GAMBAR contoh skl

download GAMBAR contoh skl

of 71

Transcript of GAMBAR contoh skl

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  1/71

  Perhatikan tabel berikut!

  N0 Besaran Satuan

  1 Berat kg

  2 Waktu sekon

  3 Luas m2

  4 Kecepatan m/s5 Gaa neton

  "ang termasuk besaran turunan #engan

  satuan $% ter#apat pa#a tabel nomor &&&&'&1( 2 #an 3B&2( 3 #an 4)&2( 4 #an 5

  *&3( 4 #an 5

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  2/71

  Perhatikan gambar berikut!

  +assa ben#a , pa#a pengukuran tersebut -&

  1kg5..g

  25.g1200g

  X

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  3/71

  Perhatikan gambar berikut!

  'gar neraca pa#a posisi seimbang( ang harus

  #ilakukan -&

  1kg5..g

  ,1200g

  450g

  1 2 3 4

  1 5.. g

  2 25. g3 1.. g4 5. g

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  4/71

  1& Perhatikan gambar berikut!

  'lat ukur tersebutmenun0ukkan aktupukul &&&&

  '& 1.& .& 25

  B& 1.& 11& 25)& 1.& 12& 25

  *& 11& 12& 25

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  5/71

  Perhtikan beberapa siat sik at berikut!

  1& Bentuk #an olumna tetap

  2& 6arak antar molekul sangat rapat3& Bentuk berubah( olum tetap

  4& 6arak antar molekul sangat renggang

  5& Gerak molekul bebas pa#a kelompokna

  7& Bentuk #an olum berubah& Gaa tarik antar partikel sangat lemah

  $iat sik kecap asap #an batu berturut8turut#itun0ukkan oleh pernataan &&&&

  '& 91(2: 9 3(4: #an 97(:

  B& 91(2: 3(5: #an 97(:

  )& 93(5: 97(4: #an 91(2:

  *& 92(3 91(4: #an 95(:

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  6/71

  2& Perhatikan ben#a berikut!

  $iat sik ben#a + #an ;ang benar a#alah &&&&

  M

  N

  Pilihan

  Benda M Benda N

  Bentuk

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  7/71

  $eorang sisa mengukur suhu air #engan #uatermometer seperti gambar&

  $uhu air tersebut #alam skala )elcius a#alah &&&&

  '& 12 .)

  B& 1.? .)

  )& (? .)

  *& 7. .)

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  8/71

  =ermometer ang terpasang #i #in#inglaboratorium menun0ukkan suhu 3..)& 6ika suhu u#ara #iukur #engantermometer @ahrenheit #an >eamur(suhu ang #itun0uk a#alah &&&&

  '& 72 .@ #an 24 .>B& 72 .@ #an 45 .>

  )& 45 .@ #an 24 .>

  *& .@ #an 24 .>

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  9/71

  Logam ang massana 4.. grmengalami kenaikan suhu #ari 3. .)

  men0a#i 1.. .) ketika menerapkalor A?4. 0oule& Kalor 0enis logamtersebut a#alah &&&&

  '& A?4 6/kg.)B& ?2. 6/kg.)

  )& 4A2 6/kg.)

  *& 41. 6/kg.)

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  10/71

  Perhatikan grak suhu8kalor 9t8: pa#a perubahan 17.. gram esberikut!

  t

  C

  )

  1.'

  B )

  *

  .

  12

  6ika kalor 0enis es21.. 6/kgC) ( kalor0enis air 42..6/kgC) #an kalorlebur es 33...

  6/kg( kalor ang#iperlukan pa#aproses ' ke )a#alah &&&&

  '& 33&7.. 6B& 52?&... 6)& 571&7.. 6*& 771&7.. 6

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  11/71

  ' B

  @

  @

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  12/71

  Perhatikan beberapa peristia beriku!

  1:& +obil #i#orong #an bergerak makin cepat

  2:& $eorang penumpang 0atuh ke arah #epanketika mobil #irem secara men#a#ak

  3:& +obil ang bergerak cepat( sulit berhentimeski su#ah #ilakukan pengereman

  4:& Perahu #i#aung #an bergerak

  Peristia ang berkaitan #engan hukum %;eton a#alah &&&&

  '& 1: #an 2:B& 2: #an 3:

  )& 2: #an 4:

  *& 3: #an 4:

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  13/71

  Perhatikan beberapa peristia berikut!

