Download - Guru Penasihat Koko 2016

Transcript
 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  1/38

  GARIS PANDUAN TUGAS

  PENGURUS

  AN

  KOKURIKULUM

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  2/38

  PENGURUSAN KOKURIKULUM

  Objektif Kokurikulum

  1. Menambahkan minat murid kepada pelajaran melebihi keininan k!kurikulum"an berkaitan

  denan #ubjek tertentu.$. Melahirkan murid "an %era# dan %erda# dari #ei &'ikal dan mental.(. Memupuk #emanat kerja#ama di antara kaum.). Melatih murid*murid untuk menjadi pemimpin "an bertanunja+ab.,. Men"ediakan a#a# "an kukuh kepada murid #ebaai pemimpin pada ma#ahadapan.

  Setiausaha Kokurikulum

  1. Meran%an dan men"u#un #emua erak kerja k!kurikulum di #ek!lah.$. Men"elara#- men"elia dan menilai pelak#ana #emua pr!ram erak kerjak!kurikulum di

  #ek!lah.(. Menentukan baha+a #emua erak kerja k!kurikulum berjalan denanberke#an dan berteru#an

  #epanjan tahun.). Men"ele#aikan ma#alah berbankit menenai #emua erak kerjak!kurikulum.,. erhubun denan pihak*pihak luar dalam uru#an erak kerja k!kurikulum.

  /. Mendapat lap!ran menenai keiatan*keiatan #etiap bidan k!kurikulumuntuk di#erahkankepada ja+atankua#a #ek!lah untuk tindakan #elanjutn"a.

  0. Men"ediakan anaran perbelanjaan tahunan erak kerja k!kurikulum#ek!lah dan di#ampaikan

  kepada pihak berkua#a #ek!lah untuk tindakan #elanjutn"a.. Men"ediakan minit me#"uarat ja+atankua#a k!kurikulum #ek!lah.2. Menumpul maklumat dan men"impan rek!d*rek!d erak kerja k!kurikulum.13. Menkaji #emula dan meneliti kemampuan pena#ihat*pena#ihat.11. Menuru#kan penilaian erak kerja k!kurikulum.1$. Melak#anakan tua#*tua# #eperti diarahkan !leh Guru e#ar atau +akil*+akiln"a.

  Pe!elaras "a#a "eruiform$ Persatua$ Kelab$ Suka$ Permaia

  1. Memanil dan mempeneru#ikan me#"uarat unit erak kerja k!kurikulumma#in*ma#in

  #ekuran*kurann"a #ekali dalam #epenal.$. Men"elara# pembahaian murid dalam unit ma#in*ma#in.

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  3/38

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  4/38

  . Mema#tikan #etiap akti5iti menikut jadual berjalan lan%ar.2. Kehadiran murid me#ti ditandatanani di dalam kad7 buku rek!d kehadiran

  #elepa# tamat perjumpaan.13. Menema#kini dan mema#tikan papan ken"ataan badan beruni6!rm7

  per#atuan7 kelab7 #ukan 7 permainan tidak di#alahuna.11. ertanunja+ab membimbin pelajar*pelajar men"ediakan lap!ran

  keiatan menikut 6!rmat "an betul.1$. Menirini #etiap r!mb!nan "an dianjurkan !leh badan beruni6!rm7

  per#atuan7 kelab7 #ukan7 permainan.1(. Menirini dan menjaa di#iplin pelajar dalam #atu*#atu pertandinan.1). Menuru#kan pen"ertaan ahli badan beruni6!rm7 per#atuan7 kelab7 #ukan7

  permainan dalam #etiap pertandinan di #emua perinkat.1,. Memajukan badan beruni6!rm7 per#atuan7 kelab7 #ukan 7permainan denan

  %ara "an di&kirkan #e#uai.1/. Melenkapkan penetahuan #ebaai jurulatih pa#ukan beruni6!rm atau

  pena#aihat per#atuan7 kelab atau menjemput jurulatih7 pena#ihat luar.10. Semua keiatan la+atan anjuran badan beruni6!rm7 per#atuan7 kelab7 #ukan7

  permainan hendaklah mendapat kebenaran Guru e#ar.

  1. Mendapatkan kebenaran ibu bapa atau penjaa apabila pelajar diperlukanuntuk #e#uatu akti5iti di luar #ek!lah.

  12. ertanunja+ab men"erahkan #enarai nama pelajar*pelajar "anmen"ertai keiatan di luar ka+a#an #ek!lah kepada GPK 8EM- #etiau#ahak!kurikulum- uru kela# dan #e#iapa "an di&kirkan perlu.

  $3. ertanunja+ab menaihkan alat*alat dan pakaian pemain danmemunut balik untuk di#impan di tempat "an #elamat.

  $1. Menentukan #emua #urat*men"urat daripada pihak luar hendaklah dibuatmelalui Guru e#ar dan #urat*#urat daripada luar hendaklah dirujuk kepadaGuru e#ar #ebelum menambil #ebaran tindakan.

  $$. ertanunja+ab membuat tempahan penankutan7 ba# #ekiran"adiperlukan.

  $(. Menjalankan tua#*tua# "an diarahkan !leh Guru e#ar dari #ema#a ke#ema#a.

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  5/38

  %ADUAL AKTI&ITI KOKURIKULUMTA'UN ()*+

  'ARI MASA AKTI&ITI TINDAKAN

  SA"TU

  0.(3 * 0.), pai Muridberhimpun di9ataran Ilmu

  S7U K!kurikulumdan

  Pen. S7U

  K!kurikulum

  0.), * 2.33 pai Akti5itiSukan danPermainan

  Pen"elara#dan

  Guru Pena#ihatSukan danPermainan

  2.33 * 2.(3 pai RE8A: *

  2.(3 * 11.33pai

  Akti5itiUnit

  eruni6!rm

  Pen"elara#dan

  Guru Pena#ihat

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  6/38

  Unit eruni6!rm

  11.33 p * 1$.33

  th

  Akti5iti

  Per#atuandan Kelab

  Pen"elara#

  danGuru Pena#ihatPer#atuan dan kelab

  GURU,GURU PENASI'AT SUKAN$PERMAINAN DAN * MURID* SUKAN

  SK KANGKAR PULAI ( TA'UN ()*+

  Ma#a ; 0.), < 2.33 pai8ari ; SabtuPen"elara# ; En. Muhammad A=malhakim bin Abdul Rahim

  "IL SUKAN$PERMAINAN$*M*S GURU PENASI'AT

  1 OLA SEPAK

  1. En. M!hd 8a&'iallah bin 8ani6ha >K?$. En. R!'amli#h bin @aa%!b(. En. Abdul Rahim bin :aib). En. Muhamad Ammar bin Sa&ee

