Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

download Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

of 49

Embed Size (px)

Transcript of Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  1/49

  DIKTAT ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)

  SEMESTER I KELAS VI SD SEMOYO

  Oleh : Winarni

  NIP : 1!1"#1!1#"1$""1

  DINAS PENDIDIKAN DAN KE%UDAYAAN KA%UPATEN

  GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

  $"1&

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  2/49

  HALAMAN PENGESAHAN

  DIKTAT ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) SEMESTER I KELAS VI SD

  SEMOYO yang dibuat o!" #ina$ni% S&Pd&SD d!ngan NIP ''*+''+*',**'%

  t!a" diguna-an di SD S!.oyo -!a/ VI 0ada ta"un 0!a1a$an ,*'+2,*'3&

  S!.oyo% O-tob!$ ,*'3

  K!0aa S!-oa"%

  T$i Ku.a$dono% S&Pd

  NIP&'44*5'''*5'**4

  ii

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  3/49

  KATA PENGANTAR

  Pu1i /yu-u$ -a.i 0an1at-an -!"adi$at Aa" S#T yang t!a" .!.b!$i-an

  $a".at dan -a$unia6Nya /!"ingga ata/ /!gaa anug!$a"6Nya 0!nyu/un b!$"a/i

  .!nyu/un Di-tat I.u P!ng!ta"uan Aa. S!.!/t!$ I K!a/ VI SD S!.oyo ini&

  P!ny!!/aian 0!nyu/unan Di-tat I.u P!ng!ta"uan Aa. S!.!/t!$ I K!a/ VI SD

  S!.oyo tida- !0a/ da$i bantuan b!$bagai 0i"a- ya-ni b!$u0a .oti7a/i .au0un

  0!.i-i$an60!.i-i$an yang /angat b!$.an8aat& O!" -a$!na itu% 0ada -!/!.0atan

  ini 0!nyu/un .!nya.0ai-an $a/a t!$i.a -a/i" yang tuu/ ata/ /!gaa bantuan%

  .oti7a/i% dan /u.bangan ainnya -!0ada 9

  1. K!0aa S!-oa" SD N S!.oyo yang t!a" .!.bantu 0!nyu/un daa.

  0!nyu/unan di-tat&

  2. :a0a- dan Ibu gu$u SD N S!.oyo yang t!a" .!.bantu 0!nyu/un daa.

  .!ng!.bang-an di-tat yang t!a" dibuat&

  3. S!.ua 0i"a- yang t!a" .!.bantu 0$o/!/ 0!nyu/unan di-tat&

  Di-tat ini di/u/un untu- di1adi-an /!bagai aat bantu daa. 0!a-/anaan

  0!.b!a1a$an .ata 0!a1a$an IPA di -!a/ VI& Adanya di-tat yang /!d!$"ana ini%

  di"a$a0-an .a.0u .!.buat /i/;a .!n1adi !bi" .uda" b!a1a$ daa. .!n

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  4/49

  DA'TAR ISI

  HALAMAN UDUL i

  HALAMAN PENGESAHAN ii

  KATA PENGANTAR iii

  DA'TAR ISI i*

  %A% I +IRI KHUSUS MAKHLUK HIDUP

  A& Ko.0!t!n/i &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '

  :& Ring-a/an Mat!$i&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '

  =& Soa Lati"an&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3

  %A% II PERKEM%ANG%IAKAN MAKHLUK HIDUP

  A& Ko.0!t!n/i &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

  :& Ring-a/an Mat!$i&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '*

  =& Soa Lati"an&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '3

  %A% III KESEIM%ANGAN LINGKUNGAN

  A& Ko.0!t!n/i &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '

  :& Ring-a/an Mat!$i&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '

  =& Soa Lati"an&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,'

  %A% IV PELESTARIAN ENIS MAKHLUK HIDUP

  A& Ko.0!t!n/i &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,+

  :& Ring-a/an Mat!$i&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,+

  =& Soa Lati"an&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,4

  %A% V SUHU, SI'AT HANTARAN DAN KEGUNAAN %ENDA

  A& Ko.0!t!n/i &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,

  :& Ring-a/an Mat!$i&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,

  =& Soa Lati"an&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5,

  iv

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  5/49

  %A% VI PERU%AHAN %ENDA

  A& Ko.0!t!n/i &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 53

  :& Ring-a/an Mat!$i&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 53

  =& Soa Lati"an&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5

  KUN+I AWA%AN&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +'

  DA'TAR PUSTAKA&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ++

  v

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  6/49

  %A% I

  +IRI KHUSUS MAKHLUK HIDUP

  I K-./e0eni

  A& Standa$ Ko.0!t!n/i

  '& M!.a"a.i "ubungan anta$a

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  7/49

  Ada0ta/i ada tiga .a

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  8/49

  t!$bang% .a-anan% dan -!adaan ing-ungannya d!ngan .!ngguna-an

  bunyi di/!but ekolokasi.