  1& ;elaan men#aung perahu&

  2& 'tlet melemparkan cakram

  3& Ketika mobil ang se#ang bergerak berhentimen#a#ak( penumpang ter#orong ke #epan

  4& Ban mobil ang berputar( men#orong permukaan0alan ke arah belakang( mobil bergerak ke #epan

  5& $eorang petani meman0at pohon kelapa&

  Penerapan hukum %%% ;eton #itun0ukkan pa#aperistia &&&&

  '& 1( 2( #an 3

  B& 1( 4( #an 5

  )& 2( 3( #an 4

  *& 3( 4( #an 5

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  14/71

  4& Beberapa gaa beker0a pa#a ben#aseperti gambar&

  'kibat gaa8gaa tersebut ben#a &&&&

  '& bergerak makin cepat ke kanan

  B& tetap #iam

  )& bergerak beraturan ke kanan

  *& bergeraak makin lambat ke kiri

  3. ;

  3. ;

  3. ;

  5. ;4. ;

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  15/71

  Perhatikan tabel berikut!

  Waktu tempuh

  (s)

  Jarak empuh

  (m)2 ?

  4 32

  5 4.

  57

  1. ?.

  Ber#asarkan #ata tersebut #apat #iketahui baha0enis gerak ang ter0a#i &&&&

  '&gerak lurus beraturanB&gerak #ipercepat beraturan)&gerak #iperlambat beraturan*&gerak ti#ak beraturan

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  16/71

  Ben#a bergerak pa#a bi#ang sepertigambar

  '

  B )

  *

  Grak kecepatan8aktu ang sesuai #engan gerak ben#atersebut a#alah -&&

  t

  t

  t

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  17/71

  Beberapa gaa beker0a pa#a ben#a seperti gambar

  1. kg

  1. ; 15 ;

  2. ;

  6ika gaa gesekan #iabaikan percepatan ang#ialami ben#a a#alah -&

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  18/71

  Beberapa gaa beker0a pa#a ben#a seperti gambar

  1.kg

  15 ;

  @

  25 ;

  6ika ben#a tersebut men#apat percepatan 1(5m/s2 searah #engan gaa @( nilai gaa @a#alah -&

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  19/71

  Dnergi kinetik ben#a ' #engan ben#a B a#alah 4 E25& 6ika massa ben#a ' #an B sama #an

  kecepatan ben#a B 1. m/s kecepatan ben#a 'a#alah -&

  *ua ben#a ang sama massana bergerak #engan

  kecepatan berbe#a& Ben#a 1 memiliki energikinetik 2. 0oule #an ben#a 2 memiliki energikinetik 125 0oule& Perban#ingan kecepatan ben#apertama #engan ben#a ke #ua a#alah &&&&

  '& 4 E 25

  B& 25 E 4

  )& 2 E 5

  *& 5 E 2

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  20/71

  *ua gaa masing8masing 1.. ; #an 7.;( beker0a berlaanan arah pa#a

  sebuah ben#a& 6ika usaha bersamake#ua gaa terha#ap ben#a 12. 6(

  0arak perpin#ahan ben#a #ari

  ke#u#ukan semula a#alah &&&&'& 1(2 m

  B& 2 m

  )& 3 m*& 7 m

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  21/71

  Beberapa gaa beker0a pa#a ben#a sepertigambar&

  6ika usaha bersama ke#ua untukmemin#ahkan ben#a #ari P ke ( 4. 6( nilaigaa @ a#alah &&&&

  '& 4. ;

  B& 5. ;)& A. ;

  *&13. ;

  P

  !

  "0#m

  40 N $

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  22/71

  Beberapa gaa beker0a pa#a ben#a sepertigambar&

  6ika usaha bersama ke#ua untukmemin#ahkan ben#a #ari P ke ( 7. 6( 0araks a#alah &&&&

  '& 4 m

  B& 2 m)& 1(2 m

  *&.(5 m

  P

  !

  s

  %0 N 50 N &0 N

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  23/71

  'lat8alat listik berkut ang berungsimengubah energi kimia men0a#i

  energi listrik a#alah &&&&'& trao( generator #an accumulator

  B& batu baterai( elemen olta(

  accumulator

  )& batu baterai( generator(transormator

  *& elemen olta( solar cel #an #inamo

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  24/71

  Bambu ang pan0angna 3m #igunakanuntuk mengungkit batu ang beratna

  7.. ;& 6ika penumpu #iletakkanse0auh 5. cm #ari posisi batu #an batuterletak #i u0ung bambu( kuasa untuk

  mengangkat batu tersebut a#alah &&&&'& 1.. ;

  B& 12. ;

  )& 15. ;*& 2.. ;

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  25/71

  Perhatikan gambar tuas berikut!

