SIFAT KIMIA TANAH - .Koloid tanah dibedakan menjadi koloid anorganik (koloid mineral) dan koloid

download SIFAT KIMIA TANAH - .Koloid tanah dibedakan menjadi koloid anorganik (koloid mineral) dan koloid

of 42

 • date post

  14-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  285
 • download

  12

Embed Size (px)

Transcript of SIFAT KIMIA TANAH - .Koloid tanah dibedakan menjadi koloid anorganik (koloid mineral) dan koloid

 • OLEH :

  FAKULTAS PERTANIANUNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON

  2011

  WIJAYA

  DASAR-DASAR ILMU TANAH

 • SIFAT KIMIA TANAH

 • 5.1 Koloid Tanah

  Koloid tanah adalah partikel atau zarah tanah terkecilyang berukuran kurang dari 1 mikron

  Koloid tanah dibedakan menjadi koloid anorganik(koloid mineral) dan koloid organik.

  Koloid mineral terutama terdiri dari liat silikat, hidrusoksida aluminium (Al2O3. nH2O) dan hidrus oksida besi(Fe2O3. nH2O)

  Koloid organik yaitu humus

  Koloid Liat dan Humus membentuk komplek liat-humus.

  IV. SIFAT KIMIA TANAH

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  1. Liat SilikatLiat berstruktur laminer yang terdiri dari lempeng-lempeng atau serpih, yang saling melekat dengankekuatan yang berbeda-beda, tergantung dari macamkoloidnya.Liat mempunyai dua permukaan, yaitu permukaan luardan permukaan dalam. Permukaan dalam terletakdiantara dua lempeng yang berikatan.Peranan Liat :

  Menjerap AirMenjerap dan Mempertukarkan ion

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  1. Liat Silikat

  Sifat dan Ciri Liat Silikat:Berbentuk kristal, Mengalami substitusi isomorfik, Bermuatan negatifMempunyai permukaan yang luas Merupakan suatu garam yang bersifat masam

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  1. Liat Silikat

  Penggolongan Liat Silikat Berdasarkan Sifatnya :Kristalin 1. Tipe 1 : 1 = Kaolinit, Haloisit2. Tipe 2 : 1 = Montmorilonit, Illit, Vermikulit3. Tipe 2 : 2 = CloritNon Kristalin (Amorf) : Alofan dan Imogolit

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  Liat Silikat Tipe 1 : 1

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  Liat Silikat Tipe 2 : 1

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  Ciri-ciri Tipe 1 : 1Tipe 2 : 1

  Mengembang Kaku

  Anggota Kaolinit, HaloisitMontmorilonit,

  Vermikulit Illit

  Struktur Kisi kaku Mengembang mengerut Kisi kakuKohesi & Plastisitas Rendah Tinggi SedangLuas Permukaan Luar Rendah Tinggi Sedang

  Luas Permukaan Dalam Tidak ada Tinggi Sedang

  Permukaan (m2/g) 5 20 700 800 100 200KTK (me/100 g) 3 15 80 100 15 40Peak 7,2 18 , 14 10

  Substitusi Isomorfik Tidak ada Al untuk Si ; Mg, Fe, Mn untuk Al Al untuk Si

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  2. Hidrus Oksida Fe dan Al

  Hidrus oksida besi dan aluminium dapat terbentuk baik dari mineral primer maupun sekunder.

  Latosol ; Oxisol Grumosol ; Vertisol

  Tidak Plastis,Tidak Lengket,

  Kohesif RendahKaolinit

  Hidrus Oksida

  Plastis,Lengket,Kohesif

  Montmorilonit

  Fisik Baik Kimia Jelek Kimia BaikFisik Jelek

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  2. Hidrus Oksida Fe dan AlJenis mineral liat hidrus oksida yang sering ditemukanyaitu Gibsit (Al2O3), Hematit (Fe2O3), Goethit(Fe2O3.H2O) dan Limonit (Fe2O3.3H2O).Liat hidrus oksida besi dan aluminium seringbermuatan positif dan dapat memfiksasi fosfor (P)dengan kuat melalui pertukaran anion sebagai berikut :

