Kriya Yoga Antargyan

32
        1 SAMYOGA-DARSHAN 

Transcript of Kriya Yoga Antargyan

Page 1: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 1/32

         1 SAMYOGA-DARSHAN 

Page 2: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 2/32

         2 SAMYOGA-DARSHAN 

  

(KRIYAYOGA SIDDHANT)

  

 

 

   ‘e-book’ !" # $%&"  e-mail : [email protected]

Page 3: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 3/32

         3 SAMYOGA-DARSHAN 

'

            !  " # !$   %  &

 '() %   &  )   *     #  # !+ & '  , -  !$  ! - ./  " # $ ! -   $ 01  # !$

 # 2 ( #+ # 2  ! #  #+   3   ! 4 #$    # # & #  #+ ' # $ '    #  + 567 2  ! *   #   8 # !+

 # .-$ ! - 3  ! 5   ! ./   # $ # #+  

 & !     ! ./ #  # !  # ' & #+ %   6  !    ./   #  #  ) 6   9 #+ %   6  ! )     #+ && # $    $ ! -0: # $ # ;!  # 0 #+

 # &$  $ 7  #$ % # # !+ 567 # .- &      67 7 <  8$ .%  8 .-$      .- # 

   7 #+ =6       !$ >  !$  .- ! &! % ' !  !   # ' & #?!   #  #+

 % .-$ .-  @ A  ! # 7  6 B #+ 7  #   #+

CDEFDEFG

 H&6   'I $ ()%

Page 4: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 4/32

         4 SAMYOGA-DARSHAN 

'*

 &# 5  JFFD  #$ K     $ -  ! 6 #  6 $ 7  ! * 4 #  '  $      L6 #  ?! )E#  ?! )   & 

    !  4 # ) 6 #  + <  6 AM    !  -  <  #L #  ?! )+ : B$ #I .$   &# #  &NI    & O+   &#  6 #  #  7 1 $ #?  !  P#A   4 #  ?! )+ - 4 $  ; Q & #   0       #  7+ # & >   #   # B+

  ;   " / !  6  .B  # 0 *   !   # 6 I #$ #   / #?! CDRC  ! 6#I &&  # &&    

  , B$   #?! 1     B # #! # B+   /    # 0 !% *  ?! .*     & #  5 + #?! %   # &&$    ! 5  !&&  )    *     #  "  6 @, ! #I !   / S* 6$ 7 <!  # O !  *     ! #     &%  ! ## && B+ (T 6$ '  @  0: + #   &  ! 4   &   '  ?!   *      ! &! % B!+

 # - >   N!    )6 6   #?!  && 6#I &&  #6 & 6 B # I1$   !  -  B *   # + # -   " #  @ "$ 2)$ ! - &*  ?!$ %$ &% O  6  H6 !    #B !  ! #+  E      $ # # !$ & I #+

 5     *  "   #  E #   'U     #*     + 'U 4 ) # $ 4 ! : $ 4 !   4  %  ! *  "  # + 'U >   # #  #?! !    ; 'U   &# #+    )    ;

 & V%    &# 6+ #?  ! !  '.B$ WB !  ! 1 # & .  % $ ) ! / #I !  S , -$ *       #?! *-$ )  #      #+ !  .! # %  # #+ #?!   &&   

 6 +

Page 5: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 5/32

         5 SAMYOGA-DARSHAN 

 7  *   !     ; &# 5  JFFG  !  B$ & B - $  >   # # +  B -  6 B   # T I    # #$ / XR    #   YJ      6 )  B # - *  "  #  5     E"     "   /  !  !  .  ) !     ) #!  # ! #!   /  ! # # !$ # &! 6 && # # ! ' B "   /  ! & ,"  # !  96  I #+ '# !  7 #

 *    ) -  ! # # &&  '   /  !   6 B$  !  '   /  ! ' .B  ! & < ' B   # B   &#   # #. & ! 4" # B+

 5# &$ %$ &%   Z   # @  &*?!  7- # #$   O  #!  6*   # : B+ 7 ) 4 66 "  ) $   W!  7 - NI     O $  !  NI   # # SA B$ #?!  ': - !  '>S@  #*  ?! E

[[    3    *  #   $ '   7 )  %    P H   ! # # + 5    B 7 #    "  3  0#   # !   B  #       !        * A.B  !   '.B #  # ! + %     !     * A.B %     # 7    3 )-" )#7+ 4        B '  &   !   )  # 7 '       )#7 'W # )# # +  3 %   )-" # #        # !   !  .; '> #   6  *  !    3  !    'U

