135

  )- $a*bar Te2ni2

  +

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  71/135

  Terampir

  ) &"S

  Terampir

  BAB V(

  &ATA &AN PEN$A#ATAN

  .)1 &ata Vibrasi + Ta53n Tera25ir

  Tanggal Lokasi PengecekanM1H M1V M2H M2V M2A

  Displacem

  ent

  Veloci

  ty

  Displacem

  ent

  Veloci

  ty

  Displacem

  ent

  Veloci

  ty

  Displacem

  ent

  Veloci

  ty

  Displacem

  ent

  Veloci

  ty

  '

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  72/135

  +

  '='%&'$

  + 43#4 63" 1341 2#6 3##" 444 1755 354 2#24 312

  &''&&'$

  + 4#!! 6#3 1#41 165 2!2! 41! 1"63 261 2#"6 2!3

  '+'&&'$

  + 41"! 61! 1!7" 313 3!26 531 132! 25! 1765 242

  &'$&'$

  + 4257 627 1233 215 3!27 574 13#" 275 1!#2 2"1

  &=$&&'$

  B 47#4 6"7 11"7 171 3"72 542 1#11 22 2273 273

  $$$&&'$B4246 612 132! 165 33#1 4! 314 314 1"43 21"

  '$'&'$

  B 4472 614 1233 17" 3#44 441 16! 311 15"1 21

  &&'=&'$

  B 4337 62 126 173 3""3 5"3 15!3 317 17! 27

  $$'=&'$B3!2" 6#3 "67 144 3!42 5#2 16"3 2!2 2512 21!

  'B'=&'$

  B 43"" 655 1#31 137 3262 44" 1455 251 1517 1!!

  &='

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  73/135

  '%'B&'$

  B 41"5 61" 14!4 26" 3#21 45! 2#25 44 21"7 3!3

  $='%&'$

  B 3"#" 57! 165 251 2!74 431 2#73 422 2176 3!1

  $%'%&'$

  B 3"24 565 1362 226 3266 4!4 2#6! 4#7 2143 31!

  'B'%&'$

  B 33!" 4!! 1452 234 2267 34 1""2 3"6 26"3 47"

  &

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  74/135

  %

  $

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  75/135

  '+'&&'$

  +

  2255 2#3 117! 173 1415 125 3"!! 231 4632 1!4 1421

  #!!"

  4

  &'$&'$

  +

  35#2 212 1241 1"2 165" 114 41!1 237 2741 171 25"7 113

  &=$&&'$

  B

  24#1 23" 1242 1!! 2171 12! 321! 234 1673 172 2#54 123

  $$$&&'$B

  252 261 1513 25" 17"7 141 2417 1!1 2544 26 2#6 11!

  '$'&'$

  B

  2457 24" 13#3 225 2##3 11" 33"1 221 2274 2#4 1541 1#!

  &&'=&'$

  B

  2344 25 132 1!2 17#7 154 2"3" 237 2633 177 16#5 135

  $$'=&'$B

  2!77 22 1154 1!5 3265 14 2477 1!4 "42! 214 44!1 1"4

  'B'=&'$

  B

  3#46 257 131 22" 1336 13! 257! 217 2214 1" 1435 1#!

  &='

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  76/135

  B

  &'&&'$

  B

  2#36 1!7 125" 16" 134! 13! 6123 2#5 "12 215 154 131

  &B'&&'$

  B

  162" 1!2 11!6 1"1 1!14 142 4!2 223 357" 1" 1323 145

  $

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  77/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M1 M* O/*2 "%*

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  11-D$&-14 06:54:47

  PK = 6.8

  OAD = 50.0

  RPM = 960. (49.33 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.014

  5.47

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M1 M* O/*2 "% *

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  05-F$2-15 05:3:56

  PK = 6.36

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.30 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.014

  5.401

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M1 M* O/*2 "% *

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  1-M-15 07:4:45

  PK = .53

  OAD = 50.0

  RPM = 959. (49.31 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  .0

  .5

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.014

  1.903

  +

  Gambar

  6.1

  S"e-trum

  M50 5

  Gambar

  6.2

  S"e-trum

  M50 6

  Gambar3.3

  S"e-trum

  M50 =

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  78/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M1 M* O/*2 "% *

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  01->/%-15 08:9:51

  PK = 3.45

  OAD = 50.0

  RPM = 960. (49.34 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  .0

  .5

  3.0

  3.5

  4.0

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$

  &

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.013

  .771

  9ae *3rm

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M1 M* O/*2 "% *

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  11-D$&-14 06:54:47

  RM! = . 3060

  OAD = 50.0

  RPM = 960. (49.33 )

