Download - Soal Un kimia-2014-sicl4-m22

Transcript
Page 1: Soal Un kimia-2014-sicl4-m22

Diunduh da ri http://urip.word press.com

[email protected]

DOIC,UMEN NI,,GAR.AI lllfl ffitill flilfl ffi rIililil ilil ilil lfl

Kimin SMA/MA IPANama :

No Pesorla:

l. Perhatikan bebcrapa senyawa kovnlen bcrikut:(t). sic/4(2). co2(3). C2H2(4). H2S

(5). BC/3

Senyawa yang menyimpang dari aturan oktet adalah.... (Nomor atom: lI = l; C:6;Si:14; C(:17; $:16;13=5; O=16)

A. (l)B (2)c. (3)D. (4)E. (s)

2. Notasi unsur M dilambangkan scbagai berikut:

liwKonfigurasi elektron dan letak unsur M pada tabel periodik modern secara berturut-turutadalah ....

' Konfi gurasi Elel<tron'i :Golonsan,:: PeribdeA.B.,C.D.E.

lAr) 4s' 4p'[Ar] 4s2 3d2

[Ar] 4s2, +d2

[Kr] 5s2 5p2

[Kr'l 5s2 4dro

IVAIVBIVBIVAIIB

4

4

5

5

5

3. Iika atom aX dan 17Y berikatan, bentuk molekul dan sifat kepolaran yang terbentukidalah....

A. segiempat planar dan polarB. " linear dan polarC. tetrahedral dan non polarD. oktahedral dan non polarE. , linear dan non polar

U-7,C-2O1312011 QHak Clipta pacla I'usat Pcnilaian Pcndiclikm-BALITBANG-KDN4DIKBt.lD

Page 2: Soal Un kimia-2014-sicl4-m22

DOKUMEN NECNR

Diunduh da ri http://urip.word press.com

[email protected]

I tffi illilt tilil til tilltil lil illt ilil ilil

Kimin SMA/MA IPAPerhatikan gambar ilustrasi tcntang goya intra dan antnr molckul herikut ini!

@,@@,1,,/,@" (5)

(3)

Ikatan hidrogen ditunjukkan oleh nomor .. ,.A. (l)B. (2)c. (3)D. (4)E. (s)

Perhatikan tabel percobaan reaksi pcmbcntuikan gas COI dari Karbon dan Oksigen berikutinil

4,

5.

BerdasarkanA. 1

B. lc.3D.3E.4

tabel perbandingan massa C dan O dalam senyawa COz adalah ....

J

41

8

I

6. Tahap awal pembuatan asam nitrat di industri melibatkan reaksi antara NH3 dengan 02yang menghasilkan gas NO dan uap air. Persamaan reaksi adalah:

NH:(g) + oz(B) s00'c >No(g) + Hzo(g) (belum setara)

Jika diperlukan 16 gram gas 02 (Ar = 16) dan reaksi diukur pada 0 'C dan tekanan I atm(STP), maka volume gas NO yang dihasilkan adalah ....

A. 8,96 literB. 9,60literC. I 1,20 literD. I 1,90 literE. 17,90 liter

Karbit (kalsium karbida) adalah zat padatberwarna putih yang pada umumnya digunakanuntuk mengelas. Karbit dihasilkan dari pemanasan kalrsiun\oksida dan karbon dalam tanur

listrik dengan hasil samping gas karbon dioksida. L a " ) '.-Persamaan reaksi setara yang menggambarkan reaksi pembuatan karbit adalah ....

A. Ca(s) + C(s) + CaC2(s)

B. CaO(s) + 2C(s) -+ CaC2(s)

C. 2CaO(s) + 5C(s) -+ ZCaCz(s; + COz(B)

D. CaCz(s) + H2O(l) + CaH2(g) + COz(g)

E. CzHz(d + 2C(s) + Hz(g)

7.

rr-zc-2013t20t4 oHak Cipta pada Pusat Pcnilnim Pendidikan-BALITBnNC-KEMDlKBL.lt)

Page 3: Soal Un kimia-2014-sicl4-m22

Diunduh dari http://[email protected]

DOKUMEN NI]CN RN

Seorang siswa ingin rucnguji bebcrapn.ienis airFlasil yang didapat adalnh scbagni bcrikut:

I fiiltilltilrffi [l fflIilflilililt flil [It

Kimin SMA/MA IPAlimhnh yang tcrdnpat di sckitar sckolahnya.8.

