Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Masjiddarul Muttaqin

download Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Masjiddarul Muttaqin

of 16

Transcript of Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Masjiddarul Muttaqin

 • 8/9/2019 Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Masjiddarul Muttaqin

  1/16

  PROPOSAL PEMBANGUNAN MASJID

  DARUL MUTTAQIN

  Nomor : 02/PBD/PMDM/I/14Lamp : 1 (Satu) bendel

  Perihal : Permohonan Bantan Dana Pem!an"nan

  Ma#$%& DARUL MUTTAQIN

  Kepada Yth. : B'( / I! )am M#*%m%n &an M#*%mat Para Donatr

  Di Tempat.

  Salam dan doa kami haturkan semoa !apak"#bu $uslimin"muslimat

  Para Donatur senantiasa dalam rahmat dan mah%roh &lloh S'T Sholaat

  beserta salam semoa ter*urah kepada +un+unan kita Nabi besar $uhammad

  S.&.' keluara para sahabat dan kita selaku ummat,N-a hina akhir aman

  &miin. /irman &lloh S'T dalam &l,0uran surat &l,a++ a-at 23 -an

  artin-a +Dem%(%an*ah ,Per%ntah A**ah- &an !aran" #%a'a men"a"n"(an

  S.%ar#.%ar A**ah ma(a #e#n"hn.a %t t%m!* &ar% (etaaan hat%3

  Sehubunan denan ren*ana pembanunan $as+id D&45L $5TT&0#N

  -an membutuhkan dana tidak sedikit kami sanat menharapkan kepada

  !apak"#bu $uslimin"muslimat Para Donatur untuk dapat membantu kami dalam

  meu+udkan *ita,*ita -an mulia. Dana -an terkumpul dari in6a7 shoda7oh

  &mal 8ari-ah tersebut akan diperunakan untuk membanun sarana #badah$as+id D&45L $5TT&0#N -an diperkirakan menhabiskan dana

  sebesar R'551565007 ,T$h Rat# L%ma P*h L%ma Jta Serat#

  L%ma P*h Enam R%! L%ma Rat# R'%ah-

  Demikian surat ini kami buat atas seala kebaikan dan partisipasin-a

  kami haturkan ban-ak terimakasih semoa &lloh S'T membalas seala amal

  baik !apak"#bu $uslimin"muslimat Para Donatur dan men+adi lan*arn-a semua

  urusan. &miin Yaa 4obbal 9&alamiin.

  Semaran 5tara 3 8anuari 31;

  PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DARUL MUTTAQIN

  Ketua

  Pembanunan

  Mhama& S*han

  Sekretaris

  A"##

  Ketua 4t. 1

  $enetahuiLurah Tan+un $as

  Ketua 4'. amat $artapura (5sulan)

  #r. Tamrin &roni

  $ukromin &roni

  Pen"aa#

  Pe*a(#ana

  http://as-salaam.info/pembangunan-masjid/tujuan/http://as-salaam.info/pembangunan-masjid/panitia/http://as-salaam.info/pembangunan-masjid/tujuan/http://as-salaam.info/pembangunan-masjid/panitia/
 • 8/9/2019 Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Masjiddarul Muttaqin

  4/16

  Ketua 4. 'ah-u ar-adi

  Sekretaris Toni Stepenson

  !endahara S-amsunihar

  Se(#% 9ma#

  Ketua

  &nota

  Se(#% Dana

  Ketua

  &nota

  Se(#% Pem!an"nan

  Ketua Pemi Sukendro

  Anggota

  Sum!er 'ana

  Sumber pendanaan berupa uang (9akat mal, infak, +akaf) dari

  %. !onatur tetap

  8. Instansi:organisasi:perusahaan yang tidak mengikat

  1. Masyarakat muslim secara umum

  http://as-salaam.info/pembangunan-masjid/sumber-dana/http://as-salaam.info/pembangunan-masjid/sumber-dana/
 • 8/9/2019 Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Masjiddarul Muttaqin

  5/16

  . 6saha lain yang halal dan tidak mengikat.

  *anitia mengajak para muhsinin beramairamai menginfa;kan sebagian hartanya untuk pembangunan

  Masjid ASSA#AAM berikut fasilitas pendukungnya.

  A LATAR BELA)ANG

  $as+id Darul $utta7in merupakan $as+id -an terletak di Perumahan

  Taman >ipta &sri Tahap 3 Tepatn-a di blok ?aharu 4t 1"431 Dan

  sekaran sudah men*akup beberapa blok diantaran-a ?aharuNira=li@ePinus

  dan erba Yan setiap harin-a terutama diaktu,aktu Sholat Lima aktu

  8amaah -an beribadah sudah tidak tertampun karena bertambahn-a ara

  mas-arakat -an berdomisili di dekat $as+id Darul $utta7in sehina

  men-ebabkan tidak ter*iptan-a Kekhus-uan dalam beribadah dikarenakantempat ibadah -an kuran memadai.

  =leh karena itu kami penurus $as+id Darul $utta7in Dan ara sekitar $as+id

  memandan perlu untuk memperluas kembali $elan+utkan pembanunan

  $as+id Darul $utta7in denan demikian kami harapkan aar ara sekitar

  $as+id Darul $utta7in khususn-a $as-arakat pada umumn-a dapat lebih iat

  dalam beribadah sehina akan ter*ipta mas-arakat -an !aldatun

  Tho--ibatun 'a 4obbun ?ho6ur.

  Namun untuk meu+udkan hal tersebut tidaklah mudah tanpa bantuan dan

  dukunan dari semua pihak oleh karena itu kami penurus $as+id Darul$utta7in sanat menharapkan !antuan in6a7 shodakoh serta doan-a dari

  semua pihak sehina pembanunan $as+id Darul $utta7in ini dapat

  terlaksana denan baik.