9 #   # !  + 5 #   '    3 P W     W &VW !   6 #        & ' W   # +\\   #!  !    +,%-    6E*  JFFG  @ A CF  ! 4> > Q]^Q  ! 01  #  7+

 ' :  !  #  #$ T6 7    ! #  7 &_   ' !  61  7 ! .@ 7- 6&  #  E        A" # + 5 "   `!    #+ *     ! 5  &9 > B   &_ #  B 7  B   ,   3   `! 

     6 + 'H #*  ?!  5 ! '6a_ &_   &&  '.B 7!   6  6       @ B # ! +

JFEFDEJFFG # ./001   

Page 6: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 6/32

         6 SAMYOGA-DARSHAN 

'

[[-     6   T ?! $ #  #$   67 *  )  # !+\\ / A  / B  ! # !+

20 ) $"  

345 67 )8 9):)678 ; *<5 ,5 = , <'5#>?8 @8 )" A 8 ;;

Page 7: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 7/32

         7 SAMYOGA-DARSHAN 

0 ) !" < BC" $" .2DD2DE1

Page 8: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 8/32

         8 SAMYOGA-DARSHAN 

F0 <" ) .*"1   1   P#A  &     ^FEQF K   #I  #$ #?!  CDRC  ! # &&   6#I &&      , B+ & 5      ! , 1 #+ # / A  / 5  JFFD #+

Page 9: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 9/32

         9 SAMYOGA-DARSHAN 

Q <" ) % " G BC $ $* BC 9 $ #?!     IE%  6 # !$   6  .E # !+ / A  / 5  JFFD+

Y   "    #I !   !$ ) $" #H )"   4 3"   &$ 4 !  4$ 4 # $

 7! B  ! 5   #+ / A  / 5  JFFD+

Page 10: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 10/32

         10 SAMYOGA-DARSHAN 

R BC BC $" .8 2D21    5   ! A A  6 )- Z  )6 #$ # )- '   6   6 )- #+ 5  JFFD  ! # ) 6  # I 1$ )6 6$ 1   ! B$  &  1 

  6 &I # I1 &&  #?!  # 6 E   # !+

Page 11: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 11/32

         11 SAMYOGA-DARSHAN 

X /4 BC $" .8 2I2DJ1   <    ^F  K #I  ! 7 ?!  #  # I1 #$ #!   && $  &I  # I1 &&      !      &NI  # !+ # # &#         # #   !    # 4  *   !   #+

Page 12: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 12/32

         12 SAMYOGA-DARSHAN 

D * $ 9 %$   : 6 6 #$ Z    $ # 'U  ! # #  #$ # % %   67 'U # #+:A*  & JFFD  ! #?!$ & # 6    7  6 B    @  7! 

 && &    & # # !+ #    !  2    # #+ & # !      .B #+

G 4 !  4$ 4   ) #$ 4   6 ! :$     7!  " 4 $"K L?" ! % % 4   :A*  & JFFD+

Page 13: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 13/32

         13 SAMYOGA-DARSHAN 

CF 5  JFFG !  B -$  && .B6 # #?!  ! )    3  #% 6 #+ 4 6 )   7! 4 #

  XR   7!  !" 7 %    E   6 - $ #  ?! )  &$ &&  %  #  7$ # - && #  B+

CC % .$#>1 "   E #  B !   

 < T .B #$ #?! & < %  $ # ?  !  7! % .B  !  # #+ / A  / 5 JFFG+

Page 14: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 14/32

         14 SAMYOGA-DARSHAN 

CJ !" " $"    5   A , -  B !    T  .B #+ 6 )- ! C^ '% 4@ "   - & E *  T '# !  # & H   #  5 $ 7  # B+ 5  JFFG+

Page 15: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 15/32

         15 SAMYOGA-DARSHAN 

C^ ') !"3< @K " !" +L)- $"   E    B 7! & B %  &) # # !+  &  #!$ & $ 4@ " $ 5# !  & B %  !$     !  '    $ T I   B$ # & )  &&  B  ! 5  E JFFG $  $   6 ) 7! #    &5 +