9.

Pasangan air limbah yang tcrgolong non elcktrolit adalah ....A. (l) dan (2)B. (l) dan (a)C. (2) dan (5)D. (3) dan (s)E. (a) dan (5)

Gas HCI murni, 1,2 ml ditiupkan ke dalam 10 ml air sehingga seluruh gas larut dan tidakmerubah volume air. Tekanan gas semula 76 cml{g dan t = 27nC. Kalau tetapan gas idealadalah R: 0,08 L,atm/mol K, Iog 5 : 0,7, maka pl'l larutan I{C/ adalah ....

A. I

B. 1,30

c. 1,70D.2E. 2,30

10. Berikut ini adalah grafik perubahan harga pH pada titrasi larutan asam lemah dengan basakuat:

Daerah kurva yang merupakan larutan penyanggaterdapat pada nomor ....

14

12

11

10

Il,t-l7t^tblol4

PH32

1

A.B.C.D,E.

(l)(2)(3)(4)(5)

(l)(2)(3)(4)

Mcnyalal'idak McnyalnTidak Mcnyala

Menyala"l'idak Mc-nyala

Ada Celcmtrung gas

Ada Gclcmbung Oas'fidak Ada Gclcmburrg Gas

Ada Gclembung GasT'idak Ada flelernbuns Cas

cr= I

0<o<lct=0u<l

0<n<l

)

(3)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

votume NaoH ---->

u-zc-201312{\11 o'l {ak Clipta pacla Pusirt I'en i lnian Pcnd idi krrn-Bz\LITBz\NG-KIMDIKBt ID

Page 4: Soal Un kimia-2014-sicl4-m22

Diund uh dari http://urip.word press.com

[email protected]

DOKUMIJN NIiOARAI lriltililllfliltiltlllt]ililflilt [il llil

Kimin SMA/MA IPAI l. Berikut merupakan hebcrapa larutan pcnynnggn:

(1) NH3 dan NIIqC./(2) HCN dan NaCN(3) H2POa- dnn I'lPO,r2"(4) CH3COOI{ dnn CI'I:COONa(5) H2CO3 dan IICO:-

Komponen larutan penyangga dalam cairan luar scl pada mnkhluk hidup adalah ....A. (t)B' (2)c. (3)D. (4)E. (s)

12. Sebanyak 25 mL- CI'I3COOH 0,2 M dircaksikan dengan 25 mL NaOI-l 0,2 M sesuai denganreaksi: . jCH3COOFI(aq) + NaOIl(aq) -r CFITCOONa(aq) + II2O(/)Jika Ka CIITCOOFI = l0-5. Maka pl"l campuran yang terjadi adalah ....

A. 5-loglB. 7+loglC. 9+loglD. 13 -log2E. 13 + log 2

13. 100 mL NaOFI 1,8 M direaksikan dengan 100 mL CI{3COOH 1,8 M ke dalam larutan

diteteskan larutan encer MgC(,2 dan diakhiri kctika Mg(OH)z tepat jenuh (tepat akan

mengendap). Kalau Ka: l0-5 Ksp:9 x l0-r2, maka Mg'..1 saat tepat jenuh adalah ..,,

A. t0-rMB. 10-2M

c. 10-3M

D. 10-4M

E. 1O-sM

14. Berikut ini peristiwa kimia dalam kehidupan sehari-hari:(1) etilen glikol dapat ditambahkan ke dalam radiator mobil; dan(2) desalinasi air laut.Kedua contoh di atas berhubungan dengan sifat koligatif larutan secara berturut-turut ....

