Download - Faq Ed Sfr Harta Pr Sp

Transcript
 • 7/24/2019 Faq Ed Sfr Harta Pr Sp

  1/16

  MODUL/SUBMODUL/FUNGSI : Data Perjawatan

  PENGENALAN

  Modul ini digunakan oleh agensi pusat dan agensi pelaksana untuk memasukkan dan

  mengemaskini maklumat perjawatan yang merangkumi elemen klasifikasi perkhidmatan,kumpulan perkhidmatan, gred gaji, skim perkhidmatan, jawatan standard, aktiviti

  organisasi (BA), unit organisasi(BU) dan jawatan sebenar.

  Modul ini merupakan modul asas HRMIS, di mana maklumatnya digunakan oleh semua

  modul/submodul HRMIS.

  1.0 SEJARAH

  Modul ini dibangunkan bagi memasukkan data perjawatan organisasi ke dalam HRMIS

  sebelum Submodul Pembangunan Organisasi dilaksanakan.

  Pelaksanaan Modul Data Perjawatan HRMIS ini dikuatkuasakan melalui Surat Pekeliling

  Perkhidmatan Bil.6 Tahun 2008 bertarikh 7 Mac 2008.

  2.0 FUNGSI-FUNGSI PERANAN

  2.1 Selenggara Aktiviti Organisasi (BA) Organizational Development Specialist

  2.2 Selenggara Unit Organisasi (BU) Organizational Development Specialist

  2.3 Selenggara Jawatan Sebenar (AP) Manpower Analyst

  2.4 Mengeluarkan Laporan Perjawatan Report Administrator

  3.0 FAQ

  punca masalah, penyelesaian masalah/ aliran kerja / Kes

  3.1 Q1: Apa yang patut dilakukan sekiranya jawatan diwujudkan pada BU yang salah?

  A1: Security Admin. Level 1 boleh memindahkan jawatan (AP) tersebut menggunakan

  fungsi Pentadbiran Sistem seperti berikut:

  3.2 Q2: Bagaimana penetapan gred gaji min/max sesuatu perjawatan. Sebagai contoh AP:

  i) Pegawai Tadbir dan Diplomatik,Gred M41

  ii)Pegawai Tadbir dan Diplomatik,Gred M41/M44

  A2:

  i) Pegawai Tadbir dan Diplomatik,Gred M41

  Penyelesaian : menetepkan gred min=M41 dan gred max=M41

  ii) Pegawai Tadbir dan Diplomatik,Gred M41/M44

  Penyelesaian : menetepkan gred min=M41 dan gred max=M44

  3.3 Q3: Bagaimana penetapan gred gaji min/max sesuatu perjawatan gred TERBUKA?

  Sebagai contoh AP: TIMBALAN PENGARAH, GRED 54

  A3:Penyelesaian : menetepkan gred min=Gred 54 dan gred max=Gred 54 pada AP

 • 7/24/2019 Faq Ed Sfr Harta Pr Sp

  2/16

  tersebut

  3.4 Q4: Bagaimana MANSUH Aktiviti Organisasi (BA) / Unit Organisasi (BU)?

  A4: Menu data perjawatan -> selenggara BA/BU -> kemaskini BA/BU -> Kemaskini Status

  BA/BU -> tambah -> tambah status MANSUH -> hantar

  4.0 TIPS PENGGUNAAN

  4.1 Apabila agensi menerima waran perjawatan baru, pastikan BA/BU diwujudkan di dalam

  HRMIS terlebih dahulu agar Agensi Pusat boleh mendaftarkan waran tersebut di dalam

  HRMIS. Setelah itu, barulah agensi boleh mewujudkan jawatan sebenar berdasarkan

  waran.

  4.2 Sebelum memansuhkan sesuatu jawatan sebenar, CO di jawatan tersebut perlu

  diputuskan sandangan terlebih dahulu.