  $ OLA 4ARING

  1. Pn. Kartika+ati bt Ahmad >K?$. Pn. R!#hidah bt Abdullah(. ik Adibah Ai#"ah bt A. A'i'). Pn. Buli'ani'an bt Md Khalid

  ( OLA ALING

  1. En. R!#li bin Ibrahim >K?$. En. Al A'i'i bin Muhammad( Pn. Mu#limah bt Muhammad N!h). Pn. N!rehan bt M!hd Cairu#

  1. Pn. N!r Carahana bt M. AriDn >K?

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  7/38

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  8/38

  1$ A:UR

  1. En. Ahmad Ni'am bin Othman >K?$. En. 4aardi bin Ahmad(. Pn. A'ura bt Gha'ali

  GURU,GURU PENASI'AT UNIT "ERUNI-ORMSK KANGKAR PULAI ( TA'UN ()*+

  Ma#a ; 2.(3 * 11.33 pai8ari ; SabtuPen"elara# ; En. Arie6 iraja"a bin M!hd Sharipudin

  "IL UNIT "ERUNI-ORM GURU PENASI'AT

  1 PERSEKU:UANPENGAKAP

  1. En. A#hra6 Citri bin Ahmad >K?

  $. Pn. A'ura bt Gha'ali >P?(. Pn. N!r Carahana bt M. AriDn). En. M!hamad @a'id bin Selamat,. En. 4upri bin Sukarn!/. En. M!hd @a'ir bin M!hd A"!b0. En. R!#li bin Ibrahim. En. Othman bin Ahmad2. En. Ahmad Ni'am bin Othman13. Pn. R!ka"ah bt M!#t!r11. Pn. Suhaila bt M!ktar1$. Pn. Barina bt M!hamed

  1(. En. Saleh bin Saim1). Pn. 8alimatu# Saadiah bt Abd Mana61,. Pn. N!rehan bt M!hd Cairu#1/. ik Athi#+ari a7p A"a#am"10. Pn. FAai#"ah Nu+airah bt Ab. Illah1. Pn. R!#hidah bt Abdullah12. Pn. A#limah bt A. Rahman$3. Pn. N!r Li'a bt I#hak$1. En. 8airulanuar bin @aa%!b

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  9/38

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  10/38

  11. En. M!hamad Ri'uan bin Saleh1$. Pn. R!haidah bt Sub!h1(. Pn. 8jh. N!rha"ati bt M!hammad1). Pn. Bilaha'ura bt 8a#rin1,. Pn. R!#li'a bt I#mail1/. Pn. R!jelah bt Mat I#a10. Pn. Siti Mariam bt M!hd Salleh1. En. M!hd R!#li bin M!hamed Salleh12. Pn. R!#nah bt uan$3. Pn. Siti A'lina bt SaHd!n

  "IL UNIT "ERUNI-ORM GURU PENASI'AT

  ) PAN9U PU:ERI :UNAS

  1. ik Adibah Ai#"ah bt A. A'i' >K?$. Pn. 9e+i 8artati bt M!hd Sidek >P?(. Pn. Suriati bt Raji

  ). Pn. Shari6ah Shekha bt S"ed Al+i,. Pn. Marini bt I#mail/. Pn. Malia a7p Raman0. Pn. Mu#limah bt Muhammad N!h. Pn. Sa'ura bt !hari2. Pn. R!'ita bt Ahmad13. Pn. Nurul Catim A'reen bt M!hamadAriDn11. Pn. Pn. N!r Sal6arina bt @ah"ah1$. Pn. Shanmua5adi5u a7p Maraimuthu1(. Pn. R!hani bt Md Suki1). Pn. Kartika+ati bt Ahmad1,. Pn. 8a&'ah bt @u#!61/. Pn. R!'an" bt Sahul 8amid10. Pn. Premitha a7p M!han1. Pn. Siti M!rni bt Laineh 8j AbdRahman12. Pn. 8jh. N!rha"ati bt Othman$3. Pn. N!!r 8a&'ah bt Ahmad 8a#him

  , :UNAS KA9E: REMA4ASEKOLA8

  1. En. Muhamad Ammar bin Sa&ee >K?$. En. Al A'i'i bin Muhammad >P?

  (. En. Sai6u6ad'ilah bin Suratman). En. M!hd Na'li bin Abdul Samad,. En. M!hd Ari'al bin Ab. A'i'/. En. Khairul A'ri bin Saipul Sahri0. En. S"ahrul Ir6an bin Abdul Rahim Pu'i. En. M!hd Khairi bin Abd 4abbar2. En. M!hd 8a&'iallah bin 8ani6ha

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  11/38

  13. En. Abdul Rahim bin :aib11. En. Muhammad A=malhakim bin AbdulRahim1$. Pn. Buhana bt SaHd!n1(. Pn. 8jh. Bainab bt Minikutt"1). Pn. N!rlela bt @aFak!p1,. Pn. Ma'lina bt Ma##eat1/. ik N!r A#nita bt Mat @u#!h10. Pn. 8amidah bt Su1. Pn. ik Ku R!ha"a bt he Ku Ali12. Pn. Parame#+ari a7p helliah

  GURU,GURU PENASI'AT PERSATUAN DAN KELA"SK KANGKAR PULAI ( TA'UN ()*+

  Ma#a ; 11.33 pai * 1$.33 th8ari ; SabtuPen"elara# ; Pn. Siti A'lina bt SaFd!n

  "IL PERSATUAN$ KELA" GURU PENASI'AT

  1 PERSA:UANA8ASA MELA@U

  1. Pn. Nurul Catim A'reen bt M!hamadAriDn >K?$. Pn. Suriati bt Raji(. Pn. 8a#lina bt Ahmad). Pn. N!rai'ah bt Mamat

  $ PERSA:UANA8ASA INGGERIS

  1. Pn. Siti Babedah bt Mat 9e#a > K?$. Pn. 8jh. N!rha"ati bt M!hammad(. ik Athi#+ari a7p A"a#am"). Pn. Parame#+ari a7p helliah

  ( PERSA:UAN

  SAINS

  1. Pn. Anidah bt Ka#b!n >K?$. Pn. R!jelah bt Mat I#a(. Pn. 8amidah bt #u

  ). Pn. R!haidah bt Sub!h

  ) PERSA:UANMA:EMA:IK

  1. Pn. N!rlela bt @aFak!p >K?$. Pn. N!!r 8a&'ah bt Ahmad 8a#him(. Pn. R!'an" bt Sahul 8amid). Pn. 8a&'ah bt @u#!6

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  12/38

  , PERSA:UANSE4ARA8

  1. Pn. A'lina bt ujan >K?$. Pn. Bilaha'ura bt 8a#rin(. Pn. R!#nah bt uan). Pn. 8jh. Bainab bt Minikutt"

  "IL PERSATUAN$ KELA" GURU PENASI'AT

  / PERSA:UANAGAMA ISLAM

  1. Pn. 8a6#ah bt M!hamed >K?$. Pn. Siti M!rni bt Laineh 8j AbdRahman

  (. Pn. N!ra'ita bt A. A'i'

