NASKAH SOAL TRYOUT UJIAN NASIONAL IPA SMP/MTs

of 14

 • date post

  04-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NASKAH SOAL TRYOUT UJIAN NASIONAL IPA SMP/MTs

 • 8/13/2019 NASKAH SOAL TRYOUT UJIAN NASIONAL IPA SMP/MTs

  1/14

  MTs

  SANGAT R,AHASIA llilllll ilt ililil lil ilililt fil ilIil lilt illtIPA SMP/MTs7z

  uJrAlrNAsroNALTAHLJN [}III-A.IA I{AN ]O I ] ]O I J

  IPAKamis, 25 April2Al 3 (07.30 - 09.30)

  PUSPTHOIKBALIISANG'*'"'- r,**.;. g *' r- " :JBlF s r f{E r(nn if.nd+" l{os&ial fsnridr;}n

  KEMENTERTAN PHI'*DI D I KAI\ D;\N Klill uDAy,tAl*l

  PEMERINTAH KABUPATEN TUBANDINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

  SMP NEGERI 1 BANCAR

  TRYOUT PAKET - 4

  2013 -2014

  SMP NEGERI 1 BANCAR

 • 8/13/2019 NASKAH SOAL TRYOUT UJIAN NASIONAL IPA SMP/MTs

  2/14

  DOKUMEN NEGARA

  Mata Pelajaran, Jenjang

  I Hari/Tanggal, Jam

  lililllililllllillllllllllll lllllllll llllllllII'A SN{I'/N,{TS?-zMATA PELAJARAN

  IPASMP/MTs

  r.,' ... , WAKTU PELAKSANAAN,..,,,,,-,,,,,,: Kamis. 25 April 2013: 07 30 - 0q:30

  PETUNJUK UMUM1. Periksalah Naskah Soal vang Anda terinra sebc'lunr rncnger'fakan stral rangmeliputi :a. Kelengkapan jumlah halaman atau unrlanll\.a.b. Kelengkapan dan ululan nonror soal.c. Kesesuaian Nama Mata Uji dan Progranr Stucli ),altg lcrtora pacla Lanun aliisNaskah Soal dengan Lembar.Iarvaban tJ.jian Nasional (l,.lLiN).d. Pastikan LJLIN masih menvatu clengan nasktih soal.2. Laporkan kepada pengawas rltang uiian apabila terclapat lernbar soal. nonrorsoal yang tidak lengkap atall tidak urnt. serta L.lU:.\ r'ang rusak alau robekuntuk mendapat gantinva.3. Tulislah Nama dan Noinor Peserta Lrjian ,,\nda 1-rada Lolonr vanq r'lrsccliakan elihalaman pertama butir soal.4. Isilah pada LJUN Anda dengan:a. Nama Peserta pada kotak vang cliscdiakan. lalLr hitanrkan bulat:in ilibawahnya sesuai dengan huruf di atasn1,a.b. Nomor Pesefia dan 'I'anggal Lahir padri liolonr 1'u"rg cliseclialian. laluhitamkan bulatan di bar.vahnya sesuai hLu'ril7angl

 • 8/13/2019 NASKAH SOAL TRYOUT UJIAN NASIONAL IPA SMP/MTs

  3/14

  DOKUMENNEGARA

  1.

  I lfiilrillil tillll il ililifi til lrilt ilil ililIPA SMP/MTS7zNsrna :No F*se$*:

  Perhatikan tabel berikuta n Csa". i3 ffi "*1,:. lS at ri an'(1) Massa ienis ks/m'(2) Kuat arus ampere(3) Kecepatan m/s(4) Suhu kelvin(s) Volume m-

  Berdasarkan tabel tersebut, besaran turunan dengan satuannya dalam Sistem Internasionaladalah ....A. (1), (2), dan (3)B. (1), (3), dan (5)C. (2), (3), dan (4)D. (2),(4), dan (5)

  2. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut iniJika kalor jenis es 2.100 J/kgoC, kalor lebur es336.000 J/kg dan kalor jenis air acialah 4.20A J/kgoC,maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari P-Q-Radalah..".A. 10.500 JB. 21.000 Jc. 336.000 JD. 346.500 JWaktu (s)

  Suhu suatu benda 77oF. Jika suhu bendaakan menunjukkan suhu ....A. 17 0CB. 25 0Cc. 45 0CD. 10goc

  tersebut dirikur dengan termometer celcius, maka

  toHak Clipta pacia Pustrt Pcnilaian Pcncliclik:rn-llAI-1"l1lz\NG-l(DN'lDIKIll.lt)

  aJ.

