Download - Bahan Haji Dan Umroh

Transcript
 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  1/56

  FIQIH HAJI

  DAN UMROH

  Oleh :

  K. H. Moh. Chusnan Ali

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  2/56

  PENGERTIAN HAJI DAN

  UMRAH

  Mengunungi !ai"ullah Ka#$ah %ala&

  'ang(a i$a%ah (e)a%a Allah *+T

  %engan &enalan(an *,a'a"-s,a'a""e'"en"u.

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  3/56

  Perbedaan antara keduanya

  HAJI

  Dilakukan pada

  bulan Haji.

  Terdapat Wukuf,lempar jumrahdan mabit.

  UMRAH

  Dilakukan

  setiap waktu.

  Tanpa Wukuf,lempar jumrahdan mabit.

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  4/56

  Pola Pelaksanaan Hajidan UmrahHai I'o%

  Mendahulukan ibadah Haji, kemudian ibadah

  Umrah, tanpa damHai Ta&a""u#

  Mendahulukan ibadah Umrah, kemudian

  ibadah Haji, kena damHai Qi'an

  Ibadah Haji dan ibadah Umrah sekali ihram,kena dam

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  5/56

  WAJIB

  HAJI DAN UMRAH

  */ARAT

  Hai 0U&'ah

  RUKUN +AJI!

  Hai U&'ah Hai U&'ah

  Islam

  Balih!dewasa

  Berakal sehatMerdeka

  Istitha"ah!mampu

  Ihram

  Wukuf

  T#waf

  $a"ITahallul

  Tartib

  Ihram

  T#waf

  $a"I

  Tahallul

  Tartib

  %iat dari Mi&at

  Mabit diMu'dalifah

  Mabit di MinaMel#ntar (umrah

  Tidak berbuatyan diharamkan

  %iat Ihramdi Mi&at

  Tidak

  berbuatyandiharamkan

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  6/56

  PenelasanMasing-&asing

  Ru(un

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  7/56

  1. IHRAMIhram ) artinya memasuki pr#ses ibadah haji atauumrah.

  Pelaksanaannya dimulai di tempat*tempat yan

  disebut MIQAT, yaitu )+. el#mban I di D'ul -hulaifah ! Bir +li.

  B. el#mban II di alamlam atau /#rnul Mana'ilatau -in +bdul +'i'.

  0. Bai yan sudah di Makkah untuk ihram Haji diMakkah.

  D. Bai yan sudah berada di Makkah untuk Ihramumrah , di Tan"im atau ji"r#nah atau di Hudaibiyah.

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  8/56

  +. el#mban I di D'ul-hulaifah ! Bir +li

  111B. el#mban II di

  alamlam atau /#rnulMana'il atau -in+bdul +'i'.

  0. Bai yan sudah diMakkah untuk ihramHaji di Makkah.

  D. Bai yan sudah berada

  di Makkah untuk Ihramumrah , di Tan"im atau

  ji"r#nah atau diHudaibiyah.

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  9/56

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  10/56

  +. P23$I+P+% IH3+M

  Mandi, p#t#nkuku!rambut serta

  memakai wani*waniansebelum berihram.

  Menenakan pakaian

  ihram 4 putih bersih 5$h#lat dua rakaat4 sebaiknya berjama"ah 5

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  11/56

  B. %I+T IH3+M 4haji!umrah5

  Denan memba6a

  789: ! ;? @ACMemba6a d#"a talbiyah, sedikitnya kali

  @AC @C @E8F G @AC @AC JC? @AC

  @J9C?K @C L9NC? K O9C? Q?