  +i5a3

  =i

  t!ba /u0aya tida- t!$0!$o/o- di 0a/i$ /!$ta b!$1aan di 0a/i$ yang /angat

  0ana/&

  2

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  9/49

  Tera0ai

  T!$atai .!.ii-i daun yang !ba$ dan ti0i/ untu- .!.0!$.uda"

  0!ngua0an dan $ongga uda$a 0ada

  batang /!$ta a-a$ yang -uat .!na.bat

  di daa. u.0u$& :atang yang

  b!$ongga .!n1adi-an t!$atai t!$a0ung

  di ai$& A-a$ .!na.bat-an di$i d!ngan

  -uat di daa. u.0u$ di da/a$ ai$& Ha

  ini b!$guna untu- .!na"an t!$atai da$i

  "!.0a/an a$u/ ai$&

  Ka307

  Ka-tu/ .!.ii-i batang yang .!ngg!.bung untu- .!nyi.0an ai$ dan

  daun b!$b!ntu- du$i atau 1a$u. untu- .!ngu$angi 0!ngua0an& Tu.bu"an

  -a-tu/ .!.ii-i

  daun -!

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  10/49

  yang .!n

  .!.!nu"i -!butu"an nit$og!n&

  III S-al La0ihanA %erilah 0an8a ilan2 (9) h7r7 a, 6, 5, a0a7 8 /a8a ;a4a6an

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  11/49

  :!$da/a$-an 0!$nyataan di ata/% u$utan

  b& -uit -a-i

  buu "au/

  d& -uit -a-i

  buu t!ba

  5& P!$"ati-an ga.ba$ unta& Unta da0at b!$ta"an

  b!b!$a0a "a$i tida- .a-an -a$!na .!.ii-i !.a-

  yang di/i.0an di bagian & & & &

  a& -!0aa

  b& -a-i

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  12/49

  b& daun ada $ongga6$ongga uda$a

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  13/49

  @& Untu- .!.i-at /!$angga% dinding daun -antung /!.a$ a-an .!ng!ua$-an

  & & & &

  & Tu.bu"an -antung /!.a$ "idu0 di $a;a6$a;a yang -!-u$angan >at & & &%

  o!" -a$!na itu untu- .!.!nu"i -!butu"an "idu0nya /angat b!$gantung

  0ada & & & &

  '*& Ka-tu/ da0at .!ngu$angi 0!ngua0an ai$ d!ngan 0!$.u-aan daun yang & & &

  &

  + a4a6 /er0an

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  14/49

  %A% II

  PERKEM%ANG%IAKAN MAKHLUK HIDUP

  I K-./e0eni

  A& Standa$ Ko.0!t!n/i

  ,& M!.a"a.i

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  15/49

  ,&+&, M!n1!a/-an

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  16/49

  a& ?anin tu.bu" di ua$ tubu" indu- b!tina t!ta0i di daa. t!u$

  b!$d& :!ntu- tubu" ana- u.u.ya /a.a d!ngan b!ntu- tubu"

  indu-nya&

  !& Tida- .!.0unyai daun t!inga&

  8& Tida- .!.0uyai -!!n1a$ /u/u&

  g& Tida- .!nyu/ui ana-nya&

  =onto" "!;an b!$t!u$ atau o7i0a$ anta$a ain aya.% bu$ung% i-an%

  0!nyu% ua$% -ata-% -u0u6-u0u% dan /!bagainya&

  ,& M!a"i$-an ana- (7i7i0a$)

  Vi7i0a$ adaa" "!;an yang .!a"i$-an ana-nya& H!;an .!a"i$-an

  atau 7i7i0a$ .!.0unyai

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  17/49

  H!;an .!nyu/ui ana-nya di/!but .a.aia& =onto" "!;an

  .!a"i$-an anta$a ain -a.bing% ga1a"% -u

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  18/49

  ,& M!.b!a" di$i

  P!$-!.bangbia-an t!$1adi 0ada "!;an b!$/! /atu% /!0!$ti a.o!ba%

  0$oto>oa% 0a$a.!

