REKAP PESERTA.xls

25
REKAPITULASI PESERTA UAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2012/2013 SEMESTER : I (Satu) A PROGRAM STUDI : Pendidikan Fisika PAU : Tarpin Juandi,M.Pd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 NO NAMA MAHASISWA NPM SEMESTER I SEMESTER III SEMESTER V MPK4101 MPK4102 MKK4101 MKK4102 MKK4102P MKK4103 MKK4103P MKK4104 MKK4104P MPB4106 MKK4307 MKK4308 MKK4308P MPB4302 MKK4310 MKK4311 MPB4301 MPB4307 MPK4303 MKK4312 MKK4516 MKB4503 MKB4503P MKK4509 MKK4515 MKK4519 MPB4508 MPB4504 MKB4502 MPB4502 MKK4734 MKK4735 JUMLAH SKS JMLH NILAI Agama Islam Kalkulus Fisika Dasar Prak. Fisika Dasar Biologi Umu Prak. Biologi Umu Kimia Dasar Prak. Kimia Dasar Bahasa Indonesi Fisika matematika Elektronika Dasar Belajar dan Pembelajar Mekanika Statistika Dasa Pengantar Pendidik Ilmu Sosial Budaya Das Ke NW an Gelombang Listrik Magne Komputasi Pembelajaran Fisi Prak. Komputasi Pemb. Fisi Termodinamik Fisika Kuantum SBM Fisik Evaluasi Hasil Belaj Eksperimen Fisika Profesi Kependidik Fisika Zat Padat Lanj Elektronika Lanju IP SEMESTER 3 3 3 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 HIKMAWATI 12230001 2 HALIPUDDIN 12230002 X X X X X X X X X X 3 LL. MUH. BAIDUI 12230003 X X X X X X X X X X 4 MALA APRILIANI 12230004 X X X X X X X X X X 5 MUHAMMAD KHAIRUL MUNIR 12230005 6 FITRIANI 12230006 X X X X X X X X X X 7 MUHSONAH 12230007 X X X X X X X X X X 8 NURHIDAYATI 12230008 X X X X X X X X X X 9 NURUL ASRIAH 12230009 X X X X X X X X X X 10 L.MUH.ZULKAISAN 12230010 X X X X X X X X X X 11 MUSPITA SARI 12230011 X X X X X X X X X X 12 SITI HADIJATUS SOLEHAH 12230012 X X X X X X X X X X 13 ELMI YANTI LESTARI 12230013 X X X X X X X X X X 14 RUSMANA PERTIWI 12230014 X X X X X X X X X X 15 SITI RIZKIKA ASRI 12230015 16 WIWIK NIRWINTA 12230016 X X X X X X X X X X 17 YUNI ASTUTI 12230017 18 SAMSUL MUHLISIN 12230018 X X X X X X X X X X 19 AGUS HARDIANTO 12230019 X X X X X X X X X X 20 LAELI HIDAYATI 12230020 X X X X X X X X X X 21 TARMINI 12230021 X X X X X X X X X X 22 RIA RIZKI EKASARI 12230022 23 NENENG YULIANTI NINGSIH 12230023 X X X X X X X X X X 24 HILMI ZURAIDA 12230024 X X X X X X X X X X 25 MAR'ATUSHSHOLIHAH 12230032 X X X X X X X X X X 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pendidikan Kewarganegaraan Prak. Elektronika Dasar I Pendahuhuluan Fisika Inti

Transcript of REKAP PESERTA.xls

Page 1: REKAP PESERTA.xls

REKAPITULASI PESERTA UAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2012/2013

SEMESTER : I (Satu) A

PROGRAM STUDI : Pendidikan Fisika

PAU : Tarpin Juandi,M.Pd

1 2 3 4 5 6 7 8 9############################################################################## 38### 40 41

NO NAMA MAHASISWA NPM

SEMESTER I SEMESTER III SEMESTER V

MP

K41

01

MP

K41

02

MK

K41

01

MK

K41

02

MK

K41

02P

MK

K41

03

MK

K41

03P

MK

K41

04

MK

K41

04P

MP

B41

06

MK

K43

07

MK

K43

08

MK

K43

08P

MP

B43

02

MK

K43

10

MK

K43

11

MP

B43

01

MP

B43

07

MP

K43

03

MK

K43

12

MK

K45

16

MK

B45

03

MK

B45

03P

MK

K45

09

MK

K45

15

MK

K45

19

MP

B45

08

MP

B45

04

MK

B45

02

MP

B45

02

MK

K47

34

MK

K47

35

JUM

LAH

SK

S

JMLH

NIL

AI

KE

TE

RA

NG

AN

Pen

didi

kan

Kew

arga

nega

raan

Aga

ma

Isla

m I

Kal

kulu

s I

Fis

ika

Das

ar I

Pra

k. F

isik

a D

asar

I

Bio

logi

Um

um

Pra

k. B

iolo

gi U

mum

Kim

ia D

asar

I

Pra

k. K

imia

Das

ar I

Bah

asa

Indo

nesi

a

Fis

ika

mat

emat

ika

I

Ele

ktro

nika

Das

ar I

Pra

k. E

lekt

roni

ka D

asar

I

Bel

ajar

dan

Pem

bela

jara

n

Mek

anik

a I

Sta

tistik

a D

asar

Pen

gant

ar P

endi

dika

n

Ilmu

Sos

ial B

uday

a D

asar

Ke

NW

an

I

Gel

omba

ng

List

rik M

agne

t

Kom

puta

si P

embe

laja

ran

Fis

ika

Pra

k. K

ompu

tasi

Pem

b. F

isik

a

Ter

mod

inam

ika

Fis

ika

Kua

ntum

I

Pen

dahu

hulu

an F

isik

a In

ti

SB

M F

isik

a

Eva

luas

i Has

il B

elaj

ar

Eks

perim

en F

isik

a I

Pro

fesi

Kep

endi

dika

n

Fis

ika

Zat

Pad

at L

anju

t

Ele

ktro

nika

Lan

jut

IP S

EM

ES

TE

R

3 3 3 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2

1 HIKMAWATI 12230001

2 HALIPUDDIN 12230002 X X X X X X X X X X

3 LL. MUH. BAIDUI 12230003 X X X X X X X X X X

4 MALA APRILIANI 12230004 X X X X X X X X X X

5 MUHAMMAD KHAIRUL MUNIR 12230005

6 FITRIANI 12230006 X X X X X X X X X X

7 MUHSONAH 12230007 X X X X X X X X X X

8 NURHIDAYATI 12230008 X X X X X X X X X X

9 NURUL ASRIAH 12230009 X X X X X X X X X X

10 L.MUH.ZULKAISAN 12230010 X X X X X X X X X X

11 MUSPITA SARI 12230011 X X X X X X X X X X

12 SITI HADIJATUS SOLEHAH 12230012 X X X X X X X X X X

13 ELMI YANTI LESTARI 12230013 X X X X X X X X X X

14 RUSMANA PERTIWI 12230014 X X X X X X X X X X

15 SITI RIZKIKA ASRI 12230015

16 WIWIK NIRWINTA 12230016 X X X X X X X X X X

17 YUNI ASTUTI 12230017

18 SAMSUL MUHLISIN 12230018 X X X X X X X X X X

19 AGUS HARDIANTO 12230019 X X X X X X X X X X

20 LAELI HIDAYATI 12230020 X X X X X X X X X X

21 TARMINI 12230021 X X X X X X X X X X

22 RIA RIZKI EKASARI 12230022

23 NENENG YULIANTI NINGSIH 12230023 X X X X X X X X X X

24 HILMI ZURAIDA 12230024 X X X X X X X X X X

25 MAR'ATUSHSHOLIHAH 12230032 X X X X X X X X X X

############################## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 2: REKAP PESERTA.xls

