Download - 2015-05-03_senarai Peserta PTM S1-S3 2015_Sekolah

Transcript
 • 7/23/2019 2015-05-03_senarai Peserta PTM S1-S3 2015_Sekolah

  1/18

  SENARAI PESERTA KURSUS PROG

  TEMPAT : SEKOLAH SUKAN TU

  TARIKH : 10 hi

  BIL PPD NAMA SEKOLAH NO K/P

  5 !100 PASIR GUDANG !"A101# SK KONGKONG LAUT $402101$1$4

  $ !100 PASIR GUDANG !"A110% SK "ANDAR SERI ALAM $40#2201505$

  !100 PASIR GUDANG !"A10#% SK PASIR GUDANG 4 $$0$0%01$444

  # !100 PASIR GUDANG !"&100 S!K'&( FOON )E* 5 $$0$05015#1$

  + !100 PASIR GUDANG !"A10#5 SK SERI KOTA PUTERI $0+2+01$5$$

  #0 !100 PASIR GUDANG !"A10%+ SK PASIR GUDANG % #+1101105+04

  #1 !100 PASIR GUDANG !"&10%% S!K'&( PANDAN #002+05054

  #2 !100 PASIR GUDANG !"&100 S!K'&( FOON )E* 5 +02120150%$

  #% !100 PASIR GUDANG !"A10#5 SK SERI KOTA PUTERI $0+15015415

  #4 !100 PASIR GUDANG !EA10+% SMK TAMAN NUSA DAMAI ##1024#5505#

  #5 !100 PASIR GUDANG !EA10+2 SMK KOTA MASAI 2 #5110101502

  #$ !100 PASIR GUDANG !EE1011 SMK ULU TIRAM #51005015#%0

  # !100 PASIR GUDANG !EA10+% SMK TAMAN NUSA DAMAI ##1115115012

  ## !100 PASIR GUDANG !EA10# SMK KOTA MASAI ##02#4%542#

  #+ !100 PASIR GUDANG !EA10+2 SMK KOTA MASAI 2 ##0#0115502

  +0 !100 PASIR GUDANG !EA10#0 SMK TAMAN DESA TE"RAU #12114$5005

  KODPPD

  KODSEKOLAH

 • 7/23/2019 2015-05-03_senarai Peserta PTM S1-S3 2015_Sekolah

  2/18

  AM TRANFORMASI MINDA SIRI 1/2015

  KU MAHKOTA ISMAIL, KOTA TINGGI

  ngga 14 MEI 2015

  NAMA NO TELEFON JANTINA

  ALIHAR "INTI )AHA)A 01+2$40 P

  NORMAH "INTI A"D RAHMAN 01%4$#$ P

  MARIAM "INTI )USOF 014$1+%0$ P

  ONG LEE PENG 01+%%$+1+# P

  MUHINI "INTI A"DULLAH 01$+$0+$ P

  NUR SHAANA "INTI A"D AI 01%0105% P

  SOON POA) HONG 0122$400 P

  NG SO&K LAN 0120%00 P

  "-SHA!I A/L P- "ALAKRISHNAN 0125#$+24 L

  IAH "INTI MD SUAID 01%%1+#04+ P

  NURUL !ANNAH "INTI "A&HOK 01+#$2+1 P

  ENDOK FADHLIATUNNUR "IN MIS*AN 01%$0+$$% P

  NUR FAIRU "INTI MOHD NOOR 01+15%54 P

  NOOR AERIN "INTI A*ALUDIN 01+41512#% P

  NA*ANIE "INTI MUDA 014515+0% P

  *AN MOHD AKIMI "IN *AN HUSAIN 01+4$04$4 L

 • 7/23/2019 2015-05-03_senarai Peserta PTM S1-S3 2015_Sekolah

  3/18

  1/1/201%

  1/2/201%

  1/1/201%

  1/2/201%

  1/2/201%

  /1/201%

  /15/201%

  /15/201%

  1/%/201%

  /1/201%

  /1/201%

  /1/201%

  /1/201%