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  19/49

  a& V!g!tati8 /!

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  20/49

  Tu.bu"an b!$u.a" /atu a$tinya 0ada /atu tu.bu"an t!$da0at bunga

  1antan dan bunga b!tina&

  Tu.bu"an b!$u.a" dua a$tinya bunga 1antan dan bunga b!tina t!$0i/a"

  0ada tu.bu"an ain&

  III S-al La0ihan

  A %erilah 0an8a ilan2 (?) h7r7 a, 6, 5, a0a7 8 /a8a ;a4a6an

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  21/49

  a& 0!$tu.bu"an

  b& 0!$-!.bangbia-an

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  22/49

  b& -u

  b!$-!.bang bia- d!ngan

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  23/49

  & M!n!.0!nya /!$bu- /a$i 0ada -!0aa 0uti- di/!but & & & &

  @& P!$-!.bangbia-an tu.bu"an /!

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  24/49

  %A% III

  KESEIM%ANGAN LINGKUNGAN

  I K-./e0eni

  A& Standa$ Ko.0!t!n/i

  5& M!.a"a.i 0!nga$u" -!giatan .anu/ia t!$"ada0 -!/!i.bangan

  ing-ungan

  :& Ko.0!t!n/i Da/a$

  5&' M!ngid!nti8i-a/i -!giatan .anu/ia yang da0at .!.0!nga$u"i

  -!/!i.bangan aa. (!-o/i/t!.)

  5&, M!ngid!nti8i-a/i bagian tu.bu"an yang /!$ing di.an8aat-an .anu/ia

  yang .!nga$a" 0ada -!tida-/!i.bangan ing-ungan

  5&5 M!ngid!nti8i-a/i bagian tubu" "!;an yang /!$ing di.an8aat-an

  .anu/ia yang .!nga$a" 0ada -!tida-/!i.bangan ing-ungan

  =& Indi-ato$

  5&'&' M!n1!a/-an 0!ny!bab da$i -!tida-/!i.bangan ing-ungan

  5&'&, M!ny!but-an b!$bagai -!giatan .anu/ia yang da0at .!.0!nga$u"i

  -!/!i.bangan ing-ungan

  5&,&' M!ny!but-an bagian6bagian tu.bu"an yang /!$ing di.an8aat-an

  .anu/ia yang .!nga$a" 0ada -!tida-/!i.bangan ing-ungan

  5&5&' M!ny!but-an bagian6bagian tubu" "!;an yang /!$ing di.an8aat-an

  .anu/ia yang .!nga$a" 0ada -!tida-/!i.bangan ing-ungan

  II Rin23aan Ma0eri

  S!tia0 !-o/i/t!. t!$di$i da$i dua -o.0on!n yaitu -o.0on!n bioti-yang t!$di$i da$i /!.ua .a-"u- "idu0 dan -o.0on!n abioti- yang

  t!$di$i da$i .a-"u- ta- "idu0&

  E-o/i/t!. da0at .!ngaa.i 0!$uba"an /!

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  25/49

  :!b!$a0a -!giatan .anu/ia da0at .!ngganggu -!/!i.bangan

  !-o/i/t!.& K!giatan t!$/!but anta$a ain9

  '& P!$0inda"an 0!ndudu-%

  ,& P!n!bangan dan 0!.ba-a$an "utan /!

