Instrukcja obsługi - MY CENTER

12
1 PL Polski,1 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja, 4 Odłączenie wody i prądu elektrycznego Czyszczenie pralki Czyszczenie szufladki na środki piorące Konserwacja okrągłych drzwiczek i bębna Czyszczenie pompy Kontrola przewodu doprowadzającego wodę Zalecenia i środki ostrożności, 5 Ogólne zasady bezpieczeństwa System równoważenia ładunku Utylizacja Opis pralki i uruchamianie programu, 6-7 Panel sterowania Kontrolki Uruchamianie programu Programy, 8 Push & Wash Tabela programów Personalizacja, 9 Ustawianie temperatury Ustawianie wirowania Funkcje Środki piorące i bielizna, 10 Szufladka na środki piorące Przygotowanie bielizny Programy specjalne Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania, 11 Serwis Techniczny, 12 PL BWUA 51052 Instrukcja obsługi PRALKA

Transcript of Instrukcja obsługi - MY CENTER

1

PL

Polski,1

Spis treściInstalacja, 2-3Rozpakowanie i wypoziomowaniePodłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl praniaDane techniczne

Utrzymanie i konserwacja, 4Odłączenie wody i prądu elektrycznegoCzyszczenie pralkiCzyszczenie szufladki na środki piorąceKonserwacja okrągłych drzwiczek i bębnaCzyszczenie pompyKontrola przewodu doprowadzającego wodę

Zalecenia i środki ostrożności, 5Ogólne zasady bezpieczeństwaSystem równoważenia ładunkuUtylizacja

Opis pralki i uruchamianie programu, 6-7Panel sterowaniaKontrolkiUruchamianie programu

Programy, 8Push & WashTabela programów

Personalizacja, 9Ustawianie temperaturyUstawianie wirowaniaFunkcje

Środki piorące i bielizna, 10Szufladka na środki piorącePrzygotowanie bieliznyProgramy specjalne

Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania, 11

Serwis Techniczny, 12

PL

BWUA 51052

Instrukcja obsługiPRALKA

2

PL

Instalacja

Staranne wypoziomowanie pralki zapew-nia jej stabilność i zapobiega wibracjom, hałasowi oraz przesuwaniu się urządzenia w czasie pracy. W przypadku ustawienia na dywanie lub wykładzinie dywanowej, należy tak wyregulować nóżki, aby pod pralką pozostawała wolna przestrzeń niezbędna dla wentylacji.

Podłączenia hydrauliczne i elektry-cznePodłączenie przewodu doprowadzającego wodę

1. Wsunąć uszczelkę A do końcówki rury pobierania wody i przykręcić ją do kurka zimnej wody o gwintowanym otworze 3/4’’ (zo-bacz rysunek).Pr-zed podłączeniem spuszczać wodę do

momentu, aż stanie się ona całkowicie pr-zezroczysta.

2. Podłączyć do urządzenia przewód doprowadzający wodę, przykręcając go do odpowiednie-go przyłącza wody, znajdującego się w tylnej części pralki, z prawej strony u góry (patrz rysunek).

3. Zwrócić uwagę, aby przewód nie był pozaginany ani przygnieciony.

! Ciśnienie wody w kurku powinno mieścić się w przedziale podanym w tabeli Danych technicznych (patrz strona obok).

! Jeśli długość przewodu doprowadzającego wodę jest niewystarczająca, należy zwrócić się do specjalistycznego sklepu lub do auto-ryzowanego technika.

! Nigdy nie instalować przewodów, które były już używane.

! Stosować przewody znajdujące się w wyposażeniu urządzenia.

! Należy zachować niniejszą książeczkę, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili. W pr-zypadku sprzedaży, odstąpienia lub przenie-sienia pralki w inne miejsce należy zadbać o przekazanie instrukcji wraz z nią, aby nowy właściciel mógł się zapoznać z działaniem urządzenia i z dotyczącymi go ostrzeżeniami.! Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi: zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji oraz właściwego i bezpiecznego użytkowania pralki.

Rozpakowanie i wypoziomowanieRozpakowanie

1. Rozpakować pralkę.2. Sprawdzić, czy nie doznała ona uszkodzeń w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nie podłączać pralki i skontaktować się ze sprzedawcą.

3. Odkręcić 4 śruby zabezpieczające urządzenie na czas transportu oraz zdjąć gumowy ele-ment z podkładką, znajdujący się w tylnej części pralki (patrz rysunek).