  @C @E8F G

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  12/56

  0. M2%(++ H+R*H+R

  +% DIH+3+M-+% !DIR+3+% $+MP+I

  D2%+% T+H+RRUR

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  13/56

  LARANGAN IHRAM DAN

  FIDYAHNYANO 2a'angan Ih'a& Den%a3Fi%,ah

  S Menutup kepala bai lelaki danmenutup wajah bai perempuan

  P#t#n kambin,ke6uali lupa

  S Berpakaian jadi bai lelaki danberka#s tanan bai perempuan

  P#t#n kambin

  S Memakai wewanian 4sabun

  wani, bedak wani, minyakwani! minyak rambut5

  !oleh &e&ilih

  VPo"ong (a&$ingV*e%e(ah 4 sho# u"( 5 o'g

  VPuasa 4 ha'i

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  14/56

  LARANGAN IHRAM DAN

  FIDYAHNYANO 2a'angan Ih'a& Den%a3Fi%,ah

  S Mem#t#n kuku, rambut,dan bulu badan lainnya

  P#t#n kambin,

  SX Menanu! membunuhbinatan liar

  P#t#n hewan sepadan atausedekah denan hara hewanatau puasa setiap mud hr

  SY Mem#t#n ! men6abuttumbuh*tumbuhan tanahharam

  P#t#n sapi jika besarDan kambin jika ke6il

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  15/56

  LARANGAN IHRAM DAN

  FIDYAHNYANO 2a'angan Ih'a& Den%a3Fi%,ah

  SZ +kad nikah %ikahnya tidak sah

  S[ (ima" ! bersetubuh $e6ara urut ). P#t#n seek#r Unta

  . P#t#n seek#r sapi

  . P#t#n Z ek#r kambin

  . $edekah bahan makananp#k#k sehara unta mud #r

  X. Puasa setiap mud hari

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  16/56

  LARANGAN IHRAM DAN

  FIDYAHNYANO 2a'angan Ih'a& Den%a3Fi%,ah

  S\ Ber6umbu rayu Tidak ada denda ! fidyah

  S Berbi6ara k#t#r, keji,berbuat jahat

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  17/56

  Hi(&ah !e')a(aian ih'a&

  . Menanalkan identitas dankebanaan pribadi

  . Meninatkan semua manusiasama di hadapan +llah $WT

  . Meninatkan ketika manusiabaru lahir di dunia dan akan

  masuk ke lian lahat.

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  18/56

  6. +UKUF

  +u(u ialah) !e'a%a %i $u&ia'aah (a'ena i$a%ah %engan s,a'a"

  "e'"en"u :

  a.Dala& (ea%aan $e'ih'a&

  $.Te)a" 7a("un,a 8&ulai "e'gelin9i'-n,a &a"aha'i "anggal sa&)ai aa'

  "anggal 1; D

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  19/56

  Hal-hal yang perl diperha!ikanke!ika "k#

  Persiapan )

  Tanal [ D'ulhijjah s#re niatihram haji di Makkahlansun berankat menuju+rafah

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  20/56

  Pela(sanaan 7u(u 8 Dlulhiah=

  $hala! D%hr dan Ashar jama& !a'dim 'ashar(

  Mengik!i kho!)ah *k#+

  Nia! *k# dilanj!kan )erdo&a, )eris!igh#ar,

  )ershola"a!, mem)aa al-'r&an ser!a mnaja!kepada Allah $*.+

  /e!ika sdah !i)a "ak! maghri), shala!maghri) dan isya& jama& !a'dim 'ashar+

  Persiapan berangkat ke Muzdalifah untuk mabitdan dilanjutkan ke Mina untuk lempar aqabah.

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  21/56

  Hikmah Wukuf di +rafah

  Meninatkan masa berkumpulnya umat manusiadi padan mahsyar di hari kiamat

  Manusia saat menhadap +llah $WT denanmemikul d#sa kemudian melemparkannya jauh*jauh denan taat beribadah, maka akanmemper#leh ampunan dari%ya.

  Meninat persamaan diantara sesama manusiayan membedakan adalah kwalitas keta&waannya

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  22/56

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  23/56

  Masjid %amir#h

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  24/56

  3. THAWAF

  Thawaf artinya0

  Mn!"i"in!i #a#$ah % #a"i&'taran

  (n!an )yarattertentu :

  a+ $i dari hada!s dan najis)+ Men!p ara!

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  25/56

  Ma6am*ma6am Thawaf

  *. Thawaf R'#'n, yai! 1 .ha"a# yang menjadi )agiandari rkn haji dan mrah+ Un!k .ha"a# rkn hajidise)! jga dengan Thawaf Ifadlah.

  +. Thawaf '('-, Yai! 0 .ha"a# yang dilakkan siapa

  saja yang )ar mask ko!a Makkah+ Un!k Haji.ama!!", !ho"a# 2dm ini sekaligs se)agai !ha"a#rkn mrah+

  3. Thawaf Wa(a#, yai! 0 .ha"a# yang "aji) dilakkan)agi mereka yang akan meninggalkan ko!a Makkah+

  Pelaksanaannya yai! pada kesempa!an !erakhir diMasjid al-Haram menjelang )erangka! ke Madinaha!a plang ke !anah air+

  . Thawaf S'nnah, yai! 0 .ha"a# yang dilakkan kapansaja !idak !erkai! dengan i)adah yang lain+