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  26/49

  H!;an dan tu.bu"an ang-a adaa" "!;an dan tu.bu"an yang

  1u.a"nya tingga /!di-it&

  K!an!-a$aga.an .a-"u- "idu0 0!$u di!/ta$i-an& P!!/ta$ian

  t!$/!but b!$.an8aat bagi 0!$-!.bangan i.u 0!ng!ta"uan dan

  .a/ya$a-at&

  III S-al La0ihan

  A %erilah 0an8a ilan2 (?) h7r7 a, 6, 5, a0a7 8 /a8a ;a4a6an

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  27/49

  +& P!nang-a0an i-an di aut d!ngan .!ngguna-an ba"an 0!!da- da0at

  .!ni.bu-an $u/a-nya & & & &

  a& ai$ aut

  & P!$buatan .anu/ia yang da0at .!ni.bu-an b!b!$a0a "!;an .!n1adi ang-a

  adaa" & & & &

  a& 0!n!bangan "utan t!$!n

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  28/49

  % Salin 8an len23a/i 0i0i3>0i0i3 6eri370 ini 8en2an 6enar=

  '& Ki0a/ da0at dibuat da$i -ayu & & & &

  ,& :unga ang-a di Indon!/ia yang t!$-!na di dunia adaa" & & & &

  5& P!nang-a0an i-an d!ngan ba"an 0!!da- da0at .!$u/a- & & & &

  +& =onto" 1!ni/ tu.bu"an ang-a yang banya- diguna-an -ayunya

  adaa" & & &% & & &% dan & & & &

  3& H!;an ang-a yang gadingnya dibuat ti$uan adaa" & & & &

  + a4a6 /er0an

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  29/49

  %A% IV

  PELESTARIAN ENIS MAKHLUK HIDUP

  I K-./e0eni

  A& Standa$ Ko.0!t!n/i

  +& M!.a"a.i 0!ntingnya 0!!/ta$ian 1!ni/ .a-"u- "idu0 untu-

  .!n

  :& Ko.0!t!n/i Da/a$

  +&' M!ngid!nti8i-a/i 1!ni/ "!;an dan tu.bu"an yang .!nd!-ati

  -!0una"an

  +&, M!nd!/-$i0/i-an 0!ntingnya 0!!/ta$ian 1!ni/ .a-"u- "idu0 untu-

  0!$-!.bangan I.u P!ng!ta"uan Aa. dan -!"idu0an .a/ya$a-at

  =& Indi-ato$

  +&'&' M!ngid!nti8i-a/i 1!ni/ tu.bu"an yang .!nd!-ati -!0una"an

  +&'&, M!ngid!nti8i-a/i 1!ni/ "!;an yang .!nd!-ati -!0una"an

  +&'&5 M!n1!a/-an tu1uan 0!!/ta$ian "!;an dan tu.bu"an

  +&,&' M!n1!a/-an 0!ntingnya 0!!/ta$ian .a-"u- "idu0

  +&,&, M!ny!but-an .an8aat 0!!/ta$ian aa. bagi -!"idu0an .a/ya$a-at

  II Rin23aan Ma0eri

  Ma-"u- "idu0 t!$di$i ata/ .anu/ia% "!;an% dan tu.bu"an&

  H!;an dan tu.bu"an .!$u0a-an -!butu"an 0o-o- .anu/ia&

  H!;an yang .uai ang-a -!b!$adaannya di tana" ai$ Indon!/ia ini%

  anta$a ain "a$i.au Su.at$a% .a

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  30/49

  Hutan -on/!$7a/i adaa" -a;a/an "utan d!ngan

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  31/49

  III S-al La0ihan

  A Pilihlah ;a4a6an

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  32/49

  4&

  Da$i ga.ba$ di ata/ yang t!$.a/u- tu.bu"an dan "!;an ang-a adaa" no.o$

  & & & &

  a& ' dan 5

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  33/49

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  34/49

  %A% V

  SUHU, SI'AT HANTARAN DAN KEGUNAAN %ENDA

  I K-./e0eni

  A& Standa$ Ko.0!t!n/i

  3& M!.a"a.i /aing "ubungan anta$a /u"u% /i8at "anta$an dan -!gunaan

  b!nda

  :& Ko.0!t!n/i Da/a$

  3&' M!.banding-an /i8at -!.a.0uan .!ng"anta$-an 0ana/ da$i

  b!$bagai b!nda

  3&, M!n1!a/-an aa/an 0!.ii"an b!nda daa. -!"idu0an /!"a$i6"a$i

  b!$da/a$-an -!.a.0uan .!ng"anta$-an 0ana/

  =& Indi-ato$

  3&'&' M!.b!da-an a$ti -ondu-to$ dan i/oato$

  3&'&, M!a-u-an 0!$

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  35/49

  yang di.a/u--an daa. g!a/ b!$i/i ai$ 0ana/ t!$a/a "angat

  .!/-i0un tida- t!$