4. Zatkać otwory przy pomocy plastikowych zaślepek, znajdujących się w wyposażeniu urządzenia.5. Zachować wszystkie części: w razie konieczności przewiezienia pralki w inne miejsce, powinny one zostać ponownie za-montowane.! Części opakowania nie są zabawkami dla dzieci.

Poziomowanie

1. Ustawić pralkę na płaskiej i twardej podłodze, nie opierając jej o ściany, meble itp.

2. Jeśli podłoga nie jest idealnie pozioma, należy skompensować nierówności, odkręcając lub dokręcając przednie nóżki (patrz rysu-nek); kąt nachylenia, zmierzony na górnym

blacie pralki, nie powinien przekraczać 2°.

A

3

PLPodłączenie przewodu odpływowego

Podłączyć przewód odpływowy, nie zginając go, do rury ściekowej lub do ot-woru odpływowego w ścianie, które powin-ny się znajdować na wysokości od 65 do 100 cm od podłogi;

albo oprzeć go na br-zegu zlewu lub wan-ny, przymocowując do kranu prowadnik, znajdujący się w wyposażeniu pralki (patrz rysunek). Wo-lny koniec przewodu odpływowego nie powinien być zanur-zony w wodzie.

! Odradza się używanie rur przedłużających; jednak jeśli jest to konieczne, przedłużacz powinien mieć taki sam przekrój, jak ory-ginalna rura, a jego długość nie powinna przekraczać 150 cm.

Podłączenie elektryczne

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elekt-rycznego należy się upewnić, czy: • gniazdko posiada uziemienie i jest zgodne

z obowiązującymi przepisami;• gniazdko jest w stanie wytrzymać maksy-

malne obciążenie mocy urządzenia, wska-zane w tabeli Danych technicznych (patrz obok);

• napięcie zasilania mieści się w wartościach wskazanych w tabeli Danych technicznych (patrz obok);

• gniazdko pasuje do wtyczki pralki. W pr-zeciwnym razie należy wymienić gniazdko lub wtyczkę.

! Nie należy instalować pralki na otwartym powietrzu, nawet w osłoniętym miejscu, gdyż wystawienie urządzenia na działanie deszc-zu i burz jest bardzo niebezpieczne.! Po zainstalowaniu pralki gniazdko elektry-czne powinno być łatwo dostępne. ! Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników.! Kabel nie powinien być pozginany ani przy-gnieciony.

65 - 100 cm

! Przewód zasilania elektrycznego może być wymieniany wyłącznie przez autoryzowanych techników.Uwaga! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli powyższe zasady nie będą przestrzegane.

Pierwszy cykl praniaPo zainstalowaniu pralki, przed przystąpieniem do jej użytkowania, należy wykonać jeden cykl prania ze środkiem piorącym, ale bez wsadu, nastawiając pro-gram “OPCJA CZYSZCZENIA PRALKI” (patrz “Czyszczenie pralki”).

Dane techniczneModel BWUA 51052

Wymiaryszerokość cm 59,5wysokość cm 85głêbokość cm 34,8

Pojemność od 1 do 5 kg

Dane prądu elektrycznego

dane techniczne umieszc-zone są na tabliczce na maszynie

Dane sieci wodociągowej

Maksymalne ciśnienie 1 MPa (10 barów)ciśnienie minimalne 0,05 MPa (0,5 barów)pojemność bębna 34 litrów

Szybkość wirowania do 1000 obrotów na minutę

Programy te-stowe zgodnie z regulamin 1061/2010 i 1015/2010

Program 9; Bawełna eco 60°. Program 9; Bawełna eco 40°.

Urządzenie to zostało wy-produkowane zgodnie z następującymi przepisami CE:- EMC - 2014/30/EU (o Kompatybilności Elektro-magnetycznej) - 2012/19/EU - WEEE- LVD - 2014/35/EU(o Ni-skim Napięciu)

4

PL Odłączenie wody i prądu elektrycz-nego• Zamknąć kurek dopływu wody po każdym

praniu. W ten sposób zmniejsza się zużycie instalacji hydraulicznej pralki oraz eliminuje się niebezpieczeństwo wycieków.

