Menuju muslimkaffah

download Menuju muslimkaffah

of 26

 • date post

  25-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  55
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Menuju muslimkaffah

1. MENUJU MUSLIM KAFFAHOLEHMUHAMMAD ISMAIL YUSANTO 2. WAJIB MENJADI MUSLIMKAFFAHWahai orang-orang yang beriman, masuklahkalian ke dalam Islam secara kaffahdan janganlah kalian ikutilangkah-langkah setankarena sesungguhnya setanadalah musuh yang nyata bagimu(al-Baqarah 208) 3. MUSLIM KAFFAH Sebagai realisasi dari misi hidup seorangmuslim di dunia yang sementara ini dalamrangka beribadah kepada Allah SWT Sebuah kemestian yang harus diujudkanoleh seorang muslim Karenanya, kekafahan hidup muslim harusdipandang sebagai perkara biasa, bukan halistimewa Tidak sulit diujudkan, asal mau saja 4. ORIENTASI HIDUPMUSLIM KAFFAHDan carilah pada apa yang telah dianugerahkanAllah padamu (kebahagiaan) negeri akhirat, danjanganlah kamu melupakan bahagianmu dari(kenikmatan) hidup di dunia dan berbuat baiklah(kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuatbaik kepadamu dan janganlah kamu berbuatkerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allahtidak menyukai orang-orang yang berbuatkerusakan(al-Qashash 77) 5. ORIENTASI HIDUPMUSLIM KAFFAH Meraih kebahagiaan hidup di akhirat yangkekal abadi Meraih kebaikan hidup di dunia dengan caramenjalaninya sesuai dengan tuntunanAllah Berinteraksi sesama manusia dengan carayang benar Jangan berbuat yang menyimpang dariaturan Allah 6. MUSLIM KAFFAH ADALAH Muslim yang beraqidah Islam secara murnidan mantap serta menjalani kehidupannyaberdasarkan tolok ukur syariah secarakonsisten dalam semua sendi kehidupannyabaik dalam kehidupan pribadi (ibadah,makanan, minuman,pakaian, akhlaq),keluarga (hubungan suami istri, anak danortu) maupun masyarakat (muamalah dandakwah) yang dilakukan semata karenaAllah hingga ajal menjemput kelak 7. MUSLIM YANG KAFFAH Melaksanakan semua kewajiban Meninggalkan semua keharaman Melaksanakan sebanyak mungkin kesunahan Meninggalkan sebanyak mungkin kemakruhan Melaksanakan kemubahan yang bermanfaat Dalam suasana hati yang salim (qalbun salim) Dan semua dilakukan dengan ikhlas lillahitaala 8. PENAMPAKAN MUSLIM KAFFAH Beraqidah Islam secara mantap dan murni Bersih dari noda syirik Beribadah khusyu (shalat, puasa,membayar zakat, menunaikan haji dsb) Berakhlaq mulia Senantiasa menutup aurat Mengkonsumsi hanya yang halal saja Rizkinya halal selalu dan dimanfaatkan u/yang halal saja 9. Bekerja profesional dan amanah Hidup dalam keluarga sakinah Aktif dalam dakwah Bersih dari penyakit-penyakit hati (riya,khibr, ujub, dengki, dsb) 10. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN Shalat lima waktu sesuai dengan rukun dansyaratnya serta dilakukan secara ikhlas Melaksanakan shaum Ramadhan secarapenuh dengan landasan iman dan dilakukansecara sempurna (fisik maupun non-fisik) Membayar zakat baik zakat mal ketika telahsampai nishab dan haulnya maupun fitrah dipenghujung bulan Ramadhan Menunaikan ibadah haji ketika telahmemiliki kemampuan 11. Berakhlaq mulia dalam hubungannya dengansuami/istri, anak-anak, ortu, tetangga, temansekerja, dan lainnya (birrul walidayn,menggauli istri/suami dengan maruf,memenuhi hak-hak anak (kasih sayang,pendidikan, nafkah dsb), memenuhi haktetangga dsb Menutup aurat ketika berhadapan denganbukan mahram, untuk perempuan seluruhtubuh kecuali muka dan telapak tangan, untuklaki-laki antara pusar dan lutut Mengkaji Islam dan tsaqofahnya 12. Mengkonsumsi makanan dan minuman yanghalal (dzatnya) selalu. Seluruh makanan danminuman di dunia ini halal kecuali yangdiharamkan. Dan yang diharamkan sedikit Berusaha mendapatkan rizki dengan carahalal saja (bekerja diantaranya sebagaikaryawan, broker dsb, hibah, waris dansebagainya). Membelanjakan harta untuk membeli barangdan jasa serta pengeluaran