  6ika 0arak 'B 4. cm #an 0arak B) 3m( agartuas bera#a #alam kea#aan setimbang#iperlukan kuasa &&&&

  '& A. ;B& 12. ;

  )& 15. ;

  *& 15 ;

  '

  B

  00 N

  *uasa

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  26/71

  Perhatikan gambar tuas berikut!

  12..

  ;

  Kuasa

  '

  5.cm

  25. cm

  Kuasa #an keuntungan mekanik tuas tersbuta#alah &&&&'&24. ; #an 5

  B&2.. ; #an 7)&15. ; #an ?*&12. ; #an 1.

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  27/71

  =ekanan hi#rostatika semakin besar0ika &&&&

  ' permukaan at cair makin #alam#an massa 0enis at cair makin besar

  B& permukaan at cair makin #angkal

  tetapi massa 0enis at cair makinbesar

  )& permukaan at cair makin #alam

  #an massa 0enis at cair makin kecil*& permukaan at cair makin #angkal

  #an massa 0enis at cair makin kecil

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  28/71

  Perhatikan gambar bi#ang miring berikut!

  6ika gaaa gesekam antara bi#ang miring #enganbeban #iabaikan( kuasa minimal untuk menahanbeban agar ti#ak merosot a#alah &&&&

  '& 7. ;

  B& 2 ;

  )& 5 ;

  *& ?. ;

  37.;

  3m5.cm

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  29/71

  Perhatikan gambar berikut!

  Perban#ingan tekanan hi#rostatis antara titik

  P E E > E $ a#alah &&&&'& 1 E 1 E 1 E 1

  B& 1 E 2 E 3 E 4

  )& 4 E 3 E 2 E 1

  *&2 E 4 E 5 E ?

  F'=)'%>

  2.cm

  2.cm

  2.cm

  2.cmP >

  $

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  30/71

  Perhatikan tabel berikut!

  Posisi ben#a ang benar sesuai #engan gambar &&&&

  +at Massa(gram)

  ,-lume (#m.)

  1 9pa#at: 2.. 25.2 9pa#at A 1.

  3 9pa#at: 12. 2..

  4 9cair: 1.. 1..

  '

  2

  1

  3

  4

  B

  2

  13

  4

  )

  2

  1

  3

  4

  *

  2

  13

  4

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  31/71

  B/N'

  1 9kg/m3: 2 9kg/m3: 3 9kg/m3: 4 9kg/m3:

  ' 5.. 2.. 7.. ?..

  B 4.. 7.. 5.. A..) 5.. 5. 3.. 1...

  * ?.. 2.. 5. 1...

  Bebrapa ben#a bera#a #alam at cair seperti gambar!

  Perkiraan massa 0enis ben#a 1( 2( 3 #an 4 a#alah

  1 2

  %

  4

  ? +enentukan besaran sis ang terkait #engan tekanan

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  32/71

  Perhatikan tabel berikut!

  Benda Maasa(gram)

  ,-lum (ml)

  1 'ir 2.. 2..

  2 'lumunium 54 2.

  3 +inakgoreng

  17. 2..

  4 Kau 1? 2.

  5 Gabus 5 2.

  6ika keempatna #itempatkan #alam satu a#ah( posisi ang benar a#alah &&&&

  B

  24

  5

  3

  1

  '

  25

  4

  3

  1

  )

  24

  5

  1

  3

  *

  2

  4

  4

  3

  1

  ?&+enentukan besaran sis ang terkait #engan tekananpa#a suatu at&

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  33/71

  )

  '

  B

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  34/71

  Perhatikan gaambar berikut!

  Gerak ban#ul #ari '8B8)8B8'8B8)8B memerlukanaktu 2 sekon& 6umlah getaran #an rekuensiban#ul &&&&

  'B

  )

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  35/71

  Perhatikan aunan#isamping& 6ika ban#ul

  bergerak #ari titik '#an berakhir #i titik )#engan meleati titik

  B sebanak 5 kali #anter0a#i #alam aktu 2#etik( tentukan 0umlahgetaran #an

  rekuensina!