• Przed przystąpieniem do czyszczenia pralki oraz do czynności konserwacyjnych wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Czyszczenie pralki• Obudowę zewnętrzną i gumowe części pralki można myć ściereczką zmoczoną w letniej wodzie z mydłem. Nie stosować rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących.• Pralka jest wyposażona w program “OPCJA CZYSZCZENIA PRALKI” części wewnętrznych, który należy przeprowadzać nie wprowadzając niczego do kosza pralki.Środek piorący (w ilości równej 10% ilości zalecanej dla lekko zabrudzonej odzieży) lub dodatki przeznaczone specjalnie do czyszc-zenia pralek, mogą zostać użyte jako środki pomocnicze podczas programu czyszczenia. Zaleca się przeprowadzanie programu czy-szczenia co 40 cykli prania.W celu uruchomienia programu należy nacisnąć równocześnie przyciski A i B przez 5 sek. (zob. rysunek).Program rozpocznie się automatycz-nie i będzie trwał około 80 minut. W celu zakończenia cyklu, należy nacisnąć przycisk START/PAUZA.

Czyszczenie szufladki na środki piorące

W celu wyjęcia szufladki nacisnąć dźwignię (1) i pociągnąć ją na zewnątrz (2)(patrz rysunek).Wypłukać szufladkę pod bieżącą wodą; czynność tę należy wykonywać często.

Konserwacja okrągłych drzwiczek i bębna• Drzwiczki pralki należy zawsze

pozostawiać uchylone, aby zapobiec twor-zeniu się nieprzyjemnych zapachów.

Czyszczenie pompyPralka wyposażona jest w pompę samoczyszczącą, która nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Może się jednak zdarzyć, że drobne przedmioty (monety, guziki) wpadną do komory wstępnej zabezpieczającej pompę, która znajduje się w jej dolnej części.! Należy się upewnić, że cykl prania został zakończony i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Aby uzyskać dostęp do komory wstępnej:

1. zdjąć panel z przedniej części urządzenia, naciskając go ku środkowi, a następnie popchnąć w dół z dwóch stron i wyjąć go (patrz rysunki).

2. odkręcić pokrywę, obracając ją w kie-runku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrz rysu-nek): wypłynięcie niewielkiej ilości wody jest normalnym zjawiskiem;

3. dokładnie wyczyścić wnętrze;4. ponownie przykręcić pokrywę;5. ponownie założyć panel upewniwszy się, przed dociśnięciem go do urządzenia, czy zatrzaski zostały umieszczone w odpowied-nich otworach.

Kontrola przewodu doprowadzającego wodęPrzynajmniej raz w roku należy sprawdzić pr-zewód doprowadzający wodę. Jeśli widoczne są na nim pęknięcia i rysy, należy go wymienić: w trakcie prania duże ciśnienie może bowiem spowodować jego nagłe rozerwanie.! Nigdy nie instalować już używanych pr-zewodów.

Utrzymanie i konserwacja

2

1

AB

1

2 3

5

PL

Zalecenia i środki ostrożności! Pralka została zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Niniejsze ostrzeżenia zostały tu zamieszczone ze względów bezpieczeństwa i należy je uważnie przeczytać.

Ogólne zasady bezpieczeństwa• Urządzenie to zostało zaprojektowane wyłącznie do

użytkowania w warunkach domowych.• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać

dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, jak również osoby nieposiadające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one pod nadzorem innych osób lub jeśli zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie powin-ny bawić się urządzeniem. Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one nadzorowane.

• Nie dotykać pralki stojąc przy niej boso lub mając mokre lub wilgotne ręce albo stopy.

• Nie wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel, należy trzymać za wtyczkę.

• W trakcie pracy maszyny nie otwierać szufladki na środki piorące.

• Nie dotykać odprowadzanej wody, gdyż może ona być bardzo gorąca.

• W żadnym wypadku nie otwierać na siłę drzwiczek pralki: grozi to uszkodzeniem mechanizmu zabezpieczającego drzwiczki przed przypadkowym otwarciem.

• W razie wystąpienia usterki nie należy w żadnym wypadku ingerować w wewnętrzne części pralki z zamiarem samodzielnego dokonania naprawy.

• Zawsze uważać, aby dzieci nie zbliżały się do pracującej pralki.

• W czasie prania drzwiczki pralki nagrzewają się.• Jeśli trzeba przenieść pralkę w inne miejsce, należy to

robić bardzo ostrożnie, w dwie lub trzy osoby. Nigdy nie należy samodzielnie przenosić urządzenia, gdyż jest ono bardzo ciężkie.

