04 komunikasi dakwah r04 stu new

Click here to load reader

 • date post

  30-Jun-2015
 • Category

  Food

 • view

  2.572
 • download

  6

Embed Size (px)

description

wahdak

Transcript of 04 komunikasi dakwah r04 stu new

 • 1. L/O/G/OKomunikasi dan Dakwah IDS 3033

2. Proses penyampaian informasi Islam bagi mempengaruhi penerima (madu) agar mengimani, memahami, mengamalkan, menyebarkan dan membela kebenaran ajaran agama IslamKomunikasi yang melibatkan mesej-mesej dakwah atau yang berkaitan dengan ajaran Islam dan pengamalannya dalam pelbagai aspek kehidupanKomunikasi yang mengandungi mesej Islam atau perbicaraan tentang IslamDEFINISI KOMUNIKASI DAKWAH 3. KOMUNIKASI DAKWAHBERDASARKAN KOMPONEN KOMUNIKASI AMWho says what in which channel to whom with what effect(Harold Lasswell)WhoIndividu muslim (Dai)Says whatMesej al-Quran dan al-Sunnah (Mauduk Dakwah)In which channelMedium (Wasilah Dakwah)To whomUmmah Dakwah; Manusia keseluruhannya (Madu)With what effectPerubahan iktikad, sikap dan tingkah laku yang selari dengan mesej yang disampaikan (Iman dan Amal Soleh) 4. Dakwah adalah komunikasi.Ada perbezaan di antara komunikasi biasa dan komunikasi dakwah, antaranya;1. Pendekatan2. TujuanKomunikasi tidak semestinya dakwah.KOMUNIKASI DAKWAHSATU KOMUNIKASI KHAS 5. Dakwah proses komunikasi yang berbezadaripada komunikasi biasa melibatkanbeberapa komponen;PenyampaiMesejPendekatanTujuanKOMUNIKASI DAKWAHSATU KOMUNIKASI KHAS1234 6. Amnya, setiap mukallaf adalahpenyampai.Wajib mengikut tahap masing-masingdan tidak terhad kepada pakar agama.Dinamakan sebagai total dakwah.e.g: Ahli seni melalui kegiatan seni dansaintis melalui kajian saintifik.PENYAMPAI1 7. Secara khusus, dakwah tanggungjawaborang yang mendalami ajaran Islam.Surah Al-Taubah menyebut golonganthoifatun liyatafaqqahu fiddin.PENYAMPAI1 8. Dinamakan ulama; orang yang berilmu(dalam bidang agama).Dituntut meluaskan pengetahuan bidanglain juga kerana wasilah dakwah dankecenderungan madu.Istilah ulama sarjanaIstilah sarjana ulamaPENYAMPAI1142 9. Sumber al-Quran dan al-Sunnah,dinyatakan dalam al-Ahzab dan al-Najm:MESEJ2 10. Makna :-Menyempurnakan hubungan manusiadengan al-Khaliq.Menyempurnakan hubungan manusiasesama manusia.Mengadakan keseimbangan (tawazun)antara kedua-duanya dan mengaktifkannyasejalan dan berjalin.-M. Natsir: Fiqh al-DakwahMESEJ132423 11. Secara umum, pendekatan adalah secarahikmah, kasih sayang dan persuasive.Bertumpu kepada human oriented.Prinsip utama human oriented;Manusia mulia dan sama.Manusia tidak boleh dipaksa.PENDEKATAN312 12. Manusia pada hakikatnya mulia dan samakedudukan.Perbezaan bangsa bukan perbezaandasar.PENDEKATAN3 13. Dakwah tidak boleh mempunyai unsurpemaksaan.Manusia tidak boleh dipaksa memilihIslam.PENDEKATAN3 14. Metod dakwah bersifat demokrasi danpersuasive.Dai perlu menerima dan menghargaikeputusan.Dai tidak boleh memaksa, walaupunmampu berbuat demikian.Dai bertindak menyampaikan fakta, tidakpunyai hak untuk memaksa.PENDEKATAN3 15. Lihat firman Allah;PENDEKATAN3 16. Rumusan:Sentiasa memandang tinggi akanmanusia dan menghindari unsurpemaksaan.Prinsip hikmah dan kasih sayangadalah paling dominan.Melihat kepada human-orienteddan menghargai keputusan kerana iaproses yang bersifat demokrasi.PENDEKATAN31234 17. Islam berorientasikan amal soleh danmenolak kemungkaran.Amal soleh ialah akidah, sikap dantingkah laku selari ajaran al-Quran danal-Sunnah.Apakah maksud akhlak di sini?TUJUAN4 18. Tujuan komunikasi dakwah dari sudutpelaksanaan;Menegakkan ajaran Islam di dalam setiapjiwa, sehingga ajaran tersebut mampumendorong sikap dan perbuatan yangsesuai dengan ajaran tersebut.TUJUAN4 19. Tujuan komunikasi dakwah daripada perspektifpenyampai dan penerima;Bertujuan melaksanakan salah satukewajipan agamanya iaitu Islam.Bertujuan melahirkan kepercayaan,sikap dan tingkah laku yang selaridengan mesej al-Quran dan al-Sunnah.TUJUAN4 20. PROSES DAN KOMPONENKOMUNIKASI DAKWAHSumberAl-Quran dan al-SunnahPenyampaiUmum (Setiap muslim)Khusus (Ulama)MesejAkidah, Syariah dan AkhlakMediumMedium dakwah yang sesuaiGangguanKredibiliti dai, Keengganan maduPendekatanHikmah, kasih sayang, persuasiveTujuanPerubahan sikap dan tingkah laku serta wujudnya amal soleh selaras dengan al-Quran dan al-Sunnah.