Page 16: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 16/32

         16 SAMYOGA-DARSHAN 

CQ "7    'U1!   ! & B !     ! /     # !+ 7  *   "   + #!  E" 2 !    . B$ ' ! < ) < #H 9; < "6 67" 9K A" ##H % % 6 !" %" '"

9%K A #H % ) $" $ 9% $ # && &! 6 &&      3 # !+ *  T  &!6 &&  &$ #6 #  !  ) -   6  ! # && 5   /  ! B+ /A  K)   6$ 6E6H&$       $   # !$ '# !   # CJ 6 !   1I   && &! 6 &&   S   *   E & 7 # & 5  ! &! 6 &&  6 # B$ >   *   B+ # )- &! 6 && 5  JFFG #$ ' "   /  ! & < #  7+

Page 17: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 17/32

         17 SAMYOGA-DARSHAN 

CY % ))  :"   T6  QFF       %        # # !+ 6E  &6$ K)  6        6$  !         6+ & B   K 'U1"  ! #

 & B     1  .  !  !B$  $ 'U$ 'U  K ) 1H #I !  !  .B #+

Page 18: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 18/32

         18 SAMYOGA-DARSHAN 

CR $ ()%$" .M" )1   E .B     #  L/ .A A  !  .B$ &  #$ %$ @ #.B % $ 6$ *  " $ W$   $ # & ,   3 # !+ # &&$   6#I &&$    :  &&$     ! $ 3" ## H  !  "     +

Page 19: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 19/32

         19 SAMYOGA-DARSHAN 

. N1

#&6 )35 ;; 2 ;;

    ! 3NI #  7 7    ! @  # #$ B   7     #  7 $    &% #! #$  6   #  #   #  # !+    !  &% #!  # $ #   : $   : )"$ # )" #$ ' 

  6   # # !+  6E   6    ! !   &% #! # +  6E   B  # #  # # )"+ &%$  #$ 5(T$ (T$ #   6 #+

&   '< # E 7   H # b 5 'W # E[[  :.\\ B  >   : #  +   *       #  # E     : #  b  6 b    : #  !b  6  !b    #  !b

[[ \\   # 6  !$ 3NI #  !$ 7 #  !+   c   d 3NI  3NI #  !+  3NI & #  # !b & [\ #  # !+

 & 5I  !  # !$ ! 6  !  # !$  6     H  ! [\ 3 # !$ & V%   ! # !+ &V%  ! #    &% #! #+

 & V%  ! #  #6 % # E  "$ @ $ %$ "+

345 67 )8 9):)678 ; *<5 ,5 = , <'5#>?8 @8 )" A 8 ;; ;;

Page 20: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 20/32

         20 SAMYOGA-DARSHAN 

#> 6<K < G)% <   *  6% )+ # @B W & # #+ # @ A ! 

.B #$ 5   W   " #! #  #+ # @A W !   .B #  # & *  6% *6 %  3  ! 6 #+

 5 &I     67 W   %   # !$ @    # !$  "   "  .    # !+

*<5   .%< )+ 5 )  ! 6 W  )   #+ 6 W *  "      #+ 6 7 &*  ?!  #   #$ # *  "   65   !   *  "   # 6  #+ # % AEA #! #+ 5  @ A  ! 7 *  "    *   *  "    @ A #   & *"  &) # # #+ 6  3  ! *"    &% #+ 7  E*  "    &%   67 .E%<$ )  3  !  6 #+ # .!  *"    67 %< .3 #+ &E& 6 $ *  "  #  $ 6    ) #+ # 5   .    67$ &E&  7 % 3  6   .E%< & % #   *"    9 #+

 5 @   67 @   "  .   #+

,5   "   )+ # 8 W ) #+ 8 E W #+

'   # ! + 8 #   /6 , - & #+  #  1 # ! '   # # !$ # 8 / 6 #  #. #+

 Z       ! #+ Z  K  3 #$    K  # &  8 W 3 #$ " 3 #+   *  ->  # & Z  0

 Z    %  ! 15  I  # $ Z  .3 #+ 5 8 W  !     !  @  # # 56 W #+ 3  !     K $ Z  @ A 7! 