A. penumnan tekanan uap dan tekanan osmotikB. tekanan osmotik dan kenaikan titik didihC. kenaikkan titik didih dan penurunan titik bekuD. penurunan titik beku dan osmosis balik ')E. penurunan titik beku dan kenaikan titik didih Ll

tl-zc-201312014oHak Clipta pada Pusat Pcnilaiirn Pcndidikrrn-BAI.ITBANG-K[N4DIKBt.]t)

Page 5: Soal Un kimia-2014-sicl4-m22

Diund uh dari http://urip.word press.com

[email protected]

I)OKLJMI]N Nt'](]AI(Ar rilfi fr ltil fiil ilt ililil ilil illt ilil til

Kimin SMA/MA IPA15. Bcberapa contoh pcnerilpill) sil.t k.l.id scbngni hcrikut :

(l) Sorot lamltu nrobil pacla sant kabut,(2) Pcngcndapan dcbu pncla ccrobong asap.(3) Pernbturtan Ialcks clnri gctah karct,(4) Pernrrtihan grrll tcbrr.(5) Pcngobatan cliarc dcngan norit.

17.

Contoh pcncrapan silat koloicl dari clbk'l'yndall darr clcktrofloresis berturut-turut terdapatpada nomor ....

n. (l) dan (2)B. (l) dan (3)C, (2) dan (3)D. (3) dan (a)E. (a) dan (5)

Berikut bcbcrapa kcgunaan scnyawa bcnzcna:(1) bahan pcmbuat anilina;(2) pengarvet kayu;(3) bahan pcmbuatan scntir scpatu;(4) pengawct nrakanan; dan(5) bahan baku pcmbuatan pclcdak.Kegunaan dari nitrobcrlzcna adalah ..,.

A. (l) dan (2)B. (1) dan (3)C. (3) dan (a)D. (3) dan (5)E. (a) dan (5)

Berikut ini sifat-si1at senyawa organik dan anorganik:(1) Larutannya menghantarkan listrik.(2) Di alam ditemukan sebagai garam mineral.(3) Tidak stabil terhadap pemanasan.(4) Gas hasil pembakarannya mengeruhkan air kapur.(5) Umumnya mudah larut dalam air"

Pasangan i,ang menjadiA. (l) dan (3)B. (1) dan (s)C. (2) dan ()D. (2) dan (5)E. (3) dan (a)

ciri sifat senyawa organik adalah ..,.

18. Data hub tepat adalah

16.

" rl&.

a sfrruDungan oen a

,,,Jenis:,Kaibohidrat r*$trd.fr$ie*r"{*A. Galaktosa T dak terbentuk warna merah-ungu saat uji MolischB. Laktosa Diperoleh dari hidrolisis amilum densan bantuan enzimC. Glukosa Hasil tes Fehlins menshasilkan warna unsuD. Sukrosa Tidak menghasilkan Cu2O dengan pereaksi FehlineE. Arnilum Tidak teriadi perubahan warna saat bereaksi densan iodin

tr-zc-201312014 ol lak Clipta pacla [' usaL Pcni la ian Pcndid ikrrn-BALI'IBANG-I(EN4DIKB tID

Page 6: Soal Un kimia-2014-sicl4-m22

Diund uh da ri http://urip.word press.com

[email protected]

I)OKTJMEN NIIGARNIfiil fifiililfiilttilililrilililltil fiil

Kimia SMA/MA IPA19, Di antara rumus struktur bcrikut yang mcmpunyai titik didilr tcrtinggi adalah .,,.

.A.. CHr - CHr * CHz - CH3

B. CHr - CH * CH3I

CHr

CHr

c' cHg*J-.*.I

CHs

D. CH, * CH, * CH, - CHz - CH3

E. CH, - CHz - CH3

20. Perhatikan runlus strr"rktur scnyawa karbon berikut:HrC - CII2 - CI.t- CI 12- CI Il

I

OI"I

Nama IUPAC dari isomcr scnyawa tcrscbut adalah ....A. 3-pentanolB. 2-pentanolC. pentanalD. pentanonE. 2-metil-3-butanol

21. Rumus struktur senyawa hasil reaksi berikut iniCH: - CHz - CH: CH2 + HCl. -+ x

adalah ....A. CH: - CHz - CH - CH:

I

CIB. CH2CI - CHz - CHz - CHrC. CHz: CC( - CHz - CHrD. CHICI - CHz - CHz - CHzCIE. CH: _ CHZ _ CHCI _ CH|C!,

u-7c-201312014(;'l.lak (lipta pada Pusirt Pcnilaian Pondiclikan-BALIl'BANG'KIMDIKBIJL)