  /1/201%

  /1/201%

  11/2%/2010

  TARIKHLANTIK

 • 7/23/2019 2015-05-03_senarai Peserta PTM S1-S3 2015_Sekolah

  4/18

  SENARAI PESERTA KURSUS PROG

  TEMPAT : HOTEL "EN

  TARIKH : 1 hi

  BIL PPD NAMA SEKOLAH NO K/P

  $+ !100 PASIR GUDANG !"A110$ SK SERI ALAM 2 +0+1%0%55+0

  0 !100 PASIR GUDANG !EA101 SMK SERI KOTA PUTERI 2 +0200%5%%2

  1 !100 PASIR GUDANG !"A102# SK KANGKA TE"RAU +020105%+$

  2 !100 PASIR GUDANG !EA101 SMK SERI KOTA PUTERI 2 +0$2%0152$

  % !100 PASIR GUDANG !EA10+% SMK TAMAN NUSA DAMAI #12240%550

  4 !100 PASIR GUDANG !EA10#0 SMK TAMAN DESA TE"RAU +0$121505#

  5 !100 PASIR GUDANG !EA1041 SMK PASIR GUDANG +05%10%520

  $ !100 PASIR GUDANG !EA104 SMK PASIR GUDANG 2 #0+2015+4$

  !100 PASIR GUDANG !"A10%+ SK PASIR GUDANG % #+10210150#

  # !100 PASIR GUDANG !EA10% SMK TAMAN MEGAH RIA 010101#%#

  + !100 PASIR GUDANG !EA104 SMK TAMAN DA)A 2 052011542#

  #0 !100 PASIR GUDANG !EA10$ SMK PERMAS !A)A 2 0$200%$+%#

  #1 !100 PASIR GUDANG !"A101$ SK MASAI ##0#122$5222

  #2 !100 PASIR GUDANG !EA10+% SMK TAMAN NUSA DAMAI +01200%50#0

  #% !100 PASIR GUDANG !"A1121 SK TAMAN "UKIT TIRAM #0+02015544

  #4 !100 PASIR GUDANG !EA104 SMK TAMAN DA)A 2 +0%050%50%$

  #5 !100 PASIR GUDANG !EA10#1 #102%01$0#$

  #$ !100 PASIR GUDANG !EA10$$ SMK PASIR PUTIH +02+0%555#

  # !100 PASIR GUDANG !EA10$5 SMK DESA &EMERLANG +01120%50#0

  KODPPD

  KODSEKOLAH

  SMK TAMAN PELANGIINDAH

 • 7/23/2019 2015-05-03_senarai Peserta PTM S1-S3 2015_Sekolah

  5/18

  SENARAI PESERTA KURSUS PROG

  TEMPAT : HOTEL "EN

  TARIKH : 1 hi

  BIL PPD NAMA SEKOLAH NO K/PKODPPD

  KODSEKOLAH

  ## !100 PASIR GUDANG !EA10$4 SMK TAMAN RINTING 2 +012$1154$0

  #+ !100 PASIR GUDANG !EE1005 +01%1115%2$

  +0 !100 PASIR GUDANG !EA10#2 SMK TAMAN DA)A % +0%040252+0

  +1 !100 PASIR GUDANG !"A110$ SK SERI ALAM 2 #5102%0$551$

  +2 !100 PASIR GUDANG !EA10+2 SMK KOTA MASAI 2 #0022%015054

  +% !100 PASIR GUDANG !"A10+ SK TAMAN DA)A % +10010525$

  +4 !100 PASIR GUDANG !EA10#% SMK PERMAS !A)A % #01012%54%1

  +5 !100 PASIR GUDANG !EE1011 SMK ULU TIRAM #00%0$0%502$

  +$ !100 PASIR GUDANG !EA10+4 SMK SUNGAI TIRAM #001%00%55$$

  + !100 PASIR GUDANG !"A112# SK KOTA MASAI 2 #0010%025+2#

  +# !100 PASIR GUDANG !EA10#2 SMK TAMAN DA)A % +111+0%5#0