  PK(+) = 1.10

  PK(-) = 1.11

  CRE!TF= 3.61

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -1.5

  -1.0

  -0.5

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M1 M* O/*2 "% *

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  05-F$2-15 05:3:56

  RM! = . 3877

  OAD = 50.0RPM = 958. (49.30 )

  PK(+) = 1.3

  PK(-) = 1.35

  CRE!TF= 3.49

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -1.5

  -1.0

  -0.5

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  Gambar

  3.4

  S"e-trum

  M50 >

  Gambar

  3.5

  Wa&e+orm

  M50 5

  Gambar

  3.6n

  Wa&e+orm

  M50 6

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  79/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M1 M* O/*2 "% *

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  1-M-15 07:4:45

  RM! = . 4099

  OAD = 50.0

  RPM = 959. (49.31 )

  PK(+) = 1.33

  PK(-) = 1.15

  CRE!TF= 3.5

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -1.6

  -1.

  -0.8

  -0.4

  0.0

  0.4

  0.8

  1.

  1.6

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M1 M* O/*2 "%*

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  01->/%-15 08:9:51

  RM! = . 309

  OAD = 50.0

  RPM = 960. (49.34 )

  PK(+) = 1.4

  PK(-) = .9640

  CRE!TF= 4.09

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -1.5

  -1.0

  -0.5

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  9ater5a

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$/$%& "% CPM

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M1 M* O/*2 "%*

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  1

  3

  4

  5

  M A#

  4.59

  08:9:5101->/%-15

  07:4:451-M-15

  05:3:5605-F$2-15

  06:54:4711-D$&-14

  RPM= 954.

  08:9:51

  01->/%-15

  F$:

  O:

  ! 1:

  .859

  .968

  .069

  #1V

  (

  Gambar

  3.7

  Wa&e+orm

  M50 =

  Gambar

  3.8

  Wa&e+orm

  M50 >

  Gambar3.9

  Water+all

  M50

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  80/135

  Spektrum

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M1V M* O/*2 V$*"&

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  11-D$&-14 06:55:48

  PK = 1.63

  OAD = 50.0

  RPM = 961. (49.36 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.

  0.4

  0.6

  0.8

  1.0

  1.

  1.4

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.013

  1.013

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M1V M* O/* 2 V$*"&

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  05-F$2-15 05:33:48

  PK = 3.06

  OAD = 50.0

  RPM = 959. (49.3 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  .0

  .5

  3.0

  3.5

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.014

  .543

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M1V M* O/* 2 V$*"&

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  1-M-15 07:43:45

  PK = .33

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.31 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.4

  0.8

  1.

  1.6

  .0

  .4

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$

  &

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.014

  1.754

  Gambar3.18

  Water+all

  M5.

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  83/135

  Spektrum

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 - M M* ,%2 "%*

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  11-D$&-14 06:56:37

  PK = 4.94

  OAD = 50.0

  RPM = 960. (49.34 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  1

  3

  4

  5

  6

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.013

  4.191

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M M* ,%2 "% *

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  05-F$2-15 05:34:58

  PK = 5.50

  OAD = 50.0

  RPM = 959. (49.31 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.014

  4.665

  ($

  Gambar

  3.19

  S"e-trum

  M60 5

  Gambar

  3.20

  S"e-trum

  M60 6

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  84/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M M* ,%2 "% *

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  1-M-15 07:44:54

  PK = .16

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.30 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.3

  0.6

  0.9

  1.

  1.5

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$

  &

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.014

  1.087

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M M* ,%2 "% *

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  01->/%-15 08:6:54

  PK = 3.85

  OAD = 50.0

  RPM = 960. (49.33 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  .0

  .5

  3.0

  3.5

  4.0

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.013

  3.051

  9ae53rm

  (&

  Gambar

  3.22

  S"e-trum

  M60 >

  Gambar

  3.21

  S"e-trum

  M60 =

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  85/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M M* ,%2 "% *

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  11-D$&-14 06:56:37

  RM! = . 4415

  OAD = 50.0

  RPM = 960. (49.34 )

  PK(+) = 1.50

  PK(-) = 1.58

  CRE!TF= 3.59

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -.0

  -1.5

  -1.0

  -0.5

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  .0

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M M* ,%2 "% *

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  05-F$2-15 05:34:58

  RM! = . 68

  OAD = 50.0

  RPM = 959. (49.31 )

  PK(+) = 1.10

  PK(-) = .9763

  CRE!TF= 4.17

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -1.

  -0.8

  -0.4

  0.0

  0.4

  0.8

  1.