• Przed włożeniem bielizny sprawdzić, czy bęben jest pusty.

System równoważenia ładunkuPrzed każdym wirowaniem, aby uniknąć nadmiernych drgań oraz jednorodnie rozłożyć wsad, bęben wyko-nuje obroty z prędkością nieco większą niż podczas prania. Jeśli pomimo kolejnych prób wsad nie zostanie równomiernie rozłożony, maszyna wykona wirowanie z prędkością mniejszą od przewidzianej. W przypad-ku nadmiernego niezrównoważenia pralka wykona rozłożenie wsadu zamiast wirowania. Aby zapewnić leps-ze rozłożenie wsadu oraz jego właściwe zrównoważenie, zaleca się wymieszanie dużych i małych sztuk bielizny.

Utylizacja• Utylizacja opakowania: stosować się do lokalnych przepisów, dzięki temu

opakowanie będzie mogło zostać ponownie wykorzy-stane.

• Dyrektywa europejska 2012/19/EU - WEEE dotycząca odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych przewiduje, że elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego nie powinny być utylizowane w normal-nym ciągu utylizacji stałych odpadów miejskich. Stare urządzenia powinny być zbierane oddzielnie, aby zoptymalizować stopień odzysku i recyrku-lacji materiałów, z których są one zbudowane, oraz aby zapobiec potencjalnym szkodom dla zdrowia i środowiska.

Symbol przekreślonego kosza jest umieszczony na wszystkich produktach w celu przypominania o obowiązku ich segregacji.

Właściciele urządzeń gospodarstwa domowego mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ich prawidłowej utylizacji, zwracając się do odpowiednich służb publicznych lub do sprzedawców tych urządzeń.

6

PL

Szufladka na środki piorące: do dozowania środków piorących i dodatków (patrz „Środki piorące i bielizna”).

Przycisk ON/OFF: do włączania i wyłączania pralki.

Przycisk PUSH & WASH: (patrz “Programy”).

Pokrętło PROGRAMÓW: do ustawiania programów. W czasie trwania programu pokrętło pozostaje nieruchome.

Przyciski z kontrolkami FUNKCJI: do wyboru dostępnych funkcji. Kontrolka wybranej funkcji pozostaje zaświecona.

Przycisk z kontrolką CHILD LOCK: w celu uruchomienia lub wyłączenia blokady panelu sterowania należy przytrzymać naciśnięty przycisk przez około 2 sekundy. Podświetlony symbol wskazuje, że panel sterowania został zablokowany. W ten sposób uniemożliwia się dokonywanie przypadkowych zmian w programach (z wyjątkiem przycisk ON/OFF), zwłaszcza, jeśli w domu obecne są dzieci. W celu wyłączenia blokady panelu sterowania należy przytrzymać naciśnięty przycisk przez około 2 sekundy.

Przycisk TEMPERATURY: do regulacji temperatury prania lub do nastawienia prania w zimnej wodzie (patrz „Personalizacja”).

Przycisk WIROWANIA: do nastawienia lub wyłączenia wirowania (patrz “Personalizacja”).

Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTUOpóźnia uruchomienie urządzenia aż do 9 godzin.Przyciskać kilkakrotnie przycisk, aż do zaświecenia się światełka sygnalizacyjnego, odpowiadającego pożądanemu opóźnieniu. Po czwartym przyciśnięciu przycisk funkcyjny się dezaktywuje.

Uwaga: Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA można zmienić wartość opóźnienia tylko na mniejszą.! Jest aktywny ze wszystkimi programami.

Kontrolki STANU ZAAWANSOWANIA CYKLU: umożliwiają kontrolę stanu zaawansowania programu prania. Zapalona kontrolka wskazuje bieżącą fazę.

Kontrolka BLOKADY OKRĄGŁYCH DRZWICZEK: pozwa-la sprawdzić czy możliwe jest otwarcie okrągłych drzwiczek (patrz strona obok).

Przycisk z kontrolką START/PAUZA: do uruchamiania programów lub ich chwilowego przerywania. N.B.: aby przerwać wykonywane pranie, należy nacisnąć ten przycisk, jego kontrolka zacznie pulsować na pomarańczowo, natomiast kontrolka bieżącej fazy będzie świecić ciągłym światłem. Jeśli kontrolka BLOKADY OKRĄGŁYCH DRZWICZEK jest wyłączona, można otworzyć drzwiczki pralki (odczekać około 3 minuty).W celu ponownego uruchomienia prania od momentu, w którym zostało ono przerwane, należy ponownie nacisnąć ten przycisk.