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  26/56

  Ha"/ha" yan! wa0i$ (i"a#'#an

  #ti#a Thawaf 13+ $elain !ha"a# rkn "aji) nia! !ha"a#+

  4+ Mlai dari arah hajar as"ad+

  5+ Di dalam Masjid al-Haram+

  6+ .jh kali p!aran dengan yakin dansemprna+

  7+ Pndak kiri searah dengan /a&)ah a!a HijirIsmail+

  8+ 9adan pakaian !idak menyen!h /a&)ah, HijirIsmail a!a $yad%ar"an+

  :+ .idak ada maksd lain keali !ha"a#+

  ;+ Menjaga hal-hal yang mem)a!alkan+

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  27/56

  Ha"/ha" yan! (i)'nnah#an #ti#aThawaf 1

  3+ Menim a!a mengsap a!a isyara!dengan !angan pada Hajar As"ad sam)ilmem)aa 9ismillah Allah Ak)ar+

  4+ 9erjalan se!engan lari )agi lelaki padap!aran 3,4 dan 5

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  28/56

  Hikmah Thawaf

  Meninatkan kita tentan ambaran kehidupanmanusia

  Membimbin umat manusia untuk menhayatihahekat perjalanan hidup, manusia berasal daritanah dan kembali ke tanah

  Bererak menuju awal kejadian

  $eluruh aktifitas kehidupan harus menikuti arisyan telah ditetapkan #leh%ya 4+ama5

  $eluruh perbuatan manusia tidak ada yan terlepasdari hukum, penilaian dan balasan dari +llah $WT

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  29/56

  +MB+3

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  30/56

  +MB+3

  Hi' Is&ail

  Haa' As7a%

  Ma>a& I$'ahi&

  Pin"u Ka#$ah

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  31/56

  . SA#I

  $a&i ialah 0

  Melin!asi jarak an!ara$ho#a dan Mar"ah :

  lin!asan karenaI)adah+

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  32/56

  Syarat/)yarat Sa#i 1

  3+ $esdah melakkan .ha"a#Rkn

  4+ 9agi haji I#rad, )oleh dilakkansesdah .ha"a# 2dm

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  33/56

  Ha"/ha" yan! wa0i$

  (i"a#'#an #ti#a Sa#i03+ Menemph jarak $ho#a ]Mar"ah

  4+ Dimlai dari $ho#a dan diakhiri diMar"ah+

  5+ Di Masa > !empa! $a"i !idak )oleh di!empa! lain

  6+ .jh kali lin!asan dengan yakin dansemprna

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  34/56

  Ha"/ha" yan!

  (i)'nnah#an #ti#a Sa#i13+ Nia! $a"i4+ $i dari Hada!s dan najis+

  5+ 9erlari keil )agi lelaki pada lin!asan 3,4dan 5 dian!ara pilar a!a lamp hija

  6+ $e!iap menga"ali lin!asan, menghadap kearah ka")ah, isyarah dengan !angansam)il mem)aa Bismillah Allahu

  Akbar.5. Mutawalliyat > )ersam)ng langsng+

  8+ Mem)aa do"a, d%ikir dan lain-lain+

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  35/56

  Hikmah $a"i

  Menisyaratkan akan ikhtiar manusia dalamkehidupan

  Meninatkan kita dalam menhadapirealitas kehidupan sebaai sunnatullah,harus disikapi se6ara istimah

  (ika semua dihadapi sesuai aturan, did#r#nniat yan su6i ^$hafa_, nis6aya akan

  berakhir pada kepuasan hakiki ^Marwa_

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  36/56

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  37/56

  +MB+3

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  38/56

  2. TAHALLUL

  .ahalll, ialah 0

  Melepaskan diri dari ika!anIhram+ I)ara! $hala!

  .ahalll adalah salamnya+

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  39/56

  Syarat/)yarat Taha""'" 1

  3+ $esdah melakkan semarkn seara sah

  4+ Menghilangkan ram)! kepalasediki!nya 5 helai dengan nia!!ahalll

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  40/56

  "a#)anaan Taha""'" 1

  3+ Un!k .ahalll Umrah, yai! se!elah selesaimengerjakan sa"i+

  4+ Un!k .ahalll Haji ada 4 Maam 0 Taha""'" Awwa", pelaksanaannya sesdah melempar

  jmrah A'a)ah, dilanj!kan memo!ong ram)! kepala< di Mina =, ata' sesdah .ha"a# I#adlah dan sa"idilanj!kan memo!ong ram)! kepala < di Makkah =+

  Taha""'" T)ani, pelaksanaannya yai! 0 9agi yang)er!ahalll a"al di Mina !elah menyelesaikan .a"a#

  I#adlah dan $a"i+ 9agi yang )er!ahalll a"al di Makkah!elah menyelesaikan ?mrah A'a)ah+ .ahalll .sani!idak di!andai dengan memo!ong ram)! kepala+

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  41/56

  Hikmah Tahallul

  Menhilankan pikiran*pikiran yan k#t#r yanada di kepala serta menharap tumbuhnya pikiran*

  pikiran yan bersih dan mulia.