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M M* ,%2 "% *

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  1-M-15 07:44:54

  RM! = . 3813

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.30 )

  PK(+) = 1.35

  PK(-) = 1.36

  CRE!TF= 3.56

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -1.5

  -1.0

  -0.5

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  (%

  Gambar

  3.23

  Wa&e+orm

  M60 5

  Gambar

  3.24

  Wa&e+orm

  M60 6

  Gambar

  3.25

  Wa&e+orm

  M60 =

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  86/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M M* ,%2 "% *

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  01->/%-15 14:8:57

  RM! = .4147

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.9 )

  PK(+) = 1.64

  PK(-) = 1.43

  CRE!TF= 3.95

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -.0

  -1.5

  -1.0

  -0.5

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  .0

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-

  '

  9ater5a

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$/$%& "% CPM

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M M* ,%2 "%*

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  .0

  .5

  3.0

  3.5M A# 3.93

  08:6:5401->/%-15

  07:44:541-M-15

  05:34:5805-F$2-15

  06:56:3711-D$&-14

  #+V

  Spektrum

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -MV M* ,%2 V$*"&

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  11-D$&-14 06:57:36

  PK = 3.5

  OAD = 50.0

  RPM = 963. (49.38 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  .0

  .5

  3.0

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.013

  .6

  (B

  Gambar 3.26

  Wa&e+orm

  M60 >

  Gambar

  3.27

  Water+all

  M60

  Gambar

  3.28

  S"e-trum

  M6. 5

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  87/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -MV M* ,%2 V$*"&

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  05-F$2-15 05:36:8

  PK = .8

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.30 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.4

  0.8

  1.

  1.6

  .0

  .4

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$

  &

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.014

  1.833

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -MV M* ,%2 V$*"&

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  1-M-15 07:45:51

  PK = 4.4

  OAD = 50.0

  RPM = 960. (49.34 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  .0

  .5

  3.0

  3.5

  4.0

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.013

  .911

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -MV M* ,%2 V$*"&

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  01->/%-15 08:7:41

  PK = 5.41

  OAD = 50.0

  RPM = 963. (49.38 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  1

  3

  4

  5

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%#

  #!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.013

  3.455

  9ae53rm

  (+

  Gambar

  3.29

  S"e-trum

  M6. 6

  Gambar

  3.30

  S"e-trum

  M6. =

  Gambar3.31

  S"e-trum

  M6. >

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  88/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -MV M* ,%2 V$*"&

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  11-D$&-14 06:57:36

  RM! = . 369

  OAD = 50.0

  RPM = 963. (49.38 )

  PK(+) = 1.48

  PK(-) = 1.57

  CRE!TF= 4.6

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -.0

  -1.5

  -1.0

  -0.5

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  .0

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -MV M* ,%2 V$*"&

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  05-F$2-15 05:36:8

  RM! = . 375

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.30 )

  PK(+) = 1.17

  PK(-) = 1.49

  CRE!TF= 3.98

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -.0

  -1.5

  -1.0

  -0.5

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -MV M* ,%2 V$*"&

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  1-M-15 07:45:51

  RM! = . 3944

  OAD = 50.0

  RPM = 960. (49.34 )

  PK(+) = 1.6

  PK(-) = 1.30

  CRE!TF= 3.30

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -1.5

  -1.0

  -0.5

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  (

  Gambar

  3.32

  Wa&e+orm

  M6. 5

  Gambar

  3.33

  Wa&e+orm

  M6. 6

  Gambar

  3.34

  Wa&e+orm

  M6. =

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  89/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 - MV M* ,% 2 V$*"&

  E$* W?$@#

  ";< F $ A%'"'

  01->/%-15 14:9:4

  RM! = .3889

  OAD = 50.0

  RPM = 961. (49.35 )

  PK(+) = 1.37PK(-) = 1.45

  CRE!TF= 3.73

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -1.6

  -1.

  -0.8

  -0.4

  0.0

  0.4

  0.8

  1.

  1.6

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  9ater5a

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$/$%& "% CPM

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -MV M* ,%2 V$*"&

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  .0

  .5

  3.0

  M A#

  .89

  08:7:4101->/%-15

  07:45:511-M-15

  05:36:805-F$2-15

  06:57:3611-D$&-14

  #+A

  Spektrum

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -M A M* ,%2 A"

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  11-D$&-14 06:58:11

  PK = .07

  OAD = 50.0

  RPM = 961. (49.35 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.3

  0.6

  0.9

  1.

  1.5

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.013

  1.083

  ((

  Gambar

  3.35

  Wa&e+orm

  M6. >

  Gambar

  3.36

  Water+all

  M6.

  Gambar

  3.37

  S"e-trum

  M6. 5

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  90/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -MA M* ,%2 A"

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  05-F$2-15 05:36:56

  PK = .55

  OAD = 50.0

  RPM = 957. (49.9 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.4

  0.8

  1.