  ++ !100 PASIR GUDANG !"A10# SK PERIGI A&HEH +102#0%55$

  100 !100 PASIR GUDANG !"A10%# SK PASIR GUDANG '2( +101+0%512#

  SMK DATO PENGGA*ATIMUR

 • 7/23/2019 2015-05-03_senarai Peserta PTM S1-S3 2015_Sekolah

  6/18

  AM TRANFORMASI MINDA SIRI 2/2015

  AHARA MAKMUR, MELAKA

  ngga 21 MEI 2015

  NAMA NO TELEFON JANTINA

  ROITA "INTI MOHD AKIR 01++++$+%4 P

  *AN ATIRAH "INTI MAT )USOF . *AN )USOF 01%%21#5+5 P

  NORHAFIDAH "INTI MUSA 014#2+$+#5 P

  NOR ALINA "INTI MUHAMMAD 01$+#5$#4 P

  ROSHAMISDA "INTI MOHD ROSAMI 0120$2#11 P

  NORLIN "INTI SOMALI 01$0+%00 P

  NORAFAN "INTI ISMAIL 01+2$4#0# P

  NORHASHIMAH *ATI "INTI KASSIM 01110$55# P

  A"DUL GHAFFAR "IN A"D RAU" 01$###15+2 L

  MASLINDA "T "U!ANG 014#02%5 P

  NOR SUILA*ATI "INTI RAMLI 01++0$++0 P

  A"DAH HAFIDAH "INTI &HE MD NOOR 01+%%$4+% P

  NOR HIDA)AH " A"DUL RAHMAN 01%%0#404# P

  TUAN ROS LAINI "INTI TUAN )USOF 01%4+#%22% P

  MASNIDA "INTI "AKAR 012$%014 P

  NOOR HASIDAH "INTI MOHD NA*A*I 01%+14240 P

  URIDA "INTI SHOHEH 01242$5+$# P

  ROSLAILA*ATI "INTI I"RAHIM 01++02%205 P

  NUR MARDIAH "T A"DUL GHANI.)AAKU" 01+252$0+ P

 • 7/23/2019 2015-05-03_senarai Peserta PTM S1-S3 2015_Sekolah

  7/18

  AM TRANFORMASI MINDA SIRI 2/2015

  AHARA MAKMUR, MELAKA

  ngga 21 MEI 2015

  NAMA NO TELEFON JANTINA

  ROIAH "INTI ISMAIL 012+25001+ P

  *AN !U*AIRIAH "INTI *AN )USSOF 01+52120 P

  NOR HAIMAH "INTI OTHMAN 01+###$$4 P

  HALIANTI "INTI A"DUL *AHA" 01%#02+0 P

  NOORAINI "INTI HUSSAIN 0125441+4 P

  ANIA "T AR"AIN 01+%+412%+ P

  AMRAN "IN ANUAR 01+544+01 L

  SITI NOR ALINA "INTI MAT HASSAN 01++02+422 P

  AMALINA "INTI AKARIA 01+4++0+5 P

  NORLAILA "INTI HUSSAIN 011210%4# P

  HASNIDA "INTI ISMAIL 01++%$2+ P

  NOR FADHILAH "INTI A"DUL GHANI 014#10%$1 P

  SUAIMAH "INTI HUSSIN 01++2#2#22 P

 • 7/23/2019 2015-05-03_senarai Peserta PTM S1-S3 2015_Sekolah

  8/18

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  /1/201%

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/%/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  TARIKHLANTIK

 • 7/23/2019 2015-05-03_senarai Peserta PTM S1-S3 2015_Sekolah

  9/18

  TARIKHLANTIK

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/1+/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  /1/201%