  Penendalian diri dan menjaa stabilitas iman

  -etika manusia telah melakukan semua tuas dankewajiban se6ara paripurna, maka lepaslah seluruh

  d#sa, dan tinal ampunan dan ridla dari +llah$WT yan kita terima

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  42/56

  4. TERTIB

  Trti$ ia"ah 1

  Pelaksanaan sema rkn

  sesai dengan r!annya,keali $a"i+ Un!k haji I#rad)oleh dilaksanakan sesdah.ha"a# 2dm, meskipn

  )elm *k#+

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  43/56

  BEBERAA WAJIB HAJI

  DAN ELAKSANAANNYA*. Niat Ihra- &a(a Mi5at.

  Mi'a! ada 4 maam 0

  3+ @amani 0 Mlai !anggal 3 sya"alsampai 3 D%l Hijjah

  4+ Makani 0 .empa! ] !empa!

  n!k melakkan nia! Ihram< seper!i pada ke!erangan dia!as =+

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  44/56

  +. Ma$it (i

  M'6(a"ifah"a#)anaannya 13+ $esdah "k# di Ara#ah

  4+ 9erada di 9mi M%dali#ah < an!araAra#ah]Mina =

  5+ .epa! "ak! < mlai !engah malamsampai #ajar !anggal 3 D%l Hijjah =

  6+ Masih )erihram < 9elm !ahalll =7+ Mengam)il kerikil n!k melempar

  ?amara! di Mina esok harinya+

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  45/56

  Hi(&ah Ma$i" %an &e&ungu"

  ('i(il %i Mu

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  46/56

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  47/56

  3. Ma$it (i Mina

  Yan! har') (i"a#'#an 13+ 9er!empa! di )mi Mina dengan nia! I)adah

  4+ .epa! "ak!nya < Mlai !er)enam ma!ahari sampai

  dengan #ajar malam !anggal 33, 34 D%l Hijjah )agiyang mengam)il Nafar Awal, a!a malam !anggal33, 34 dan 35 D%l Hijjah )agi yang mengam)ilNafar Tsani minimal 8 jam le)ih

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  48/56

  Hi(&ah Mele&)a' a&a'a"

  %an &a$i" %i Mina

  $etelah p#tensi terhimpun, meneuhkanniat untuk menhalau bisikan nafsu

  Melempar jauh*jauh perbuatan d#sa danmaksiat sebaai bentuk perlawanan

  terhadap syaitan

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  49/56

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  50/56

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  51/56

  . M"-&ar J'-rah

  "a#)anaannya a(a"ah 1A. J'-rah A5a$ah, wa#t'nya -'"ai tn!ah

  -a"a- tan!!a" *7 D6'" Hi00ah yan! "$ih'ta-a )t"ah tr$itnya fa0ar.

  B. J'-rah Ti!a 8 U"a, W')tha (an A5a$ah 9,wa#t'nya -'"ai tr!"in:irnya -ataharitan!!a" **, *+ (an *3 D6'" Hi00ah. Na-'n a(a&n(a&at yan! --&r$;"h#an )t"ah-atahari tr$it, wa"a'&'n $"'- "in!)ir.

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  52/56

  Tempat melempar jumrah

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  53/56

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  54/56

  Te&)a" &elon"a' u&'ah "e&)o %ulu

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  55/56

  KETERAN=AN 1

  3+ Ma)i! di M%dali#ah dan di Mina ada pendapa!yang menga!akan $nnah !idak "aji)+

  4+ Dam .ama!!" se)aiknya dilaksanakan padahari-hari di Mina < sesdah lempar ?mrah =+

  .e!api )oleh dilakkan sesdah Umrah *aji)"alapn )elm Ihram Haji+

  5+ $hala! di pesa"a! s!a!snya se)agai shala! lihurmatil wakti karena !idak memenhi)anyak persyara!an, oleh karena i! se!elahkeadaan memngkinkan maka "aji) Iadah >menglang+

 • 7/23/2019 Bahan Haji Dan Umroh

  56/56

  Hi(&ah Mele&)a' a&a'a"

  %an &a$i" %i Mina

  $etelah p#tensi terhimpun, meneuhkanniat untuk menhalau bisikan nafsu

  Melempar jauh*jauh perbuatan d#sa danmaksiat sebaai bentuk perlawanan

  terhadap syaitan