Funkcja stand byPralka ta, w myśl nowych norm europejskich związanych z oszczędnością elektryczną, posiada system auto wyłączenia (stand by), który włącza się po 30 minutach nie użytkowania. Ponownie lekko wcisnąć przycisk ON-OFF i poczekać, aż pralka ponownie włączy się.

Opis pralki i uruchamianie programu

Kontrolka BLOKADY OKRĄGŁYCH DRZWICZEK

Panel sterowania

Przycisk ON/OFF

PrzyciskOPÓŹNIONEGO STARTU

Szufladka na środki piorące Pokrętło PROGRAMÓW

Przyciskło TEMPERATURY

Przyciskło WIROWANIA

Kontrolki STANU ZAAWANSOWANIA CYKLU Przyciski z

kontrolkami FUNKCJI

Przycisk z kontrolką START/PAUZA

PrzyciskPUSH & WASH

Przycisk z kontrolkąCHILD LOCK

7

PLKontrolki

Kontrolki dostarczają ważnych informacji.Oto co sygnalizują:

Timer opóźnieniaJeśli została włączona funkcja „Timer opóźnienia” (patrz „Personalizacja”), po uruchomieniu programu zacznie pulsować kontrolka wybranegoopóźnienia:

Stopniowo wskazywany będzie, poprzez pulsowanie odpowiedniej kontrolki, czas pozostający do rozpoczęcia cyklu prania.

Po upływie wybranego czasu opóźnienia rozpocznie się ustawiony program.

Kontrolki bieżącej fazy prania:Po wybraniu i uruchomieniu żądanego cyklu prania kon-trolki będą się kolejno zapalać, wskazując stan zaawan-sowania programu:

Przyciski funkcyjne i ich kontrolkiPo dokonaniu wyboru funkcji jej kontrolka zaświeci się. W przypadku wyboru funkcji niezgodnej z ustawionym programem jej kontrolka zacznie pulsować i funkcja nie włączy się.Jeśli wybrana opcja nie jest kompatybilna z inną, ustawioną wcześniej opcją, niezgodność zostanie zasy-gnalizowana miganiem kontrolki i sygnałem dźwiękowym (3 sygnały). Zostania włączona jedynie druga opcja, a kontrolka włączonej opcji zapali się

Kontrolka blokady okrągłych drzwiczek Włączona kontrolka wskazuje, że drzwiczki zostały zablokowane w celu uniemożliwienia ich otwarcia; aby można było otworzyć drzwiczki, kontrolka musi być wyłączona (odczekać około 3 minuty). Aby otworzyć drzwiczki w trakcie wykonywania cyklu należy nacisnąć przycisk START/PAUZA; jeśli kontrolka BLOKADY OKRĄGŁYCH DRZWICZEK jest wyłączona, można otworzyć drzwiczki.

Uruchamianie programuSzybkie programowanie1. ZAŁADOWAĆ BIELIZNĘ. Otworzyć drzwiczki. Włożyć

bieliznę, uważając, aby nie przekroczyć wielkości wsa-du wskazanej w tabeli programów znajdującej się na następnej stronie.

2. WSYPAĆ ŚRODEK PIORĄCY. Wysunąć szufladkę i umieścić środek piorący w odpowiednich komorach zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale “Środki piorące i bielizna”.

3. ZAMKNĄĆ DRZWICZKI.4. Nacisnąć przycisk “PUSH & WASH”, aby uruchomić

program prania.Programowanie tradycyjne1. Włączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF. Wszystkie kontrolki zapalą się na kilka sekund, następnie wyłączą się i zacznie pulsować kontrolka START/PAUZA.