REKAPITULASI PESERTA UAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2012/2013

SEMESTER : I (Satu) A

PROGRAM STUDI : Pendidikan Fisika

PAU : Badrul Wajdi, M.Pd

1 2 3 4 5 6 7 8 9############################################################################## 38### 40 41

NO NAMA MAHASISWA NPM

SEMESTER I SEMESTER III SEMESTER V

MP

K41

01

MP

K41

02

MK

K41

01

MK

K41

02

MK

K41

02P

MK

K41

03

MK

K41

03P

MK

K41

04

MK

K41

04P

MP

B41

06

MK

K43

07

MK

K43

08

MK

K43

08P

MP

B43

02

MK

K43

10

MK

K43

11

MP

B43

01

MP

B43

07

MP

K43

03

MK

K43

12

MK

K45

16

MK

B45

03

MK

B45

03P

MK

K45

09

MK

K45

15

MK

K45

19

MP

B45

08

MP

B45

04

MK

B45

02

MP

B45

02

MK

K47

34

MK

K47

35

JUM

LAH

SK

S

JMLH

NIL

AI

KE

TE

RA

NG

AN

Pen

didi

kan

Kew

arga

nega

raan

Aga

ma

Isla

m I

Kal

kulu

s I

Fis

ika

Das

ar I

Pra

k. F

isik

a D

asar

I

Bio

logi

Um

um

Pra

k. B

iolo

gi U

mum

Kim

ia D

asar

I

Pra

k. K

imia

Das

ar I

Bah

asa

Indo

nesi

a

Fis

ika

mat

emat

ika

I

Ele

ktro

nika

Das

ar I

Pra

k. E

lekt

roni

ka D

asar

I

Bel

ajar

dan

Pem

bela

jara

n

Mek

anik

a I

Sta

tistik

a D

asar

Pen

gant

ar P

endi

dika

n

Ilmu

Sos

ial B

uday

a D

asar

Ke

NW

an

I

Gel

omba

ng

List

rik M

agne

t

Kom

puta

si P

embe

laja

ran

Fis

ika

Pra

k. K

ompu

tasi

Pem

b. F

isik

a

Ter

mod

inam

ika

Fis

ika

Kua

ntum

I

Pen

dahu

hulu

an F

isik

a In

ti

SB

M F

isik

a

Eva

luas

i Has

il B

elaj

ar

Eks

perim

en F

isik

a I

Pro

fesi

Kep

endi

dika

n

Fis

ika

Zat

Pad

at L

anju

t

Ele

ktro

nika

Lan

jut

IP S

EM

ES

TE

R

3 3 3 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2

1 SRI WAHDINI 12230025 x x x x x x x x x x

2 JOHAR MAKNUN 12230026 x x x x x x x x x x

3 MUHAMMAD RIADI 12230027 x x x x x x x x x x

4 ANDRIYANI HASTUTI 12230028

5 M. SADILI 12230029 x x x x x x x x x x

6 ARTUM 12230030 x x x x x x x x x x

7 SUHAIMI 12230031 x x x x x x x x x x

8 SAHRIL 12230033 x x x x x x x x x x

9 MUFARIZAN 12230034 x x x x x x x x x x

10 MUHAMMAD ALI MURTADO 12230035 x x x x x x x x x x

11 B.ZUHRATUL ITRIAH 12230036

12 VIDIA ALUH ANARTI 12230037 x x x x x x x x x x

13 SALMAN AL FARISI 12230038 x x x x x x x x x x

14 BQ. JULI HARTATI 12230039

15 AHMAD RAPIQI 12230040

16 BAIQ KESI 12230041 x x x x x x x x x x

17 ITMAUL JIHAN 12230042 x x x x x x x x x x

18 ROZI DIANSYAH 12230043 x x x x x x x x x x

19 SOHIPATUL ASWA 12230044 x x x x x x x x x x

20 SRI KHASTUTI 12230045 x x x x x x x x x x

21 SUHARDIAN HAMIZAN AKBAR 12230046 x x x x x x x x x x

22 YUSFI BUDI HARI 12230047 X X X X X X X X X

23 MAHPUD BIHARJA 12230048

24 MAR'ATUS SHOLIHAH 12230049 x x x x x x x x x x

25 FATMA RAMLA 12230050 X X X X X X X X X X - 2 SKS

############################## 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 3: REKAP PESERTA.xls

REKAPITULASI PESERTA UAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2012/2013

SEMESTER : III (Tiga) A

PROGRAM STUDI : Pendidikan Fisika

PAU : Badrul Wajdi, M.Pd

1 2 3 4 5 6 7 8 9############################################################################## 38### 40 41

