Analisis Swot Pada Produk Nokia

download Analisis Swot Pada Produk Nokia

of 16

Transcript of Analisis Swot Pada Produk Nokia

 • 8/18/2019 Analisis Swot Pada Produk Nokia

  1/16

  MENINGKATKANOMSET PENJUALANPRODUK NOKIAAfriando

  Fatra Ramadhan F.

  MHD. Adri DalniR!di Hardianto

 • 8/18/2019 Analisis Swot Pada Produk Nokia

  2/16

 • 8/18/2019 Analisis Swot Pada Produk Nokia

  3/16

   TUJUAN

  Unt!# m$nin%#at#an ($n*!alan (rod!#No#ia (ada (aar

  Unt!# m$n%$m'ali#an No#ia '$rain%d$n%an (rod!# !n%%!lan (aar ASIA

  Unt!# m$nin%#atan #!alita (rod!#No#ia

 • 8/18/2019 Analisis Swot Pada Produk Nokia

  4/16

  STRENGTH M$mili#i 'rand+ima%$ &an% m$l$#at di

  ma&ara#at

  Diain (rod!# No#ia an%at 'ai# dan,!#!( di!n%%!l#an

   T$#nolo%i &an% di,i(ta#an m$n%i#!ti($r#$m'an%an -aman

  SWOT

 • 8/18/2019 Analisis Swot Pada Produk Nokia

  5/16

  EAKNESS A'$nn&a (rod!# &an% (o(!lar t$rlal! lama) $hin%%a

  m$n!r!n#an (amor No#ia dan t$r%anti#an ol$h($ain%n&a.

  No#ia t$rlal! fo#! m$n%$m'an%#an &m'ian tan(am$m'$ri#an ino/ai &an% '$rarti

  K$(!t!an "oard 0EO lam'an dalam m$n&i#a(i tr$nt$r'ar!

  No#ia $rin%#ali m$n*adi ($lo(or dalam m$l!n,!r#an(rod!# t$r'ar! nam!n tan(a (ro($# maa d$(an &an%

  l$'ih 'ai# "!da&a #$r*a &an% l$'ih m$n$#an#an $niorita

  m$n%ham'at id$+id$ #r$atif ata! ($nda(at &an% '$r'$da

 • 8/18/2019 Analisis Swot Pada Produk Nokia

  6/16

  OPPORTUNIT1 Prod!#+(rod!# &an% dita2ar#an No#ia

  m$r!(a#an mod$l t$r#ini

  Adan&a ($nin%#atan ($rmintaanma&ara#at a#an 'aran%+'aran%$l$#troni# &an% !dah m$r!(a#an#$'!t!han

  P$rmintaan ma&ara#at (ada (rod!#&an% %a&a) im(l$ dan r$(on &an%,$(at (ada ($r!'ahan+($r!'ahan (aar

 • 8/18/2019 Analisis Swot Pada Produk Nokia

  7/16

   THREAT M!n,!ln&a (rod!# 'ar! &an% l$'ih

  ino/atif dari ($r!ahaan ($ain%

  Adan&a (rod!#+(rod!# dari ($r!ahaanlain &an% m$na2ar#an har%a &an% l$'ihm!rah d$n%an #!alita &an% tida# #alah'a%!

   T$r*adin&a #rii 3nanial &an%m$n&$'a'#an t!r!nn&a da&a '$lima&ara#at

 • 8/18/2019 Analisis Swot Pada Produk Nokia

  8/16

  MEKANISME DAN RAN0ANGAN M$la#!#an a3liai t$rhada( ($r!ahaan

  android d$n%an m$man%#a 'ia&a hard2ar$

  $#itar 456

  M$la#!#an mar#$tin% d$n%an #ala '$ar!nt!# m$nin%#at#an #$m'ali ($n*!alan(rod!#

  M$la#!#an !r/$& t$rhada( ($r#$m'an%an(aar dan *$li dalam m$lihat ($l!an%

  M$m'!at $r/i,$ ,$nt$r t$r#h!! !nt!#(rod!# no#ia

 • 8/18/2019 Analisis Swot Pada Produk Nokia

  9/16

  Fih 'on$ dia%ram

 • 8/18/2019 Analisis Swot Pada Produk Nokia

  10/16

 • 8/18/2019 Analisis Swot Pada Produk Nokia

  11/16

  RAN0ANGAN DAN RESOUR0E M$la#!#an #$r*aama d$n%an ($r!ahaan android  

  m$n%%anti (latform OS 2indo2 d$n%an OS android M$la#!#an mar#$tin% d$n%an #ala '$ar di n$%ara

  tar%$t (aar  int$rn$t ad/$rtiin%) i#lan T7) "ann$r M$la#!#an !r/$& di n$%ara tar%$t (aar  hail

  #!iion$r dari #on!m$n

  M$m'!at $r/i,$ ,$nt$r di n$%ara tar%$t (aar m$n&$dia#an ($n*!alan a,,$ori$ '$r!(a

  $ar(hon$) ,a$) dll) *!%a m$m'$ri#an ($la&anan$r/i,$ ,$nt$r &an% 'ai#.

 • 8/18/2019 Analisis Swot Pada Produk Nokia

  12/16

  PEM"IA1AAN 8#ala R(9 M$m'$li (latform OS android dari Goo%l$

  8:5 M9

  Int$rn$t ad/$rtiin% 8:55 *t9

  i#lan T7 8; M9

  "ann$r 8;55 *t9

  "ia&a !r/$& 8;55 *t9

  P$m'an%!nan no#ia $r/i,$ ,$nt$r 8;Milliar >55 *!ta

 • 8/18/2019 Analisis Swot Pada Produk Nokia

  13/16

   JADAL KEGIATAN

 • 8/18/2019 Analisis Swot Pada Produk Nokia

  14/16

  P$ron in ,har%$ Rajeev Suri) Pr$id$nt and 0hi$f

  E?$,!ti/$ O@,$r 8CEO9

 • 8/18/2019 Analisis Swot Pada Produk Nokia

  15/16

  INDIKATOR KE"ERHASILANBaseline Tahun 2 Tahun 3

  ;. Total

  ($n*!alan

  :55.555

  !nit

  4555.555

  !nit

  555.555

  !nit

 • 8/18/2019 Analisis Swot Pada Produk Nokia

  16/16

   TERIMAKASIH