Pranie

Płukanie

Wirowanie

Odprowadzanie wody

Koniec prania

2. Załadować bieliznę i zamknąć drzwiczki pralki.3. Ustawić żądany program przy pomocy pokrętła PRO-GRAMÓW.4. Ustawić temperaturę prania (patrz „Personalizacja”).5. Ustawić szybkość wirowania (patrz „Personalizacja”).6. Wsypać środek piorący i dodatki (patrz „Środki piorące i bielizna”).7. Wybrać żądane funkcje.8. Uruchomić program naciskając przycisk START/PAUZA, kontrolka programu będzie świecić ciągłym światłem w kolorze zielonym. Aby anulować ustawiony cykl, należy chwilowo zatrzymać urządzenie, naciskając przycisk START/PAUZA, i wybrać nowy cykl.9. Po zakończeniu programu zapali się kontrolka . Po zgaśnięciu kontrolki BLOKADY OKRĄGŁYCH DRZWI-CZEK można otworzyć drzwiczki (odczekać około 3 minuty). Wyjąć bieliznę i pozostawić drzwiczki pralki uchylone, aby bęben mógł wyschnąć. Wyłączyć pralkę, naciskając przycisk ON/OFF.

8

PL

Programy

Tabela programów

Czas trwania cyklu wskazany na wyświetlaczu lub w instrukcji jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty czas trwania cyklu może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie wody na wlocie, temperatura otoczenia, ilość detergentu, ilość i rodzaj pranej odzieży, wyważenie ładunku, wybrane opcje dodatkowe.

1) Program sterowania zgodny z regulamin 1061/2010: ustawić program 9 z temperaturą 60°C.Ten cykl jest odpowiedni do prania średnio zabrudzonej odzieży bawełnianej i jest najbardziej wydajnym cyklem pod względem łącznego zużycia energii elektrycznej i wody; należy go używać do odzieży przeznaczonej do prania w 60°C. Rzeczywista temperatura prania może się różnić od podanej. 2) Program sterowania zgodny z regulamin 1061/2010: ustawić program 9 z temperaturą 40°C.Ten cykl jest odpowiedni do prania średnio zabrudzonej odzieży bawełnianej i jest najbardziej wydajnym cyklem pod względem łącznego zużycia energii elektrycznej i wody; należy go używać do odzieży przeznaczonej do prania w 40°C. Rzeczywista temperatura prania może się różnić od podanej.Dla wszystkich Test Institutes:3) Program bawełna, długi: ustawić program 6 z temperaturą 40°C.4) Program tkaniny syntetyczne długi: ustawić program 7 z temperaturą 40°C.

Push & WashTa funkcja umożliwia rozpoczęcie cyklu prania również przy wyłączonym urządzeniu, bez potrzeby wcześniejszego naci-skania przycisku ON/OFF lub, po włączeniu urządzenia, bez potrzeby korzystania z jakiegokolwiek innego przycisku i/lub pokrętła (w przeciwnym wypadku program Push & Wash zostanie wyłączony). W celu uruchomienia cyklu Push & Wash, należy przytrzymać przycisk wciśnięty przez 2 sekundy. Włączona kontrolka wskazuje, że cykl jest uruchomiony. Ten cykl nadaje się idealnie do prania odzieży bawełnianej i syntetycznej, jako że odbywa się w 30° i z maksymalną prędkością wirowania równą 1000 obrotów na minutę. Maksymalny wsad 2,5 kg. (Czas trwania cyklu 45’).

Jak on działa?1. Załadować bieliznę (odzież bawełniana i/lub syntetyczna) i zamknąć drzwiczki.2. Wsypać detergent i dodatki.3. Uruchomić program, przytrzymując wciśnięty przez 2 sekundy przycisk Push & Wash. Odpowiednia kontrolka zapali się kolorem zielonym, a drzwiczki zostaną zablokowane (symbol zablokowanych drzwiczek zapali się).Uwagi: Uruchomienie prania przyciskiem Push & Wash włącza cykl automatyczny, zalecany do bawełny i tkanin syntety-cznych, którego nie można personalizować. Program ten nie pozwala na ustawienie dalszych opcji.W celu otwarcia drzwiczek w trakcie wykonywania cyklu automatycznego, należy nacisnąć przycisk START/PAUZA; jeśli symbol blokady drzwiczek jest zgaszony, możliwe będzie otwarcie drzwiczek. Nacisnąć ponownie przycisk START/PAU-ZA, aby uruchomić program od momentu, w którym został on przerwany.4. Po zakończeniu programu zapali się kontrolka .

* Po wybraniu programu i wyłączeniu wirowania maszyna wykona jedynie opróżnianie z wody.

Prog

ram

y

Opis programuTemp. maks. (°C)

Pręd

kość

mak

s.

(obr

oty

na m

inut

ę) Środki piorące i dodatki

Wsa

d m

aks.