  4.3

  5.0 PERKAITAN SUBMODUL/FUNGSI

  5.1 Semua modul/submodul HRMIS

  6.0 PEKELILING BERKAITAN

  6.1 Pekeliling Perkhidmatan Bil.12 Tahun 2005

  6.2 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.6 Tahun 2008

  7.0 LINK BERKAITAN

  7.1 SPP Bil.6/2008

  http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/06/spp062008.pdf

  7.2 Nota Taklimat Modul Data Perjawatan

  http://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mjawatan/Nota%20Taklimat%20Modul%20Data%20Perja

  watan.pdf

  7.3 Buku Panduan Latihan Modul Data Perjawatan

  http://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mjawatan/Buku%20Panduan%20Latihan%20-

  %20Modul%20Data%20Perjawatan.pdf

  8.0 RUJUKAN

  Rujuk Link Berkaitan

  9.0 IMEJ/GAMBARAJAH/CARTA ALIR YANG BERKAITAN

  http://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/06/spp062008.pdfhttp://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/06/spp062008.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mjawatan/Nota%20Taklimat%20Modul%20Data%20Perjawatan.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mjawatan/Nota%20Taklimat%20Modul%20Data%20Perjawatan.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mjawatan/Nota%20Taklimat%20Modul%20Data%20Perjawatan.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mjawatan/Buku%20Panduan%20Latihan%20-%20Modul%20Data%20Perjawatan.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mjawatan/Buku%20Panduan%20Latihan%20-%20Modul%20Data%20Perjawatan.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mjawatan/Buku%20Panduan%20Latihan%20-%20Modul%20Data%20Perjawatan.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mjawatan/Buku%20Panduan%20Latihan%20-%20Modul%20Data%20Perjawatan.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mjawatan/Buku%20Panduan%20Latihan%20-%20Modul%20Data%20Perjawatan.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mjawatan/Nota%20Taklimat%20Modul%20Data%20Perjawatan.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mjawatan/Nota%20Taklimat%20Modul%20Data%20Perjawatan.pdfhttp://www.jpa.gov.my/docs/spp/2008/06/spp062008.pdf
 • 7/24/2019 Faq Ed Sfr Harta Pr Sp

  3/16

  Tarikh akhir kemaskini: 1/11/11

 • 7/24/2019 Faq Ed Sfr Harta Pr Sp

  4/16

  MODUL/SUBMODUL/FUNGSI :

  PERANCANGAN SUMBER

  MANUSIA JANGKA PANJANG

  (SFR-LTMP)PENGENALAN

  Submodul ini digunakan untuk menentukan keperluan jangka panjang sumber manusia

  dapat diuruskan secara sistematik agar memenuhi matlamat dan strategi jangka panjang

  organisasi tersebut.

  1.0 SEJARAH

  Submodul ini merupakan salah satu daripada submodul di bawah Modul Formulasi dan

  Penilaian Strategi (SFR). Fungsi-fungsi di bawah modul ini merupakan antara elemen-

  elemen bagi pembentukan strategi organisasi di mana konsentrasi diberi kepada cabaran

  pengurusan sumber manusia di dalam memenuhi strategi organisasi.

  Submodul SFR-LTMP ini menyediakan satu tooluntuk menilai keperluan sumber manusia

  bagi memastikan jumlah tenaga kerja yang diperlukan dengan kemahiran yang

  diperlukan adalah sedia ada apabila diperlukan di dalam Perkhidmatan Awam Malaysia.

  Dengan kata lain, submodul ini membantu agensi mencari the right person for the right

  job at the right place and at the right time.

  2.0 FUNGSI-FUNGSI PERANAN

  2.1 Analisis Untuk Rancangan Sumber

  Manusia

  Perancang Sumber Manusia Jangka Panjang

  (Agensi)2.2 Membina Sumber Manusia Jangka

  Panjang

  Perancang Sumber Manusia Jangka Panjang

  (Agensi)

  2.3 Penyebaran Perancangan Sumber

  Manusia Jangka Panjang

  Perancang Sumber Manusia Jangka Panjang

  (Agensi)

  2.4 Membina Laporan Pemantauan Perancang Sumber Manusia Jangka Panjang

  (Agensi)

