Miskonsepsi yati

14
1 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI,UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA 1 PENDAHULUAN Miskonsepsi merupakan kesilapan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kanak-kanak tidak tahu mereka melakukan kesilapan kerana mereka menjawab soalan mengikut kefahaman mereka yang sedia ada. Kesilapan ini akan dilakukan berulang- ulang sehingga ada orang yang memperbetulkan konsep mereka. Masalah ini sangat serius dan saya sebagai seorang bakal guru bertanggungjawab untuk mengenalpasti faktor berlakunya miskonsepsi-miskonsepsi dan seterusnya berikhtiar untuk mengambil langkah bagi mengatasi miskonsepsi ini daripada berlaku lagi pada masa akan datang. Bermulanya 23 Julai 2012 sehinggalah 21 September 2012, saya bersama-sama lima orang lagi rakan seperjuangan saya iaitu Nur Salsabila, Nor Fazana, Mohamad Safwan, Afifuddin dan Mohd Azizi telah menjalani sesi praktikum fasa kedua di Sekolah Kebangsaan Seri Sentosa yang terletak di Nibong Tebal, Pulau Pinang. Bak kata pepatah, sambil menyelam, minum air. Jadi, saya telah mengambil kesempatan ini untuk melaksanakan tugasan individu bagi subjek MTE 3114 yang mana memerlukan saya untuk menjalankan kritikal analisis terhadap miskonsepsi yang dihadapi oleh anak- anak murid saya dalam subjek Matematik. Skop yang telah saya kaji meliputi tiga topik kecil iaitu topik Geometri, Ukuran dan juga Pengendalian Data. Untuk menjalankan kritikal analisis ini, saya telah mengambil 19 spesimen iaitu murid-murid 4 Cemerlang. Sebelum memulakan analisis, saya telah menjalankan beberapa kajian tentang topik geometri, ukuran dan pengendalian data serta miskonsepsi-miskonsepsi yang kerapkali dilakukan oleh murid dalam mempelajari ketiga-tiga topik ini. Bagi miskonsepsi melibatkan topik geometri, saya telah mengenalpasti dua miskonsepsi yang dilakukan oleh murid kelas 4 Cemerlang. Manakala bagi topik ukuran, dua miskonsepsi juga yang saya berjaya kesan. Bagi topik pengendalian data saya telah mengenalpasti satu miskonsepsi. Saya juga telah menjalankan kritikal analisis mengenai apakah faktor-faktor yang mendorong kepada berlakunya miskonsepsi-miskonsepsi tersebut dan cara untuk mengatasi miskonsepsi tersebut.

description

 

Transcript of Miskonsepsi yati

  • 1. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164)1 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI,UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA1PENDAHULUANMiskonsepsi merupakan kesilapan yang dilakukan secara berulang-ulang.Kanak-kanak tidak tahu mereka melakukan kesilapan kerana mereka menjawab soalanmengikut kefahaman mereka yang sedia ada. Kesilapan ini akan dilakukan berulang-ulang sehingga ada orang yang memperbetulkan konsep mereka. Masalah ini sangatserius dan saya sebagai seorang bakal guru bertanggungjawab untuk mengenalpastifaktor berlakunya miskonsepsi-miskonsepsi dan seterusnya berikhtiar untuk mengambillangkah bagi mengatasi miskonsepsi ini daripada berlaku lagi pada masa akan datang.Bermulanya 23 Julai 2012 sehinggalah 21 September 2012, saya bersama-samalima orang lagi rakan seperjuangan saya iaitu Nur Salsabila, Nor Fazana, MohamadSafwan, Afifuddin dan Mohd Azizi telah menjalani sesi praktikum fasa kedua di SekolahKebangsaan Seri Sentosa yang terletakdi Nibong Tebal,Pulau Pinang. Bak katapepatah, sambil menyelam, minum air. Jadi, saya telah mengambil kesempatan iniuntuk melaksanakan tugasan individu bagi subjek MTE3114 yang mana memerlukansaya untukmenjalankan kritikal analisis terhadap miskonsepsi yang dihadapi oleh anak-anak murid saya dalam subjek Matematik.Skop yang telah saya kaji meliputi tiga topik kecil iaitu topik Geometri, Ukurandan juga Pengendalian Data.Untuk menjalankan kritikal analisis ini, saya telahmengambil 19 spesimen iaitu murid-murid 4 Cemerlang. Sebelum memulakan analisis,saya telah menjalankan beberapa kajian tentang topik geometri, ukuran danpengendalian data serta miskonsepsi-miskonsepsi yang kerapkali dilakukan oleh muriddalam mempelajari ketiga-tiga topik ini.Bagi miskonsepsi melibatkan topik geometri, saya telah mengenalpasti duamiskonsepsi yang dilakukan oleh murid kelas 4 Cemerlang.Manakala bagi topik ukuran,dua miskonsepsi juga yang saya berjaya kesan.Bagi topik pengendalian data saya telahmengenalpasti satu miskonsepsi. Saya juga telah menjalankan kritikal analisismengenai apakah faktor-faktor yang mendorong kepada berlakunya miskonsepsi-miskonsepsi tersebut dan cara untuk mengatasi miskonsepsi tersebut.

2. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164)2 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI,UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA2DAPATAN ANALISIS DOKUMEN- LEMBARAN KERJAPELAJAR TAHUN 4 CEMERLANG1.0 MISKONSEPSI MENGENAI GEOMETRICONTOH 1Berdasarkan gambar rajah di atas, saya mendapati miskonsepsiyang telah dilakukan oleh dua orang murid saya yang telah saya kenalpastiialahmasalah kefahaman yang kurang mengenai bahasa Matematik. Bagi sesetengahmurid, kelemahan dalam Matematik mungkin disebabkan oleh kurang membaca,menulis dan bercakap. Dalam Matematik, masalah ini akan lebih ketara dengan adanyaistilah matematik yang sebahagiannya belum pernah dengar di luar bilik matematikataupun mempunyai erti yang berlainan.. Sebagai contoh, seperti yang telah dipaparkan di atas, kedua-dua murid sayatidak dapat membezakan antara bentuk bulat dengan bentuk sfera.Natijahnya, muridberkenaan menganggap bola berbentuk bulat.Begitu juga dengan bentuk kubus.Merekajuga menganggap dadu berbentuk segi empatwalhal pada dasarnya, dadu merupakanobjek tiga dimensi dan berbentuk kubus.Dan pada pandanganperibadi saya, faktorberlakunya miskonsepsi ini berkemungkinan besar disebabkan oleh pengetahuan sediaada murid tentang istilah bentuk dua matra dan tiga matra yang telah mereka pelajarisecara tidak sengaja dari kecil. 3. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164)3 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI,UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA3PEMBETULANOleh yang demikian, saya telah mengkaji cara untuk mengatasi miskonsepsi inidaripada berlaku.saya sebagai bakal guru berazam untuk menggunakan objek maujudataupun alat bantu mengajar yang konkrit bagi mengajar topic bentuk dua matra dantiga matra supaya murid mendapat gambaran yang jelas. Selain itu, objek maujudsangat penting kerana saya berpendapat bahawa jika guru menggunakngaan objekmaujud, murid dapat menyelidik sendiri ciri-ciri bentuk dua dimensi dantiga dimensi.Oleh yang demikian, murid tidaklah berasa keliru untuk menentukan yang mana adalahmerupakan objek tiga matra dan yang manakah pula yang dimaksudkandengan bentukdua matra.miskonsepsi ini dapat diatasi dengan penggunaan alat bantu mengajar danobjek maujud dengan efisien.1.a) Circle / bulatb) Oval / bujurc) Sphere / sferad) Hemisphere / hemisfera2.a) Square / Segiempat samab) rectangle / Segiempat tepatc) cuboid / kuboidd) cube / kubus 4. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164)4 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI,UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA4CONTOH 2Miskonsepsi kedua yang telah saya kenalpasti ialah miskonsepsi yang jugamelibatkan topik geometri iaitu murid saya tidak dapat membezakan sepenuhnya ciri-ciri yang terdapat pada bentuk yang berbeza.Sebagai contoh, murid menyangka bahawa bentuk rhombus itu ialah bentuk segiempat kerana merekatelah terbiasa dengan bentuk segi empat yang sangat commondalam kehidupan seharian mereka. Walhal pada dasarnya, kedua-dua bentuk tersebutmempunyai empat sisi yang sama panjang namun demikian bentuk rhombusmempunyai empat sisi selari manakala segiempat bersudut 90 darjah. Begitu jugadengan segiempat sama dengan trapezium. Kedua-duanya mempunyai dua sisi yangsama panjang yang bertentangan namun apa yang membezakannya ialah trapeziummempunyai dua sisi bertentangan yang selari. 5. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164)5 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI,UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA5PEMBETULANSaya mendapati bagi mengatasi miskonsepsi ini guru haruslah memberipenekanan kepada murid bahawa bukan semua bentuk segi empat adalah dinamakansegi empat. Terdapat beberapa segiempat istimewa yang diberikan nama yangistimewa seperti trapezium dan rhombus. Guru perlu memberi penjelasan yang jelaskepada pelajar bahawa segiempat yang mempunyai dua garis selari yang bertentangandinamakan trapezium manakala segiempat yang mempunyai empat garis selaridinamakan rhombus.3.a) Trapezium / trapeziumb) Rhombus / rombusc) Square / segiempat samad) Rectangle / segiempat tepat2.a) Trapezium / trapeziumb) Rhombus / rombusc) Square / segiempat samad) Rectangle / segiempat tepat 6. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164)6 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI,UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA6CONTOH 3Miskonsepsi ketiga yang saya telah kenalpasti ialah kekeliruan untuk mengenalpasti antara segi tiga sama sisi dan segi tiga sama kaki. Saya mendapati bahawa muridsaya gagal untuk melukiskan bentuk segi tiga sama kaki dengan tepat. Merekaberduatelah melukiskan segi tiga sama kaki sebagai segi tiga sama sisi. Murid sayaberpendapat bahawa kedua-dua segi tiga tersebut adalah sama. Keadaan ini sangatjelas sekali menunujukkanmurid saya gagal untuk membayangkan bentuk yang betul. 7. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164)7 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI,UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA7PEMBETULANOleh yang demikian, saya berazam untuk membuat transformasi pengetahuanbagi membetulkan miskonsepsi tersebut. Pada fikiran saya, saya boleh menayangkanatau mempamerkan gambar segi tiga sama sisi kepada murid-murid saya dan memintamurid saya untuk menyatakan nam bentuk tersebut.Sya perlu membimbing murid sayaketika murid memberikan respon kepada soalan saya. Saya boleh mengulagi prosesyang sama apabila menayangkan bentuk segi tiga samakaki. Dan yang paling pentingsekali, saya perlu cuba untuk menanamkan kata kunci bagi mewakili kedua-duasegitiga agar murid lebih jelas dan faham. 8. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164)8 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI,UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA82.0 MISKONSEPSI MENGENAI TOPIK UKURANCONTOH 4Bagi topik ukuran pula, saya telah mengenalpasti satu miskonsepsi yang sangatlazim ditemui di dalam buku latihan murid.Miskonsepsi yang saya maksudkan ialahmiskonsepsi kelemahan dalam pengiraan.Setelah menjalankan kajian yang sangatterperinci untuk mengetahui punca sebenar mengapa kerapkali berlakunya miskonsepsiini, saya telah menemui jawapannya. Saya mendapati ada murid yang memahamikonsep Matematik tetapi tidak konsisten dalam pengiraan .daripada pemerhatian saya,mereka melakukan kesilapan dalam membaca symbol atau teknik penyelesaian operasiyang salah. Murujuk kepada gambar rajah hasil kerja murid saya diatas, jelas sekalibahawa mereka melakukan kesilapan dalam pengiraan operasi tolak.Mereka tidakmeminjam daripada rumah puluh.Murid saya terus membuat pengiraan tanpamengambilkira nilai digit. 9. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164)9 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI,UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA9PEMBETULANSebungkus gula mempunyai berat 1520 g. Sebungkus tepung mempunyai berat 367 gkurang daripada gula tersebut.Apakah berat sebungkus tepung, dalam kilogram?1520- 3671153Langkah bagi mengatasi masalah ini ialah saya perlu memberi penekan kepadamurid saya mengenai pentingnya mengambilkira nilai tempat dan juga nilai digit dalampengiraan. Tidak kisahla sama ada mereka ingin melakukan operasi penambahan atauoperasi penolakan. Nilai digit sangat penting dan perlu diambilkira sewajarnya. Selainitu, bagi menarik minat murid , saya boleh juga menggunakan alat bantu mengajarjadual nilai tempat bagi memberi gambaran yang jelas kepada murid tentang besarnyanilai puluh berbanding nilai sa.Jawapan : 1153 10. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164)10 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI,UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA103.0 MISKONSEPSI MENGENAI PENGENDALIAN DATACONTOH 6Miskonsepsi bagi topik pengendalian data yang telah murid saya lakukan ialahmurid saya tidak dapatmemindahkan maklumat daripada piktograf kepada nombor.Saya telah mengenalpasti punca berlakunya situasi ini.Murid saya tidak memberi fokuskepada petunjuk yang saya beri di bawah piktograf iaitu petunjuk satu gambar pokokmewakili sepuluh batang pokok.Oleh yang demikian, mereka tidak dapat memindahkanmaklumat dengan betul kerana mereka mengabaikan petunjuk tersebut.Selain itu, saya berpendapat bahawa murid saya tidak tahu untuk menjawabsoalan c, sebab itulah mereka hanya menulis jawapan sesuka hati.Mereka tidak pandaimembaca piktograf yang diberi. 11. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164)11 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI,UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA11PEMBETULANNumber of trees planted in Sekolah Kebangsaan Seri Sentosa in 5 months.Bilangan pokok yang ditanam dalam Sekolah Kebangsaan Seri Sentosa dalam 5 bulan.represents 10 treesmewakili 10 batang pokoka) Which month has the most number of trees planted?Bulan yang manakah mempunyai bilangan pokok yang paling banyakditanam?_______________May_______________________________________b) Which months has the same number of trees planted?Dalam bulan yang manakah mempunyai bilangan yang sama bagi pokok yangditanam?_______________January and March___________________________c) Find the total number of trees planted in the five months.Hitung jumlah bilangan pokok yang ditanam dalam lima bulan itu.____________130 trees______________________________________JanuaryJanuariFebruaryFebruariMarchMacAprilAprilMayMei 12. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164)12 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI,UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA12Saya telah mengenalpasti cara untuk mengatasi miskonsepsi ini. Setelah sayamengkaji segala hasil kerja murid saya, saya dapati sangat ramai murid yangmenghadapi miskonsepsi ini. Saya perlu memberikan penekanan kepada merekasetiap kali mereka diberi soalan yang melibatkan piktograf supaya peka terhadappetunjuk yang diberi .saya juga perlu mengingatkan mereka semua bahwa petunjukadalah sangat penting untuk memindahkan maklumat daripada piktograf. 13. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164)13 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI,UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA13PENUTUPSetelah bertungkus lumus menyiapkan tugasan ini, saya sangat berpuas hatikerana banyak input baru yang saya peroleh yang sangat bermanfaat kepada sayasebagai bakal guru. Pertama sekali, saya telah dapat mengenalpasti beberapamiskonsepsi yang kerap berlaku dalam topik geometri, ukuran dan juga pengendaliandata.Selain itu, saya juga dapat mempelajari beberapa sebab miskonsepsi terbebutboleh berlaku serta turut merancang kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuaiuntuk mengatasinya.Saya tutur berasa teruja memandangkan saya telah berjaya menjalankan analisaini terhadap murid saya dandapat mengenalpasti apa sebenarnya yang menghalangmereka daripada mendapat markah tinggi dalam peperiksaan. Menerusi tugasan inijuga, saya dapat merancang pelbagai alat bantu mengajar yang kreatif yang sesuaiuntuk membinbing murid memahami konsep dalam topic ini. Akhir kata, saya berharapdengan setinggi-tinggi harapan agar semua pendidik serra bakal pendidik termasuklahdiri saya peka terhadap miskonsepsi dalam Matematik yang dihadapi oleh kebanyakanmurid. Sama-samalah kita melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang danterbilang semaksima mungkin menjelang 2012 14. HARYATI BINTI ISMAIL (900109-03-5164)14 MTE 3111 : MENGAJAR GEOMETRI,UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA14BIBLIOGRAFIMike Askew (2005). Teaching Primary mathematicsLondon :Hoddler ArnoldWebsite retrived on 29thAug 2012 fromhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Unit_ukuranhttp://azimatmate.blogspot.com/2011/07/matematik-ukuran-jarak.htmlhttp://www.col.org/stamp/JSMath6.pdfhttp://www.scribd.com/doc/56449705/definisi-istilah-geometrikhttp://wiki.answers.com/Q/What_is_the_definition_of_data_handling_in_mathematics_term