  Al (OH)3 Al (OH)2+ + OH

  Al (OH)2+ + H2PO4 Al (OH)2.H2PO4

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  3. Koloid Organik (Humus)Humus adalah senyawa rumit yang tahan lapuk,berwarna coklat, amorf, bersifat koloidal dan berasaldari jaringan tumbuhan dan hewan yang telah diubahatau dibentuk oleh berbagai jasad mikro.Humus akan menyebabkan warna tanah menjadi hitam,plastisitas tanah yang rendah, kohesi yang rendah, dankapasitas menahan air yang tinggi.Humus terdiri dari C, H, O, berbeda dengan liat terdiridari Si, Al dan O. Daya jerap kation humus jauhmelebihi liat. Koloid humus tidak kristalin. Humus tidaksemantap liat,

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  5.2 Muatan Koloid

  Koloid umumnya bermuatan negatif .Jenis Muatan :1. Muatan Tergantung pH

  Pinggiran kristal yang patah pada liat Disosiasi H+ dari hidroksil fenolik dan karboksil

  2. Muatan TetapSubstitusi isomorfik

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  1. Muatan Tergantung pH

  Pinggiran Kristal yang Patah

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  2. Muatan Tetap

  Substitusi Isomorfik = Penggantian suatu ion olehion lain yang mempunyai jari-jari ion relatif samatetapi mempunyai muatan yang lebih rendah,sehingga tidak merubah bentuk.

  O Si+ + + + O O Al + + + O

  Tanpa muatan pada Si tetrahedron

  Si diganti oleh Al , timbul satu muatan ()

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  5.3 Pertukaran Kation

  KationIon Positif

  AnionIon Negatif

  AsamH+ , Al+3

  BasaK+, Na+,

  NH4+, Ca+2, Mg+2

  Cl, NO3,PO4+3, SO42,

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  5.3 Pertukaran Kation

  Pertukaran Kation : atas dasar ekivalensi

  Larutan TanahK+, Na+, NH4+, Ca+2, Mg+2, H+,

  Al+3

  Koloid

  K+, Na+, NH4+, Ca+2, Mg+2, H+, Al+3

  Tanaman

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  Ekivalensi Pertukaran Kation

  1 me Ca = 1 me Mg20 mg Ca = 12 mg Mg

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  5.4 Kapasitas Tukar Kation (KTK)

  KTK (me / 100 g tanah) adalah banyaknya kation-kation (kation asam dan basa) yang dapat dijerapoleh tanah tiap satuan bobot tanah.

  Kriteria KTK (me/100 g tanah) :

  SR R S T ST< 5 5 16 17 24 25 40 > 40

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  5.4 Kapasitas Tukar Kation (KTK)

  NTK (me / 100 g tanah) adalah banyaknya kation-kation basa yang dapat dijerap oleh tanah tiapsatuan bobot tanah.

  KTK dipengaruhi oleh :Jumlah Koloid,Jenis Koloid,Tesktur.

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  Penentuan Kapasitas Tukar Kation (KTK)

  KTK di laboratorium ditentukan berdasarkan pHlarutan yang di buffer (karena adanya muatantergantung pH), yaitu larutan :

  NH4OAc pada pH 7,KCl 1 N pada pH Lapang (tanpa buffer),BaCl2 + TEA (Trietanolamin) pH 8,2

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  5.4 Kejenuhan Basa (KB)

  Bila KB = 80 %, artinya 80 % dari seluruh KTKtanah ditempati oleh kation basa dan 20 % olehkation asam.

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  5.4 Kejenuhan Basa (KB)

  Kation-kation basa umumnya merupakan unsurhara yang diperlukan oleh tanaman. Basa-basaumumnya mudah tercuci, sehingga tanah dengankejenuhan basa tinggi menunjukkan tanah tersebutbelum banyak mengalami pencucian danmerupakan tanah yang subur.

