Soal OSN Geografi 2013

download Soal OSN Geografi 2013

of 15

 • date post

  06-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  23
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ini merupakan kumpulan soal OSN yang pernah geografi diujikan pada tahun 2013. ketika mendownload jangan lupa mengunjungi http://sofyanto-medan.blogspot.co.id/2015/01/soal-olimpiade-geografi.htmldan ikuti terus Update dari blog tersebut

Transcript of Soal OSN Geografi 2013

 • 1

  BAGIANIIKLIMDANPERUBAHANNYA

  1. Padawaktubelakanganini,masyarakatduniaseringkalidihadapkanpadapemberitaan

  pemberitaan mengenai perubahan iklim yang melanda dunia ini. Baik pemberitaanmengenai dampakdampaknya, maupun fenomenafenomena perubahan iklim yangterjadi belakangan ini. Perubahan iklim ini menjadi tantangan bersama masyarakatdunia secara keseluruhan. Dibuktikan dengan berdirinya banyak organisasi yangberkaitan dengan perubahan iklim, serta konvensikonvensi internasional yangmembahas mengenai perubahan iklim. Beberapa organisasi tersebut adalah IPCC,UNFCCC,dan lainlain.Beberapa aturan internasional telahditelurkanpulamengenaiperubahaniklim,salahsatuyangtermahsyuradalahProtokolKyoto.

  (a) MenurutSaudara,apayangdimaksudperubahaniklim?

  ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..............................................................................................................................[3] (b) Menurut IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change), apa yang dimaksud

  perubahaniklim? ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..............................................................................................................................[2]

 • 2

  (c) Apakahyangmenyebabkanterjadinyaperubahaniklim? ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..............................................................................................................................[3] (d) ApakahintidariProtokolKyoto? ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..............................................................................................................................[2]

 • 3

  BAGIANIIKEPENDUDUKANDANDINAMIKAPENDUDUK

  2. (a) Gambar 1 menunjukkan distribusi wilayah di dunia yang memiliki kepadatan

  penduduktinggi.

  Sumbergambar:www.wikipedia.org

  Gambar1 (i) Benua manakah yang memiliki wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi

  lebihdariseparuhwilayahbenuatersebut? ..........................................................................................................................[1] (ii) Sebutkan nama dua negara kepulauan yang memiliki kepadatan penduduk

  tinggidiseluruhwilayahkepulauantersebut! ..........................................................................................................................[2] (iii) Benua manakah yang memiliki wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi

  yangterkecil? ..........................................................................................................................[1]

 • 4

  (b) DenganmemperhatikanGambar 1 di atas, deskripsikan pola umum penyebarankonsentrasipendudukdiAustraliabesertaalasannya!

  ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................[3] (c) Berikanalasanmengapa tidakadawilayahdengankepadatanpenduduk tinggidi

  kawasanLingkarArtik? ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................[3]

 • 5

  BAGIANIIIGEOGRAFIPERTANIANDANPERMASALAHANPANGAN

  3. Perhatikan Gambar 2 di bawah ini, gambar ini menunjukkan layering atau lapisan

  lapisan yang terdapat pada hutan hujan tropis. Terdapat empat lapisan pada hutanhujantropisyangdibedakanberdasarkanketinggianvegetasinya.

  Sumbergambar:www.srl.caltech.edu/personnel/krubal/rainforest

  Gambar2

  (a) Sebutkanempat lapisan (berikut rentang ketinggianmasingmasing lapisan) yangterdapatpadahutanhujantropis!

  ..................................................................................................................................... .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................[2] (b) Deskripsikantigaciricirihutanhujantropis! ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..............................................................................................................................[3]

 • 6

  (c) Jelaskansekurangnyaduahalbagaimanabentukdariadaptasitanamandikawasanhutanhujantropis!

  ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................[2] (d) Jelaskansiklusnutrisiyangterjadipadahutanhujantropis! ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................[3]

 • 7

  BAGIANIVSUMBERDAYADANMANAJEMENSUMBERDAYA

  4. (a) Gambar 3 memberikan informasi tentang statistik penggunaan bahan bakar di

  pembangkitlistrikdiseluruhInggrisRayatahun2008danstatistikkeluarannya.

  Sumber:IGCSECambridge0460

  Gambar3 (i) Bahanbakar jenis apa yang paling banyak digunakan sebagai sumber energi

  pembangkitlistrikdiInggrisRaya? ..........................................................................................................................[1] (ii) Perkirakanlahberapabanyakbahanbakarnuklirdipergunakandalam satuan

  millionsoftonnesofoilequivalent(ekuivalenjutatonminyak)!TunjukkanpulaprosesperhitunganSaudara!

  .............................................................................................................................. ...................................................................