NO NAMA MAHASISWA NPM

SEMESTER I SEMESTER III SEMESTER V

MP

K4

10

1

MP

K4

10

2

MK

K4

10

1

MK

K4

10

2

MK

K4

10

2P

MK

K4

10

3

MK

K4

10

3P

MK

K4

10

4

MK

K4

10

4P

MP

B4

10

6

MK

K4

30

7

MK

K4

30

8

MK

K4

30

8P

MP

B4

30

2

MK

K4

31

0

MK

K4

31

1

MP

B4

30

1

MP

B4

30

7

MP

K4

30

3

MK

K4

31

2

MK

K4

51

6

MK

B4

50

3

MK

B4

50

3P

MK

K4

50

9

MK

K4

51

5

MK

K4

51

9

MP

B4

50

8

MP

B4

50

4

MK

B4

50

2

MP

B4

50

2

MK

K4

73

4

MK

K4

73

5

JUM

LA

H S

KS

JML

H N

ILA

I

KE

TE

RA

NG

AN

Pe

nd

idik

an

Ke

wa

rga

ne

ga

raa

n

Ag

am

a I

sla

m I

Ka

lku

lus

I

Fis

ika

Da

sar

I

Pra

k. F

isik

a D

asa

r I

Bio

log

i Um

um

Pra

k. B

iolo

gi U

mu

m

Kim

ia D

asa

r I

Pra

k. K

imia

Da

sar

I

Ba

ha

sa I

nd

on

esi

a

Fis

ika

ma

tem

atik

a I

Ele

ktro

nik

a D

asa

r I

Pra

k. E

lekt

ron

ika

Da

sar

I

Be

laja

r d

an

Pe

mb

ela

jara

n

Me

kan

ika

I

Sta

tistik

a D

asa

r

Pe

ng

an

tar

Pe

nd

idik

an

Ilmu

So

sia

l Bu

da

ya D

asa

r

Ke

NW

an

I

Ge

lom

ba

ng

Lis

trik

Ma

gn

et

Ko

mp

uta

si P

em

be

laja

ran

Fis

ika

Pra

k. K

om

pu

tasi

Pe

mb

. F

isik

a

Te

rmo

din

am

ika

Fis

ika

Ku

an

tum

I

Pe

nd

ah

uh

ulu

an

Fis

ika

In

ti

SB

M F

isik

a

Eva

lua

si H

asi

l Be

laja

r

Eks

pe

rim

en

Fis

ika

I

Pro

fesi

Ke

pe

nd

idik

an

Fis

ika

Za

t P

ad

at

La

nju

t

Ele

ktro

nik

a L

an

jut

IP S

EM

ES

TE

R

3 3 3 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2

1 ABD RAZAQUL UMAMI 11230001 X X X X X X X X X X

2 ANDRIANTI OKTAVITA SARI ADHENTA 11230002 X X X X X X X X X X

3 AYU MULIANA KHOLID 11230003 x x x x x x x x x x

4 B. DIAN EVAYANTI 11230004

5 B. RIRIN SRI WARDANA 11230005 X X X X X X X X X X

6 BAIQ PAHRIA KHAERANI 11230006 X X X X X X X X X X

7 DIAN PRANA JAYA UTAMA 11230007 x x x x x x x x x x

8 EKA SUSILAWATI 11230008 X X X X X X X X X X

9 FAQIHATUN 11230009 x x x x x x x x x x

10 FITHRIYATI 11230010 x x x x x x x x x x

11 HALIMATUSSADIYAH 11230011

12 IDIATUR ROZIKA 11230012 X X X X X X X X X X

13 IKA INDRAWATI 11230013

14 IMAM HIDAYAT 11230014 X X X X X X X X X X

15 JOHARIAH 11230015 X X X X X X X X X X

16 KARLINA FEBRIANDINI 11230016 X X X X X X X X X X

17 KERTANAH 11230017 X X X X X X X X X X

18 KHAIRUL KASPIANI 11230018 x x x x x x x x x x

19 L MOH ILMAN 11230019 X X X X X X X X X X

20 L. M. HASBI AMIN 11230020 X X X X X X X X X X

21 LAILATUL MAULIDA 11230021 X X X X X X X X X X

22 LINDA PERMATASARI 11230022 X X X X X X X X X X

23 MISNAYANDI 11230023 X X X X X X X X X X

24 MISNUR ROHIMA NINGSIH 11230024 x x x x x x x x x x

25 MUHAMAD MUZANNI 11230025 X X X X X X X X X X

26 MUHAMMAD HABIBURRAHMAN 11230026 X X X X X X X X X X

27 MUHAMMAD TURMUZI 11230027 X X X X X X X X X X

28 MUHAMMAD WAHIDIN NUR 11230028 x x x x x x x x x x

29 NURUL HIDAYATI 11230029 X X X X X X X X X X

30 RAFI'AH 11230030 X X X X X X X X X X

31 RAUDATUL MUKARROMAH 11230031 X X X X X X X X X X

32 RENI ZULFAYANI 11230032 X X X X X X X X X X

33 REZA HIDAYANA 11230033 X X X X X X X X X X

34 RIHANA NUSRO 11230034

35 ROSDIANA ROSADI 11230036 x x x x x x x x x x

36 SABRINA ZUHDIAWATI 11230037 X X X X X X X X X X

37 SAHRIL SOBIRIN 11230038 X X X X X X X X X X

38 SITI NAWALI RAHMATULLOH 11230039 x x x x x x x x x x

39 SITI SETIA HATI 11230040 x x x x x x x x x x

40 SRI ROHMATUN AINI 11230041 X X X X X X X X X X

41 WARDATUL AINI 11230042 X X X X X X X X X X

42 WIWIK AGUSTINA 11230043 X X X X X X X X X X

43 SITI MUZAYYANAH 11230044

44 AKRAMANUL MUBIN 11230088

45 SRI WARDANI 11230095 X X X X

M.ISLAHUL MUKARROBUN 07230019 X X X X X X X X X

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0############################## 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Page 4: REKAP PESERTA.xls

REKAPITULASI PESERTA UAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2012/2013

SEMESTER : III (Tiga) B

PROGRAM STUDI : Pendidikan Fisika

PAU : Laxmi Zahara, M.Pd

NO NAMA MAHASISWA NPM

SEMESTER I SEMESTER III SEMESTER V

MP

K41

01

MP

K41

02

MK

K41

01

MK

K41

02

MK

K41

02

P

MK

K41

03

MK

K41

03

P

MK

K41

04

MK

K41

04

P

MP

B41

06

MK

K43

07

MK

K43

08

MK

K43

08

P

MP

B43

02

MK

K43

10

MK

K43

11

MP

B43

01

MP

B43

07

MP

K43

03

MK

K43

12

MK

K45

16

MK

B45

03

MK

B45

03

P

MK

K45

09

MK

K45

15

MK

K45

19

MP

B45

08

MP

B45

04

MK

B45

02

MP

B45

02

MK

K47

34

MK

K47

35

JUM

LA

H S

KS

JMLH

NIL

AI

Pe

nd

idik

an K

ewa

rgan

eg

ara

an

Ag

am

a Is

lam

I

Ka

lku

lus

I

Fis

ika

Da

sar

I

Pra

k. F

isik

a D

asa

r I

Bio

logi

Um

um

Pra

k. B

iolo

gi U

mu

m

Kim

ia D

asar

I

Pra

k. K

imia

Da

sar

I

Ba

hasa

Ind

one

sia

Fis

ika

ma

tem

atik

a I

Ele

ktro

nik

a D

asa

r I

Pra

k. E

lekt

ron

ika

Da

sar

I

Be

laja

r da

n P

em

bel

aja

ran

Mek

ani

ka I

Sta

tistik

a D

asa

r

Pe

ng

anta

r P

end

idik

an

Ilmu

Sos

ial B

ud

aya

Das

ar

Ke

NW

an

I

Ge

lom

ban

g

List

rik M

ag

net

Ko

mp

uta

si P

em

bel

aja

ran

Fis

ika

Pra

k. K

ompu

tasi

Pe

mb.

Fis

ika

Te

rmo

din

amik

a

Fis

ika

Ku

antu

m I

Pe

nd

ahu

hul

uan

Fis

ika

Inti

SB

M F

isik

a

Eva

luas

i Ha

sil B

elaj

ar

Eks

perim

en

Fis

ika

I

Pro

fesi

Kep

end

idik

an

Fis

ika

Zat

Pad

at L

anju

t

Ele

ktro

nik

a L

an

jut

IP S

EM

ES

TE

R

3 3 3 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2

1 ABDUL AZIZ MAULANA 11230045 x x x x x x x x x x

2 ACHMAD WATONI 11230046 x x x x x x x x x x

3 ANHAR 11230047 x x x x x x x x x x

4 AYUNI 11230048 x x x x x x x x x x -1 sks

5 BAIQ RAHAYU 11230049 x x x x x x x x x x

6 BQ HIJRIANI 11230050 x x x x x x x x x x

7 DESI RATNASARI 11230051 x x x x x x x x x x

8 ELIA RISPAWATI 11230052 x x x x x x x x x x

9 EVA PEBRIANTIKA 11230053 x x x x x x x x x x

10 EVI SULASTRI FEBRIANI 11230054 x x x x x x x x x x

11 HADIJAH 11230055 x x x x x x x x x x

12 HAFSATUL LAILI 11230056 x x x x x x x x x x

13 HAMZAH 11230057

14 HARDIANTO 11230058 x x x x x x x x x x

15 HERLINA WATI 11230059

16 HUSMINI 11230060

17 JUM' ATULLAILA 11230061 x x x x x x x x x x

18 LINDA FITRIA 11230062 x x x x x x x x x x

19 MIRA ANDINI PERMATASARI 11230063

20 MUHAMMAD YASIN 11230064 x x x x x x x x x x

21 MUSTAMIRUDIN 11230065

22 NURANI CAHYANI MUSAD 11230066

23 NURIYANTI OCTAVIARI 11230067

24 NURLAELA 11230068 x x x x x x x x x x

25 NURUL HIDAYATI 11230069 x x x x x x x x x x

26 PAHRURRIZAN 11230070

27 PITRIYATI 11230071 x x x x x x x x x x

28 RENI HIDAYANTI 11230072

29 RISKA WULANDARI 11230073 x x x x x x x x x x

30 ROHANI 11230074

31 ROSMULIANA 11230075 x x x x x x x x x x

32 S QAHRURRIZAL JAMAL 11230076 x x x x x x x x x x

33 SAINATUN ROHMI 11230077 x x x x x x x x x x

34 SAPOAN ROHADI 11230078 x x x x x x x x x x

35 SARIATI 11230079 x x x x x x x x x x

36 SARTIKA FARHIYANA 11230080 x x x x x x x x x x

37 SARTIKA HAYATI UMAJAN 11230081 x x x x x x x x x x

38 SRI HARTINA 11230082 x x x x x x x x x x

39 SRI SURYANI 11230083

40 SUNDUS MARDIANA 11230084 x x x x x x x x x x

41 UMAR DANI 11230085 x x x x x x x x x x

42 ZAWIL MUHIMMAH 11230086 x x x x x x x x x x

43 ZUL IKROM MAJID 11230087 x x x x x x x x x x

44 HENDRITA 11230089

45 BIDANIAH 11230090 x x x x x x x x x x

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 5: REKAP PESERTA.xls

REKAPITULASI PESERTA UAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2012/2013