  '

  B

  )

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  36/71

  Perhatikan perambatan gelombang berikut!

  7. cm

  ' B

  6ika gerak pegas #ari ' ke B memerlukan aktu .(5sekon( cepat rambat gelombang #an perio#a gelombang&&&&'& 24. cm/s #an .(5 sB& 12. cm/s #an .(5 s)& 17. cm/s #an .(25 s*& 24. cm/s #an .(25 s

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  37/71

  L'=%';&

  Perhatikan perambatan gelombang berikut!

  Pan0ang gelombang #an rekuensi gelombang tersebuta#alah tersebut a#alah &&&&

  '& 25 cm #an 1.

  B& 5. cm #an 5

  )& 5 cm #an 2(5

  *& 1.. cm #an 2(5

  25 cm

  .t& s

  .(4 s

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  38/71

  '

  B

  )

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  39/71

  Gelombang ultrasonik #ipancarkan #ari ataskapal ke #asar laut& Gelombang pantulanna#iterima kembali 1(2 s setelah gelombang

  #ipancarkan& 6ika cepat rambat buni #i air15.. m/s( ke#alaman laut a#alah &&&&

  '& 37.. m

  B& 1?.. m

  )& A.. m*&45. m

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  40/71

  Ben#a terletak #i #epan cermin seperti gambar&

  Ben#a tersebut terletak #i -&

  +enentukan siat cahaa( besaran8besaran angberhubungan #engan cermin/lensa atau penerapanalat optik #alam kehi#upan sehari8hari&

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  41/71

  Pen#erita hipermetropi #apatmembaca koran #engan 0elas paling

  #ekat pa#a 0arak 4. cm& Hntukmembantu agar #apat membaca#engan 0elas pa#a 0arak baca normal

  harus #ibantu #engan kaca mata#engan kekuatan lensa -&

  '& cekung

  B& cembung)& negati

  *& silin#ris

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  42/71

  Pen#erita rabun 0auh #apat melihat0elas ben#a8ben#a ang 0arakna

  ti#ak lebih #ari 5. cm& Hntukmembantu pen#erita tersebut agar#apat melihat 0elas ben#a 0auh

  #igunakan kacamata berlensa &&&&'& negati

  B& biokus

  )& silin#rei*& cembung

  Pehatikan pembiasan cahaa pa#a mata berikut!

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  43/71

  Pehatikan pembiasan cahaa pa#a mata berikut!

  )acat mata #an 0enis lensa ang #apatmembantuna a#alah &&&&

  '& rabun #ekat #an lensa cembung

  B& rabun 0auh #an lensa cekung)& rabun #ekat #an lensa cekung

  *& rabung 0auh #an lensa cembung

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  44/71

  +ata #engan pembiasan cahaa sepertigambar( mengalami cacat &&&&

  '& presbiopi

  B& miopi)& emetropi

  *& hipermetropi

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  45/71

  Kaca #igosok #engan kain nilon& 'kibatnasebagian elektron berpin#ah #ari &&&&

  '& kaca ke kain nilon sehingga kaca bermutan

  listrik negati

  B& kain nilon ke kaca sehingga kaca bermuatanpositi

  )& kaca ke kain nilon sehingga kaca bermutanlistrik positi

  *& kain nilon ke kaca sehingga kaca bermuatannegati

  +en0elaskan ge0ala listrik statis #alam penerapankehi#upan sehari8hari&

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  46/71

  Ben#a berikut bermuatan listrik&

  Ber#asakan interaksi ben#a pa#a gambar(gaa tarik menarik akan ter0a#i antaraben#a &&&&

  '& > #engan $B& #engan P

  )& *st

  P ! P ! S

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  47/71

  +enentukan besaran8besaran listrik #inamis #alam suaturangkaian 9seri/paralel( ukum Chm atau ukum KirchhoI:serta penerapanna #alam kehi#upan sehari8hari&

  ?'

  %1 .(5'

  %2 3 %1

  %3 4 %1

  %4 J

  %3%5

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  48/71

  Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut!

  6ika %' 1(5 ' kuat arus pa#a tiap cabang #an pa#a titik

  cabang a#alah &&&&

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  49/71

  Perhatikan percabangan listrik berikut!

  Kuat arus listrik #i cabang % a#alah &&&&

  '& 2(5 '

  B& 2 '

  )& 1(5 '

  *& 1 '

  5 '

  1(5

  '

  2 '

  2(5

  '

  %

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  50/71

  Perhatikan skema rangkaian listrik berikut!