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

 • 7/23/2019 2015-05-03_senarai Peserta PTM S1-S3 2015_Sekolah

  10/18

  SENARAI PESERTA KURSUS PROG

  TEMPAT : HOTEL S

  TARIKH : %1 MEI

  BIL PPD NAMA SEKOLAH NO K/P

  5% !100 PASIR GUDANG !EA105 SMK PASIR GUDANG % #11202015040

  54 !100 PASIR GUDANG !EA104 SMK TAMAN DA)A 2 #00+110#520#

  55 !100 PASIR GUDANG !EA10+4 SMK SUNGAI TIRAM #10021055#2

  5$ !100 PASIR GUDANG !EA10$# #100+05240

  5 !100 PASIR GUDANG !EA10+% SMK TAMAN NUSA DAMAI #10#05055%4$

  5# !100 PASIR GUDANG !EA101 SMK SERI KOTA PUTERI 2 #10#00%50#2

  5+ !100 PASIR GUDANG !EA10$$ SMK PASIR PUTIH #10#2$115$00

  $0 !100 PASIR GUDANG !"A10#1 SK TAMAN DESA !A)A #1110101$415

  $1 !100 PASIR GUDANG !EA10#2 SMK TAMAN DA)A % #111220%5$2

  $2 !100 PASIR GUDANG !EA10$ SMK PERMAS !A)A 2 #1112401$41#

  $% !100 PASIR GUDANG !"A10## SK TAMAN MOLEK #1052+01$200

  $4 !100 PASIR GUDANG !"A112# SK KOTA MASAI 2 #1112#015+$5

  $5 !100 PASIR GUDANG !EA10$+ SMK SERI ALAM 2 #105200#$$0#

  $$ !100 PASIR GUDANG !"A1121 SK TAMAN "UKIT TIRAM #1122$0%54#4

  $ !100 PASIR GUDANG !"D100$ S!K'T( PERMAS !A)A #202040#$250

  $# !100 PASIR GUDANG !EA1045 #20200%5%2#

  $+ !100 PASIR GUDANG !EA105 SMK TAMAN DESA !A)A #2021%0%5#%4

  0 !100 PASIR GUDANG !"A10+ SK DESA &EMERLANG #2022$0552#

  1 !100 PASIR GUDANG !EA10$4 SMK TAMAN RINTING 2 #20%040%5020

  KODPPD

  KODSEKOLAH

  SMK TAMAN MOUNTAUSTIN

  SMK TAMAN !OHOR !A)A

  '1(

 • 7/23/2019 2015-05-03_senarai Peserta PTM S1-S3 2015_Sekolah

  11/18

  SENARAI PESERTA KURSUS PROG

  TEMPAT : HOTEL S

  TARIKH : %1 MEI

  BIL PPD NAMA SEKOLAH NO K/PKODPPD

  KODSEKOLAH

  2 !100 PASIR GUDANG !EA1052 SMK PERMAS !A)A #20%200%5$#

  % !100 PASIR GUDANG !EA10#0 SMK TAMAN DESA TE"RAU #20%210%52+2

  4 !100 PASIR GUDANG !"A10#5 SK SERI KOTA PUTERI #20%24015+24

  5 !100 PASIR GUDANG !"A1014 SK KOPOK #2052$02554+

  $ !100 PASIR GUDANG !EA10+2 SMK KOTA MASAI 2 #111241152#0

  !100 PASIR GUDANG !EA10#0 SMK TAMAN DESA TE"RAU #0102#0%50$2

  # !100 PASIR GUDANG !EA10#2 SMK TAMAN DA)A % +0040%5%%2

  + !100 PASIR GUDANG !EA10#% SMK PERMAS !A)A % +122#0154#

  #0 !100 PASIR GUDANG !EA10$# #00211115%22

  #1 !100 PASIR GUDANG !EA10#+ SMK TG PUTERI RESORT #00500#500

  #2 !100 PASIR GUDANG !EA10$$ SMK PASIR PUTIH #0052%0154+4

  #% !100 PASIR GUDANG !"A111 SK KOTA MASAI #00$1#054%0

  #4 !100 PASIR GUDANG !EE1011 SMK ULU TIRAM #00$240%$00#

  #5 !100 PASIR GUDANG !EA1042 SMK 'FELDA( ULU TE"RAU #001211512#

  #$ !100 PASIR GUDANG !EA1041 SMK PASIR GUDANG #002405442

  # !100 PASIR GUDANG !EA10$% SMK "ANDAR SERI ALAM #10$110%5$%#

  ## !100 PASIR GUDANG !EA10+% SMK TAMAN NUSA DAMAI #00+2+0154+4

  #+ !100 PASIR GUDANG !EA104 SMK TAMAN DA)A 2 0+1+015+20

  +0 !100 PASIR GUDANG !EE1011 SMK ULU TIRAM #011100452#

  SMK TAMAN MOUNTAUSTIN

 • 7/23/2019 2015-05-03_senarai Peserta PTM S1-S3 2015_Sekolah

  12/18

  SENARAI PESERTA KURSUS PROG

  TEMPAT : HOTEL S

  TARIKH : %1 MEI

  BIL PPD NAMA SEKOLAH NO K/PKODPPD

  KODSEKOLAH

  +1 !100 PASIR GUDANG !"A1014 SK KOPOK #10202052+2

  +2 !100 PASIR GUDANG !EA1052 SMK PERMAS !A)A #1021#0%5$4

  +4 !100 PASIR GUDANG !EA1041 SMK PASIR GUDANG #1022$1150+2