  0 PERSA:UANA8ASA ARA

  1. Pn. R!hani bt Md Suki >K?$. Pn. Muliana bt Ali(. Pn. :. Ridh+ah Ada+i"ah bt :. MdSal+an

  KELAAN:I 9A9A8

  1. Pn. R!ka"ah bt M!#t!r >K?$. Pn. A6rah S!lehah bt @u#!6(. Pn. Marini bt I#mail

  2 KELAPEMIMING RAKAN SEA@A

  1. Pn. Siti Mariam bt M!hd Salleh >K?$. Pn. Suhaila bt M!ktar(. Pn. 8jh. N!rha"ati bt Othman

  13 KELAALAM SEKI:AR

  1. Pn. Ai#hah bt Abdullah >K?$. Pn. R!ha"ati bt Salleh(. Pn. N!r 8a"ati b M!hamed). Pn. N!ra'a+ati bt Rahman

  1. Pn. N!r#hahida bt 8a##an >K?

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  13/38

  11 KELAKOMPU:ER

  $. ik Nur S"uhada bt Said"(. Pn. Shanmua5adi5u a7p Maraimuthu

  "IL PERSATUAN$ KELA" GURU PENASI'AT

  1$ KELAPENEGA8AN 4ENA@A8

  1. Pn. Aai#"ah Nu+airah bt Ab. Illah >K?$. Pn. 8jh. Mahnum bt 8eh#an(. Pn. A'i'ah bt Giman). Pn. Ma'lina bt Maham!!d

  1( KELAPERPUS:AKAAN

  1. Pn. Ma'lina bt Ma##eat >K?$. Pn. Malia a7p Raman(. Pn. Bain!n bt M!hd Na#ir). Pn. ik Ku R!ha"a bt he Ku Ali

  1) KELA9I9IK ES:ARI

  1. Pn. Siti Rah"u bt Md R!hibin >K?$. Pn. :uan Kamala N!ra bt :uan Puteh

  ( Pn. 9e+i 8artati bt M!hd Sidek

  1, KELASENI 9AN KEU9A@AAN

  1. Pn. R!'ita bt Ahmad >K?$. Pn. 8alimatu# Saadiah bt Abd Mana6(. Pn. Barina bt M!hammed). Pn. Shari6ah Shekha bt S"ed Al+i

  1/ KELAKESELAMA:AAN 4ALAN RA@A

  1. Pn. Sa'ura bt !hari >K?$. Pn. an N!rmilah bt an Nah(. Pn. N!r Li'a bt I#hak). Pn. Premitha a7p M!han

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  14/38

  GURU,GURU PENASI'AT RUMA' SUKANSK KANGKAR PULAI (

  TA'UN ()*+

  MERA' . TUNKU A"DUL RA'MAN/

  KUNING . TUN MA'AT'IR /

  "IL

  GURU PENASI'AT "IL

  GURU PENASI'AT

  1 Pn. A'i'ah bt Giman >K? 1 Pn. N!rai'ah bt Mamat >K?$ Pn. Bilaha'ura bt 8a#rin >P? $ Pn. R!#li'a bt I#mail >P?( En. Ahmad Ni'am bin Othman ( Pn. N!ra'a+ati bt Rahman) Pn. Barina bt M!hammed ) Pn. 8a&'ah bt @u#!6 , Pn. Siti Rah"u bt Md R!hibin , Pn. R!#nah bt uan/ Pn. Premitha a7p M!han / Pn. Parame#+ari a7p helliah0 En. Kamarul AriDn bin Khami# 0 En. M!hd 8a&'ialllah bt 8ani6ha

  Pn. N!ra'ita bt A. A'i' En. Al A'i'i bin Muhammad2 Pn. Bain!n bt M!hd Na#ir 2 Pn. R!haidah bt Sub!h

  13 En. M!hd Khairi bin Abd 4abbar 13 En. M!hd A'mi bin Minhad11 Pn. Buli'ani'an bt Md Khalid 11 Pn. Siti Babedah bt Mat 9e#a1$ Pn. Suhaila bt M!ktar 1$ En. M!hd R!#li bin M!hamed

  Salleh1( ik Athi#+ari a7p A"a#am" 1( Pn. A#limah bt A. Rahman1) Pn. Siti M!rni bt Laineh 1) En. 4aardi bin Ahmad1, Pn. Kartika+ati bt Ahmad 1, Pn. A'lina bt ujan1/ Pn. ik Ku R!ha"a bt he Ku Ali 1/ Pn. Malia a7p Raman10 Pn. Buhana bt SaHd!n 10 Pn. N!rlela bt @aHak!p

  1 Pn. Ma'lina bt Ma##eat 1 Pn. 8alimatu# Saadiah bt AbdMana612 Pn. R!ka"ah bt M!#t!r 12 Pn. an N!rmilah bt an Nah$3 Pn. R!ha"ati bt Salleh $3 Pn. R!hani bt Md Suki$1 En. 4upri bin Sukarn! $1 Pn. Siti A'lina bt SaHd!n$$ En. M!hd @a'ir bin M!hd A"!b $$ Pn. N!r Li'a bt I#hak$( Pn. Nurul Carahanan Li"ana bt

  M!hd N!!r$( Pn. N!r#hahida bt 8a##an

  $) En. A#hra6 Citri bin Ahmad $) Pn. N!r Carahana bt M. AriDn

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  15/38

  $, Pn. 8jh. N!rha"ati bt Othman $, En. Muhamad Ammar bin Sa&ee

  GURU,GURU PENASI'AT RUMA' SUKANSK KANGKAR PULAI (

  TA'UN ()*+

  "IRU . TUN A"DUL RA0AK / 'I%AU . TUN 'USSEIN ONN /

  "IL

  GURU PENASI'AT "IL

  GURU PENASI'AT

  1 Pn. 9e+i 8artati bt M!hd Sidek>K?

  1 Pn. Ma'lina bt Maham!!d >K?

  $ Pn. N!!r 8a&'ah bt Ahmad8a#him >P?

  $ Pn. Mu#limah bt Muhammad N!h>P?

  ( En. 8airulanuar bin @aa%!b ( Pn. N!rehan bt M!hd Cairu#) En. R!'amli#h bin @aa%!b ) Pn. Muliana bt Ali

  , En. M!hd Na'li bin Abdul Samad , Pn. Marini bt I#mail/ Pn. Shanmua5adi5u a7p

  Maraimuthu/ Pn. 8jh. Mahnum bt 8eh#an

  0 Pn. A'ura bt Gha'ali 0 Pn. A6rah S!lehah bt @u#!6 Pn. R!'ita bt Ahmad Pn. 8jh. Bainab bt Minikutt"2 Pn. R!'an" bt Sahul 8amid 2 Pn. 8a#lina bt Ahmad

  13 Pn. Shari6ah Shekha bt S"ed Al+i 13 En. Muhd A=malhakim bin AbdulRahim

  11 Pn. : Ridh+ah Ada+i"ah bt :Md Sal+an

  11 En. Othman bin Ahmad

  1$ ik Nur S"uhada bt Said" 1$ En. Arie6 iraja"a bin M!hdSharipudin

  1( Pn. Siti Mariam bt M!hd Salleh 1( En. Abdul Rahim bin :aib1) En. M!hamad Ri'uan bin Saleh 1) :n. S"ed Abu akar bin S"ed Akhir1, Pn. N!r Sal6arina bt @ah"ah 1, En. Sai6u6ad'ilah bin Suratman1/ En. S"ahrul Ir6an bin Abdul Rahim