  1.6

  .0

  .4

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$

  &

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.014

  1.771

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -MA M* ,%2 A"

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  1-M-15 07:46:35

  PK = .88

  OAD = 50.0

  RPM = 960. (49.34 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  .0

  .5

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.013

  1.885

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -MA M* ,%2 A"

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  01->/%-15 08:8:48

  PK = .74

  OAD = 50.0

  RPM = 961. (49.36 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.3

  0.6

  0.9

  1.

  1.5

  1.8

  .1

  .4

  .7

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%#

  #!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  5.906

  1.994

  1.955

  9ae53rm

  (/%-15 14:7:10

  RM! = 1.98

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.30 )

  PK(+) = 6.79PK(-) = 6.16

  CRE!TF= 3.43

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -8

  -4

  0

  4

  8

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  9ater5a

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$/$%& "% CPM

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 - F1V F% ,%2 V$*"&

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.4

  0.8

  1.

  1.6

  .0

  .4

  .8M A# 3.03

  08:0:4701->/%-15

  07:48:131-M-15

  05:38:105-F$2-15

  06:59:4911-D$&-14

  '1A

  Spektrum

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -F1A F% ,%2 A"

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'11-D$&-14 07:00:35

  PK = 1.68

  OAD = 50.0

  RPM = 961. (49.35 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.

  0.4

  0.6

  0.8

  1.0

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  Gambar

  3.63

  Water+all

  *5.

  Gambar

  3.64

  S"e-trum

  *5A 5

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  101/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -F1A F% ,%2 A"

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  05-F$2-15 05:38:46

  PK = 1.4

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.30 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.1

  0.

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$

  &

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -F1A F% ,%2 A"

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  1-M-15 07:48:53

  PK = .33

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.31 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.3

  0.6

  0.9

  1.

  1.5

  1.8

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.014

  1.80

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -F1A F% ,%2 A"

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  01->/%-15 08:1:54

  PK = .31

  OAD = 50.0

  RPM = 960. (49.34 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.

  0.4

  0.6

  0.8

  1.0

  1.

  1.4

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%#

  #!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.013

  .95

  9ae53rm

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  102/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -F1A F% ,%2 A"

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  11-D$&-14 07:00:35

  RM! = 1.37

  OAD = 50.0

  RPM = 961. (49.35 )

  PK(+) = 5.0

  PK(-) = 5.58

  CRE!TF= 4.06

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -9

  -6

  -3

  0

  3

  6

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -F1A F% ,%2 A"

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  05-F$2-15 05:38:46

  RM! = 1.1

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.30 )

  PK(+) = 4.8

  PK(-) = 5.00

  CRE!TF= 4.46

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -6

  -3

  0

  3

  6

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  ='

  Gambar

  3.69

  Wa&e+orm

  *5A 6

  Gambar

  3.68

  Wa&e+orm

  *5A 5

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  103/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -F1A F% ,%2 A"

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  1-M-15 07:48:53

  RM! = 1.54

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.31 )

  PK(+) = 5.36

  PK(-) = 5.39

  CRE!TF= 3.51

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -6

  -3

  0

  3

  6

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -F1A F% ,%2 A"

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  01->/%-15 14:1:8

  RM! = 1.

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.9 )

  PK(+) = 4.07

  PK(-) = 3.73

  CRE!TF= 3.3

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -5

  -4

  -3

  -

  -1

  0

  1

  3

  4

  5

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  9ater5a

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$/$%& "% CPM

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 - F1A F% ,%2 A"

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.3

  0.6

  0.9

  1.

  M A# 1.07

  08:1:5401->/%-15

  07:48:531-M-15

  05:38:4605-F$2-15

  07:00:3511-D$&-14

  '+%

  =$

  Gambar

  3.70

  Wa&e+orm

  *5A =

  Gambar

  3.71

  Wa&e+orm

  *5A >

  Gambar

  3.72

  Water+all

  *5A

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  104/135

  Spektrum

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -F F % O/*2 "% *

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  11-D$&-14 07:00:59

  PK = .88

  OAD = 50.0

  RPM = 960. (49.33 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.

  0.4

  0.6

  0.8

  1.0

  1.

  1.4

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -F F% O/* 2 "%*

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  05-F$2-15 05:39:1

  PK = 3.4

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.30 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  .0

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -F F% O/* 2 "%*

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  1-M-15 07:49:49

  PK = 3.78

  OAD = 50.0

  RPM = 959. (49.31 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  .0

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.014

  1.438

  =&

  Gambar

  3.73

  S"e-trum

  *60 5

  Gambar

  3.74

  S"e-trum

  *60 6

  Gambar

  3.75

  S"e-trum

  *60 =

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  105/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -F F% O/* 2 "%*

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  01->/%-15 08::6

  PK = 3.9

  OAD = 50.0

  RPM = 960. (49.34 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  .0

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$

  &

  F$:

  O:

  !$&:

  .906

  .98

  .855

  9ae53rm

  =%

  Gambar

  3.76

  S"e-trum

  *60 >

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  106/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -F F% O/* 2 "%*