  Suhu ("C)

  t,-zD-2012t2013

 • 8/13/2019 NASKAH SOAL TRYOUT UJIAN NASIONAL IPA SMP/MTs

  4/14

  DOKUMENNEGARA4

  di bawah iniilililil1 llillllllllllllllllllllllllllllillIPA SMP/N{TsP-24" erhatikan bel beberapa zat.Mritdricii-iS:l 0ml),r

  1 0,542 0.93J 1,2A- 2,8

  Empat benda yang terdaplt pada tabel di atas diletalilian di dalarn bejana l ang he i'isi arr(massa jenis air:1,0 gicmi)" Gambar \,ang tepat n-rei-ruirjukkan keduclukan L-,eit.1a-hencla cliair adalah....A.

  C. D,

  B.

  5. Perhatikan gambar berikutKeempat benda terbuat dari bahan yang sama danbenda terhadap bidang tekan adalah ....B.

  massa yang santa. Tekatlatl tarl)esarD.

  ru:.ffi':cn-rj/lT------- /I\I >-

  it-t- ' 'cltt4 c-rtN i.---) clllcrr-r

  6. Sebuah benda dari balokpada bidang miring licinmassa balok 6 hg, g :dorong untuk menaikkanA. 36 newtonB. 24 newtonC. 20 neMonD. 12 newton

  .1 cn-t

  kayu haius akan dinaikltanseperti pacla garnbar. Jika10 m/s2, maha besar ga1,:tbalok ciari P ke Q adalah ....

  r>-7.D-20122013 'ir'llali Cj]rla pacla PLrsat Pcnilairirr ['c:nditiikan-il,'\l.il I]ANG-i(1"\'il)ll

 • 8/13/2019 NASKAH SOAL TRYOUT UJIAN NASIONAL IPA SMP/MTs

  5/14

  7.

  DOKUMENNEGARA

  A. 1B.2L. JD.4

  Perhatikan gambar dua benda berikutJika percepatan gravitasi ditempat tersebut 10 m/s2, makaperbandingan energi potensial berrda i clan II adalah ....

  l llllltiliil tillil til ilililt Iiililil ilil fiIIPA SMP/MTsP-z

  Ianta i

  (lambar yang urenui-r.ilrlikan

  1aJ2aJ

  II ) lro I| -"5 Ii

  l

  8. Perhatikan gambar pertalidingan tarikpercepatan terbesar dalam tarik tambangF:JON F-50N

 • 8/13/2019 NASKAH SOAL TRYOUT UJIAN NASIONAL IPA SMP/MTs

  6/14

  DOKUMENNEGARAI ltiltill il illlfi ill llflilt til tiilt t]il tilt

  p-2 IPA SMP/MTs

  D. obyekI*-+ . *l---2FFMataPengamat

  12. Sebuah r^rmtah terdapat 4 lampu 20 u,att men).ala l2menyala selama 24 jam per hari, dan pompa air:Berapakah besar energi listrik yang diglinal

 • 8/13/2019 NASKAH SOAL TRYOUT UJIAN NASIONAL IPA SMP/MTs

  7/14

  DOKUMENNEGARA

  14. Perhatikan sederatan benda-benda bermuatan listrik berikut@@,o@oDiketahui benda Q b,ermuatan listrik positii. benda P ditolak oleh bencla Q. bencla Q ctitarilioleh benda R, benda R ditolak oleh bcntla S. clan benda S clitarik bencla T'. N4ai-Lakahpernyataan muatan listrik berikut yang benar',,A. PdanRnegatif.B. PdanRposirif.C. RdanSnegatif.D. SdanTpositif.

  15. Perhatikan pemyataan berikutl(1) Terkenal dengan cincinnya(2) Dihuni oleh rnakhluk hidup(3) Mempunyai satu satelit(4) Berrvarna kemerah merahanPernyataan di atas yang termasuk ciri-ciri planet bumi adalah ....A. (1) dan (2)B. (1) dan (3)C. (2) dan (3)D. (3) dan (a)

  16" Perhatikan tabel data berikut::,4:.:,a 2t.t::;1:;.:i.i:i,.t:-lt,.l:.iraa tl;l::t:.:ti:i1;::l:.f.,,.n :.'.TiansfOirnatol I Transibrmatoi 1ISekunder Primer SekunderLilitan N) 600 i200 I 000 500Teeanean (V) 110 220 220 11t)Kuat Arus (I) 20 10 ) t0

  Berdasarkan data di atas disimpulkan bahu,a.je-nis translbrmatcir ..A. I : Step Dou,n, karena Ip , ItB. Ii : Step Down, karena Np , NtC. I: II: Step Up. karena arus seknnderlr,va sanlaD. I : II : Step Down, karena da1'an-va sarna

  ilillill flt illl|l 1il ilililt fl illlil ilil il1TPA SMP/MTs

  P-z

  P-7,D-2012/2013 't'Lilrli i'iptu pacir I)Llsa1 i)cLrilaian llcnciitiii

 • 8/13/2019 NASKAH SOAL TRYOUT UJIAN NASIONAL IPA SMP/MTs

  8/14

  DOKUMEN NEGARA

  17. Perhatikan gambar berikutSaat batang besi A * B didekatkanpada gambar.

  P

  l lillill illlilililil ililililililllll illl llilIPA SMP/MTS?-z

  P * Q, timbul kutub-liutub magnet seperti8

  dengan batanga

  Jika batang P - Q merupakanproses pembuatan magnet pada milgnet buatan. gaubarbatangP-Qvangbenar \ r'irls nlenLuti r-rklianli bas,ah iniaclnlal'r....B.