3  ! E  3 @  #+

 7  W Z E    6 W # "   )  3  ! " & .B # !+

 5 67 ' W    "  "  .   #+

Page 21: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 21/32

         21 SAMYOGA-DARSHAN 

=   # )+ 5 )  !  W$ # 3     # !+ +   & #  # E   !  # #   "    A #+  " W   # #   " #  "# )      6 #W*"  .B 1 #+ # ) # ) #+ #?!$ # *  ?!    5    #+ #  & V  " #+ #?! & V #+ 7  .B '6a%  "

  #+

 5 @   B ' & V    "  "  .   #+

,      )+ W   7!  # *   #+ #        6        #  #+ # ) W .B #$W    .3  !  #+

 5 67 ' W    "  "  .   #+

<'5     #"   # # ! : !  #   .B #+ ! )  ! # W !  'WU ! #+ 56 .W        # #+ ) #"   .B #+

 7  W  E #*  ?!+

#>?   *  A.B+ #   3$ W 'U .B #   # 'U   3$ 5A  .B # #+

 5A  " "  # !+

@   #.- )+  - ! 6$  ! 6 !  .+ $ & $ 6  & # #.-$ -EH& #6 #+

 5  A;  "   " #+

Page 22: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 22/32

         22 SAMYOGA-DARSHAN 

)"   & V%+  !   '     ! #    6  # && # .B #+ 5 &V%  ! H*  "  "  #  &%$   :$    EHE&% H #  #!+ &% #   & \\ 6 @ A; .B #>[[  6$ @ A$ .B    #  [[ L\\+ # # && .3 #+  6 .B    #  #$ ' K @ AE@ AE6    ) #+

 '  K #.-  ! .B #      .B #+ '     .B #$  L .B #+

 7  W  H*  "  .W ! # *  " " #*  ?!+ #8  @   6$  "   6$ %    # + ! *  "    "  B  " . #+

$ 79 " 5K 5 @8 ;) ') @6 ;; F ;;

O ) # G)% )

  B$    6 H &%   67 # !  % # !+   3  !$   6$ $ $ .B$ .B?  !+ B$   $ 6$    3  !+   3  !$ 5 !$ ! $ $ 5I$ ! 6$     H$ &e +   3  !  E

 E#)$ H&%$ a$ % 6 # !+

     B   >   6$ -6 # ! B   B  >    #$  6$ -6E&%    # 7  $ W$ W$ &%$  $ )   $ *  $ $ K  $    $ W # !+  &    - # !$

 - # !$ # # !$ 0 % #!$ f  " % #+ 5    # f % #+

)67  E.B$  $ &% .B$   .B$ %

 *    .B$ L %?  !$ & V .B$ *   .B$ %$   .B[[    :.\\   5 &   .B #+

Page 23: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 23/32

         23 SAMYOGA-DARSHAN 

')"% @#< 8 )8 ; 8 PQ 8 )8 ;G) ,8 ,8 ;O ,8 ,8 ;; J ;;

 !  $ #?! )6$   " ! W$ $  #$    ! !    $   > .B  ! # #*  ?  !+ # && # # !  ! #$   O !  5   #! #$   ! *     # 09 #$ ) / 6 #! #+ ?!  .B #*  ?! 7  .B #  $ /  ! 7

 &      " #*  ?!$   W  !   # #*  ?!$ W # #*  ?!$ 6  # #*  ?  ! &  W #*  ?!$ #*  ?!$  ! # #*  ?!    *   W # #*  ?! + 567  " 3$  " 3 .W 3 #)   67 f #! ?* $ # #*  ?!+ f   W>

 W> + [\   #$ ['\   Z  #   [\   H #+ #   f ' >  " .3  W3 !$ W g #+

R 6)Q ##Q # )678 ;'9" )<" " ;9 9 98 ;# '9)"8 " )5 ;; E ;;

   f  0: #  7$   $ .9   $     9   7!      % .B ! # !+ 5 .B !  ! 'E' E&% 7!   # !+

 " !  !  1 E & 6)6 "$ % E ) ) "$ E"   " 7!  E  A &% " #*  ?  !+

 6  !  ! E  # ,- !$ & V"  !$ 6  E  15  I #$ 6  E   *   !   !  #$ 6  E       6  # !      !  #   # ! 7! 