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  11-D$&-14 07:00:59

  RM! = 4.63

  OAD = 50.0

  RPM = 960. (49.33 )

  PK(+) = 7.50

  PK(-) = 6.88

  CRE!TF= 5.94

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -30

  -0

  -10

  0

  10

  0

  30

  40

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -F F% O/* 2 "%*

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  05-F$2-15 05:39:1

  RM! = 4.40

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.30 )

  PK(+) = 5.4

  PK(-) = 19.71

  CRE!TF= 5.74

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -30

  -0

  -10

  0

  10

  0

  30

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  =B

  Gambar

  3.78

  Wa&e+orm

  *60 6

  Gambar

  3.77

  Wa&e+orm

  *60 5

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  107/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -F F% O/* 2 "%*

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  1-M-15 07:49:49

  RM! = 5.03

  OAD = 50.0

  RPM = 959. (49.31 )

  PK(+) = 3.7

  PK(-) = 1.46

  CRE!TF= 4.7

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -30

  -0

  -10

  0

  10

  0

  30

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  MET - A,R !T R,PPER FA

  015-CO1 -F F% O/*2 "%*

  E$* W?$@#

  ";< F $ A%'"'

  01->/%-15 14::53

  RM! = 5.43

  OAD = 50.0

  RPM = 959. (49.31 )

  PK(+) = 3.96

  PK(-) = 0.5

  CRE!TF= 4.4

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -30

  -0

  -10

  0

  10

  0

  30

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  9ater5a

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$/$%& "% CPM

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -F F% O/*2 "%*

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.

  0.4

  0.6

  0.8

  1.0

  1.1.4

  M A# 1.1

  08::601->/%-15

  07:49:491-M-15

  05:39:105-F$2-15

  07:00:5911-D$&-14

  '+V

  =+

  Gambar

  3.79

  Wa&e+orm

  *60 =

  Gambar

  3.80

  Wa&e+orm

  *60 >

  Gambar

  3.81

  Water+all

  *60

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  108/135

  Spektrum

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -F V F% O/*2 V$*"&

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  11-D$&-14 07:01:51

  PK = 3.43

  OAD = 50.0

  RPM = 960. (49.34 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  1

  3

  4

  5

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##-!$&

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -FV F% O/* 2 V$*"&

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  05-F$2-15 05:40:19

  PK = 3.33

  OAD = 50.0

  RPM = 959. (49.31 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  1

  3

  4

  5

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -FV F% O/* 2 V$*"&

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  1-M-15 07:51:08

  PK = 5.79

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.31 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  1

  3

  4

  5

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$

  &

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.014

  3.770

  =

  Gambar 3.82

  S"e-trum *6. 5

  Gambar

  3.83

  S"e-trum

  *6. 6

  Gambar

  3.84

  S"e-trum

  *6. =

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  109/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -FV F% O/* 2 V$*"&

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  01->/%-15 08:3:10

  PK = 9.3

  OAD = 50.0

  RPM = 960. (49.33 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$

  &

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.014

  4.840

  9ae53rm

  =(

  Gambar

  3.85

  S"e-trum

  *6. >

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  110/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -FV F% O/* 2 V$*"&

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  11-D$&-14 07:01:51

  RM! = 4.1

  OAD = 50.0

  RPM = 960. (49.34 )

  PK(+) = 1.65

  PK(-) = 17.59

  CRE!TF= 5.14

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -0

  -10

  0

  10

  0

  30

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -FV F% O/* 2 V$*"&

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  05-F$2-15 05:40:19

  RM! = 4.63

  OAD = 50.0

  RPM = 959. (49.31 )

  PK(+) = 5.83

  PK(-) = 1.76

  CRE!TF= 5.58

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -30

  -0

  -10

  0

  10

  0

  30

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  =/%-15 14:3:50

  RM! = 5.75

  OAD = 50.0

  RPM = 957. (49.9 )

  PK(+) = 4.35

  PK(-) = .3

  CRE!TF= 4.4

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -30

  -0

  -10

  0

  10

  0

  30

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  9ater5a

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$/$%& "% CPM

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 - FV F% O/*2 V$*"&

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  1

  3

  4

  5

  M A# 4.14

  08:3:1001->/%-15

  07:51:081-M-15

  05:40:1905-F$2-15

  07:01:5111-D$&-14

  '+A

  ==

  Gambar

  3.88

  Wa&e+orm

  *6. =

  Gambar

  3.89

  Wa&e+orm

  *6. >

  Gambar3.90

  Water+all

  *6.

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  112/135

  Spektrum

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -F A F% O/*2 A"

  E$* !$&*/#

  ";< F $ A%'"'

  11-D$&-14 07:0:5

  PK = 1.58

  OAD = 50.0

  RPM = 961. (49.34 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.1

  0.