Page 7: Soal Un kimia-2014-sicl4-m22

Diund uh da ri http://urip.word press.com

[email protected]

DOKUMEN Nt]CAR I ffiil frililrilil iltilrililffi iltil tllttil

Kimin SMA/MA IPA22. Perhatikan rumlls struktur scnyawa polinrcr bcrikut!oo

-il ilL- c -(_Q-> c - o - cr 12- ct r,o-ln

Nama dan kegunaan dari polimcr tcrscbut adalah ....A. Dakron, scrat tckstilB. Nilon 66, tali plastikC. Bakclit. alat listrikD. Orlon, baju/kaos kakiE. Flexiglass, kaca jcndcla mobil

23. Diberikan tabel scnyawa katrbon Urc.rikut kcgunaannya:

No. ,Nama senyawa:;r:i(1) Alkohol AntiscrrtikQ\ Aseton Pcngawet Mayat(3) Asam Formiat Menggumpalkan I-ateks(4\ Formalin Scbacai bahan Bakar(5) Eter Aroma Buah Pir

Pasangan senyawa serta kegunaannya yang sesuai adalah .. ..A. (1) dan (2)B. (1) dan (3)C. (2) dan (3)D. (2) dan (s)E. (3) dan (a)

24. Suatu senyawa mempunyai rumus molekul C:HaO bereaksi dengan larutan perak nitratdalam amonia menghasilkan cermin perak. Gugus fungsi dari senyawa tersebut adalah ....

A. _C _llo

-C=OI

H

-oH

-o--C =O

I

OH

B.

C.

D.

E.

u-zc-2013/20t4 o)I.{ak Clipta pacla PLrsat Penilaian Pcnciiclikan-BALlTBnNG-KlMDIKBtlt)

Page 8: Soal Un kimia-2014-sicl4-m22

Diund uh da ri http://urip.word press.com

[email protected]

DOKUMEN N['GAI{A

25. Beberapa manfaat makronlolckul clalam tubuh bcrikut:(1) Cadangan cnergi(2) Sebagai pclinclung tubuh clari suhu rcndoh(3) Membangun dan mcmpcrbaiki.iaringnn tubuh(4) Mengetahui ikatan pcptida(5) Kontrol genetika

Manfaat protcin dalam tubuh adalah ,...A. (l) dan (2)B, (1) dan (3)C. (2) dan (3)D. (3) dan (a)E. (a) dan (5)

26. Satuan polimer yang dapat dibentuk dari monomer CI{z = CI-lz dan

B. [-CHz- CH=CI{-C=CH- ] nI

0

C. [- CH = CH -CH2- C=CH- ]nI

oD. [-cHz -CHz-cHz-? = cH-]n

o

l0I fiil rffitfl lfiil ilt rfiill til fl1il ilff ilil

Kimia SMA/MA IPn

CHz - C - CI-I3 adalah ....I

@

A. [-C]'I2- ?Il -CII2-f =ct'l- I n

cFr3 o

CH:I

E. [-CHz -CHz-CHz -C-]nI

@

11-zc-201312011n|f'ltrk

C)ipta pacla Pusirt Pcnilaian I'endidikrrn-BAl.ll'BANG'KDMDIKBLID

Page 9: Soal Un kimia-2014-sicl4-m22

Diund uh da ri http://urip.word press.com

[email protected]

I)oKI.JMI]N NI](;ARA

ilI ffiil ilffiliiltiilil iililll lillilill fft fiil

Kimin SMA/MA II'Aschnri-hnri:27. Berikut ini bcbcrapil pcrslnrliln rcnksi kirrril clalnm kclricluprn

(l ) C (s) + I-t20 (g) + {":O (g) r- I I: (l:)

(2) I't2o (t) -> II: (g) -, L g, (g)./.