 6  E  E@ W   $ #   &  6  #!+

Page 24: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 24/32

         24 SAMYOGA-DARSHAN 

 h !  !      h @ 3$   h 3$ 6 h ! # 3$  h .B 3 #*  ?!+ 5   .B$ "$ 6 $ h$  A" 7-f$ $ K   #  #+

O ,8 )8 ;

G) ,8 #&8 ;G) ,8 )8 ;G) ,8 <8 ;; S ;;

f # &      &  #+ W E  ! W .B #$ # #$ L" #$ # # L" #$ W #     : #+ 7  #   : W W ! .3 #  #   : #    6

 L" # W " #+ .W "  6 L" #$  6   : #  6 #   # # f   W #+

G) , 6)>8 ;, G) 6)>8 ;, 6)>8 ;G) 9): 8 ;; I ;;

  # W .3 #+  H #$  0:  #6  #$ #$ 6 #  7  W .3 #+  W #  W #$ # # .3.B #$ W # .3 #$ .! 3 # .3 #+ 5 W

 .3 #*  ?  !    5  #!$   T #!$ T 6 #!$ /  &%$  6 #*  ?!$    P $ *    5  #!+  6   -$ @ $ $ Z $ $  6   6 &%+ # . .3 #   .3 #  L #$ .B #$ .B

 #$ 6, #$ '6a% #$ ! 0 #$ #$ *   #$ #$ *  "  #$ &% # [\

 #+  .3 7!  L .3 #  L #+ # #  !  #$ # >  #$ # ).3 #$ # #$ # U #$ # L" #$ #   :$   :$ ,    L .3 #+ *   *   #*   #+ # &V   0: #+ # #$  6   !  67  !  67   9 #+ E.B  ! 5 ! # !+ 5 .B  ! #+

Page 25: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 25/32

         25 SAMYOGA-DARSHAN 

) #N8 K 8 #&6 L,78 ;, N #N #N5K 5 679 9):8 ;G) #&6 L,78 ;; D ;;

  L  ! .B # W$ $   $ &    ! 6 !  ! 7  + 7  W  7   L  !  #      )U &%    B   &$   #  !   : # #  7 'WB #  L" @ E3" *     )"E66  + 5 67 #.- 6  !  ! &%   : #  E> & V%  !  # )#7+ & &V%   !  #+ & V%   !      : 'WB .B #+ #?!     L .B  !   # !   L" #   'WB # # !+

8 8 8 ;

* ,8 G 679 ;; ;;

 & V%  ! >    3 % #+ #! ? W >  ! #+ >  3  .3   #+ > #   7W #$ 5 !  .B # )#7+ >  3 #$  >  3 #+ & V%  ! #  >  3  B # )#7+

8 '& " ;

8 T 6)>8 ;8> > ;,8 G9 8 ;G&8 8 5 ;; 2 ;;

 & V%  !$ :   "  B &    #  # !$     ! 7 #  # !$ & >% .B # #+ & *  "    B   # .3 # $

 & > .B # #+  *  "    >3 #   )U    # E#     6 # $ 7 # # + &   6 W  !$ W  ! # #+   6  7   #  #$ 7 :> 6 #! #$ 56  #+ &  5    #! #  7 : #$ & V%   ! 7 : # #   .B #+ & V%      "      : #  #  .B #+ #   : .B #+

Page 26: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 26/32

         26 SAMYOGA-DARSHAN 

R#

8 348 )5 ;)5 R 6)>8 ;U,)8 U"<6 ;#&6 )5 ;; 22 ;;

W   #$        6 0   &%> #+ #)  !  1 # #+ 5 Z  W.3   #$   .3 #+ &

 5   6 ! )W !  #  #   ! )W  ! ! )" P  U  !  # !  #   : #  #   #   E     ! H6 #  #+ [[ "  ;\\  " !   6

 #+ # & )  ! #  #+ 5 ) .B Z  .3 W  $ Z   $ Z    !  # !+

'P& " @5 ;)5 8 ;<8 )<8 5 68 )#5 ;>8 8K L5 V " ;; 2 ;;

 & )  0: #  W   E)      : #  #$ &  6 &% # # #$   W W !  6 % & #+   & )  #   W    : #  #    "   "  !  .  #  *   #  #+ 5   "   "     )6 #        5  I #+ # .     i  ! #E)  ! #  #+   &)$ $   # 8 W  !    #  3 $ 7! 

   # '" &% #  #+ # SA #?! H #  # ' "   )  # # !+

Page 27: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 27/32

         27 SAMYOGA-DARSHAN 

6 5 5 ;% %5 % "" 37)" '" ;; 2F ;;

 )$ $   8 W ! # & .%< )  ! #?!   ) #$ & %<  $ #  %*     -  &% !