  2.5 Papar Status Perancangan Sumber

  Manusia Jangka Panjang

  Perancang Sumber Manusia Jangka Panjang

  (Agensi)

  2.6 Semak dan Luluskan Perancangan Sumber

  Manusia Jangka Panjang

  Pelulus Perancangan Sumber Manusia

  Jangka Panjang (Agensi)

  2.7 Semak Laporan Pemantauan Pelulus Perancangan Sumber Manusia

  Jangka Panjang (Agensi)

  2.8 Papar Status Perancangan Sumber

  Manusia Jangka Panjang

  Pelulus Perancangan Sumber Manusia

  Jangka Panjang (Agensi)

  2.9 Luluskan Perancangan Sumber Manusia

  Jangka Panjang

  Pelulus Perancangan Sumber Manusia

  Jangka Panjang (Kementerian)

  2.10 Papar Status Perancangan Sumber Pelulus Perancangan Sumber Manusia

 • 7/24/2019 Faq Ed Sfr Harta Pr Sp

  5/16

  Manusia Jangka Panjang Jangka Panjang (Kementerian)

  3.0 FAQpunca masalah, penyelesaian masalah/ aliran kerja / Kes

  3.1 Q1: Apakah faedah-faedah yang diperolehi apabila menggunakan Submodul SFR-LTMP?

  A1:

  1) Mudah digunakan. Maklumat yang sedia ada mudah dicapai;2) Proses pemantauan dapat dijalankan secara teratur;

  3) Memaksimumkan integrasi perlaksanaan antara modul;

  4) Memaksimumkan penggunaan sistem dalam setiap aktiviti.

  3.2 Q2: Siapakah pemilik submodul SFR-LTMP dan apakah peranannya?

  A2: Pemilik submodul SFR-LTMP ialah Bahagian Perancangan Penyelidikan Dan Korporat

  (BPPk) Jabatan Perkhidmatan Awam yang berperanan sebagai Pakar dan Pelulus LTMP

  Agensi Pusat

  3.3 Q3: Apakah maksud penawaran dan permintaan di dalam Submodul SFR-LTMP ini?

  A3: Penawaran merujuk kepada pengisian di dalam HRMIS. Permintaan pula merujuk

  kepada perjawatan di dalam HRMIS.

  3.4 Q4 : Adakah penggunaan submodul SFR-LTMP ini merupakan satu cara untuk agensi

  membuat penstrukturan semula organisasi (re-organization) atau memohon

  perjawatan?

  A4 : Tidak, submodul ini hanyalah merupakan satu toolyang disediakan di dalam HRMIS

  untuk membuat perancangan sumber manusia jangka panjang di agensi.

  Permohonan untuk re-orgatau pengukuhan perjawatan adalah melalui proses sedia ada

  dengan Bahagian Pembangunan Organisasi, JPA.

  4.0 TIPS PENGGUNAAN

  4.1 Penggunaan submodul ini akan lebih efektif apabila digunakan bersama dengan Sistem

  Maklumat Eksekutif (EIS). EIS akan mengeluarkan laporan yang lebih terperinci agar

  maklumat tersebut dapat dijadikan input ke dalam submodul SFR-LTMP.

  4.2 Data perjawatan dan profil perkhidmatan CO perlulah lengkap dan dikemaskini bagi

  memastikan hasil analisis yang dibuat adalah tepat.

  4.3 Proses analisis untuk perancangan sumber manusia jangka panjang adalah fleksibel dan

  boleh menggunakan sebarang model.