SEMESTER : V (Lima)) A

PROGRAM STUDI : Pendidikan Fisika

PAU : Bambang Kurniawan, S.Pd, M.Pd

1 2 3 4 5 6 7 8 9################################################################################# 40### 42 43

NO NAMA MAHASISWA NPM

SEMESTER I SEMESTER III SEMESTER V

MP

K4

10

1

MP

K4

10

2

MK

K4

10

1

MK

K4

10

2

MK

K4

10

2P

MK

K4

10

3

MK

K4

10

3P

MK

K4

10

4

MK

K4

10

4P

MP

B4

10

6

MK

K4

30

7

MK

K4

30

8

MK

K4

30

8P

MP

B4

30

2

MK

K4

31

0

MK

K4

31

1

MP

B4

30

1

MP

B4

30

7

MP

K4

30

3

MK

K4

31

2

MK

K4

51

6

MK

B4

50

3

MK

B4

50

3P

MK

K4

50

9

MK

K4

51

5

MK

K4

51

9

MP

B4

50

8

MP

B4

50

4

MK

B4

50

2

MP

B4

50

2

MK

K4

73

4

MK

K4

73

5

JUM

LA

H S

KS

JML

H N

ILA

I

KE

TE

RA

NG

AN

KE

TE

RA

NG

AN

Pe

nd

idik

an

Ke

wa

rga

ne

ga

raa

n

Ag

ama

Isla

m I

Ka

lku

lus

I

Fis

ika

Da

sar

I

Pra

k. F

isik

a D

asa

r I

Bio

log

i Um

um

Pra

k. B

iolo

gi U

mum

Kim

ia D

asa

r I

Pra

k. K

imia

Da

sar

I

Ba

ha

sa In

do

ne

sia

Fis

ika

ma

tem

atik

a I

Ele

ktro

nik

a D

asa

r I

Pra

k. E

lekt

ron

ika

Das

ar

I

Be

laja

r d

an

Pem

be

laja

ran

Mek

anik

a I

Sta

tistik

a D

asa

r

Pe

ng

an

tar

Pe

nd

idik

an

Ilmu

So

sia

l Bud

aya

Da

sar

Ke

NW

an

I

Ge

lom

ba

ng

Lis

trik

Ma

gne

t

Ko

mp

uta

si P

em

bel

aja

ran

Fis

ika

Pra

k. K

omp

uta

si P

em

b. F

isik

a

Te

rmod

ina

mik

a

Fis

ika

Ku

an

tum

I

Pe

nd

ahuh

ulu

an

Fis

ika

Inti

SB

M F

isik

a

Eva

lua

si H

asil

Be

laja

r

Eks

peri

me

n F

isik

a I

Pro

fesi

Ke

pen

did

ikan

Fis

ika

Za

t Pa

dat L

an

jut

Ele

ktro

nik

a L

an

jut

IP S

EM

ES

TE

R

3 3 3 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2

1 ABDUL HARIS SANJANI 10230001 x x x x x x x x x x

2 ADE IRAWAN 10230002 x x x x x x x x x x x

3 AHMAD YADAENI 10230003 x x x x x x x x x x x

4 ANDRI SASTRAWAN 10230004 x x x x x x x x x x x

5 BAIQ MIRA ASMAYANTI 10230005 x x x x x x x x x x x

6 DESI AFRIANI NIKMAH 10230006 x x x x x x x x x x

7 DESI LISMANA 10230007 x x x x x x x x x x x

8 ELY ISNAWATI 10230008 x x x x x x x x x x

9 ERNA WATI 10230009 x x x x x x x x x x

10 ERNI FARIDA YULPIANA 10230010

11 FATMAWATI 10230011 x x x x x x x x x x x

12 FITRI MARTI NINGSIH 10230012 x x x x x x x x x x

13 GITA LARASATI LESTARI 10230013

14 HABIB AZHARI 10230014 x x x x x x x x x x x

15 HASAN 10230015

16 HASANAH HIKMAWATI 10230016

17 HUSNAN MAYADI 10230017 x x x x x x x x x x x

18 IBROHIM MIRGONI 10230018

19 ISMI DAHLIA HANDAYANI 10230019 x x x x x x x x x x x

20 LAELY MUSTIKA SARI 10230020 x x x x x x x x x x x

21 MAESARAH 10230021 x x x x x x x x x x

22 MAHUSIN 10230022 x x x x x x x x x x x

23 MIHAYATI 10230023 x x x x x x x x x x x

24 MUHAMMAD HILMIADI 10230024 x x x x x x x x x x x

25 NOVERIAN DANI 10230025

26 NURLAILI YULIANTINI 10230026 x x x x x x x x x x x

27 NURUL HIDAYATI 10230027 x x x x x x x x x x x

28 RABIATUL ADAWIYAH 10230028

29 RAHMANIA LESTARI 10230029 x x x x x x x x x x x

30 RATNA TOYIBIN 10230030 x x x x x x x x x x x

31 RAUDATUL JANNAH 10230031 x x x x x x x x x x x

32 RIKA MINI 10230032 x x x x x x x x x x x

33 RINA ERFIANA 10230033

34 RIPAINI 10230034 x x x x x x x x x x x

35 SABARIAH 10230035

36 SAMSUL BAHRI 10230036 x x x x x x x x x x

37 SARIFAH SALMAH 10230037

38 SARPIN SIBAWAIHI 10230038 x x x x x x x x x x x

39 SITI KUDUSIAH 10230039

40 SURIADI 10230040 x x x x x x x x x x x

41 TITA ROHMI DIANTI 10230041 x x x x x x x x x x x

42 VITA ROZIANA 10230042 x x x x x x x x x x

43 YULI MARDIANA 10230043 x x x x x x x x x x

44 YUNITA SARI 10230044

45 ZAIMATUL ROHMAWATI 10230045 x x x x x x x x x x x

46 YUNI YUSRIATI 09230093 x x x x x x x x x x x

47 RISPAWATI 11230035 x x x x x x x x x x48 HERNITA 11230089 x x x x x x x x x x x49

0 0 2### 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0############################## 0 0 0 0 0 0

Page 6: REKAP PESERTA.xls

REKAPITULASI PESERTA UAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2012/2013

