Download - PRESENTASI ALQUR’AN HADIST

Transcript

1. 2. 3. 4.

Nama kelompok: Annisaul Muflihah Endang Sri Hutami.H Irqima Azzah. Nira Niswatun Q.

SURAH AL-HIJR AYAT 94-96 TERJEMAH AYAT 94:Maka sampaikanlah (Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. TAFSIR AYAT 94:Maka siarkanlah agama allah dengan terangterangan dan tantangilah orang-orang musyrik itu serta janganlah engkau memperdulikan apa yang mereka katakan dan jangan lagi engkau takut kepada mereka,karena allah akan memelihara engkau dari gangguan mereka.

TERJEMAH AYAT 95:Sesungguhnya kami memelihara engkau (Muhammad) dari (kejahatan) orang yang memperolokkan (engkau). TAFSIR AYAT 95:Bahwasanya kami memelihara engkau dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olokkan alquran. Mereka semua yang mengolok-olokkan Muhammad dan Al-quran secara sangat keji,telah dimusnahkan oleh Allah.Mereka itu terdiri dari 5 orang tokoh-tokoh Quraisy,yaitu: Al-wali Ibn Mughirah,Al-ash Ibn wa-il,Adi Ibn Qoish,Aswad ibn Abdi Mutholib,dan Aswad Ibn Abdu Yaghuts. Mereka semua mati dengan sebab-sebab yang kecil.

TERJEMAH AYAT 96:(Yaitu) orang yang menganggap adanya Tuhan selain ALLAH; mereka kelak akan mengetahui (akibatnya). TAFSIR AYAT 96:Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka ketika adzab menimpa mereka,yaitu pada hari Allah memberi pembalasan kepada segenap manusia terhadap amalan-amalan mereka.

ASBABUN NUZUL : Diriwayatkan oleh Abu Ubaidah bahwa Abdullah bin Masud berkata, dahulunya pada permulaan lahirnya islam, Rasulullah melakukan dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi sampai turunlah ayat ini, maka keluarlah beliau dari cara bersembunyi dan berdakwah agama Allah dengan terangterangan sesuai dengan perintah Allah tersebut dalam ayat di atas.

KESIMPULAN: Dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan Muhammad supaya mempertakutkan orang-orang musyrik dari akibat perbuatan mereka. Kemudian Allah memerintahkan Muhammad, supaya mengembangkan syariat-syariat-NYA dengan secara terang-terangan, jangan memperhatikan caci maki orang-orang musyrik. Dan sebagai penawar dalam menghadapi segala kesulitan,ialah tasbih, tahmid, dan memperbanyak taat kepada Allah. Sumber:tafsir alquranul majid, juz 14, surah 15 alhijr,halaman 2127-2128.

SURAH AN-NAHL AYAT 125

TERJEMAHAN AYAT 125: Serulah (manusia) ke jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu, Dialah Yang Mahatahu tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah Yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS an-Nahl [16]: 125).

Pendapat Para Ahli Tafsir: 1. Tafsir al-Jallayn Serulah (manusia, wahai Muhammad) ke jalan Rabb-mu (agama-Nya) dengan hikmah (dengan al-Quran) dan nasihat yang baik (nasihat-nasihat atau perkataan yang halus) dan debatlah mereka dengan debat terbaik (debat yang terbaik seperti menyeru manusia kepada Allah dengan ayat-ayatNya dan menyeru manusia kepada hujah). Sesungguhnya Rabb-mu, Dialah Yang Mahatahu, yakni Mahatahu tentang siapa yang sesat dari jalan-Nya, dan Dia Mahatahu atas orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hal ini terjadi sebelum ada perintah berperang. Ketika Hamzah dicincang dan meninggal dunia pada Perang Uhud turunlah ayat berikutnya.

Asbabun nuzul surat An-Nahl (16): 125: Ayat ini diturunkan di Makkah saat Nabi saw. diperintahkan untuk bersikap damai kepada kaum Quraisy. Beliau diperintahkan untuk menyeru pada agama Allah dengan lembut (talathuf), layyin, tidak bersikap kasar (mukhsanah), dan tidak menggunakan kekerasan (tanf). Demikian pula kaum Muslim; hingga Hari Kiamat dinasihatkan dengan hal tersebut. Ayat ini bersifat muhkam dalam kaitannya dengan orang-orang durhaka dan telah di-manskh oleh ayat perang berkaitan dengan kaum kafir. Ada pula yang mengatakan bahwa bila terhadap orang kafir dapat dilakukan cara tersebut, serta terdapat harapan mereka untuk beriman tanpa peperangan, maka ayat tersebut dalam keadaan demikian bersifat muhkam. Wallhu alam.

SURAH ASY-SYUARA AYAT 214-216: TERJEMAHAN AYAT 214:Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat.

TAFSIR AYAT 214: Dan terangkanlah Ya Mumammad kepada keluargamu yang dekat tentang segala adzab Allah yang akan ditimpakan atas segala mereka, yang mengingkari Allah dan memperserikatkan-Nya. Hadist ini memberi pengertian bahwa bangsa dan keturunan,tidak dapat member sesuatu manfaat dalam menghadapi hari akhirat.

TERJEMAHAN AYAT 215:Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu.

TAFSIR AYAT 215: dan rendahkanlah diri engkau terhadap orang-orang yang beriman yang telah mengikuti engkau karena yang demikian itu lebih dapat menarik hati mereka dan cinta kasih mereka kepada engkau.

TERJEMAHAN AYAT 216:Kemudian, jika mereka mendurhakaimu,maka katakanlah (Muhammad), Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. TAFSIR AYAT 216: jika kerabat engkau dan keluarga engkau tidak mau menuruti engkau ya muhamad, maka katakanlah kepada mereka : aku ini sama sekali terlepas dari kedurhakaanmu yang telah di ancam oleh al-quran dan kelak kamu akan di beri pembalasan terhadap dosadosamu pada hari akhirat nanti.

ASBABUN-NUZUL:Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abu huroiroh berkata; Ketika ayat ini turun, Rasulullah memanggil orang-orang quraisy berkumpul di Shafa. Ada diantara mereka yang datang sendiri dan adapula yang mengirimkan wakilnya. Sesudah mereka semua berkumpul beliau pun berkhotbah; Wahai golongan Quraisy,lepaskanlah dirimu dari adzab neraka, Wahai Bani Kaab, lepaskanlah dirimu dari neraka, Wahai Bani Abdil mutholib,lepaskanlah dirimu dari neraka, Wahai Fatimah binti Muhammad, lepaskanlah dirimu dari neraka. Demi Allah, aku tidak dapat menolongmu dari adzab Allah, Aku hanya dapat menghubungimu selaku rahimku didunia ini saja.

TERIMA KASIHWASSALAMUALAKUM