  5.0 PERKAITAN SUBMODUL/FUNGSI

  5.1 Modul Data Perjawatan (ED)

  5.2 Submodul Pembangunan Organisasi (OD)5.3 Modul Penamatan Perkhidmatan (SEP)

  5.4 Submodul Profil Perkhidmatan (SP)

  6.0 PEKELILING BERKAITAN

  6.1 Pekeliling Perkhidmatan Bil.12 Tahun 2005

  7.0 LINK BERKAITAN

 • 7/24/2019 Faq Ed Sfr Harta Pr Sp

  6/16

  7.1 Nota Taklimat Submodul SFR-LTMP

  http://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mformulasi/nota_submodul_LTMP.pdf

  7.2 Buku Panduan Latihan Submodul SFR-LTMP

  http://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mformulasi/buku_panduan_SFR_LTMP.pdf

  8.0 RUJUKAN

  Rujuk Link Berkaitan

  9.0 IMEJ/GAMBARAJAH/CARTA ALIR YANG BERKAITAN

  Rujuk kepada nota taklimat

  Tarikh last update : 2/11/11

  http://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mformulasi/nota_submodul_LTMP.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mformulasi/nota_submodul_LTMP.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mformulasi/buku_panduan_SFR_LTMP.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mformulasi/buku_panduan_SFR_LTMP.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mformulasi/buku_panduan_SFR_LTMP.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/mformulasi/nota_submodul_LTMP.pdf
 • 7/24/2019 Faq Ed Sfr Harta Pr Sp

  7/16

  MODUL/SUBMODUL/FUNGSI : PROFIL PERKHIDMATAN (SP)

  PENGENALAN

  Submodul Profil Perkhidmatan membolehkan pengguna merekodkan dan menyelenggara

  maklumat berkaitan dengan lantikan dan penggajian seseorang Pemilik Kompetensi

  dalam perkhidmatan Kerajaan.

  Modul ini merupakan modul asas HRMIS, di mana maklumatnya digunakan oleh semua

  modul/submodul HRMIS.

  1.0 SEJARAH

  Submodul Profil Perkhidmatan adalah submodul yang disediakan dalam HRMIS bagi

  memudahkan penyelenggaraan data-data yang berkaitan dengan sandangan dan profil

  perkhidmatan kakitangan kerajaan sebelum penggunaan sepenuhnya Modul Perolehan(Resourcing) .

  2.0 FUNGSI-FUNGSI PERANAN

  2.1 Wujudkan Profil Perkhidmatan Baru Pentadbir Profil Perkhidmatan

  2.2 Kemas kini Profil Perkhidmatan Pentadbir Profil Perkhidmatan

  2.3 Kemas kini Profil Perkhidmatan Kesan

  Dari Perubahan

  Pentadbir Profil Perkhidmatan

  2.4 Paparan Profil Perkhidmatan Pemilik Kompetensi dan Pentadbir Profil

  Perkhidmatan

  2.5 Laporan Pentadbir Profil Perkhidmatan

  2.6 Penyelenggaraan Sandangan PemilikKompetensi

  Pentadbir Profil Perkhidmatan

  3.0 FAQpunca masalah, penyelesaian masalah/ aliran kerja / Kes

  3.1 Q1: Sewaktu selenggara profil perkhidmatan, tempoh percubaan pemilik kompetensi

  telah dikemaskini tetapi tidak dipaparkan dalam profil perkhidmatan

  A1: Paparan bagi perkara-perkara profil Perkhidmatan hanya memaparkan nama nilai

  yang aktif sahaja.

  3.2 Q2: Semasa membuat sandangan baru atau putus sandang, berlaku pertindihan tarikh

  sandangan terdahulu kerana jawatan yang disandang dahulu telah disandang oleh orang

  lain dalam lingkungan tarikh yang sama.

  A2:

  i) Pentadbir Sumber Manusia diminta menyemak Buku Perkhidmatan pemilik

  kompetensi(CO) yang terlibat dan pastikan maklumat tarikh yang betul untuk

  direkodkan.

 • 7/24/2019 Faq Ed Sfr Harta Pr Sp

  8/16

  ii) Apabila berlakunya pertindihan tarikh semasa melakukan aktiviti sandangan seseorang

  CO (sandangan baru atau putus sandang), agensi dipohon untuk menyemak maklumat

  sandangan CO yang bertindih itu. Sekiranya CO yang bertindih pada jawatan terdahlulu

  itu masih lagi di agensi yang sama, pentadbir sumber manusia di agensi masih boleh

  melakukan pengemaskinian tarikh seterusnya membolehkan sandangan baru atau putus

  sandang dapat dibuat.

  iii) Sekiranya CO yang bertindih di jawatan terdahulu itu melibatkan agensi lain, sila

  hantar capture skrin masalah yang berlaku untuk dibuat pengemaskinian tarikh

  sandangan kerana kes-kes ini memerlukan capaian cross-agency.