SEMESTER : V (Lima) B

PROGRAM STUDI : Pendidikan Fisika

PAU : Supa'an M. S.Pd

NO NAMA MAHASISWA NPM

SEMESTER I SEMESTER III SEMESTER V

MP

K41

01

MP

K41

02

MK

K41

01

MK

K41

02

MK

K41

02P

MK

K41

03

MK

K41

03P

MK

K41

04

MK

K41

04P

MP

B41

06

MK

K43

07

MK

K43

08

MK

K43

08P

MP

B43

02

MK

K43

10

MK

K43

11

MP

B43

01

MP

B43

07

MP

K43

03

MK

K43

12

MK

K45

16

MK

B45

03

MK

B45

03P

MK

K45

09

MK

K45

15

MK

K45

19

MP

B45

08

MP

B45

04

MK

B45

02

MP

B45

02

MK

K47

34

MK

K47

35

JUM

LAH

SK

S

JMLH

NIL

AI

KE

TE

RA

NG

AN

KE

TE

RA

NG

AN

Pen

didi

kan

Kew

arga

nega

raan

Aga

ma

Isla

m I

Kal

kulu

s I

Fis

ika

Das

ar I

Pra

k. F

isik

a D

asar

I

Bio

logi

Um

um

Pra

k. B

iolo

gi U

mum

Kim

ia D

asar

I

Pra

k. K

imia

Das

ar I

Bah

asa

Indo

nesi

a

Fis

ika

mat

emat

ika

I

Ele

ktro

nika

Das

ar I

Pra

k. E

lekt

roni

ka D

asar

I

Bel

ajar

dan

Pem

bela

jara

n

Mek

anik

a I

Sta

tistik

a D

asar

Pen

gant

ar P

endi

dika

n

Ilmu

Sos

ial B

uday

a D

asar

Ke

NW

an

I

Gel

omba

ng

List

rik M

agne

t

Kom

puta

si P

embe

laja

ran

Fis

ika

Pra

k. K

ompu

tasi

Pem

b. F

isik

a

Ter

mod

inam

ika

Fis

ika

Kua

ntum

I

Pen

dahu

hulu

an F

isik

a In

ti

SB

M F

isik

a

Eva

luas

i Has

il B

elaj

ar

Eks

perim

en F

isik

a I

Pro

fesi

Kep

endi

dika

n

Fis

ika

Zat

Pad

at L

anju

t

Ele

ktro

nika

Lan

jut

IP S

EM

ES

TE

R

3 3 3 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2

1 ABD. WARIS ZULPANDI 10230046 X X X X X X X X X X X

2 ANNISA MUTHMAINAH 10230047 x x x x x x x x x x

3 AZZIZATURRAHMAH 10230048 X X X X X X X X X X

4 BAIQ EKA PUSPANITA 10230049 X X X X X X X X X X X

5 BAIQ ERMI SITARAYA 10230050 X X X X X X X X X X

6 BAIQ SUMIATI 10230051 X X X X X X X X X X

7 DESI WARTINI 10230052 X X X X X X X X X X X

8 ERMIANA 10230053

9 HAFIZATURROHMI 10230054 x x x x x x x x x x

10 HASRI NAJI 10230055 X X X X X X X X X X X

11 HAYANI 10230056 X X X X X X X X X X

12 HAYATIN NUPUS 10230057 berhenti

13 HENDRI IWAN AHMADI 10230058 X X X X X X X X X X X

14 HERMAN JUANDI 10230059 X X X X X X X X X X + 3 SKS

15 HUSNUL HOTIMAH 10230060 X X X X X X X X X X

16 ISTIANI 10230061 X X X X X X X X X X

17 L. NAFIFUDDIN IDRIS 10230062 X X X X X X X X X X X

18 LENI BUDIARTI 10230063 X X X X X X X X X X X

19 LUKMANUL HAKIM 10230064

20 M. OGINTARIS PISKAWAN 10230065 berhenti

21 MARHOMAH 10230066 x x x x x x x x x x

22 MARIATUN SOLEHA 10230067 X X X X X X X X X X

23 MIFTAHUL JANNAH 10230068 X X X X X X X X X X

24 MISLUN NISWATI 10230069 X X X X X X X X X X + 3 SKS

25 MUHAMMAD ZAINI 10230070 X X X X X X X X X X

26 MUSTAMIUDDIN 10230071 berhenti

27 MUZAYYINATTUL KHAIRI 10230072

28 NASRI 10230073 x x x x x x x x x x x

29 NURHIDAYATI 10230074 X X X X X X X X X X X

30 NURLIA SARI 10230075 X X X X X X X X X X X

31 RABIHATUL HADAWIYAH 10230076 X X X X X X X X X X + 3 SKS

32 RIZKA ZAHARA 10230077 X X X X X X X X X X

33 ROHIATUN AINI 10230078

34 SAKDIAH 10230079 X X X X X X X X X X

35 SAKMAH 10230080 X X X X X X X X X X

36 SITI MASHURATUL LAILA 10230081 X X X X X X X X X X

37 SITI SOFYATI JUNAIDIYAH 10230082 X X X X X X X X X X

38 SOPIANITA 10230083 x x x x x x x x x x x

39 SUPRATMAN 10230084 berhenti

40 SURIANI 10230085 X X X X X X X X X X

41 USMAN 10230086 X X X X X X X X X X X

42 YULIANA 10230087 X X X X X X X X X X

43 ZAITUN HARMANTI 10230088

44 ZURRIYATUN TOYYIBAH 10230089 X X X X X X X X X X

45 ZAIMATUL ROHMAWATI 102300450 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 0 0 0

Page 7: REKAP PESERTA.xls

REKAPITULASI PESERTA UAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2012/2013

SEMESTER : VII (Tujuh) A

PROGRAM STUDI : Pendidikan Fisika

PAU : Masjidin, S.Si

1 2 3 4 5 6 7 8 9################################################################################# 40### 42 43

NO NAMA MAHASISWA NPM

SEMESTER I SEMESTER III SEMESTER V

MP

K41

01

MP

K41

02

MK

K41

01

MK

K41

02

MK

K41

02P

MK

K41

03

MK

K41

03P

MK

K41

04

MK

K41

04P

MP

B41

06

MK

K43

07

MK

K43

08

MK

K43

08P

MP

B43

02

MK

K43

10

MK

K43

11

MP

B43

01

MP

B43

07

MP

K43

03

MK

K43

12

MK

K45

16

MK

B45

03

MK

B45

03P

MK

K45

09

MK

K45

15

MK

K45

19

MP

B45

08

MP

B45

04

MK

B45

02

MP

B45

02

MK

K47

34

MK

K47

35

JUM

LAH

SK

S

JMLH

NIL

AI

KE

TE

RA

NG

AN

KE

TE

RA

NG

AN

Pen

didi

kan

Kew

arga

neg

ara

an

Aga

ma

Isla

m I

Ka

lkul

us I

Fis

ika

Da

sar

I

Pra

k. F

isik

a D

asa

r I

Bio

logi

Um

um

Pra

k. B

iolo

gi U

mu

m

Kim

ia D

asa

r I

Pra

k. K

imia

Das

ar I

Bah

asa

Indo

nesi

a

Fis

ika

ma

tem

atik

a I

Ele

ktro

nika

Das

ar I

Pra

k. E

lekt

ron

ika

Da

sar

I

Be

laja

r da

n P

em

bela

jara

n

Mek

anik

a I

Sta

tistik

a D

asa

r

Pe

ngan

tar

Pen

did

ikan

Ilmu

So

sial

Bu

daya

Das

ar

Ke

NW

an

I

Gel

omba

ng

Lis

trik

Mag

net

Ko

mpu

tasi

Pem

bela

jara

n F

isik

a

Pra

k. K

om

puta

si P

emb.