  Kuat arus pa#a titik cabang a#alah &&&&

  '& 1(2 'B& 1 '

  )& .(? '

  *& .(7 '

  7 4

  2 12

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  51/71

  $ebuah mobil menggunakan lampu ang #ialiri arus 3'( #igunakan selalma 2 0am( kipas angin ang #ialiriarus 2'( #igunakan selama 4 0am #an ra#io ang

  #ialiri arus 2 ' #igunakan selama 2 0am& Dnergi listrikang #igunakan ruang tersebut 0ika tegangan listrikterpakai 12 olt( a#alah &&&&

  '& 217 0oule

  B& 12&A7. 0oule

  )& &7.. 0oule

  *& 1&2A7&... 0oule

  +enentukan besaran sis energi atau #aalistrik

  #alam kehi#upan sehari8hari&

  15 +en0elaskan cara pembuatan magnet #an

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  52/71

  Perhatikan gambar berikut!

  6ika *D #an @G terbuat #ari ba0a maka interaksi ang ter0a#isesuai gambar &&&&

  'rahgosokan

  * D @ G

  H

  $

  / $ 3'

  / 3 $B

  / 3 $

  / 3 $

  15& +en0elaskan cara pembuatan magnet #ankutubkutub ang #ihasilkan&

  Batang besi #isentuh #engan magnet ba0a K L sehingga

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  53/71

  Batang besi #isentuh #engan magnet ba0a K8L sehinggaterbentuk kutub magnet seperti gambar

  Proses pembuatan manet K8L ang benar #itun0ukkan olehgambar &&&&

  17 + 0 l k i ti i # k i l kt tik

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  54/71

  Perhatikan skema trao berikut!

  Ber#asarkan #ata( trao tersebut a#alah 0enis &&&&'& stabiliser karena %p %s

  B& step up karena ;p M ;s

  )& step #on karena %s M %p

  *& step #on karena

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  55/71

  Perhatikan tabel besaran trao berikut!

  Pernataan ang benar a#alah &&&&

  '& trao 1 0enis step up karena %s %p

  B& trao 1 0enis step #on karena %p M %s

  )& trao 2 0enis step #on karena %p %s

  *& trao 2 0enis stabiliser karena #aa primer #aasekun#er

  ra- 1 ra- 2

  Primer $ekun#er Primer $ekun#er

  *aa 5. W 5. W 1.. W 1.. W

  Kuat arus .(5 ' 3 ' 4' 1'

  6umlahlilitan

  3.. lilit 5. lilit 1.. lilit 4.. lilit

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  56/71

  1& +en0elaskan ciri8ciri anggota tata sura ataupere#aran bumi8bulan terha#ap matahari&

  Perhatikan beberapa pernataan beriku!

  1& Bereolusi terha#ap matahari bersama #enganplanet

  2& +emancarkan cahaa sen#iri

  3& Berputar mengeliling planet

  4& *imiliki oleh semua planet

  )iri satelit sesuai pernataan &&&&

  '& 1 #an 2

  B& 1 #an 3

  )& 1 #an 4

  *&2 #an 3

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  57/71

  1?& +en#eskripsikan atom( ion( #an molekul sertahubunganna #engan pro#uk kimia sehari8hari&

  Perhatikan beberapa simbul atom berikut!

  $imbul molekul senaa #itun0ukkan oleh gambar &&&&

  '& 1 #an 2B& 1 #an 3

  )& 2 #an 3

  *&3 #an 4

  1

  2

  3

  4

  h ik b b ki i b ik

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  58/71

  Perhatikan beberapa rumus kimia berikut!

  1& 2$C4

  2& Ba9C:3& 2

  4& C2

  5& ;a"ang termasuk simbul molekul senaa

  a#alah &&&&

  '& 1 #an 2

  B& 2 #an 5

  )& 3 #an 5

  *& 4 #an 5

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  59/71

  1A&+en#eskripsikan larutan asam( basa( atau garam&

  Perhatikan siat at berikut!