(3) C6l lr2Or, (s) + 2Crl LOI I (ll) t 2COr (g)(4) C6l-lr2Oe (s) {- Or (g) -+ 6C02 19; r (it IsO (g)

(5) C8t-trs (g) r- tZ ] <:, (g) + 8c02 (g) + 9t rr(l (e)I

Pasangan persarnaan rcaksi cncloterrn tcrjlcli ;racla nonror ....A. (1) dan (2)B, (l ) dan (3)C. (2) dan (3)D. (2) dan (a)E. (a) dan (s)

28. Perhatikan diagrarn cntalpi bcrikut!

NO(g)-r- lO:(e)0

-55,07

-88,25

IEntalpi reaksi - Nz(g) + Oz(g) -+ NO(g) +,)

A. *gs,is k.r

B. -55,07 kJc. -33,1 8 kJ

D. +33,1 8 I(.IE. +88,25 kJ

(g) adalah .,..

29. Berikut ini tabel hasil percobaan reaksi logam X dengan HCC, 1M:

No 'SuhufC) Volume Ht(mL) Waktu 0etik)I2

3

292929

2

6

18

4

t236

Laju reaksi pernbentukan gas H2 pada suhu tersebut adalahA. 0,4 rnl- det -lB. 0,5 rnl. det -lC. 1,0 rnl det -lD. 2,0 mL det -r

E. 3,0 mL det -r

1o,2"

Noz(g)

oz(g)

tr-7,c-2013/2011 ' lllk ('iptr prrtlrt I)ustrt Pcnilailn I)r:ndidikarr-BALII IInNC-KIlN4l)lKIltlD

Page 10: Soal Un kimia-2014-sicl4-m22

t)()KtJM8N NItCAt(n

Diund uh da ri http://urip.word press.com

[email protected]

Kirnin SMA/MA IPA30. Rcaksikcsctimbangnn:

2l'1zs (g) + 3 oz (s) d z tho (g) r-2 S(h (g)

Jika tekanan diperbesar, pcrnyatnnn yang tcpat4dalah ....n. bcrgescr ke kannn, gas SOl hcrtamhnhB. lrcrgcscr ke kanan, gas SO2 berkurangC. bergeser ke lcflnan. gas II2O l:crkurangD. bergcscr kc kiri, gas II2S bcrtantbahI1. bcrgcscr kc kiri. gas O2 hcrtamblh

3l. Perhatikan gambar rcaksi caco3 dcngan larutan l0 mL, FICf, bcrikut!(2) (l)

t=27'C t=27'C r =30'C t=2TC: t =30C

Laju reaksi yang hanya dipcngaruhi olch suhu reaksi adalah ....A. (1) terhadap (2)B. (2) terhadap (3)C. (3) terhadap (4)D. (3) tcrhadap (5)E. (4) terhadap (5)

32. Pada reaksi kesetimbangan PCl3 (g) + Clz(g) - PCl.s G) diperoleh data sebagai berikut:

Keadaan zat IPC/:I (M) tClrl (M) tPCl.I (M)Setimbang -1 J

Jika tekanan total pada reaksi tersebut adalah 7 atm, harga Kp dari reaksi tersebutadalah....

A.

B.

ilffi ffiilt il|il fl lilililffi ilIil illl flilt2

1

9

1

6

IJ

1

3

C.

D.E.

u-zc-201312014 n'l'lak Clipta pacla Pusat Pcnilaian i'}endidikan-tsAI-ITBANG-KIINIDIKBtIt)

Page 11: Soal Un kimia-2014-sicl4-m22

DOKUMEN NTJCAI{A

Diund uh da ri http://urip.word press.com

[email protected]

r fiilt tfltilr rffi ilr rfitilrililIil ffi fiil

Kimin SMA/MA IPA33. Pada reaksi bcrikut;

Br2 + 2NaOII *r Na[]r t NallrO + I Iz0Zal yang mcngalami rcaksi clisproposionusi (autorcdoks) bcrikut perubahnn bilnnganoksidasinya adalalr .,,.