Fis

ika

Ter

mod

ina

mik

a

Fis

ika

Kua

ntum

I

Pe

nda

huh

ulu

an F

isik

a In

ti

SB

M F

isik

a

Eva

luas

i Ha

sil B

ela

jar

Eks

perim

en F

isik

a I

Pro

fesi

Ke

pend

idik

an

Fis

ika

Za

t Pad

at L

anj

ut

Ele

ktro

nika

La

nju

t

IP S

EM

ES

TE

R

3 3 3 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2

1 AENIAH 09230003 x x 21 0 0.00

2 AINUL YAKIN 09230004

3 AZZASARI HAYATI UMAJAN 09230007 x x

4 BQ SAHIDATUL ASRI 09230009

5 BQ. YESI NOPIANTI 09230011 x x

6 BUDI IRAWAN 09230012

7 DIAN INDRIANI 09230014

8 FATHURRAHMAN 09230018 X X X X

9 FITHRIA FAKHRIANI 09230021 X X

10 HESTY PUJI WIDIASTUTY 09230025

11 HORIDATUL BA'IYAH 09230026 X X

12 HULWATUL RO'I 09230027 x x x x

13 HUSWATUN HASANAH 09230029

14 INDRAWANI 09230030

15 KHAERUDDIN 09230031

16 KUSHERI 09230033 berhenti

17 M. TANWIR HADI 09230039

18 M. ZAINUL WATHANI MS. 09230040

19 M. ZAMRONI USKA 09230041

20 MAKRIPUDDIN 09230042

21 MUHAMMAD SYUKRI 09230047 x x x x

22 MUSLIHATIN JALILAH 09230049 x x

23 MUSLIHUN 09230050 x x x x

24 MUZAHID 09230052

25 NUR AIDA 09230055

26 NURMASIH 09230060 x x

27 NURSAIDNI 09230061

28 REGAB SUSILA 09230064

29 RIZAL NASRUL EFENDI 09230066 x x

30 ROMAYANTI 09230067 x x x x

31 SAIPUDDIN 09230071 x x x x

32 SITI MARYA ULFA 09230075 x x

33 SITI QOMARIYAH 09230076

34 SUHAENA 09230077 berhenti

35 SURIANI 09230081

36 SYAHIR MUTAWAFFA 09230082

37 ULFI HAYATI 09230085 CUTI

38 UMDATUL HANNI 09230086 x x slip uas ga ada

39 UMRATUL AINI 09230087 x x

40 URI SASMITA DEWI 09230088 x x x x

41 ZURIATUL KARIMAH 09230100 x x x x0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 0 0###### 0 21 0

Page 8: REKAP PESERTA.xls

REKAPITULASI PESERTA UAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2012/2013

SEMESTER : VII (Tujuh) B

PROGRAM STUDI : Pendidikan Fisika

PAU : ABD.RAHMAN JAMAL, M.Pd

1 2 3 4 5 6 7 8 9################################################################################# 40### 42 43

NO NAMA MAHASISWA NPM

SEMESTER I SEMESTER III SEMESTER V VII

MP

K41

01

MP

K41

02

MK

K41

01

MK

K41

02

MK

K41

02P

MK

K41

03

MK

K41

03P

MK

K41

04

MK

K41

04P

MP

B41

06

MK

K43

07

MK

K43

08

MK

K43

08P

MP

B43

02

MK

K43

10

MK

K43

11

MP

B43

01

MP

B43

07

MP

K43

03

MK

K43

12

MK

K45

16

MK

B45

03

MK

B45

03P

MK

K45

09

MK

K45

15

MK

K45

19

MP

B45

08

MP

B45

04

MK

B45

02

MP

B45

02

MK

K47

34

MK

K47

35

JUM

LAH

SK

S

JMLH

NIL

AI

KE

TE

RA

NG

AN

KE

TE

RA

NG

AN

Pen

didi

kan

Kew

arga

neg

ara

an

Aga

ma

Isla

m I

Ka

lkul

us I

Fis

ika

Da

sar

I

Pra

k. F

isik

a D

asa

r I

Bio

logi

Um

um

Pra

k. B

iolo

gi U

mu

m

Kim

ia D

asa

r I

Pra

k. K

imia

Das

ar I

Bah

asa

Indo

nesi

a

Fis

ika

ma

tem

atik

a I

Ele

ktro

nika

Das

ar I

Pra

k. E

lekt

ron

ika

Da

sar

I

Be

laja

r da

n P

em

bela

jara

n

Mek

anik

a I

Sta

tistik

a D

asa

r

Pe

ngan

tar

Pen

did

ikan

Ilmu

So

sial

Bu

daya

Das

ar

Ke

NW

an

I

Gel

omba

ng

Lis

trik

Mag

net

Ko

mpu

tasi

Pem

bela

jara

n F

isik

a

Pra

k. K

om

puta

si P

emb.

Fis

ika

Ter

mod

ina

mik

a

Fis

ika

Kua

ntum

I

Pe

nda

huh

ulu

an F

isik

a In

ti

SB

M F

isik

a

Eva

luas

i Ha

sil B

ela

jar

Eks

perim

en F

isik

a I

Pro

fesi

Ke

pend

idik

an

Fis

ika

Za

t Pad

at L

anj

ut

Ele

ktro

nika

La

nju

t

IP S

EM

ES

TE

R

3 3 3 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2

1 A. DAMAN HURI 09230001

2 ABDURROSYID 09230002

3 AMINAH 09230005 X X X X X

4 AZWAR ROSIDI 09230006

5 BQ. WENY MAFIKA SARI 09230010 X X

6 DEMAH 09230013 X X

7 EKA SUCI AZMIATI 09230015 X X

8 EKO SEPTI MARDI 09230016 X X X X

9 EVA ROSIANTI HANDAYANI 09230017 x x x x

10 HAIRIL IHSAN 09230022 X X

11 HARTINI 09230023 X X X X

12 HENDRITA 09230024

13 HUSNI ENDANG MULIATI 09230028 X X

14 LALU MUH. SYAFI'I 09230036

15 LL. SYAHRIL RAMDHAN 09230037 X X

16 M HAIKAL 09230038 x x

17 MARDIANA 09230044 X X X

18 MASWATUL HASANAH 09230045 X X X

19 MUJAHIDIN 09230048

20 MUSTAKIM 09230051 x x x x x

21 NELY AGUSMAWATI 09230053 x x x x

22 NURFAIZIN 09230057

23 NURKHALIFAH 09230059 X X

24 NURUL HIDAYATI 09230062 X X

25 RABIATUL ADAWIYAH 09230063 X X

26 RENA MEGAWATI 09230065 X X

27 ROSIHAN ANWAR 09230068 X X X

28 ROSY ISWARI 09230069 X X X

29 ROSYI RUKMANA 09230070 X X X

30 SITI HUZAIPATUSSAUPI 09230073 X X

31 SUKRAN ALI 09230080 X X X

32 SYAIFUDDIN 09230083 X X

33 TETI KUSMAYATI 09230084 X X

34 ULFI HAYATI 09230085 X X X X X X X X X X

35 WIDIAWATI UTAMI 09230090 X X

36 YASRI HARTINI 09230091 X X X

37 YULIA HIKMIATY 09230092

38 ZUHRIL ADNI 09230095 X X

39 RISMAYANTI 09230101 X X X X

40 ERNA ROSITA NIRMALA 08230101 X X X X0 0 3 6 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 2 1 1 2 4 2 1 1 1 1###### 0 0 0

Page 9: REKAP PESERTA.xls

REKAPITULASI PESERTA UAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2011/2012