  4.0 TIPS PENGGUNAAN

  4.1 Pengemaskinian maklumat Profil Perkhidmatan harus dilakukan secara berterusan.

  4.2 Penentuan kelayakan seseorang pemilik kompetensi adalah berdasarkan kepada

  maklumat yang dimasukkan dalam Profil Perkhidmatan.

  4.3 Maklumat perkhidmatan dirujuk dari Buku Perkhidmatan atau fail peribadi

  5.0 PERKAITAN SUBMODUL/FUNGSI

  5.1 Semua modul/submodul HRMIS

  6.0 PEKELILING BERKAITAN

  6.1 Pekeliling Perkhidmatan Bil.12 Tahun 2005

  6.2 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.7 Tahun 2010

  7.0 LINK BERKAITAN

  7.1 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.7 Tahun 2010 dan Panduan Pelaksanaan Modul

  Pengurusan Rekod Peribadi

  http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp07/bil10/spp1007.pdf

  7.2 Nota Taklimat Submodul Profil Perkhidmatan

  http://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/smperkhidmatan/nota%20taklimat%20profil%20perkhid

  matan.pdf

  8.0 RUJUKAN

  Rujuk Link Berkaitan

  9.0 IMEJ/GAMBARAJAH/CARTA ALIR YANG BERKAITAN

  Rujuk kepada nota taklimat

  Tarikh last update : 2/11/11

  http://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp07/bil10/spp1007.pdfhttp://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp07/bil10/spp1007.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/smperkhidmatan/nota%20taklimat%20profil%20perkhidmatan.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/smperkhidmatan/nota%20taklimat%20profil%20perkhidmatan.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/smperkhidmatan/nota%20taklimat%20profil%20perkhidmatan.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/smperkhidmatan/nota%20taklimat%20profil%20perkhidmatan.pdfhttp://www.eghrmis.gov.my/docs/pdf/smperkhidmatan/nota%20taklimat%20profil%20perkhidmatan.pdfhttp://www.jpa.gov.my/pekeliling/spp07/bil10/spp1007.pdf
 • 7/24/2019 Faq Ed Sfr Harta Pr Sp

  9/16

  MODUL/SUBMODUL/FUNGSI : Pengurusan Rekod Peribadi

  PENGENALAN

  Modul ini menyimpan semua maklumat asas Pemilik Kompetensi seperti maklumat

  peribadi, keluarga, kemahiran bahasa, pencapaian akademik, lesen memandu, akaunbank, pengalaman bekerja sebelum menyertai perkhidmatan awam dan anugerah yang

  diterima. Modul ini juga menyimpan maklumat profil perkhidmatan dan perisytiharan

  harta.

  Tujuan Modul ini dibangunkan adalah untuk memastikan maklumat yang terdapat dalam

  rekod peribadi setiap Pemilik Kompetensi adalah tepat dan terkini. Ianya penting bagi

  mengoptimakan proses membuat keputusan yang berkaitan dengan seseorang Pemilik

  Kompetensi seperti pemilihan untuk kenaikan pangkat, pengagihan ganjaran dan urusan-

  urusan sumber manusia yang lain.

  1.0 SEJARAH

  Diperkenalkan dalam Teras 2Strategi Pelaksanaan Modul/Submodul HRMIS bersama

  Modul Data Perjawatan dan fungsi laporan.

  2.0 FUNGSI-FUNGSI / PERANAN

  2.1 Papar Rekod Peribadi / Pemilik Kompetensi

  2.3 Kemas kini Rekod Peribadi / Pemilik Kompetensi

  2.3 Pengesahan Rekod Peribadi / Pengesah Rekod

  2.4 Laporan Rekod Peribadi / Pengesah Rekod

  3.0 FAQPunca Masalah, Penyelesaian Masalah/ Aliran Kerja / Kes

  3.1 Kenapa tiada mod draf untuk fungsi pengemaskinian rekod peribadi?

  3.2 Kenapa saya tidak boleh masukkan maklumat 'Anak kandung'?

  Maklumat suami/isteri perlu dimasukkan dan disahkan terlebih dahulu. Selepas

  disahkan, maklumat 'Anak kandung' bolehlah dimasukkan.