  Pu'i1/ Pn. N!r 8a"ati bt M!hamed

  10 Pn. Anidah bt Ka#b!n 10 Pn. R!jelah bt Mat I#a1 Pn. Ai#hah bt Abdullah 1 En. Khairul A'ri bin Saipul Sahri12 Pn. Suriati bt Raji 12 Pn. 8a6#ah bt M!hamed

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  16/38

  $3 Pn. Sa'ura bt !hari $3 ik N!r A#nita bt Mat @u#!h$1 En. R!#li bin Ibrahim $1 Pn. 8jh. N!rha"ati bt M!hammad$$ En. Saleh bin Saim $$ Pn. :uan Kamala N!ra bt :uan

  Puteh$( En. M!hd Ari'al bin Ab A'i' $( Pn. 8amidah bt Su$) Pn. Aai#"ah Nu+airah bt Ab Illah $) Pn. R!#hidah bt Abdullah$, ik Adibah Ai#"ah bt A. A'i' $, Pn. Nurul Catim A'reen bt

  M!hamad AriDn

  GURU,GURU PASUKAN SEKOLA' TA'UN ()*+

  Pen"elara# ; En. M!hamad @a'id bin Selamat > Setiau#aha Sukan ?

  OLA'RAGA

  Penuru# ; En. 8airulanuar bin@aa%!bK. 4urulatih ; En. M!hamad @a'id binSelamatPen!l!n ; En. Khairul A'ri binSaipul SahriA%ara alapan ; En. Md A=malhakim binA. RahimA%ara Padan ; En. M!hd @a'ir binM!hd A"!b En. Saleh bin Saim

  Pn. Siti A'lina btSaFd!n Pn. Suhaila bt M!ktar

  'OKI

  Penuru# ; En. Ahmad Ni'am binOthman

  4urulatih ; En. Saleh bin SaimPen!l!n ; En. M!hd A'mi bin Minhad Pn. Suhaila bt M!ktar ik Nur S"uhada btSaid"

  "OLA SEPAK "ADMINTON

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  17/38

  Penuru# ; En. Abdul Rahim bin :aib4urulatih ; En. R!'amli#h bin @aa%!bPen!l!n ; En. Md A=malhakim binAbd Rahim En. M!hd 8a&'iallah bin8ani6ha

  Penuru# ; ik Nur S"uhada bt Said"4urulatih ; En. Sai6u6ad'ilah binSuratmanPen!l!n ; En. R!#li bin Ibrahim

  ik N!r A#nita bt Mat@u#!h

  "OLA %ARING

  Penuru# ; ik Adibah Ai#"ah bt A.A'i'

  4urulatih ; Pn. Kartika+ati bt AhmadPen!l!n ; Pn. Buli'ani'an bt MdKhalid Pn. Shari6ah Shekha bt

  S"ed Al+i

  SEPAK TAKRA1

  Penuru# ; En. M!hd Ri'uan bin Saleh4urulatih ; En. M!hd Khairi bin Abd4abbarPen!l!n ; En. M!hd R!#li binM!hamed Salleh En. 4upri bin Sukarn!

  "OLING SEPULU' PIN

  Penuru# ; Pn. 8a6#ah bt M!hamed4urulatih ; En. M!hamad @a'id binSelamatPen!l!n ; En. MuhammadA=malhakim

  PING PONG

  Penuru# ; :n. S"ed Abu akar binS"ed Akhir

  4urulatih ; En. S"ahrul Ir6an bin AbdulRahimPen!l!n ; En. M!hd Na'li bin AbdulSamad

  2ATUR

  Penuru# ; En. A#hra6 Citri bin Ahmad4urulatih ; En. Ahmad Ni'am binOthmanPen!l!n ; Pn. R!haidah bt Sub!h

  SO-"OL

  Penuru# ; En. M!hd R!#li binM!hamed Salleh

  4urulatih ; En. 8airulanuar bin @aa%!bPen!l!n ; Pn. Buhana bt SaHd!n Pn. N!r Carahana bt M.AriDn

  "OLA TAMPAR

  Penuru# ; Pn. N!r Carahana bt M.AriDn

  4urulatih ; En. M!hd @a'ir bin M!hd

  RAG"I

  Penuru# ; En. Khairul A'ri bin SaipulSahri

  4urulatih ; En. M!hd Ari'al bin Ab A'i'

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  18/38

  A"!bPen!l!n ; En. Arie6 iraja"a bin M!hd Sharipudin Pn. N!rehan bt M!hdCairu#

  Pen!l!n ; En. Muhamad Ammar binSa&ee

  En. S"ahrul Ir6an binAbdul Rahim

  "OLA "ALING

  Penuru# ; Pn. Mu#limah btMuhammad N!h

  4urulatih ; En. R!#li bin IbrahimPen!l!n ; En. Al A'i'i binMuhammad Pn. N!rehan bt M!hdCairu#

  MERENTAS DESA

  Penuru# ; En. Kamarul AriDn binKhami#

  4urulatih ; En. M!hamad @a'id binSelamatPen!l!n ; En. Saleh bin Saim

  PASUKAN KA1AD KAKI UNIT "ERUNI-ORM SEKOLA'

  Penuru# ; En. Arie6 iraja"a bin M!hd Sharipudin 4urulatih ; En. M!hd @a'ir bin M!hd A"!b Pen!l!n ; En. Muhammad A=malhakim bin AbdulRahim