  C. D.

  PQPerhatikan data berikut ini

  Warna Laknus Lliru I-akrmr.s-Mer:al-r1 merah rnerah2 merair rneral-raJ b ru merahA1+ b ru biru

  Larutan yang bersifat asam dan basa berturut-turut ditunjr-rkkan oleh pasangan uotllor ....' A. (i) dan (2)B. (2) dan (3)C. (2) dan $)D. (3) dan (a)19. Berikut ini beberapa sif-at yang dimiliki oleh sualu zat:(1) dapat menghantarkan arus listrik

  (2) mudah berkarat(3) sifatnya keras; dan(4) mudah terbakar.Pasangan pernyataan yan-q merupakan sifat fisika zat adaiahA. (1) dan (2)B. (1) dan (3)C. (2) dan (3)D" (3) dan (a)

  A.

  10to.

  P-ZD-2Q12/2413 "l-lali Clipta pacla Pusat Penilaian Pr:rrcliciikan-[]:\l.l-l-lli\NG-KLl1\JI)ll(Bl lI)

 • 8/13/2019 NASKAH SOAL TRYOUT UJIAN NASIONAL IPA SMP/MTs

  9/14

  ililililI til ililil1illililil111 ililfiilI ililIPA SMP/MTsP-z0. Di antara gas berikut yang dapat menyebabkan karat pada kaleng adaiah ....A. HidrogenB. OksigenC. Nitrogen

  D. HeliumAsam cuka (CH3COOH) sering dipakai sebagaihal ini CH3COOH tergolong sebagai ....A. atomB. molekulC. ionD. unsur

  pemberi rasa asam pada masakan. Dalam

  Agar terhindar dari dampak negatif penggunaan psil

 • 8/13/2019 NASKAH SOAL TRYOUT UJIAN NASIONAL IPA SMP/MTs

  10/14

  ililIilil til ilIililil ililil ril il1r llil lill

  25. Manakah kegiatan makhluk hidup yang menunjukkan ciri pekaA. Paus berenang dengan siripnys.B. Lumba-lumba sering muncul ke permukaan air'.C. Daun puteri malu menguncup jika disentr-rh,D. Spirogyra melakukan lionjugasi.

  P-zIPA SMP/MTsterhadap rangsang?

  26. Diagram berikut menunjukkan contoh saling ketergai-rtungan antiuorsanismc. Patia sranghari organisme-organisme tersebut rnenghilup atau nrcngcluarkan (a) ataLr (b) scpet-ti r aiigditunjuk oleh tanda panah.

  DOKUMENNEGARA

  '.,J,1''. Il ,','

  Manakah di antara perryataan berikut r,:urg benar?A. (a) karbon dioksida dan (b) rritrogen.B. (a) oksigen dan (b) karl-.on dioksida.C. (a) karbon dioksida dan (b) r,rap air.D. (a) karbcn dioksida dan (b) oksigen.

  27. Perhatikan graiik periurnbuhan penduduk berilir-rtl205,nn

  1990 1995 2000 2005 TahunApabila perturnbuhan penduduh berlangsrulg sepertisumber daya alarn adalal-r .. ..A. air bersih semakin langkaB. iahan pertanian semakin iuasC. hewan ternak semakin bcriienrbang biakD. tumbuhan semakin bere'.nei

 • 8/13/2019 NASKAH SOAL TRYOUT UJIAN NASIONAL IPA SMP/MTs

  11/14

 • 8/13/2019 NASKAH SOAL TRYOUT UJIAN NASIONAL IPA SMP/MTs

  12/14

  DOKUMENNEGARA

  34. Perhatikan gambar: lidahsaat mencicipi jeruk nipisA. 18.2c.3D.4berikut Bagian lidah 1,ang peliaditunjukkan oleir ....

  t2 I lililill ril tflilr il ffiillI lil tlflt tiil ffitIPA SI\{P/MTS?-z2' Contoh gerakan yang disebabkan oleh sinergis otot-otot pronator adalah ....A. lengan barvah menekukB. telapak tangan menelungkupC. lengan bawah lurusD. kepala menunduk33' Pada penampang rnelinta,g ginjar berik,t irri, bagia, Xberfungsi untuk ....A