  Kondu-to$ 0ana/ adaa" ba"an yang da0at .!ng"anta$-an 0ana/&

  =onto"nya% au.iniu. dan b!/i&

  I/oato$ 0ana/ adaa" ba"an yang tida- da0at .!ng"anta$-an 0ana/&

  =onto"nya% -ayu dan 0a/ti-&

  K!gunaan b!nda yang b!$/i8at .!ng"anta$-an 0ana/ atau -ondu-to$%

  yaitu untu- .!.ana/-an% .!.a/a-% dan .!ny!t$i-a& Untu-

  .!.uda"-an 0!.a-aian% b!nda6b!nda yang b!$/i8at -ondu-to$ dib!$i

  ba"an i/oato$&

  S!tia0 ba"an .!.ii-i /i8at6/i8at yang b!$b!da& :!nda dibuat da$i

  ba"an yang t!0at aga$ /!/uai d!ngan 0!.an8aatannya&

  '& Si8at6/i8at ba"an -a$!t adaa"9

  a& !a/ti/%

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  36/49

  b& t!.bu/ 0andang (t$an/0a$an)%

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  37/49

  III S-al La0ihan

  A Pilihlah ;a4a6an

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  38/49

  a& /!ng

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  39/49

  + a4a6 /er0an

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  40/49

  %A% VI

  PERU%AHAN %ENDA

  I K-./e0eni

  A& Standa$ Ko.0!t!n/i

  4& M!.a"a.i 8a-to$ 0!ny!bab 0!$uba"an b!nda

  :& Ko.0!t!n/i Da/a$

  4&' M!n1!a/-an 8a-to$68a-to$ 0!ny!bab 0!$uba"an b!nda (0!a0u-an%

  0!$-a$atan% 0!.bu/u-an) .!aui 0!nga.atan

  4&, M!ngid!nti8i-a/i 8a-to$68a-to$ yang .!n!ntu-an 0!.ii"an

  b!nda2ba"an untu- tu1uan t!$t!ntu (-a$!t% oga.% -ayu% 0a/ti-) daa.

  -!"idu0an /!"a$i6"a$i

  =& Indi-ato$

  4&'&' M!n1!a/-an 0!ny!bab 0!$uba"an b!nda

  4&'&, M!n1!a/-an 0!$uba"an b!$bagai b!nda

  4&,&' M!nd!/-$i0/i-an /i8at6/i8at ba"an yang diguna-an untu- .!.buat

  b!nda daa. -!"idu0an /!"a$i6"a$i

  4&,&, M!n1!a/-an aa/an 0!nggunaan ba"an6ba"an daa. -!"idu0an

  /!"a$i6"a$i

  II Rin23aan Ma0eri

  :!nda da0at .!ngaa.i 0!$uba"an dia-ibat-an 8a-to$ 0!a0u-an%

  0!$-a$atan% dan 0!.bu/u-an&

  '& P!a0u-an adaa" 0$o/!/ 0!ng"an

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  41/49

  ,& P!$-a$atan adaa" 0!$uba"an 0ada b!nda yang t!$buat da$i b!/i a-ibat

  int!$a-/i d!ngan uda$a (o-/ig!n) dan ai$ 0ada ;a-tu yang a.a&

  K!$u/a-an 0ada oga. ain -a$!na uda$a (o-/ig!n) di/!but -o$o/i&

  =onto"nya% 0a-u b!$-a$at&

  5& P!.bu/u-an adaa" 0$o/!/ 0!$uba"an b!nda yang yang b!$a/a da$i

  .a-"u- "idu0 a-ibat ba-t!$i atau 1a.u$ /!"ingga .!n1adi $u/a- dan

  b!$bau& =onto"nya% bua"6bua"an yang .!.bu/u-&

  35

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  42/49

  ?i-a di0ana/-an% b!nda a-an .!.uai& ?i-a didingin-an b!nda a-an

  .!nyu/ut&

  Ca-to$68a-to$ yang .!.0!nga$u"i 0!$uba"an 0ada b!nda% yaitu /u"u%

  -!!.ba0an% ;a-tu% dan -u.an&

  III S-al La0ihan

  A %erilah 0an8a ilan2 (?) h7r7 a, 6, 5, a0a7 8 /a8a ;a4a6an

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  43/49

  ,& :!$i-ut ini yang bu-an 0!ny!bab 0!$uba"an 0ada b!nda & & & &

  a& 0!$-a$atan

  ?!$u- yang bai- untu- di.a-an adaa" & & & &

  a& A dan :

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  44/49

  a& .!ng"inda$i aat

  & Saa" /atu

  a& 0!.ana/an /!dang on

  b& 0!ndinginan $!nda" d& 0!ng!$ingan duu

  '*& :!nda yang da0at .!ngaa.i 0!a0u-an 1i-a t!$-!na ai$ t!$u/.!n!$u/

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  45/49

  5. ?!a/-an

 • 7/26/2019 Diktat Ipa Kls 6 Semester 1

  46/49

  KUN+I AWA%AN

  U;i K-./e0eni %a6 1

  A Pilihan Gan8a

  '&