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##-!$&

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -FA F% O/*2 A"

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  05-F$2-15 05:41:48

  PK = 1.1

  OAD = 50.0

  RPM = 957. (49.9 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.05

  0.10

  0.15

  0.0

  0.5

  0.30

  0.35

  0.40

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -FA F% O/*2 A"

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  1-M-15 07:53:01

  PK = .11

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.30 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.3

  0.6

  0.9

  1.

  1.5

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  3.000

  1.014

  1.131

  $''

  Gambar

  3.91

  S"e-trum

  *6A 5

  Gambar

  3.92

  S"e-trum

  *6A 6

  Gambar

  3.93

  S"e-trum

  *6A =

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  113/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -FA F% O/*2 A"

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  01->/%-15 08:5:58

  PK = .30

  OAD = 50.0

  RPM = 96. (49.37 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.3

  0.6

  0.9

  1.

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$

  &

  F$:

  O:

  !$&:

  5.906

  1.994

  .80

  9ae53rm

  $'$

  Gambar

  3.94

  S"e-trum

  *6A >

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  114/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -FA F% O/*2 A"

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  11-D$&-14 07:0:5

  RM! = 1.74

  OAD = 50.0

  RPM = 961. (49.34 )

  PK(+) = 6.37

  PK(-) = 6.10

  CRE!TF= 3.66

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -8

  -6

  -4

  -

  0

  4

  6

  8

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -FA F% O/*2 A"

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  05-F$2-15 05:41:48

  RM! = 1.35

  OAD = 50.0

  RPM = 957. (49.9 )

  PK(+) = 5.43

  PK(-) = 5.51

  CRE!TF= 4.07

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -8

  -6

  -4

  -

  0

  4

  6

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  $'&

  Gambar

  3.96

  Wa&e+orm

  *6A 6

  Gambar

  3.95

  Wa&e+orm

  *6A 5

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  115/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -FA F% O/*2 A"

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  1-M-15 07:53:01

  RM! = 1.7

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.30 )

  PK(+) = 6.48

  PK(-) = 6.68

  CRE!TF= 3.89

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -8

  -4

  0

  4

  8

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -FA F% O/*2 A"

  E$* W?$@#

  ";< F$ A%'"'

  01->/%-15 14:5:1

  RM! = 1.50

  OAD = 50.0

  RPM = 959. (49.31 )

  PK(+) = 4.54

  PK(-) = 5.73

  CRE!TF= 3.83

  0 100 00 300 400 500 600 700

  -9

  -6

  -3

  0

  3

  6

  T"#$ "% #!$&'

  A&&$($01*")%"%.-'

  9ater5a

  PK

  V$()&"*+"%##-!$&

  F$/$%&+ "% =CPM

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -FA F% O/*2 ) A"(

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.

  0.4

  0.6

  0.8

  1.0

  M A#

  .95

  08:5:5801->/%-15

  07:53:011-M+-15

  05:41:4805-F$2-15

  07:0:511-D$&-14

  $'%

  Gambar

  3.97

  Wa&e+orm

  *6A =

  Gambar

  3.98

  Wa&e+orm

  *6A >

  Gambar

  3.99

  Water+all

  *6A

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  116/135

  .), &ata Beda 'asa 'an dan #otornboar)

  Pen2am1ian I Pen2am1ian II Pen2am1ian III

  H-H ('-$&' HG $'-$

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  117/135

  .) &ata Bearing 8ang &ipa2ai pada 'an

  .).*i!tori+al ,ar)