  PROGRAM KOKURIKULUM DI "A1A' AN%URANPPD$%PN$KPM

  TA'UN ()*+

  "IL

  NAMA PRORAM NAMA GURU

  1 RIMUPPen"elara# ; Pn. 9e+i 8artati bt M!hd SidekPen!l!n ; Pn. ik Ku R!ha"a bt he ku Ali

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  19/38

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  20/38

  $ GOLCMSS9 $ CERUARI SMK IN9A8PURA

  L1$- P1$MSS4 1/*1CERUARI

  KULAI

  MSSM 1(*1/ MA PA8ANG

  ( A9MIN:ONMSS9 (*) CERUARI SMK : 7 SKIP1

  L1$- P1$MSS4 1*$3CERUARI

  4O8OR A8RU

  MSSM 1(*1 MA 4O8OR

  ) PING PONGMSS9 (*) CERUARI SMK SENAI 7 S4K 8ENG

  @E8 L1$- P1$

  MSS4 1*$3CERUARI

  PON:IAN

  MSSM 1(*10 MA KELAN:AN

  , OLA :AMPARMSS9 ( CERUARI S4K KULAI 1

  L1$- P1$MSS4 ) CERUARI SMK SUL:AN IRA8IM

  MSSM 1(*1 MA PA8ANG

  / MEMANA8MSS9 $/ 4ANUARI SK KULAI ESAR 7 SMK :$

  L1$- P1$MSS4 1*$3CERUARI

  MERSING

  MSSM 1(*10 MA PERLIS

  0 SEPAK :AKRAMSS9 (*) CERUARI SKKP 7 SMK SUL:AN

  ALAU99IN L1$MSS4 $,*$0

  CERUARIKLUANG

  MSSM 1(*10 MA KUALA LUMPUR

  OLAKERAN4ANG

  MSS9 (*) CERUARI S4K EMAN 7 SMK :ARPL1$- P1$MSS4 $,*$0

  CERUARILE9ANG

  MSSM MSSM 1(*1 MA

  2 SKUAS@MSS9 $*( CERUARI SMK MUNS@I A9ULLA8 7

  SKPU L1$- P1$MSS4 $,*$0

  CERUARIKULAI

  MSSM P.PINANG7 PERLIS

  13 ALAPAN 9ANPA9ANG

  MSS9 $2 CE* ( MA URUSE:IA L13- P13

  L1$- P1$MSS4 $2 MA* $APRIL 4O8OR A8RU

  MSSM (*0 MEI :ERENGGANU

  TAK1IM SUKAN DAN PERMAINAN

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  21/38

  MSS% $ MSSM $ MSSD KULAI TA'UN ()*+

  "IL

  SUKAN$PERMAINAN

  STATUS

  TARIK' TUAN RUMA' PEN3ERTAAN

  11 OLING :ENPIN

  MSSD 12*$3 4ULAI SMPKJ 7 SKS

  L1$- P1$MSS4 $/*$ 4ULAI PASIR GU9ANGMSSM $1*$/ OGOS PERAK

  1$ 8OKIMSS9 1*12 4ULAI SMKK 7 SK:M

  L1$- P1$MSS4 $*(3 4ULAI PASIR GU9ANGMSSM $1*$/ OGOS PERAK

  1( OLA ALINGMSS9 1*12 4ULAI SK P :IMUR 7 SMK :MN PU:RI

  L1$- P1$MSS4 $*(3 4ULAI PENGERANGMSSM $1*$/ OGOS KE9A8

  1) A:URMSS9 $3*$1 4ULAI SMKKS 7 SK:SP

  L1$- P1$MSS4 $*(3 4ULAI KO:A :INGGIMSSM $$1*$, OGOS KELAN:AN

  1, SOCOLMSS9 1(*1) 4ULAI SK:KK 7 SMKKK

  L1$- P1$MSS4 $*(3 4ULAI LE9ANGMSSM $1*$, OGOS PA8ANG

  1/ :ENISMSS9 1( 4ULAI SMA :

  L1$- P1$MSS4 $*(3 4ULAI SEGAMA:MSSM $1*$, OGOS SELANGOR

  10 4"OLA SEPAKMSS9 /*0 APRIL SK POLIS KEM

  L1$MSS4 $*(37) )*

  /7

  PON:IAN

  MSSM $1*$/ OGOS SELANGOR

  1 4"OLA %ARINGMSS9 /*0 MA SK:KK$ 7 SMK SRI PINANG

  P1$MSS4 $*(3 MA KO:A :INGGI

  MSSM $1*$) OGOS MELAKA

  12 RAGIMSS9 $3*$1 4ULAI SK AN9AR PU:RA 7 SMKSPP

  L1$MSS4 )*/ OGOS A:U PA8A:

  MSSM $1*$/ OGOS KE9A8

  $3 PSKPPPSKPP4 $3*$$

  OK:OERLE9ANG

  PSKPPM KE9A8

  PE%A"AT PENDIDIKAN DAERA' KULAITAK1IM UNIT KOAKADEMIK TA'UN ()*+

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  22/38

  NAMASEKOLA

  '

  "IDANG

  2ADANGAN%ENIS,%ENIS

  PERTANDINGAN

  TARIK'DAERA'

  TARIK'NEGERI

  TEMPATPRTNDING

  N

  SKINAS

  "MSK

  MENGARANG* :A8AP

  $

  0 MA $31/

  ERERI:A* :A8AP 1ERERI:A* :A8AP $PI9A:OIARA ERIRAMASA4AK 9AN S@AIR

  :EKA SILANG KA:A S

  SK"T* $S%K2

  KULAI (

  "I

  SR

  A:ION SONG :1

  $ APRIL $31/S:OR@ :ELLING :1AN9 :$PULI SPEAKING :$8ORAL SPEAKING

  SRALEPOE:R@ENGLIS8 IN AMPSPELLING OMPE:I:ION > AN4URAN 9ISOJER@ ?

  SK"UKIT"ESAR$

  S%KTSEDEN

  AK

  -STSR

  EUREKA REE :$$/ APRIL $31/ERI:A SAINS :$

  SAIN:IS MU9A :$NA:IONAL SPAE 8ALLENGE*>MOS:I?KEM SMAR: < > I: 4O8OR ?

  SKSEDEN

  AK

  SENI"UDA3

  ASR

  :ARIAN 1) APRIL $31/

  KOMPANG $ APRIL $31/SEMARAK :EA:ERSEMARAK :ARISUARA EMAS

  SKMURNI%A3A

  M0SR

  KOIR SREKO9ER (9LAGU PA:RIO:IK*SOLO

  $0 OGOS $31/

  LAGU PA:RIO:IK *9UE:

  SK

  KOTAKULAI$S%K2

  KULAI*$

  S%KTOIL

  PALM

  M5SR

  KUIB* IN9IJI9U*

  9R48 ) $0 OK:OERKUIB* IN9IJI9U*

  9R48 ,KUIB* IN9IJI9U*

  9R48 /KUIB* KUMP

  4E4AK MA:EMA:IK

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  23/38

  SK KANGKAR PULAI (TAK1IM KOKURIKULUM SEKOLA' TA'UN ()*+

  "ULAN TARIK' AKTI&ITI TINDAKAN9ISEMER $2 9IS

  $31,Mes!uarat Pe6urusaKokurikulum Kali *$ ()*+

  GPK K!kurikulumSemua Guru

  4ANUARI

  1) 4AN

  $( 4AN

  (3 4AN

  Penda6taran Ahli 9an Me#"uaratAun Rumah Sukan

  Pe#aftara Ahli DaMes!uarat A6u6

  * Pemilihan A4K Sukan Permainan-

  Unit eruni6!rm- Per#atuan Kelab

  Akti5iti Sukan Permainan-Unit eruni6!rm 9an Per#atuan Kelab

  Setiau#aha SukanSemua GuruPena#ihat

  Semua Guru

  Pena#ihat

  Pen"elara#Semua GuruPena#ihat

  CERUARI

  1*1$ CE

  1( CE

  1)*$/ CE

  $0 CE

  Latihan Merenta# 9e#a

  Meretas Desa SKKP(

  Akti5iti Sukan Permainan-Unit eruni6!rm 9an Per#atuan Kelab

  Latihan Pa#ukan Sek!lah dalampertandinan Sukan danPermainan ke Perinkat B!n79aerah

  Kem Ke7emerla6aOlahra6a

  Pen"elara#Semua GuruPena#ihat

  Semua GuruPena#ihat

  Guru Pa#ukanSek!lah

  Pen"elara# Sukan

  MA

  13 MA

  $) MA

  $/ MA

  Kur#u# Pendedahan Sain# #ukan7 Permainan 7Sukan kepadaGuru

  :aklimat Kej!hanan alapandan Padan

  Akti5iti Sukan Permainan-

  Semua Guru

  Semua Guru

  Pen"elara# Sukan9an Permainan

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  24/38

  Unit eruni6!rm 9an Per#atuan Kelab

  APRIL

  2 APRIL

  13*$$APRIL

  $( APRIL

  $0 APRIL

  Akti5iti Sukan Permainan-Unit eruni6!rm 9an Per#atuan Kelab

  Latihan Pa#ukan Sek!lah dalampertandinan Sukan danPermainan ke Perinkat B!n79aerah