  1& +engubah arna lakmus biru men0a#i merah

  2& =i#ak mu#ah larut #alam air

  3& +u#ah bersenaa #engan logam

  4& Bilangan p na kurang #ari 5&=i#ak #apat menghantarkan arus listrik

  $iat asam #tun0ukkan oleh nomor &&&&

  '& 1( 2( #an 3

  B& 1( 3( #an 4)& 2( 3( #an 4

  *& 2( 4( #an 5

  b l b ik # l h # h il b

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  60/71

  =abel berikut a#alah #ata hasil percobaanpengu0ian asam( basa #an garam #engan kertalakmus&

  "ang termasuk asam( basa #an garam a#alah &&&&

  '& 1( 2( 3

  B& 1( 3( 2

  )& 2( 1( 3

  *&3( 2( 1

  arutan

  Merah

  Biru p6

  1 merah

  merah 7

  2 merah

  biru

  3 biru merah A

  2. +en#eskripsikan unsur senaa #an campuran

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  61/71

  2.& +en#eskripsikan unsur( senaa #an campurantermasuk rumus kimia

  >umus kimia air a#alah &&&&'& 2$C4

  B& )C2

  )& 2C

  *& ;a)l

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  62/71

  Fat berikut ang #apat #igunakansebagai pen0ernih air a#alah &&&&

  '& taas

  B& kaporit

  )& #eter0en

  *& so#a api

  21 + 0 l k i ki i ik

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  63/71

  Perhatikan beberapa perubahan berikut!

  1& Lilin terbakar

  2& Kau melapuk

  3& Beras #itumbuk 0a#i tepung

  4& Besi berkarat

  5& 'lkohol menguap

  "ang termasuk perubahan kimia a#alah &&&&

  '& 1( 2 #an 3

  B& 1( 2 #an 4

  )& 2( 3 #an 4

  *&3( 4 #an 5

  21&+en0elaskan siat kimia atau sika attertentu serta perubahanna

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  64/71

  Berikut a#alah beberapa siat kau&

  1& $ukar menghantarkan panas

  2& Beru0u# pa#at3& +u#ah melapuk

  4& +u#ah ru#ah terbakar

  5& +u#ah rusak 0ika terkena asam kuat$iat kimia kau a#alah &&&&

  '& 1( 2( #an 3

  B& 1( 3 #an 4)& 2( 3 #an 5

  *&3( 4 #an 5

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  65/71

  Perhatikan beberapa perubahan berikut!

  1& $ampah membusuk&

  2& ;asi men0a#i basi

  3& Buah pisang men0a#i matang

  4& Hap air mengembun

  5& Plastik meleleh

  "ang termasuk perubahan kimia &&&&&

  '& 1( 2 #an 3

  B& 1( 2 #an 4

  )& 2( 3 #an 4

  *&3( 4 #an 5

  22 +en#eskripsikan bahan kimia tertentu ang

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  66/71

  *alam resep makanan ter#apat at8at sebagaiberikutE

  1& Garam #apur

  2& Gula

  3& +$G

  4& Pearna metanil elo

  "ang termasuk bahan a#iti sintetis a#alah &&&&

  '& 1 #an 2

  B& 2 #an 3

  )& 2 #an 4

  *&3 #an 4

  22&+en#eskripsikan bahan kimia tertentu angter#apat#alam beberapa pro#uk kimia&

  l h kib b h

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  67/71

  $alah satu akibat penggunaan bahanpemanis buatan bagi tubuh manusia

  a#alah &&&&'& terbentukna batu gin0al

  B& ra#ang pa#a gin0al

  )& kanker kan#ung kemih*& ra#ang lambung

  23& +en#eskripsikan bahan kimia

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  68/71

  pa#ikti #an obat psikotropika sertacara menghin#arina&

  Bahan berikut ang bersiat stimulana#alah &&&&

  '& kaein

  B& morn

  )& tanin

  *& tar

  B h ti l t # t # l

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  69/71

  Bahan stimulan ang ter#apat #alamkopi a#alah &&&&

  '& nikotinB& tanin

  )& kaein

  *&morn

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  70/71

  Fat stimulan ang ter#apat #alamekstasi a#alah &&&&

  '& ametaminB& kaein

  )& nikotin

  *& heroin

  $ l h t hi # i l h

 • 7/24/2019 GAMBAR contoh skl

  71/71

  $alah satu cara menghin#ari penalahgunaan narkotika a#alah &&&&

  '& mencoba at a#ikti agarmengetahui eek negatina

  B& membuat un#ang8un#ang penalah

  gunaan napa)& menghin#ar #ari pergaulan agar

  ti#ak terpengaruh

  *& memperkuat keakinan bahanapa #apat merusak tubuh