  Terampir

  .)/Balan+ing -eort

  Terampir

  $'+

  Gambar 3.103

  Termo(ra+i

  Bearin( *an

  Outboard

  Gambar 3.104Bearin( yan( 1i"a-ai "ada Posisi *an Inboard dan

  Outboard

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  118/135

  BAB V((

  ANAL(S(S &AN PER%(TUN$AN

  /)1 Analisis Ker3sa2an

  Dari spektrum pa0a p3sisi pen2am1ian m3t3r 3ut13ar0 terihat $Q pa0a

  arah ertika maupun h3riG3nta. )am1ar spektrum 0an 7ater5a pa0a 1e1erapa

  tan22a 0apat 0iihat pa0a #a1 III ga*bar .)1 s)d .)-/ ga*bar .) s)d) .)1,/ 0an

  ga*bar .)1. #esar 2etaran pa0a arah h3riG3nta ?M$H@ 6en0erun2 e1ih 1esar

  0ari pa0a pa0a arah ertika ?M$,@ seperti yan2 terihat pa0a tabel .)1. #esar

  dis"la%ementp0a 1a2ian $Q sekitar &+ mikr3n pa0a 2e!aa unbalan%e

  dis"la%ement2etaran yan2 mun6u 1esar ?e1ih 0ari +' mikr3n@. Sehin22a

  1er0asarkan 1uku pan0uan Iearn MO#IUS 0an pen0apat ahi 0iperkirakan yan2

  ter!a0i a0aahstru%tural looseness ?ihat ga*bar -)+,@yaitu ter!a0inya

  ke3n22aranketi0ak kuatan ikatan antara mesin 0en2an 0u0ukannya base! yan2

  1isa 0ise1a1kan ken0urnya 1aut yan2 men2ikat rumah 1earin2 ?pe0esta@/ 6ra6k

  pa0a 5rame mesin atau pe0esta/ ke3n2aran pa0a antarmuka ?inter+a%e@ mesin 0an

  base"lateatauso+t+oot'penanaman (routin(!yan2 su0ah rusak/ 0 . #esar

  ke6epatan 2etarannya 1ia 0iihat pa0a tabel .)1M$H seteah = Apri &'$+

  1erkisar antara &-%/+ mms se0an2kan M$, ti0ak pernah mee1ihi % mms. ika

  kita meihat 6hart ISO $'

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  119/135

  Gambar 7. 1Standar ISO 54?5@)5

  Pa0a m3t3r inboardpa0a p3sisi pen2am1ian h3riG3nta ?M$H@ semakin

  ama semakin terihat $Q/ &Q/ %Q seperti pa0a sampe ga*bar .)+10an ga*bar

  .)++. Pa0a pen2am1ian ertika $Q/ &Q/ %Q !u2a terihat ?ihat ga*bar .)+ s.0.

  ga*bar .),1@. Pa0a pen2am1ian ertika yan2 terihat a0aah $Q/&Q ?ihat

  ga*bar .),/ s.0.ga*bar .)-0@. Pa0a *an inboardpa0a arah pen2am1ian aksia

  terihat $Q/ &Q/ %Q. Ha ini men2in0ikasikan ter!a0inya misali(nment ?ti0ak

  se2arisnya sum1u putar & p3r3s yan2 0isam1un2@ pa0a k3pin2 ?ihat ga*bar

  -)1@. Ha ini semakin 0iperkuat 3eh pen2e6ekan 1e0a 5asa antara 5an inboard

  0en2an m3t3r inboard yan2 sempat menun!ukan 1e0a 5asa $

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  120/135

  o&erallnya ti0ak tiak terau 1esar ti0ak a0a yan2 mee1ihi %/+ mms tetapi pa0a

  5an outboard khususnya 1a2ian ertika 2etarannya san2at 1esar/ pa0a $ !ui &'$+

  2etaran &elo%ity o&erallnya men6apai (/B+ mms 0an pa0a + !uni &'$+ men6apai

  /=$ mms. Pa0a #a&e+orm!u2a terihat #a&e+orm *&H 0an *&, memiiki rms

  per6epatan yan2 1esar yaitu sekitar B-+/+ )-s 0an per6epatan PK-PK sekitar B'-++

  )-s ?0apat 0iihat pa0a ga*bar .)// s.0.ga*bar .)@/ ha ini 1erarti 1a2ian

  ra0ia 0ari 1earin2 su0ah men2aami im"a%t yan2 1esar. Dari 0ata term32ra5i

  1earin2 pa0a 5an inboard 0an 5an outboard!u2a memiiki temperature yan2 tin22i

  1earin2 inboard memiiki temperatur &OC se0an2kan 1earin2 outboard memiki

  temperatur (

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  121/135

  1+ 11,5mm

  63,606mmcos 9,967

  O

  BPFI=152

  2960 rpm

  BPFI=26153,195rpm=435,887Hz

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  122/135

  FTF=2960 rpm

  2(1

  11,5mm

  63,606mmcos (9,967))

  FTF=1216,454 rpm=20,274H '/B$ 3r0e

  Pen2e6ekan 6a6at 0en2an s35t7are "

  MET - A,R !T R,PPER FA

  015-CO1 -F 1A F% ,%2 A"

  R/*$ !$&*/#

  9->/%-15 07:4:54

  OVERA= 1.83 V-D

  PK = 1.83

  OAD = 80.0

  RPM = 957. (49.9 )

  0 30 60 90 10

  0

  0.3

  0.6

  0.9

  1.