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  5.4 Kejenuhan Basa (KB)

  Kriteria KB (%) :

  SR R S T ST< 20 20 35 36 50 51 75 > 75

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  5.5 pH Tanah

  pH tanah menunjukkan konsentrasi ionhidrogen dalam tanah.Semakin tinggi konsentrasi ion H, semakinmasam sifat tanah tersebut.

  pH = Log [ H+]

  Nilai pH = 0 sampai 14

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  Hubungan pH Tanah Dengan Ketersediaan Hara

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  Sumber Kemasaman Tanah

  Sumber kemasaman tanah :ion H, Ion Al : reaksinya akan menyumbangkan ion H.

  Al+3 + H2O Al(OH)+2 + H+

  Al(OH)+2 + H2O Al(OH)2+ + H+

  Al(OH)+ + H2O Al(OH)3 + H+

  Gibsit

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  Jenis Kemasaman Tanah

  Kemasaman Aktif : Ion H dan Ion Al dalamLarutan Tanah.Kemasaman Pasif (Kemasaman Potensial) : IonH dan Ion Al pada Koloid Tanah.

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  Jenis Kemasaman Tanah

  Kemasaman Aktif Kemasaman Potensial

  Air dalam pipa

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  5.5 pH Tanah

  Kriteria pH :

  SM M AM N AB B

  < 4,5 4,5 5,5 5,6 6,5 6,6 7,5 7,6 8,5 > 8,5

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  Pengapuran Tanah :

  1. Jenis-jenis Kapur Pertaniana. Kapur Karbonat

  Dari penggilingan batu kapurKalsit (CaCO3) dan Dolomit (Ca.Mg(CO3)2

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  b. Kapur Tohor (kapur Oksida)Dari pembakaran batu kapurKalsium Oksida (CaO)

  Pengapuran Tanah :

  1. Jenis-jenis Kapur Pertanian

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  c. Kapur Hidroksida (Kapur Tembok)Dari pemberian air pada kapur oksidaKalsium Hidroksida (Ca(OH)2)

  Pengapuran Tanah :

  1. Jenis-jenis Kapur Pertanian

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  Batu Kapur

  Kapur karbonat

  Kapur oksida

  Kapur hidroksida

  Bakar

  +Air

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  Pengapuran Tanah :

  2. Peranan Kapur Pertaniana. Perbaikan Sifat Fisik Tanah

  Granulasi : Kemantapan Struktur Tanah

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  b. Perbaikan Sifat Kimia TanahSumber hara Ca dan Mg Meingkatkan KTK, pH ketersediaan haraMenghilangkan pengaruh buruk unsur mikro

  Pengapuran Tanah :

  2. Peranan Kapur Pertanian

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  c. Perbaikan Biologi TanahSumber hara Ca dan Mg Meingkatkan aktivitas biologi tanah

  Pengapuran Tanah :

  2. Peranan Kapur Pertanian

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  Pengapuran Tanah :

  3. Pengaruh Buruk Kapur PertanianOver liming : Unsur mikro dan P tidak tersedia

  4. Ukuran Kapur Pertanian50 % lolos saringan 20 mesh, 100 % lolossaringan 60 mesh

  5. Kebutuhan Kapur Pertanian1 sampai 1,5 kali Al-dd

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  Perhitungan Kebutuhan Kapur :

  Misal Kandungan Al-dd tanah = 2 me/100 g.Kebutuhan Kapur = 1 kali Al-dd = 2 me Ca/100 g tanahatau tiap 100 g tanah perlu 2 me Ca = 40 mg CaBobot tanah 1 ha, tebal 20 cm, bobot isi 1,2 g/cm3 =2.400.000 kg = 2,4 x 109 g

  2,4 x 109 gKebtuhan Ca = x 40 mg = 96 x 107 mg

  100 gKebutuhan Ca = 960 kg atau CaCO3 = 2,4 ton

 • V. SIFAT KIMIA TANAH

  Kriteria Penilaian Sifat Kimia TanahSifat Tanah Satuan SR R S T STBO % < 2,0 2,0 3,5 3,6 5,0 5,1 8,5 >