  B DASAR PEMI)IRAN1. $en-ebarluaskan &ama #slam adalah kea+iban kita semua selaku

  penanutn-a.

  3. !aha menambil shoda7oh +ari-ah adalah merupakan kea+ibansesuai denan /irman &lloh S'T. -an tersirat dalam surat &t,Taubat

  a-at.12 -an artin-a :Ambilah zakat dari sebagian harta mereka,

  dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan

  berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

  ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Alloh maha mendengar lagi maha

  mengetahui.

  2. !aha oran -an menaunkan S-iar &ama &lloh itu tanda hatin-a

  berta7a.

  ;. 5ntuk men-ebar luaskan dan mempertahankan keutuhan ilmu aama

  #slam perlu didirikan saran dan prasarana -an memadai.

 • 8/9/2019 Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Masjiddarul Muttaqin

  6/16

  : MA)SUD DAN TUJUAN$aksud dan tu+uan dari pembanunan $as+id Darul $utta7in:

  1. $eninkatkan pemahaman penha-atan dan penamalan tentan

  a+aran aama #slam sehina teru+ud manusia muslim -an beriman

  dan berta7a kepada &lloh S'T. serta berakhla7 mulia dalam kehidupanpribadi bermas-arakat berbansa dan berneara.

  3. $en*iptakan rasa kebersamaan toleransi demi ter*iptan-a ukhuah

  islami-ah mas-arakat linkunan $as+id Darul $utta7in khususn-a dan

  seluruh umat #slam pada umumn-a.

  2. $embuat mas-arakat lebih men*intai aaman-a meninkatkan

  keimanan dan keta7aann-a kepada &llah S.'.T serta ke*intaann-a

  kepada Nabi $uhammad S.&.'.

  ;. Sebaai tempat pembinaan dan pendidikan &khla7 mental dan sepiritualenerasi $uda,mudi serta mas-arakat dilinkunan $as+id Darul

  $utta7in -an sesuai denan a+aran #slam.

  A. Ter*iptan-a susana -an kondusi6 untuk beribadah kepada &llah S.'.T

  denan adan-a sarana dan prasarana $as+id -an memadai.

  B. ?edun ini tidak semata3 adalah mas+id namun termasuk didalamn-a

  adalah asrama putra dan putri ruan bela+ar aula (ruan serbauna).

  ?edun ini adalah Tempat pendidikan al7urCan bela+ar memba*a al

  7urCan mempela+ari ta+id tahsin tartil dan menha6al n-a kemudianmempela+ari maknan-a dan menamalkann-a dalam kehidupan sehari,

  hari.

  D USA9A?una ter*apain-a tu+uan tersebut Panitia Pembanunan $as+id Darul $utta7in

  berusaha :

  1. $enhimpun dana berupa akat in6a7 dan shoda7oh.

  3. $elakukan peneranan terhadap mas-arakat tentan ibadah sosial

  melalui media $a+elis Talim.

  ; LO)ASI

  Pro-ek Pembanunan $as+id Darul $utta7in berlokasi di Perumahan

  Taman >ipta &sri Tahap 3 !lok ?aharu 4t 1"431

  Kel.TembesiKe*.Saulun Kota !atam.

  BIA

 • 8/9/2019 Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Masjiddarul Muttaqin

  7/16

  &dapun Susunan panitia Pembanunan $as+id Darul $utta7in Terlampir

  pada baian lampiran.

  SUMBER DANA

  Sumber dana untuk pro-ek pembanunan ini diambil dari para

  simpatisan serta dermaan kaum muslimin al muslimat dimana sa+aberada denan tidak menikat.Terutama ara mas-arakat Perumahan

  Taman >ipta &sri Tahap ##

  )ESE)RETARIATAN

  Sekretariat Pro-ek Pembanunan $as+id Darul $utta7in !erlokasi di

  Perumahan Taman >ipta &sri Tahap 3 !lok ?aharu No.A1

  Telp 0=21;4401405ntuk keperluan in6ormasi dapat menhubuni:

  1. !pk. Sulhan Telp 0=5;60>11>0

  3. !pk. #ndra Yasa Telp 0=566==40;0

  2. !pk. endri Telp 0=1>20==1

  ;. htt!"".mas+iddarulmutta7inbatam.ordpress.*om

  &mal 8ari-ah akat #n6a7 Shoda7oh anda dapat disalurkan ke

  1 Ban( Man&%r% S.ar%ah7 No Re(en%n" 0;0=22506 Nama AGUS

  QQ MASJID Dar* Mtta%n

  E PENUTUP

  Demikian pro-ek proposal ini kami buat alaupun sanat sederhana

  namun besar harapan kami denan adan-a proposal ini bisa men+adi a*uan

  kepada para simpatisan dan dermaan untuk bisa berperan akti6 demi

  terlaksanan-a pro-ek pembanunan $as+id Darul $utta7in denanmen-umbankan sebaian hartan-a.

  $udah,mudahan &lloh S'T. selalu memberikan ida-ah dan #na-ah,N-a

  kepada seluruh ummat muslimin dimana pun mereka berada untuk selalu

  memikirkan akan keaunan dan kebesaran Dinulloh. &min -a 4obbalalamin..

  Semaran 5tara 3 8anuari 31;

  PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DARUL MUTTAQIN

  Ketua Sekretaris

 • 8/9/2019 Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Masjiddarul Muttaqin

  8/16

  Pembanunan

  Mhama& S*han

  A"##

  Ketua 4t. 1

  Na# %#!en

  $enetahui

  Lurah Tan+un $as

  Nano Str%#no

  Ketua 4'.