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  8.850

  .99

  .899

  F A 09

  A=FTF

  AAAAAAAA

  Gambar 7. 2Indi-asi *T* 5

  MET - A,R !T R,PPER FA

  015-CO1 -F1V F% ,%2 V$*"&

  R/*$ !$&*/#

  9->/%-15 07:41:51

  OVERA= .4 V-D

  PK = .4

  OAD = 80.0

  RPM = 957. (49.8 )

  0 30 60 90 10

  0

  0.5

  1.0

  1.5

  .0

  .5

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  8.850

  .993

  .191

  F A 09

  A=FTF

  AAAAAAAA

  Gambar 7. 3Indi-asi *T* 6

  $$'

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  123/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -FV F% O/*2 V$*"&

  R/*$ !$&*/#

  9->/%-15 07:45:5

  OVERA= 4.96 V-D

  PK = 4.96

  OAD = 80.0

  RPM = 957. (49.8 )

  0 30 60 90 10

  0

  1

  3

  4

  5

  6

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  8.850

  .993

  .715

  FA 09

  A=FTF

  AAAAAAAA

  Gambar 7. 4Indi-asi *T* =

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -F F% O/*2 "% *

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  9->/%-15 07:43:37

  PK = 4.1

  OAD = 50.0

  RPM = 959. (49.31 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.4

  0.8

  1.

  1.6

  .0

  .4

  F$/$%& "% CPM

  PKV$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  49.50

  16.73

  .511

  FA 09

  B=B!F

  B B B B B B B B

  Gambar 7. 5Indi-asi BS* 5

  $$$

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  124/135

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -FA F% O/*2 A"

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  9->/%-15 07:48:15

  PK = .03

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.9 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.3

  0.6

  0.9

  1.

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  78.66

  6.59

  .113

  FA 09

  B=B!F

  B B B B B B B B

  Gambar 7. 6Indi-asi BS* 6

  MET - A,R !TR,PPER FA

  015-CO1 -FA F% O/*2 A"

  E$* !$&*/#

  ";< F$ A%'"'

  9->/%-15 07:48:15

  PK = .03

  OAD = 50.0

  RPM = 958. (49.9 )

  0 50 100 150 00 50 300

  0

  0.3

  0.6

  0.9

  1.

  F$/$%& "% CPM

  PK

  V$

  ()&"*+"%##!$&

  F$:

  O:

  !$&:

  78.66

  6.59

  .113

  FA 09

  B=B!F

  B B B B B B B B

  Gambar 7. 7Indi-asi BS* =

  Dari perhitun2anso+t#arekerusakan yan2 mun2kin ter!a0i a0aah #S* 0an *T*.

  /)+ Per2iraan Pen8ebab Ker3sa2an

  #isa sa!a kerusakan 1earin2 yan2 ter!a0i 0ise1a1kan 7aktu pemakaian

  meman2 su0ah mee7ati 1atas umur 1earin2 terse1ut. Utuk itu harus 0ihitun2

  1erapa 1anyak putaran yan2 mampu 0iterima 1earin2 pa0a k3n0isi pem1e1anan

  tertentu.

  Perhitun2an Umur #earin2 "

  $$&

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  125/135

  Diketahui "

  Tipe 0an spesi5ikasi 1earin2 ? a0a pa0a su1 1a1 .+@

  Ditanya " umur 1earin2 0en2an met30e L$'

  Asumsi " $. #earin2 1ersih 0an teru1rikasi 0en2an 1aik.

  &. Terpasan2 se6ara tertutup yan2 men6e2ah masuknya 0e1u 0an

  pen23t3r.

  %. #er3perasi pa0a temperatur yan2 ayak.

  B. Ke2a2aan hanya ter!a0i karena metal +ati(ue$

  +. Pem1e1anan hanya 1erasa 0ari 1erat sha5t/ 1a0e/ 0an %ou"lin( 0an

  0ari 2aya sentri5u2a pa0a impeer.

  Perhitun2an "

  Perhitun2an #e1an yan2 0i terima 1earin2

  m= d

  2

  4t

  mshaft= d

  2

  4 t

  $$%

  P$$/'$% 1ar

  P&$/'&( 1ar

  Diameter sha5t+' mm

  Kete1aan 1a0e& mm

  m6 &/ k2 96&+/+ N ?0ari spesi5ikasi@

  Materia Sha5t St+&-%/ Masa !enis(/uipment '$+-C'$ pa0a histori%al data a0aah She

  Aania R& pa0aha itu su0ah ama ti0ak 0ipakai 0an 0i2antikan 3eh She )a0us

  S& ,$'' % 0an a0a 1e1erapa tahun pa0a histori%al data yan2 k3s3n2. Seain itu

  $&&

 • 7/26/2019 Analisis Vibrasi Pada Blower

  135/135

  arsip-arsip seperti 2am1ar teknik se1aiknya 0i 1uatso+t%o"ynya. Se0an2kan se6ara

  khusus pa0a peneitian saya se1aiknya pen2en6an2an 1aut 0iukur 1esar 2aya

  pen2en6an2annya 0an 1anyak mesin yan2 1a2ian kaki-kakinya su0ah k3r3si

  sehin22a harus 0i1ersihkan.

  &A'TAR PUSTAKA