  Latiha Rumah Suka

  Akti5iti Sukan Permainan-Unit eruni6!rm 9an Per#atuan Kelab

  Mes!uarat Pe6urusaKokurikulum Kali ($ ()*+

  Pen"elara#Semua GuruPena#ihat

  Guru Pa#ukanSek!lah

  Guru Rumah Sukan

  Pen"elara#Semua GuruPena#ihat

  Semua KetuaKuk!rikulum

  MEI

  *11 MEI

  1$ MEI

  0*$0 MEI

  1) MEI

  SukantaraA%ara Akhir padanA%ara Sarinan alapanA%ara Sukaneka :ahap 1

  Latihan Perbari#an Sukan:ahunan

  Kejohaa "ala8a #aPa#a6 SKKP( Kali Ke,*5

  Latihan Pa#ukan Sek!lah dalampertandinan Sukan danPermainan ke Perinkat B!n79aerah

  Akti5iti Sukan Permainan-Unit eruni6!rm 9an Per#atuan Kelab

  Setiau#aha SukanGuru Rumah Sukan

  Guru Rumah Sukan

  Semua Guru

  Guru Pa#ukanSek!lah

  Pen"elara#Semua GuruPena#ihat

  4UN $, 4UNAkti5iti Sukan Permainan-Unit eruni6!rm 9an Per#atuan Kelab

  Pen"elara#Semua GuruPena#ihat

  $( 4ULAI Akti5iti Sukan Permainan-Unit eruni6!rm 9an Per#atuan

  Pen"elara#Semua Guru

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  25/38

  4ULAI

  (3 4ULAI

  Kelab

  Kem 1 Murid 1 Sukan

  Akti5iti Sukan Permainan-Unit eruni6!rm 9an Per#atuan

  Kelab

  Pena#ihat

  Pen"elara# 1M1S

  Pen"elara#Semua Guru

  Pena#ihat

  OGOS

  1( OGOS

  $0 OGOS

  $2 OGOS

  (3 OGOS

  Akti5iti Sukan Permainan-Unit eruni6!rm 9an Per#atuan Kelab

  Akti5iti Sukan Permainan-Unit eruni6!rm 9an Per#atuan Kelab

  La+atan Sambil elajar

  Mes!uarat Pe6urusaKokurikulum Kali 5$ ()*+

  Pen"elara#Semua GuruPena#ihat

  Pen"elara#Semua GuruPena#ihat

  Pen"elara#

  SEP:EMER

  $) SEP:

  12*(3 SEP:

  Akti5iti Sukan Permainan-Unit eruni6!rm 9an Per#atuan Kelab

  Pertandinan Sukan 9anPermainan Antara RumahSukan7 Kela#

  Pen"elara#Semua GuruPena#ihat

  Pen"elara# 1M1S

  OK:OER

  OK:

  $$ OK:

  $3*$$ OK:

  Akti5iti Sukan Permainan-Unit eruni6!rm 9an Per#atuan Kelab

  Akti5iti Sukan Permainan-Unit eruni6!rm 9an Per#atuan Kelab

  Kari9al KokurikulumSKKP( $ Perkhemaha Uit"eruiform SKKP(

  Pen"elara#Semua GuruPena#ihat

  Pen"elara#Semua GuruPena#ihat

  Semua Guru

  NOJEMER

  $ NOJ

  1$ NOJ

  /*1$ NOJ

  Mes!uarat Pe6urusaKokurikulum Kali :$ ()*+

  Akti5iti Sukan Permainan-Unit eruni6!rm 9an Per#atuan Kelab

  Pend!kumenta#ian enkel

  Pen"elara#Semua GuruPena#ihat

  Pen"elara#Semua GuruPena#ihat

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  26/38

  * Lap!ran :ahunan K!kurikulum$31/* 9ra6 Akti5iti $310* Pr!ram $310

  Semua Gurupena#ihat

  4 Tarikh tertakluk ke8a#a 8i#aa

  %ADUAL AKTI&ITI KOKURIKULUMSK KANGKAR PULAI (

  TA'UN ()*+

  "ULAN 'ARI TARIK' MASA AKTI&ITI 2ATATAN

  4ANUARISabtu

  $(.1.$31

  /

  0.), * 2.33 p Sukan7Permainan71

  M1S2.33 * 2.(3 p Rehat2.(3 * 11.33 p Unit eruni6!rm11.33 p * 1$.33

  th

  Per#atuan dan

  Kelab

  (3.1.$31

  /

  0.), * 2.33 p Sukan7Permainan71

  M1S2.33 * 2.(3 p Rehat2.(3 * 11.33 p Unit eruni6!rm11.33 p * 1$.33

  th

  Per#atuan dan

  Kelab

  CERUA

  RI Sabtu

  1(.$.$31

  /

  0.), * 2.33 p Sukan7Permainan71

  M1S2.33 * 2.(3 p Rehat2.(3 * 11.33 p Unit eruni6!rm

  11.33 p * 1$.33

  th

  Per#atuan dan

  Kelab0.), * 2.33 p Sukan7Permainan71 KURSUS

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  27/38

  $0.$.$31

  /

  M1S KEPIMPINAN2.33 * 2.(3 p Rehat2.(3 * 11.33 p Unit eruni6!rm11.33 p * 1$.33

  th

  Per#atuan dan

  Kelab

  MA Sabtu $/.(.$31

  /

  0.), * 2.33 p Sukan7Permainan71

  M1S

  LAA:AN

  SAMIL

  ELA4AR2.33 * 2.(3 p Rehat2.(3 * 11.33 p Unit eruni6!rm11.33 p * 1$.33

  th

  Per#atuan dan

  Kelab

  APRIL

  Sabtu

  2.).$31/

  0.), * 2.33 p Sukan7Permainan71

  M1S2.33 * 2.(3 p Rehat

  2.(3 * 11.33 p Unit eruni6!rm11.33 p * 1$.33

  th

  Per#atuan dan

  Kelab

  $(.).$31

  /

  0.), * 2.33 p Sukan7Permainan71

  M1S2.33 * 2.(3 p Rehat2.(3 * 11.33 p Unit eruni6!rm11.33 p * 1$.33

  th

  Per#atuan dan

  Kelab

  %ADUAL AKTI&ITI KOKURIKULUMSK KANGKAR PULAI (

  TA'UN ()*+

  "ULAN 'ARI TARIK

  '