  3.3 Kenapa status perkahwinan saya masih lagi Bujang walaupun telah berkahwin?

  Status perkahwinan akan berubah setelah Pemilik Kompetensi mengemaskini maklumat

  pasangan di TAB KELUARGA.

  3.4 Semasa Pengesah Rekod mengesahkan rekod peribadi/akaun CO keluar paparan"TIADA PENETAPAN ALIRAN KERJA PR006". Kenapa ianya berlaku?

  Aliran Kerja PR006 mestilah disetkan kepada kumpulan SG20 sebagai penerima bagi

  memaklumkan perubahan maklumat berkaitan gaji CO.

  3.5 Saya ingin masukkan maklumat Akademik tetapi semasa memilih Institusi, tiada

  dipaparkan dalam senarai pilihan Institusi. Apa yang perlu saya lakukan?

  Pemilik Kompetensi boleh menghantar email kepada pihak helpdesk JPA dengan

  memaklumkan dengan lengkap nama Institusi yang berkenaan.

 • 7/24/2019 Faq Ed Sfr Harta Pr Sp

  10/16

  3.6 Bolehkah anak /bapa angkat menggunakan eGL?

  Boleh jika mendapat Pengesahan/kelulusan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat.

  3.7 Apa itu Gemulah?

  Seorang yang meninggal semasa dalam perkhidmatan atau pesaraan dinamakan

  GEMULAH.

  4.0 TIPS PENGGUNAAN

  4.1

  4.2

  4.3

  5.0 PERKAITAN SUBMODUL/FUNGSI

  5.1 Semua modul/submodul dan fungsi HRMIS.

  6.0 PEKELILING BERKAITAN

  6.1 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12 Tahun 2005 - Pelaksanaan Sistem Maklumat Pengurusan

  Sumber Manusia

  6.2 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2007 - Pelaksanaan Modul Pengurusan

  Rekod Peribadi Aplikasi Hrmis

  7.0 LINK BERKAITAN

  7.1 http://www.eghrmis.gov.my/index.php/info-hrmis/dasar-pelaksanaan/pekeliling-

  perkhidmatan.html

  7.2 http://www.eghrmis.gov.my/index.php/info-hrmis/dasar-pelaksanaan/surat-

  pekeliling.html

  7.3 http://www.eghrmis.gov.my/index.php/modul-a-submodul/item/188-modul-

  pengurusan-rekod-peribadi-pr.html

  8.0 RUJUKAN9.0 IMEJ/GAMBARAJAH/CARTA ALIR YANG BERKAITAN

  Tarikh last update :

 • 7/24/2019 Faq Ed Sfr Harta Pr Sp

  11/16

  MODUL/SUBMODUL/FUNGSI : SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA

  PENGENALAN

  Fungsi ini adalah salah satu kemudahan yang disediakan di dalam modul Pengurusan

  Rekod Peribadi. Ia membolehkan pengguna melaksanakan fungsi-fungsi berikut:

  Maklumat Harta

  Maklumat Pendapatan Bulanan

  Maklumat Ansuran Bulanan

  Hantar Perisytiharan Harta

  Perisytiharan Syarikat / Perniagaan Persendirian

  Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Untuk Memohon dan Memiliki TanahKerajaan

  Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Untuk Memohon dan MemilikiSaham

  Pengesahan Perisytiharan Harta atau Syarikat/Perniagaan Persendirian Mengambil Maklum Perisytiharan Harta atau Syarikat/Perniagaan Persendirian

  Papar Status Perisytiharan Harta atau Syarikat/Perniagaan Persendirian

  Laporan Perisytiharan Harta

  Laporan Keseluruhan Perisytiharan Harta

  Carian CO Untuk Perisytiharan Harta

  Menyokong Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Untuk Memohon danMemiliki Tanah Kerajaan/Saham