   #  #  7$  )"  &% $ [&% &%.\  &%  !     @ A & # #+    S % 3 @B W 6 #$ ' #5    &% ) !   !  !   % / 6 #+ 5   %  / 6  ) !     %  & #+

# 8K '*9 8 <'8K$9 5 *<8 %@5 ;

9 V5 V 95K38 ,8 ;; 2J ;;

   &   %   *  E@B   .B  ! #?!   ) "  !     #  # !+ 6     " *"    ! ! - #  #    %  !  .B 8$ #   % 3 &$ 8 #  " &   A    #     !  67 @      #  #+

)#5 =K = %68 ') ; 8 ,8 ;; 2E ;;

      & V # %  #   & V ! . $ &V  ! .   *   #  #   P  !  #  #  W &% #  #+ 5   ?! ) !  W !  )  7  E%     $ *  " $ W$ & V$

 W .B !  ! )  .3 &% #  #+ H*  "    )  .3  &% #  #+

Page 28: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 28/32

         28 SAMYOGA-DARSHAN 

=

    7!  #.- )  # &V%    *  A.B   & V$ & V .B # # !+

= 8 8 8 8 ;=W@ = <8 =8 ') ;(*<8 ) XY) G) <8 ;; 2 ;;

  "   P E  ! )6   "   #6 #+ #   .)6 #  # #$ 56 5 @" )  *  A.B )  P ! )6  # #+

  E1! )$ "E*  $ *   :$ # 1! ) T I  )6 #  56 E       # !+ 5 !  % $ #  /  &$ &$ , - &  " #6 #+ 7   #  # 

 E)B    ! # # S*  "   +   @B$ * $ &V"  ! 6 # # #+

 # S*  "   & V"  .W  B # #+ 7    T $   "

  *  A.B  ! & V$ & V%  !  $ .B #$ .B #  > # #+ # % 7 '() .B #+ 5 ! & V  *   #  #+ # &V, - & V  *   !   #+ &V, -#.-  !  )    & V  " "  %.$ ! L6 $ #  &V%   !   #  &V  O &# 6 # !+

 56 5 $ &V$ > 6 # #+

$,5 #8 #@) <5 ;

6)Q5 )#)5 ##Q , )5 ;; ;;

 & V%  ! # )  & V  ! 1 &  # !$     B &    # !   H*  "   P &5  #  5      $ !  )  1 #   %" :   -$  # O*  "    6O #5  # #+     6     $   -EHW +

Page 29: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 29/32

         29 SAMYOGA-DARSHAN 

 .9    # E 6 # !+  6 .  &% # #       9   !  &% #   6 #    # !    # & #$ W$ )"  ! 15  I  #+

)675 678K &5 8 ;5 3 5 , 5 ;$") =<B5 G ,)6 W8 ;; F ;;

 & VE.B$ & VE.B$ & VE, -$ &6E:$  $  $ EU$  @ E>$WE>$ W$   & V"   & 6, W & V # !+ # * #$

+8 ,)8 - “Thou Art That”  +,)-   #: # # # !+

67*8 *W8 *@8 %8 #U$8 ;

,8 ') 5 6)') 5 ;, 5 ,5 ;)5 )"W'*8 ;; J ;;

 .B*  6EW 7!  B * ,EW 7! $ *  -   7 *    !   ?!B #  7 # !+      # !+   &#   &#   !   # !+ 6!  $ "   =    6   = # !+ W 5  6  =  .B # #  # # !      ! .B .B  [W\ ! &%  # !   5    W  $ )U$ &  $  @ ?! & # '  !  . W   E

 . # # !+ # # # 5 !  $ &%$ :6 $ ,$   1 #!  # : !  5 !   #$ # $ $ #!  #+ #      #$)" #+ 7  $ )"   6  $ $   # !+

 5 6 7   # $ )> # # !+ 5 !  W $ &  $ )U # W W   # !     .B *  A.B )   

    #  # !+ 5 W # # !+ 5  W; W       !  W W # #  # !   # *  A.B $   $ W    $ W &  W W #  # ! #  # #   ; &   #+ & ! # #  #   #   % & 6 !  ! #  6   W !  ,*   @ A  1 6 , #  #+

Page 30: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 30/32

         30 SAMYOGA-DARSHAN 

) AW<% #<8 <8K )9" 5 ;A A5 @#< 8K #>8 8 ;; E ;;