  +5 !100 PASIR GUDANG !"A10% SK TAMAN PERMAS !A)A 2 #1041402$0%#

  +$ !100 PASIR GUDANG !EA10#1 #1041+0%542

  + !100 PASIR GUDANG !EA10$ SMK PERMAS !A)A 2 #1042+115420

  +# !100 PASIR GUDANG !EA10+4 SMK SUNGAI TIRAM #1051501$%14

  ++ !100 PASIR GUDANG !"&1040 S!K'&( PEI &HIH #10520055000

  100 !100 PASIR GUDANG !"A102% SK ULU TIRAM #00+1+0251#+

  SMK TAMAN PELANGIINDAH

 • 7/23/2019 2015-05-03_senarai Peserta PTM S1-S3 2015_Sekolah

  13/18

  AM TRANFORMASI MINDA SIRI %/2015

  RI MALA)SIA, MERSING

  hingga 4 !UN 2015

  NAMA NO TELEFON JANTINA

  NOR RAFIDAH "INTI MOHD RAHIM 012554000 P

  NOR ASIKEN "INTI ISMAIL 01+5+2+5$5 P

  &HRISTINA A/P LATSOOMANAN. MESHEK 01+54$%0 P

  SITI FALIN) "INTI AKARIA 01+%$15%+ P

  NORMAIDAH "INTI ROSHL) 012$50%##4 P

  HASMANI "T GHAALI 012104$ P

  SURIA "INTI A RAHMAN 01%+#5#12$ P

  MOHD RAIF "IN KASMON 01%%$%##5% L

  IL)ANI "INTI MUSTAPHA 01++$%###1 P

  NORALINA "INTI ATAN 012+%#% P

  NORA LIA "INTI AHMAD 01+12#0$ P

  MOHAMAD FAIUL "IN !AHURI 01%+210# L

  ROSLIANA "INTI ROSLEE 0111+152$44 P

  ANIA "INTI A"DULLAH 01+4$4100 P

  *AN MAIDATUL RAIMAH "T SHAMSUDIN 01%$2+24$5 P

  SHALINA HAFIAN "INTI ISMAIL 01++5005%+ P

  NOOR LIA*ATI "INTI MOHAMAD 012+44+05 P

  NORMA "INTI &HE MAN.HARUN 01%442$5+4 P

  AMURINA "INTI AHARI 01$$#%1%1 P

 • 7/23/2019 2015-05-03_senarai Peserta PTM S1-S3 2015_Sekolah

  14/18

  AM TRANFORMASI MINDA SIRI %/2015

  RI MALA)SIA, MERSING

  hingga 4 !UN 2015

  NAMA NO TELEFON JANTINA

  NOR HASNIA "INTI MAMAT 012222454 P

  &HE ROPILAH "INTI LOMAN 01+410%21 P

  PARIDAH "INTI !AMARI 025$1#4+ P

  MOHD RIUAN "IN MOHAMAD SHOKRI 01+5224%+ L

  KASMA "INTI OMAR 014501+01$ P

  SULIDA "INTI RAMLI 012$+2441 P

  NURALIA "INTI MUHAMAD ASRI 01+142#0# P

  SITI !UNAIDAH "T A"DUL MANAN 01%02255+ P

  NOR SUILIANI "T MAT SU 01$$10%$1 P

  ANITA A/P SILARA!OO 012%1#5%$ P

  URIDAH "INTI AR"AIN 012#$4$42 P

  NURULHA)ATI AFINA "INTI MOHD RADALI 01+452#0 P

  RUSLIHA "INTI MOHD NOR 01$5+524 P

  &HE KU SUHANITA "INTI &HE KU MAN 01%+$0%%41 P

  HA"I"AH "INTI "ASRI 0120++24 P

  HALIMATON AINI "INTI MD TA!UDDIN 012+$%%4# P

  NORIHA "INTI A"DUL SAMAD 01+%#14%# P

  SHAFINI "INTI MOHD ANIS 01+$5$$$ P

  NORMELATI "INTI TAHA P

 • 7/23/2019 2015-05-03_senarai Peserta PTM S1-S3 2015_Sekolah

  15/18

  AM TRANFORMASI MINDA SIRI %/2015

  RI MALA)SIA, MERSING

  hingga 4 !UN 2015

  NAMA NO TELEFON JANTINA

  SHARMILA "INTI HALIM 045+#1+#0 P

  NORASIKIM "INTI A"DUL GHANI P

  NOR AILIMA IDA*ATI "INTI AI 01%%44#% P

  SALIHAH "INTI GHAALI 01244%020 P

  NURAH "T MD NOR 01++++122+ P

  &HE MUIATI "INTI I"RAHIM 01++%4%4 P

  RAFIDAH "INTI A- "ISTAMAM 010$#1 P

  NORMAIURA "INTI !AAFAR 010+$$24% P

  MOHD )URIM "IN )AH)A 0125#4#2 L

 • 7/23/2019 2015-05-03_senarai Peserta PTM S1-S3 2015_Sekolah

  16/18

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  TARIKHLANTIK

 • 7/23/2019 2015-05-03_senarai Peserta PTM S1-S3 2015_Sekolah

  17/18

  TARIKHLANTIK

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

 • 7/23/2019 2015-05-03_senarai Peserta PTM S1-S3 2015_Sekolah

  18/18

  TARIKHLANTIK

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014

  1/20/2014