  Meluluskan Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Untuk Memohon danMemiliki Tanah Kerajaan/Saham

  Papar Status Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Untuk Memohon dan

  Memiliki Tanah Kerajaan/Saham Laporan

  1.0 SEJARAH

  2.0 FUNGSI-FUNGSI /PERANAN /

  2.1 FUNGSI PERANAN

  Maklumat Harta Pemilik Kompetensi

  Tambah Maklumat Harta Pemilik KompetensiKemaskini Maklumat Harta Pemilik Kompetensi

  Hapus Maklumat Harta Pemilik Kompetensi

  Papar Maklumat Terdahulu Pemilik Kompetensi

  Papar Sumber Kewangan Pemilik Kompetensi

  Maklumat Pendapatan Bulanan Pemilik Kompetensi

 • 7/24/2019 Faq Ed Sfr Harta Pr Sp

  12/16

  Tambah Pendapatan Bulanan Pemilik Kompetensi

  Kemaskini Pendapatan Bulanan Pemilik Kompetensi

  Hapus Pendapatan Bulanan Pemilik Kompetensi

  Maklumat Ansuran Bulanan Pemilik Kompetensi

  Tambah Ansuran/Potongan Bulanan Pemilik KompetensiKemaskini Ansuran/Potongan

  Bulanan

  Pemilik Kompetensi

  Hapus Ansuran/Potongan Bulanan Pemilik Kompetensi

  Hantar Perisytiharan Harta Pemilik Kompetensi

  Papar Ansuran/Potongan Bulanan Pemilik Kompetensi

  Papar Pendapatan Bulanan Pemilik Kompetensi

  Papar Maklumat Keluarga Pemilik Kompetensi

  Perisytiharan Syarikat / PerniagaanPersendirian

  Pemilik Kompetensi

  Tambah MaklumatSyarikat/Perniagaan

  Pemilik Kompetensi

  Kemaskini MaklumatSyarikat/Perniagaan

  Pemilik Kompetensi

  Hapus Maklumat Syarikat/Perniagaan Pemilik Kompetensi

  Hantar Untuk Perisytiharan MaklumatSyarikat/Perniagaan

  Pemilik Kompetensi

  Permohonan Bagi MendapatkanKebenaran Untuk Memohon danMemiliki Tanah Kerajaan

  Pemilik Kompetensi

  Tambah Dan Hantar Kelulusan UntukPermohonan Tanah Kerajaan

  Pemilik Kompetensi

  Papar Maklumat Kelulusan UntukMemohon Tanah Kerajaan

  Pemilik Kompetensi

  Permohonan Bagi MendapatkanKebenaran Untuk Memohon danMemiliki Saham

  Pemilik Kompetensi

  Tambah Dan Hantar PermohonanSaham

  Pemilik Kompetensi

  Papar Status Kelulusan Untuk

  Permohonan Saham

  Pemilik Kompetensi

  Pengesahan Perisytiharan Harta atauSyarikat/Perniagaan Persendirian

  Urusetia Harta

  Pengesahan - Maklumat Harta Urusetia Harta

  Mengambil Maklum Perisytiharan Hartaatau Syarikat/Perniagaan Persendirian

  Pelulus Harta

  Mengambil Maklum/Melulus

 • 7/24/2019 Faq Ed Sfr Harta Pr Sp

  13/16

  Perisytiharan Harta

  Papar Status Perisytiharan Harta atauSyarikat/Perniagaan Persendirian

  Pemilik Kompetensi

  Laporan Perisytiharan Harta Urusetia Harta

  Pelulus Harta

  Laporan Keseluruhan PerisytiharanHarta

  Urusetia Harta Pusat

  Pentadbir Harta

  Carian CO Untuk Perisytiharan Harta

  Menyokong Permohonan BagiMendapatkan Kebenaran UntukMemohon dan Memiliki TanahKerajaan/Saham