yang halal saja(nafkah keluarga untuk sandang, papan danpangan, pendidikan, kesehatan, transportasi,rekreasi dan sebagainya) 13. Bergaul sesama jenis dan lain jenis secaraIslami Bekerja secara profesional dan amanah.Melaksanakan semua tugas dengankesungguhan dan waktu sesuai dengan aqadkerja, melaksanakan semua amanah dengansempurna dan menghindar daripenyimpangan Aktif berdakwah secara fardiyah maupunjamaiyah yang dinampakkan pada alokasiwaktu, tenaga, pikiran secara nyata untukkegiatan dakwah bagi tegaknya kembalikehidupan Islam dalam daulah Islam 14. KEHARAMAN Meninggalkan shalat fardhu, puasaRamadhan, tidak membayar zakat, engganmenunaikan haji Melaksanakan ibadah secara tidak sesuaiketentuan (bidah) dan tidak ikhlas Berakhlaq buruk (durhaka kepada ortu,ghibbah, namimah, dsb) Membuka aurat Bergaul secara tidak Islami (khalwat,mendekati zina, zina) 15. Abai terhadap hak-hak anak (kasih sayang, nafkahdan pendidikan) dan melanggar hak dan kewajibansuami istri Mengkonsumsi makanan dan minuman haram(khamr, narkoba, babi, bangkai, darah, sembelihansecara tidak Islami dsb) Mencari rizki secara haram (korupsi, suap, bisnisharam, hadiah haram, mencuri, riba, merampas hakorang lain) Abai terhadap kewajiban dakwah dan menghalangidakwah Terlibat dalam perjuangan sekuler Enggan mengkaji Islam dan tsaqofahnya 16. KESUNAHAN Gemar melakukan shalat sunah (shalatrawatib, shalat tahajjud, shalat dhuha dsb) Gemar melaksanakan shaum sunnah (SenenKemis, shaum syawwal, dsb) Umroh Gemar bershadaqah dan menolong orang lain Gemar membaca al-Quran dan rajinmenuntut ilmu Berakhlaq mulia 17. Bagaimana Mencapai MuslimKaffah? Mengkaji Islam secara sungguh-sungguhsehingga didapat pemahaman yang utuh danmantap Bersegera mengamalkan secara konsistensemua ajaran Islam Bergaul rapat dalam lingkungan yangmendukung kekaffahan Menghindari lingkungan yang merusak Berdoa kepada Allah mohon taufiq 18. HALANGAN-HALANGAN Hawa nafsu (kemalasan, hubbud dunya,ketakutan akan rizki, jodoh dsb) Kebodohan Kelemahan mental Lingkungan yang buruk Keluarga (suami, istri, ortu) yang menentang Ancaman politis 19. HASIL MUSLIM KAFFAH Hidup bahagia di dunia dan akhirat Mendapatkan keridhaan Allah Hidup kekal abadi di surga Mendapat pertolongan Allah, kemudahanhidup di dunia, rizki dari arah yang tidakdiduga dan kehormatan dari kaum muslimin Menjadi orang yang beruntung dan meraihkemenangan atau kesuksesan yang besar 20. MUSLIM TIDAK KAFFAH Hidup penuh masalah di dunia Jauh dari pertolongan Allah Terhina Di akhirat diadzab dengan siksa yang pedih Jauh dari keridhaan Allah Tidak bahagia di dunia dan di akhirat Menjadi orang yang merugi 21. KERIDHAAN ALLAH UNTUKMUSLIM KAFFAHWahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaRabbmu dengan hati puas dan penuhkeridhaanNyaMaka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaKuDan masuklah ke dalam surgaKu(al-Fajr 27 30) 22. Maka, Harus ada kemauan kuat untuk meraih kemuliaanhidup di akherat kelak dan kebaikan hidup didunia yang hanya mungkin dicapai melalui hidupsecara Islami Harus ada upaya terus menerus. Pasang surut halbiasa, asal kecenderungan umumnya dari waktu kewaktu semakin meningkat Harus sabar. Sabar dalam berusaha. Sabar dalamtaat. Sabar dalam meninggalkan maksiyat. Sabarketika menghadapi ujian dan sabar ketikamenerima kesuksesan 23. SUDAHKAH ANDA MENJADIMUSLIM KAFFAH? Bila sudah, pertahankan dan tingkatkan Bila belum, bersegeralah bertekad menjadimuslim kaffah dan berusaha. Tinggalkan segera kemaksiyatan.Menjadilah muslim yang taat. Ketaatan itunikmat dan membahagiakan. Kemaksiyatanitu menggelisahkan dan mencelakakan Semoga Allah memberi kekuatan dankemudahan 24. SELAMAT MENCOBA Allah pasti akan mengampuni dosa-dosahambaNya yang bertaubat Allah pasti akan menolong hambanya yangbertekad menjadi muslim yang kaffahSIAPA TAKUT.? 25. INSYA ALLAHWASSALAM