  MASA AKTI&ITI 2ATATAN

  MEI Sabtu 1).,.$31

  /

  0.), * 2.33 p Sukan7Permainan71

  M1S2.33 * 2.(3 p Rehat

  2.(3 * 11.33 p Unit eruni6!rm11.33 p * 1$.33

  th

  Per#atuan dan

  Kelab

  4UN Sabtu $,./.$31

  /

  0.), * 2.33 p Sukan7Permainan71

  M1S2.33 * 2.(3 p Rehat2.(3 * 11.33 p Unit eruni6!rm

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  28/38

  11.33 p * 1$.33

  th

  Per#atuan dan

  Kelab

  4ULAISabtu

  $(.0.$31

  /

  0.), * 2.33 p Sukan7Permainan71

  M1S

  2.33 * 2.(3 p Rehat2.(3 * 11.33 p Unit eruni6!rm11.33 p * 1$.33

  th

  Per#atuan dan

  Kelab

  (3.0.$31

  /

  0.), * 2.33 p Sukan7Permainan71

  M1S2.33 * 2.(3 p Rehat2.(3 * 11.33 p Unit eruni6!rm11.33 p * 1$.33

  th

  Per#atuan dan

  Kelab

  OGOSSabtu

  1(..$31

  /

  0.), * 2.33 p Sukan7Permainan71M1S

  2.33 * 2.(3 p Rehat2.(3 * 11.33 p Unit eruni6!rm11.33 p * 1$.33

  th

  Per#atuan dan

  Kelab

  $0..$31

  /

  0.), * 2.33 p Sukan7Permainan71

  M1S2.33 * 2.(3 p Rehat2.(3 * 11.33 p Unit eruni6!rm11.33 p * 1$.33

  th

  Per#atuan dan

  Kelab

  SEP:EM

  ER

  Sabtu $).2.$31

  /

  0.), * 2.33 p Sukan7Permainan71

  M1S2.33 * 2.(3 p Rehat2.(3 * 11.33 p Unit eruni6!rm11.33 p * 1$.33

  th

  Per#atuan dan

  Kelab

  %ADUAL AKTI&ITI KOKURIKULUMSK KANGKAR PULAI (

  TA'UN ()*+

  "ULAN 'ARI TARIK' MASA AKTI&ITI 2ATATAN

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  29/38

  OK:OERSabtu

  .13.$31

  /

  0.), * 2.33 p Sukan7Permainan71

  M1S KARNIJAL

  KOKURIKULU

  M

  PERK8EMA8AN UNI:

  ERUNICORM

  2.33 * 2.(3 p Rehat2.(3 * 11.33 p Unit eruni6!rm

  11.33 p * 1$.33

  th

  Per#atuan dan

  Kelab

  $$.13.$3

  1/

  0.), * 2.33 p Sukan7Permainan71

  M1S2.33 * 2.(3 p Rehat2.(3 * 11.33 p Unit eruni6!rm11.33 p * 1$.33

  th

  Per#atuan dan

  Kelab

  NOJEM

  ER

  Sabtu 1$.11.$3

  1/

  0.), * 2.33 p Sukan7Permainan71

  M1S2.33 * 2.(3 p Rehat

  2.(3 * 11.33 p Unit eruni6!rm11.33 p * 1$.33

  th

  Per#atuan dan

  Kelab

  4 Tarikh tertakluk ke8a#a 8i#aa

  %ADUAL AKTI&ITI * MURID * SUKANSK KANGKAR PULAI ( TA'UN ()*+

  "ULAN 'ARI TARIK' MASA AKTI&ITI 2ATATA

  N

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  30/38

  4ANUARI Sabtu $(.1.$31/ 0.), * 2.33p

  Sukan7Permainan71M1S

  Sabtu (3.1.$31/ 0.), * 2.33p

  Sukan7Permainan71M1S

  CERUARI

  Sabtu 1(.$.$31/ 0.), * 2.33p

  Sukan7Permainan71M1S

  Sabtu $0.$.$31/ 0.), * 2.33p

  Sukan7Permainan71M1S

  Latihan Merenta# 9e#aLatihan Sukan Me+akili

  Sek!lahLatihan Sukan Me+akili

  Sek!lahLatihan Sukan Me+akili

  Sek!lahLatihan Sukan Me+akili

  Sek!lah

  MA

  Sabtu $/.(.$31/ 0.), * 2.33p

  Sukan7Permainan71M1S

  Merenta# 9e#aI#nin Latihan Sukan Me+akili

  Sek!lahSela#a Latihan Sukan Me+akili

  Sek!lahRabu Latihan Sukan Me+akili

  Sek!lahKhami

  #

  Latihan Sukan Me+akili

  Sek!lahI#nin Latihan Rumah Sukan

  Sela#a Latihan Rumah SukanRabu Latihan Rumah SukanKhami

  #Latihan Rumah Sukan

  I#nin Latihan Rumah SukanSela#a Latihan Rumah SukanRabu Latihan Rumah SukanKhami

  #Latihan Rumah Sukan

  APRIL

  Sabtu 2.).$31/ 0.), * 2.33p

  Sukan7Permainan71M1S

  Sabtu $(.).$31/ 0.), * 2.33p

  Sukan7Permainan71M1S

  I#nin Latihan RumahSukan7#ek!lah

  Sela#a Latihan RumahSukan7#ek!lah

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  31/38

  Rabu Latihan RumahSukan7#ek!lah

  Khami#

  Latihan RumahSukan7#ek!lah

  I#nin Latihan Rumah SukanSela#a Latihan Rumah SukanRabu Latihan Rumah SukanKhami

  #Latihan Rumah Sukan

  "ULAN 'ARI TARIK' MASA AKTI&ITI 2ATATA

  NRabu Latihan Rumah SukanKhami

  #Latihan Rumah Sukan

  I#nin Latihan Rumah SukanSela#a Latihan Rumah Sukan

  Rabu Latihan Rumah SukanKhami

  #Latihan Rumah Sukan

  MEI

  1 Sukantara7Sukaneka$ Sukantara7Sukaneka( Sukantara7Sukaneka) Sukantara7Sukaneka, A%ara Akhir Sebelum

  Sukan/ A%ara Akhir Sebelum

  Sukan0 A%ara Akhir SebelumSukan

  Latihan Sukan Me+akiliSek!lah

  1$.,.$31/ Kej!hanan alapan 9anPadan

  Sabtu 1).,.$31/ 0.), * 2.33p

  Sukan7Permainan71M1S

  4UN

  1 Latihan Sukan Me+akiliSek!lah

  $ Latihan Sukan Me+akiliSek!lah

  ( Latihan Sukan Me+akiliSek!lah

  Sabtu $,./.$31/ 0.), * 2.33p

  Sukan7Permainan71M1S

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  32/38

  4ULAI

  Sabtu $(.0.$31/ 0.), * 2.33p

  Sukan7Permainan71M1S

  Kem 1 Murid 1 SukanSabtu (3.0.$31/ 0.), * 2.33

  pSukan7Permainan71M1S

  OGOS Sabtu 1(..$31/ 0.), * 2.33p

  Sukan7Permainan71M1S

  Sabtu $0..$31/ 0.), * 2.33p

  Sukan7Permainan71M1S

  SEP:EMER

  Sabtu $).2.$31/ 0.), * 2.33p

  Sukan7Permainan71M1S

  Pertandinan AntaraKela#

  OK:OER Sabtu .13.$31/ 0.), * 2.33

  p

  Sukan7Permainan71M1S

  Sabtu $$.13.$31

  /

  0.), * 2.33p

  Sukan7Permainan71M1S

  NOJEMER

  Sabtu 1$.11.$31

  /

  0.), * 2.33p

  Sukan7Permainan71M1S

  4 Tarikh tertakluk ke8a#a 8i#aa

  %ADUAL PER'IMPUNAN "ULANAN KOKURIKULUM

  TA'UN ()*+'ARI PERTAMA MINGGU KE,5 SETIAP "ULAN

  'ARI TARIK' PAKAIAN UNIT"ERUNI-ORM

  "ERTUGASA8A9 13 4ANUARI UNI: ERUNICORM

  LENGKAPPENGAKAP

  A8A9 1)CERUARI

  UNI: ERUNICORMLENGKAP

  PAN9U PU:ERI:UNAS

  A8A9 1( MA UNI: ERUNICORMLENGKAP

  :UNAS KA9E:REMA4A SEKOLA8

  A8A9 13 APRIL UNI: ERUNICORMLENGKAP

  PERGERAKANPU:ERI ISLAM

  A8A9 1, MEI UNI: ERUNICORMLENGKAP

  ULAN SAI:MERA8 MALA@SIA

  A8A9 1$ 4UN UNI: ERUNICORM PENGAKAP

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  33/38

  LENGKAPA8A9 13 4ULAI UNI: ERUNICORM

  LENGKAPPAN9U PU:ERI

  :UNASA8A9 1) OGOS UNI: ERUNICORM

  LENGKAP:UNAS KA9E:

  REMA4A SEKOLA8

  A8A9 11SEP:EMER

  UNI: ERUNICORMLENGKAP

  PERGERAKANPU:ERI ISLAM

  A8A9 2 OK:OER UNI: ERUNICORMLENGKAP

  ULAN SAI:MERA8 MALA@SIA

  A8A9 1(NOJEMER

  UNI: ERUNICORMLENGKAP

  PENGAKAP

  TATA2ARA PER'IMPUNAN

  1. Semua uru dan murid berpakaian lenkap unit beruni6!rmma#in*ma#in.

  >Pemakaian baju :*berk!lar unit dibenarkan?

  $. Lapan !ran murid berpakaian lenkap daripada unit "anbertua# pada hari

  ter#ebut akan menendalikan perhimpunan.$.1 Se!ran Pena%ara Majli#$.$ Se!ran Pemba%a 9!a$.( Se!ran Pemba%a Ikrar$.) Se!ran K!ndukt!r memimpin n"an"ian lau perhimpunan$., :ia !ran penaik bendera$./ Se!ran k!mandan * beri arahan ka+ad

  (. Su#un a%ara majli# adalah menikut perhimpunan minuan#eperti bia#a.

  PENTAKSIRAN AKTI&ITI %ASMANI SUKAN DANKOKURIKULUM

  .PA%SK/

  Nilai Skor "a6i Eleme "er#asarka As8ek Suka #a KokurikulumASPEK

  >113 Markah?Penlibatan>,3 Markah?

  Pen"ertaan>)3 Markah?

  Pre#ta#i>$3 Markah?

  4a+atan Perinkat K!mitmen Khidmat

  Sumbanan

  Kehadiran Pen%apaian

  13 $3 13 13 )3 $3

  Nilai Skor "a6i As8ek Pe6libata Dalam Eleme %a;ata4a+atan Markah

  Peneru#iPre#idenKetua Pa#ukan

  13

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  34/38

  Ketua RumahNaib Peneru#i

  :imbalan Pre#idenPen!l!n Ketua Pa#ukanPen!l!n Ketua RumahSetiau#aha

  endahari

  Pen!l!n Setiau#ahaPen!l!n endahariA4K

  /

  Ahli Akti6 )Ahli $

  Tafsira Pe6libata Dalam Eleme Peri6katPENGLIA:AN :ACSIRANPenlibatan 1 Murid "an dida6tarkan #ebaai atlet atau pe#erta

  perkhemahan 7

  Kej!hanan 7 pertandinan 7 karni5al 7 kur#u# 7 pr!ram

  Penlibatan $ Penlibatan murid "an melibatkan akti5iti #epertiper#embahan#elinan "an memerlukan latihan pu#at dan muridbertua# #ebaai ja+atankua#a "an perlu berkhidmatdalam temp!h "an lama di #epanjan akti5iti 7perkhemahan 7 kej!hanan 7 pertandinan 7 karni5al 7kur#u# 7 pr!ram

  Penlibatan ( Penlibatan murid "an ber#i6at meramaikan majli# #eperti#ebaai

  pen"!k!n - kumpulan #!rak perkhemahan 7 kej!hanan 7pertandinan 7karni5al 7 kur#u# 7 pr!ram atau pe#erta majli# %eramah

  Nilai Skor "a6i As8ek Pe6libata Dalam Eleme Peri6katPasuka "a#a "eruiform

  Perinkat Penlibatan 1 Penlibatan $ Penlibatan (Sek!lah / (

  9aerah 7 B!n 11 )Neeri 1) 13 /

  Keban#aan 10 1$ Antaraban#a $3 1, 13

  Nilai Skor "a6i As8ek Pe6libata Dalam Eleme Peri6katSuka #a Permaia $ Kelab #a Persatua

  Perinkat Penlibatan 1 Penlibatan $ Penlibatan (Sek!lah / (

  9aerah 7 B!n 11 0 )

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  35/38

  Neeri 1) ,Keban#aan 10 2 /

  Antaraban#a $3 13 0

  Nilai Skor "a6i As8ek Pe6libata Dalam Eleme KomitmeK!mitmen MarkahMenunjukkan Kepimpinan (Menunjukkan Akti5iti (Membantu Guru 7 Rakan $Men"ediakan Peralatan $Member#ih Ka+a#an $Menepati aktu $

  Menunjukkan Minat $Menunjukkan Ke#unuhan $Menikut Arahan $Men%uba $

  Memberi Kerja#ama $Mana*mana nilai murni "an b!leh diperhatikan $

  Mana*mana em8at elemedalam jadual k!mitmen di ata# tetapi ti#akmelebihi *)

 • 7/25/2019 Guru Penasihat Koko 2016

  36/38

  pen"!k!n- menhia# khemah rumah dan "anberkaitan.

  Nilai Skor "a6i As8ek Pe!ertaa Dalam Eleme Keha#ira4ulat Peratu# Kehadiran bai Sukan dan K!kurikulum Markah

  Penuh 133 )323 * 22 (/3 * 2 ($03 * 02 $/3 * /2 $),3 * ,2 $$)3 * )2 1(3 * (2 1/$3 * $2 1$13 * 12 1 * 2 )

  Kae#ah Pe6iraa Keha#ira "a6i Suka #a Kokurikulum!nt!h;Akti5iti Pa#ukan adan eruni6!rm menadakan 1$ kali perjumpaan #etahun

  Peniraan #k!r kehadiran untuk pa#ukan 7 badan beruni6!rm;

  4ika jumlah kehadiran murid >A?

  4umlah perjumpaan #etahun 1$ >?

  Ketidakhadiran "an dilulu#kan $ >?

  A .=/Skor Keha#ira " .*(/ , 2 .(/ > *)) ? =)