  " B    @ EW    # + 5     5 ,"   # +  5(T #5 $   " #  7     " !    "  $   "E  "   P  1

 .B*  6$ % * ,$ "   " #$ 5  5     !   " !  # W .3 >  3 # !+

  # &  # !+

 EEE# &   # #  ! 7    # !+

6H# 6H# 6H#K 6H#<8 !# !#5 ;635 5 5K &45 5 ):5 ;; S ;;

   3 W  ! ./   #  # 0h  @  ./    !  #  ./   .3 #> W 0h #  #  7 ./  " & #$  ! 7 . #  #+  ;    #  , # # !+ 4 # # !+ # E# *  -& #  #$ 4    # # !$     #+ " #

  H& % #+

 5 .3   0h  .@ $ &% # E    P$   P+    !  7- :6 A #  # !   )U    :6A #   #+  % E  ! %< #  # !+ 7  %  6     L # .B #+ # )"$ W )" 0h #  #+ 5    : .B # # !$   : # # !+ # )    : 1 #$ , #+ @ AEE < .BE 7 # !+   .B ! 0 #+

' ):5K 5 ):5 ;< ?6 ):5K 9):8 6)> ):5 ;; I ;;

Page 31: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 31/32

         31 SAMYOGA-DARSHAN 

 ,  !  #  #  7   : 3     %   #      L .B # #+ 7    L .B $   !  # #+ 7  $ )U   "  # !+ 5  )U !    "  # !+ # )U$   $   L #  #$  6 L" @  3" #  #+ $ )U   "  6  L .3 .B  ! # #   L #+ #  !  .B #+

< "6 ?8K #ZU$8 *@,8 8 ;< 6 ')K # '&6 #R8 ;; D ;;

   = *  -W .B &%H #+ 5 &% .B &% . UH> U #$ #$ > .W #  ! & #$  &  ! #$ 7  U W &% .B  !     " #  # # ) #  #+

 #   $ ) $ & #+ 5 .- # !+ #  !   #$ 5 % '#!   #+     5 %   # !+

 )  1 -  !  )  7   '()> .B #$   >.B # # !+ 5 .B  ! )  . 5 #  #  *   *   6 

 #    #  #+ 7 6  !    "  : !  !   Z #      3 .3$ :$ $ 6     B 1 # !+

#R% 5 T5 5;AX/5 &>< ";; ;;

 7     Z #  7$   Z  9 > .B  !  # 6  #  *  "   #  #+  5    $   *"   #  #+   &% #!  #   5(T$  5(T #  #+   Z .B  !    Z #      #    & &>  .3 #  # !+

A)5 <'5 )45K ?>< ,)5 5;TT5 9$ ))AX/5K $")>< $5 5;,T5 )#5 VAX/5K =<B>< 5 5;;2;;

Page 32: Kriya Yoga Antargyan

8/13/2019 Kriya Yoga Antargyan

http://slidepdf.com/reader/full/kriya-yoga-antargyan 32/32

 @ A  !  !   W % @ A #U W @ A #  #+  " 3 5  $ * , 3 #"   7!   A 3 A # #+ 5  A )   A" # # !+  # )  3     !  " W #$   3     !  * , #6 #$ 5(T 3   "  # !+ # @A % #+

 @ A .B @ A *  "   W 3 # $     3 #    5(T 8 3 #  *   & V" )  # !+ # *   *    #  6 & V"$ ! )W ' & $ @  & & % @ A # !+

A) < T56) AX/5 5 5

#X;; 22 ;;     ! 5    "%  '() .B  9 #+ ' !    "% B  >

   Z #    & # 5  #+   Z !   9 # 3  #  #   5(T   .% .   %  !  7! %W  !B !    %  ! 

 6 )#+     % # ! 6 # '  3   #+   !  6    #6 # !+ 5  6   #6 #+

R$ R$8 U$8 ,8 ,8 <68;) ),8 G) '*5 ))5 6)5 W<)5; >8 '$8K >8 '$8 '$8;; 2 ;;

      W  !  Z #  W *"   3   W  !  Z  " Z #  W !    !   W 3    1 #+

 5 !     ! W 3  !    #  5  5  I I$ ,"    #  5  ! 6 I   %  ! .B     H I # !+

 )  ! )>3 W   #*  ?!+   Z #  # # 0h 6 #+ ) 3> #>  #> +