SEMESTER : VII (Tujuh) A

PROGRAM STUDI : Pendidikan Fisika

PAU : Bq. Uswatul Hasanah, S.Si

1 2 3 4 5 6 7 8 9########################################################################################## 40### 42 43

NO NAMA MAHASISWA NPM

SEMESTER I SEMESTER III SEMESTER V

MPK

4101

MPK

4102

MKK

4101

MKK

4102

MKK

4102

PM

KK41

03M

KK41

03P

MKK

4104

MKK

4104

PM

PB41

06

MKK

4307

MKK

4308

MKK

4308

PM

PB43

02M

KK43

10M

KK43

11M

PB43

01M

PB43

07M

PK43

03M

KK43

12

MKK

4522

MKK

4523

MKK

4524

MKK

4528

MKK

4526

MKB

4503

MKB

4505

MKK

4513

MKB

4501

MKK

4734

MKK

4735

MKB

4708

MBB

4702

JUM

LAH

SK

S

JMLH

NIL

AI

KE

TE

RA

NG

AN

Pend

idik

an K

ewar

gane

gara

anAg

ama

Isla

m I

Kalk

ulus

IFi

sika

Das

ar I

Prak

. Fis

ika

Das

ar I

Biol

ogi U

mum

Prak

. Bio

logi

Um

umKi

mia

Das

ar I

Prak

. Kim

ia D

asar

IBa

hasa

Indo

nesi

a

Fisi

ka m

atem

atika

IEl

ektr

onik

a D

asar

IPr

ak. E

lekt

roni

ka D

asar

IBe

laja

r dan

Pem

bela

jara

nM

ekan

ika

ISt

atisti

ka D

asar

Peng

anta

r Pen

didi

kan

Ilmu

Sosi

al B

uday

a D

asar

Ke N

W a

n I

Gel

omba

ng

Fisi

ka K

uant

um I

List

rik M

agne

tM

atrik

dan

Rua

ng V

ekto

rPe

ndah

uhul

uan

Fisi

ka In

tiEk

sper

imen

Fis

ika

IEv

alua

si P

rose

s da

n H

asil

Bela

jar

Prof

esi k

epen

didi

kan

Term

odin

amik

aSB

M F

isik

a

Fisi

ka Z

at P

adat

Lan

jut

Elek

tron

ika

Lanj

utPP

LKK

N

IP S

EM

ES

TE

R

3 3 3 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4

1 ABDUL KHABIR 08230001

2 AHMAD MUZAYYANI 08230002

3 ARINI ZAMROTI 08230003

4 BQ. SITI AISYAH 08230004

5 BURHANUDIN 08230005

6 DEVI LIANA 08230006

7 EKA WIDIARTI 08230007

8 HARDANI 08230009

9 HELMI YULIANTI 08230010

10 HENY OKTAVIANI 08230011

11 HURIAH 08230012

12 HUSNUL KHOTIMAH 08230013

13 ILMANUL YAKIN 08230014

14 ISMAWATI 08230015

15 ITA MARIANA 08230016

16 JAMALULLAEL 08230017

17 JUNAIDI 08230018

18 KHAIRIL MAHPUZ 08230019

19 L HERI SISWANDI 08230020

20 LUKMAN TAUFIK 08230021

21 M IMAN DARMAWAN 08230022

22 M SAHRUDDIN 08230023

23 MASTUROH 08230025

24 MINIAH 08230026

25 MUHAMMAD HAIZ 08230027

26 MURNIATI 08230028

27 NANIK RAHMAWATI 08230029

28 NURALBANIAH 08230031

29 PANTI OKMATRIANA 08230032

30 RAODAH 08230033

31 ROSMIANTI 08230034

32 RU'ATUL AINI 08230035

33 SAEFUDDIN 08230036

34 SAHNA INDRA 08230037

35 SAPRIADI 08230038

36 SITI FATIMAH 08230040

37 SOPIAN JAUHARI 08230041

38 SULIANA 08230042

39 SUSIANTI 08230043

40 WAHIDATUL JANNAH 08230045

41 WINDAWATI 08230046

42 ZAENI FANSURI 08230047

44 NIRMALA HIDAYATI 10230091

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 10: REKAP PESERTA.xls

REKAPITULASI PESERTA UAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2011/2012

SEMESTER : VII (Tujuh) B

PROGRAM STUDI : Pendidikan Fisika

PAU : Husnuddiana, S.PdSi

1 2 3 4 5 6 7 8 9########################################################################################## 40### 42 43

NO NAMA MAHASISWA NPM

SEMESTER I SEMESTER III SEMESTER V

MPK

4101

MPK

4102

MKK

4101

MKK

4102

MKK

4102

PM

KK41

03M

KK41

03P

MKK

4104

MKK

4104

PM

PB41

06

MKK

4307

MKK

4308

MKK

4308

PM

PB43

02M

KK43

10M

KK43

11M

PB43

01M

PB43

07M

PK43

03M

KK43

12

MKK

4522

MKK

4523

MKK

4524

MKK

4528

MKK

4526

MKB

4503

MKB

4505

MKK

4513

MKB

4501

MKK

4734

MKK

4735

MKB

4708

MBB

4702

JUM

LAH

SK

S

JMLH

NIL

AI

KE

TE

RA

NG

AN

Pend

idik

an K

ewar

gane

gara

anAg

ama

Isla

m I

Kalk

ulus

IFi

sika

Das

ar I

Prak

. Fis

ika

Das

ar I

Biol

ogi U

mum

Prak

. Bio

logi

Um

umKi

mia

Das

ar I

Prak

. Kim

ia D

asar

IBa

hasa

Indo

nesi

a

Fisi

ka m

atem

atika

IEl

ektr

onik

a D

asar

IPr

ak. E

lekt

roni

ka D

asar

IBe

laja

r dan

Pem

bela

jara

nM

ekan

ika

ISt

atisti

ka D

asar

Peng

anta

r Pen

didi

kan

Ilmu

Sosi

al B

uday

a D

asar

Ke N

W a

n I

Gel

omba

ng

Fisi

ka K

uant

um I

List

rik M

agne

tM

atrik

dan

Rua

ng V

ekto

rPe

ndah

uhul

uan

Fisi

ka In

tiEk

sper

imen

Fis

ika

IEv

alua

si P

rose

s da

n H

asil

Bela

jar

Prof

esi k

epen

didi

kan

Term

odin

amik

aSB

M F

isik

a

Fisi

ka Z

at P

adat

Lan

jut

Elek

tron

ika

Lanj

utPP

LKK

N

IP S

EM

ES

TE

R

3 3 3 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4

1 ALPI ZAIDAH 08230049

2 AZMI SHOLEH 08230050

3 BADRI ROHIM 08230051

4 CITA IMPIANI 08230052

5 DIANA NURHIDAYANTI 08230053

6 EMA PUSPARIANA 08230054

7 HAMDANI 08230055

8 HARTONI 08230056

9 HENDRA DARMAJA 08230057

10 HURUL AIN 08230059

11 HUSNUL LAILA 08230060

12 IMRAN ROSYADI 08230061

13 IWAN SETIAWAN 08230063

14 JAMILAHADI 08230064

15 KAMAL MUKHTAR 08230065

16 KHOLIDA ISMATULLAH 08230066

17 LAILA ASTUTI ARSANI 08230067

18 M RUSLAN 08230069

19 M SAMPURNA 08230070

20 MARJANI 08230071

21 MARYUNINGSIH 08230072

22 MULIATI SAVITA 08230074

23 NASRIADI 08230076

24 NUR HIDAYATI 08230077

25 NURUL ISNAINI 08230078

26 RAHMAN 08230079

27 RIYADUL KHAIRI 08230080

28 ROSULI EKA SAFATI 08230081

29 RUSMINI DARAJAT 08230082

30 SAERAL ARIMI 08230083

31 SAIPUL RIZAL 08230084

32 SAPRUDIN 08230085

33 SHOLEHUDDIN 08230086

34 SITI MAESARAH 08230087

35 ST NURUL FITRIANI 08230088

36 SURIANI 08230089

37 SUSPIYANTI KOMALA SARI 08230090

38 ULFATUN HANDAYANI 08230091

39 WARDATUL AINI 08230092

40 ZAHID ZARWANI 08230156

41 RILFINA ASRI 07230112

42 HERNIWATI 10230090

43 SURYANI SHOLIHAN 062302000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 11: REKAP PESERTA.xls

REKAPITULASI PESERTA UAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2011/2012