A. bromin clnri *l nrcnitdi *2 dnn 0B. brornin dnri 0 nrcniadi *l darr .+l

C. bromin dari 0 mcnjadi*2 dan +lD. natrium clari +l rneniadi -l clan 0E. oksigcrr clari *2 nrcnjadi *3 dan *l

34. Perhatikan potensial clcktrodc stnnclar bcrikut!

l3

Cr3* (aq) + 3c + Cr (s)

Ag* (aq) + e -+ Ag (s)

Al,3* (aq) + 3c -+ A/ (s)

Zn2* (aq) + 2c -+ Zn (s)

E'= *0,71 VoltEo = +0,80 VoltBo = -1,66 Volt[]n = -0,74 Volt

Notasi sel yang dapat berlangsung spontan adalah .,..A. Xgltl,go llcr3nlcrB. AglAg'llzn2nu.nC, crlcr3'llA(.3*lA(D. znlznz*llA(1'lA(.E, Znlznz*llAg'lAg

35. Dalam elektrolis larutan LSO+ dcngan clcktroda inert dihasilkan 448 ml gas di anoda (STP)dan2,56 gram endapan logam L di katoda. Ar [. adalah ....

A. 32,0B. 63,5c. 64,0D, 65,0E. 127,0

36. Cara yang paling tepat dilakukan untuk melindungi hiasan rumah yang terbuat dari besidari peristiwa-peristiwa korosi adalah ,...

A. dilapisi dengan perakB. dilapisi dengan aluminiumC. proteksi katodikD. dilumuri dengan oliE. dilapisi dengan seng

rI-zc-201312014 ott-lak Clipta pacla Pusat [)cniltiian Pendiclikiin-BALITBANG-KEMDIKBI]L)

Page 12: Soal Un kimia-2014-sicl4-m22

Diund uh dari http://urip.word press.com

[email protected]

DOKUMIJN NIICAITA

37. Sifat-silat srratu scnyawa sebagai herikut:

Contoh scnyawa yang mcmiliki sifat tersebut adalah . .,.A. CrSOaB, BaSO+

C. MgSOrD. KzCO:E. NaC/

Berikut ini sifat-sifat unsur:(1) Paramagnetik(2) Senyawanya berwarna(3) Mcmancarkan sinar gamma(4) Dapat mcmancarkan partikcl alla

Sifat radioaktif adalah ....A. (1) dan (2)B. (l) dan (3)C. (2) dan (3)D. (2) dan (a)E. (3) dan (a)

Suatu unsur dapat dibuat dari reaksi:2 Ca{POq)z (s) + 6 SiO2 (s) + l0 C

Reaksi ini dilakukan pada suhu 1500pembuatan unsur tersebut adalah ....

A. GoldschmidtB. DeaconC. WohlerD. FraschE. Down

--- 6 CaSiO: (s) + 10 CO (g) + Pq (g)

oC dipanaskan dengan kokas dan pasir. Nama proses

l4I lffi ililriltflflt lfililllil flil illl llil

Kimin SMA/MA IPA

38.

39.

tNo tsif,it,sifnt Scflviiiir j*,ii ti:,1i,:rii.|i,:.:ii',i i:iiit,(1)(2)(3)(4)

Senyawanya benvarnnParamagnctikMcmhcntuk ion komplcksUnsur penyusunnya merni liki tingkat oksidasi lcbih dari sntu

l.r-zc-2013/21)14oHak Clipta pacla Pusat Pcniliiian Pendidikan-B.,\LI'fBnNG-KIIMDIKBtlt)

Page 13: Soal Un kimia-2014-sicl4-m22

Diund uh dari http://urip.word press.com

[email protected]

DOKUMtiN Nli(lAtr^

l5I flll rililil fiil til Ifiililfr ililr flt iil

Kinrit SMA/MA IPA40. Berikut scnyaw& yang mcngandrrn6r unslrr gororrgln lu\ tlln llz\:

(1) Nal-lCOr(2) Na2BaOT(3) CaSOa(4) SrSOa(5) MgSOI(6) KrOr

Senyawa yang digunakan untuk pengcn':barrg clnn pcngcnrpal bnhnn nrrknnnn aclalnh ,,..n. (l) dan (2)R. (2) dan (3)C. (3) dan (a)D. (a) dan (5)E. (5) dan (6)

tt -7-(' -20131201 I ttl Iak Clipta pada Pusirt l).inilaian I)cntlitlikan-llz\t.l'l[]ANC-l(ll\,fDII(B{ It)