  Penyokong Tanahatau Saham

  Meluluskan Permohonan Bagi

  Mendapatkan Kebenaran UntukMemohon dan Memiliki TanahKerajaan/Saham

  Pelulus Tanah atau

  Saham

  Papar Status Permohonan BagiMendapatkan Kebenaran UntukMemohon dan Memiliki TanahKerajaan/Saham

  Pemilik Kompetensi

  Laporan Urusetia Harta Pusat

  Pentadbir Harta

  Senarai Pemilik Kompetensi Yang

  Belum Mengisytiharkan HartaSenarai Pemilik Kompetensi Yang

  Telah Mengisytiharkan Harta

  Bilangan Pegawai Yang Telah DanBelum Mengisytiharkan Harta

  Bilangan Peratusan Anggota YangTelah Mengisytiharkan Harta

  Kedudukan Perisytiharan HartaMengikut Kategori Pegawai

  Bilangan Pegawai Yang

  Mengisytiharkan Harta KaliPertama Dan Tambahan

  Bilangan Pegawai YangMengisytiharkan Harta Tambahan

  2.3

  2.3

  3.0 FAQpunca masalah, penyelesaian masalah/ aliran kerja / Kes

 • 7/24/2019 Faq Ed Sfr Harta Pr Sp

  14/16

  3.1 Merujuk kepada para 2(b) (ii) dan (iii) Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2002 di manapenjawat awam perlu mengisytiharkan syer,saham,debentur,bon atau sekuriti lain, apa-apabentuk lesen atau permit perdagangan, perniagaan atau komersial, adakah ianya memerlukansebarang nilai minimum ke atas nilai harta yang berkenaan?

  3.2 Q: Apakah keadaan yang memerlukan penjawat awam mengisytiharkan harta?A:

  1) Dilantik ke dalam perkhidmatan awam2) Dikehendaki oleh kerajaan3) Memperolehi harta tambahan4) Melupuskan harta

  3.3 Q: Berapakah tempoh masa bagi penjawat awam untuk membuat perisytiharan harta berdasarkantarikh terakhir perisytiharan harta terdahulu?A: 5 Tahun

  3.4 Q: Adakah Proses Perisytiharan Harta melalui HRMIS dikira lengkap setelah Pemilik Kompetensi(CO) menghantar perisytiharan harta kepada Urus Setia?A: Tidak. Harta yang dihantar perlu disemak serta disahkan oleh Urus Setia Harta dan juga perludiambil maklum oleh Ketua Jabatan mengikut PP Bil. 3 Tahun 2002.

  4.0 TIPS PENGGUNAAN

  4.1 Pegawai perlu memastikan Maklumat Peribadi, Keluarga adalah lengkap4.2

  4.3

  5.0 PERKAITAN SUBMODUL/FUNGSI

  5.1 REKOD PERIBADI

  5.2 GAJI

  5.3 Profil Perkhidmatan

  6.0 PEKELILING BERKAITAN

  6.1 Peraturan 10, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2002

  Surat Edaran JPA bertarikh 28 November 2003 Kewajipan Mengisytiharkan Harta

  Oleh Pegawai Awam Di Bawah 10, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan

  Dan Tatatertib) 1993

  Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2008Pelaksanaan Modul

  Pengurusan Rekod PeribadiSubmodul Perisytiharan Harta

  Surat Edaran JPA bertarikh 29 Julai 2009 Pematuhan Kepada Arahan Di Perenggan

  8, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2002 Mengenai Pemilikan Dan

  Perisytiharan Harta Oleh Pegawai Awam

  Surat Edaran JPA bertarikh 29 Mac 2010Penetapan Harta Di Bawah SubPeraturan

  10(8) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993

  7.0 LINK BERKAITAN

  8.0 RUJUKAN

  9.0 IMEJ/GAMBARAJAH/CARTA ALIR YANG BERKAITAN

 • 7/24/2019 Faq Ed Sfr Harta Pr Sp

  15/16

 • 7/24/2019 Faq Ed Sfr Harta Pr Sp

  16/16

  Tarikh Akhir Kemaskini :