SEMESTER : VII (Tujuh) C

PROGRAM STUDI : Pendidikan Fisika

PAU : L. Ria Suhardiman, S.Pd

1 2 3 4 5 6 7 8 9########################################################################################## 40### 42 43

NO NAMA MAHASISWA NPM

SEMESTER I SEMESTER III SEMESTER V

MPK

4101

MPK

4102

MKK

4101

MKK

4102

MKK

4102

PM

KK41

03M

KK41

03P

MKK

4104

MKK

4104

PM

PB41

06

MKK

4307

MKK

4308

MKK

4308

PM

PB43

02M

KK43

10M

KK43

11M

PB43

01M

PB43

07M

PK43

03M

KK43

12

MKK

4522

MKK

4523

MKK

4524

MKK

4528

MKK

4526

MKB

4503

MKB

4505

MKK

4513

MKB

4501

MKK

4734

MKK

4735

MKB

4708

MBB

4702

JUM

LAH

SK

S

JMLH

NIL

AI

KE

TE

RA

NG

AN

Pend

idik

an K

ewar

gane

gara

anAg

ama

Isla

m I

Kalk

ulus

IFi

sika

Das

ar I

Prak

. Fis

ika

Das

ar I

Biol

ogi U

mum

Prak

. Bio

logi

Um

umKi

mia

Das

ar I

Prak

. Kim

ia D

asar

IBa

hasa

Indo

nesi

a

Fisi

ka m

atem

atika

IEl

ektr

onik

a D

asar

IPr

ak. E

lekt

roni

ka D

asar

IBe

laja

r dan

Pem

bela

jara

nM

ekan

ika

ISt

atisti

ka D

asar

Peng

anta

r Pen

didi

kan

Ilmu

Sosi

al B

uday

a D

asar

Ke N

W a

n I

Gel

omba

ng

Fisi

ka K

uant

um I

List

rik M

agne

tM

atrik

dan

Rua

ng V

ekto

rPe

ndah

uhul

uan

Fisi

ka In

tiEk

sper

imen

Fis

ika

IEv

alua

si P

rose

s da

n H

asil

Bela

jar

Prof

esi k

epen

didi

kan

Term

odin

amik

aSB

M F

isik

a

Fisi

ka Z

at P

adat

Lan

jut

Elek

tron

ika

Lanj

utPP

LKK

N

IP S

EM

ES

TE

R

3 3 3 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4

1 ABDUL RASUL 08230095

2 ALPIANA HIDAYATULLOH 08230096

3 BQ LILIK SURYANI 08230097

4 BQ FAUZUL AZMI 08230098

5 HANDIAN WIRA ZUHAD 08230102 X X X X X X X X

6 HASANIAH 08230103

7 HENDRI SUBHAN HADI 08230104

8 HUSNUL HATIMAH 08230106

9 IDIAWATI 08230107

10 IRJAN HARIADI 08230108

11 ISTIANAH 08230109

12 IWAN ZAKARIA 08230110

13 JOHAN HIDAYAT 08230111

14 KARYAWATI 08230112

15 KURNIAWAN 08230113

16 LALU EDY SAMSUL HAKIM 08230114

17 M HASANUN TAUPIQ 08230115

18 M SAEFI 08230116

19 M SAMSUL HADI 08230117

20 MA'WA MISBAHUL MUNIR 08230119

21 MARSANAH 08230118

22 MISNAH 08230120

23 MULKAN ROHANI 08230121

24 MUSTIADI AKMAL 08230122 X X X X

25 NENI SUKMAWATI 08230123

26 NURHIDAYATI 08230125

27 RAHMAWATI 08230126

28 RODI 08230127

29 ROSYIDA SYAHRONI 08230128

30 S NOMI PRASETYANUARI 08230129

31 SAEFUDIN 08230130

32 SANIAH 08230131

33 SATAR 08230132

34 SITI KOMARIAH 08230135

35 SUKRIADI 08230136

36 SURIATIN AGUSTINA 08230137

37 SYAKRONI 08230138

38 USWATUN HASANAH 08230139

39 WINDA ASTUTI 08230140

40 YUSPA MEILIYAWATI 08230141

41 M.SALIM ROHMATULLOH 06230140

42 LALU WAWAN SURYAWAN 112300940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Page 12: REKAP PESERTA.xls

JUMLAH PESERTA PER MATA UJIPROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

NO KELAS / SEMESTERP

end

idik

an K

ew

arg

ane

gar

aan

Ag

ama

Isla

m I

Ka

lku

lus

I

Fis

ika

Das

ar I

Pra

k. F

isik

a D

asa

r I

Bio

log

i Um

um

Pra

k. B

iolo

gi U

mu

m

Kim

ia D

asa

r I

Pra

k. K

imia

Da

sar

I

Ba

hasa

Indo

nes

ia

Fis

ika

mat

emat

ika

I

Ele

ktro

nik

a D

asa

r I

Pra

k. E

lekt

roni

ka D

asar

I

3 3 3 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1

1 I A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0

2 I B 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 2 2 2

3 III A 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 39 39 38

4 III B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 33

5 V A 0 0 3 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0

6 V B 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 VII A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 VII B 0 0 3 6 0 2 0 1 0 1 0 1 0

9 VIII A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 VIII B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 VIII C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH 38 38 47 68 38 40 38 40 39 41 74 75 73

Page 13: REKAP PESERTA.xls

JUMLAH PESERTA PER MATA UJIPROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

Be

laja

r d

an P

emb

ela

jara

n

Mek

anik

a I

Sta

tistik

a D

asa

r

Pe

nga

nta

r P

end

idik

an

Ilmu

So

sial

Bud

aya

Da

sar

Ke

NW

an

I

Gel

omba

ng

List

rik M

agne

t

Ko

mp

uta

si P

em

bela

jara

n F

isik

a

Pra

k. K

om

puta

si P

emb.

Fis

ika

Ter

mod

inam

ika

Fis

ika

Ku

antu

m I

Pe

nda

huh

ulu

an F

isik

a In

ti

SB

M F

isik

a

Eva

luas

i Ha

sil B

ela

jar

Eks

peri

me

n F

isik

a I

Pro

fesi

Kep

end

idik

an

Fis

ika

Zat

Pad

at L

anj

ut

2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 38 38 38 39 39 38 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

33 33 33 33 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 6 0 0 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0

0 0 1 0 0 1 0 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 0

0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 0 0 19

0 2 0 0 1 0 2 2 1 1 2 4 2 1 1 1 1 31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1

74 75 80 73 76 76 75 82 72 73 74 83 74 73 74 73 73 52

Page 14: REKAP PESERTA.xls

JUMLAH PESERTA PER MATA UJIPROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

Ele

ktro

nik

a L

anju

t

2

0

0

2

0

0

0

19

31

0

0

0

52