(kg)

Wilg

otno

ść

resz

tkow

a %

Zuży

cie

ener

gii k

Wh

Wod

a łą

czni

e lt

Cza

s tr

wan

ia c

yklu

Pran

ie

Środ

ek

zmię

kcza

jący

Codzienne ECO 30°1 Bawełniane 30° 1000 2,5 - - - 100’2 Syntetyczne 30° 1000 2,5 - - - 90’3 Kolorowe 30° 1000 2,5 - - - 95’4 Delikatne 30° 0 0,5 - - - 80’

5 Szybki: w celu szybkiego odświeżenia lekko tkanin (niewskazany dla wełny, jedwabiu i tkanin przeznaczonych do prania ręcznego). 30° 800 2,5 71 0,19 30 30’

Tradycyjne6 Bawełniane (3): tkaniny białe i kolorowe, delikatne, lekko zabrudzone. 40°

(Max.60°) 1000 5 62 0,83 61 210’

7 Syntetyczne (4): tkaniny kolorowe, wytrzymałe, lekko zabrudzone. 40°(Max.60°) 1000 3 46 0,53 42 120’

8 Mix 40° 1000 5 - - - 100’

9 Bawełna eco 60° (1): tkaniny białe i kolorowe, wytrzymałe, mocno zabrudzone.

60° 1000 5 62 0,83 47,5 200’

9 Bawełna eco 40° (2): tkaniny białe i kolorowe, delikatne, lekko za-brudzone.

40° 1000 5 62 0,83 61 210’

10 Bawełna białe: tkaniny białe i kolorowe, wytrzymałe, mocno zabrudzone. 60°(Max.90°) 1000 5 - - - 150’

Specjalne11 Sport 30° 600 2 - - - 55’12 Pościel: do odzieży ocieplanej gęsim puchem. 30° 1000 1 - - - 95’13 Wełna: do wełny, kaszmiru, itp. 40° 800 1 - - - 70’14 Anti-Odour 40° 1000 2 - - - 110’

Płukanie + Wirowanie - 1000 - 5 - - - 50’

Wirowanie + Odprowadzanie wody - 1000 - - 5 - - - 10’

Tylko Odprowadzanie wody * - - - 5 - - - 3’

9

PLUstawianie temperaturyNaciskając przycisk TEMPERATURA ustawia się temperaturę prania (patrz Tabela programów).Temperaturę można zmniejszać, aż do prania w zimnej wodzie (20°). Pralka automatycznie uniemożliwi ustawienie tem-peratury wyższej od maksymalnej temperatury przewidzianej dla danego programu.! Wyjątek: wybierając program 6 temperaturę można podnieść aż do 60°.! Wyjątek: wybierając program 7 temperaturę można podnieść aż do 60°.! Wyjątek: wybierając program 10 temperaturę można podnieść aż do 90°.

Ustawianie wirowaniaNaciskając przycisk WIROWANIE ustawia się prędkość wirowania dla wybranego programu. Maksymalne prędkości przewidziane dla poszczególnych programów są następujące:Programy Prędkość maksymalna Bawełna 1000 obrotów na minutęTkaniny syntetyczne 1000 obrotów na minutęWełna 800 obrotów na minutęPrędkość wirowania może zostać zmniejszona, można też całkowicie wyłączyć wirowanie, wybierając symbol .Pralka automatycznie uniemożliwi wykonanie wirowania z prędkością większą niż maksymalna prędkość wirowania przewidziana dla danego programu.FunkcjeRóżne funkcje, w jakie wyposażona jest pralka, pozwalają na uzyskanie oczekiwanej czystości i bieli prania.Aby włączyć poszczególne funkcje, należy:1. nacisnąć przycisk odpowiadający żądanej funkcji; 2. zapalenie się jego kontrolki sygnalizuje, że funkcja jest włączona.Uwaga: - W przypadku wyboru funkcji niezgodnej z ustawionym programem jej kontrolka zacznie pulsować i funkcja nie włączy się.- Jeśli wybrana opcja nie jest kompatybilna z inną, ustawioną wcześniej opcją, niezgodność zostanie zasygnalizowana miganiem kontrolki i sygnałem dźwiękowym (3 sygnały). Zostania włączona jedynie druga opcja, a kontrolka włączonej opcji zapali się.

OdplamianieTa opcja umożliwia wybranie rodzaju zabrudzeń w taki sposób, aby jak najlepiej dostosować cykl do usunięcia plam. Rodzaje zabrudzeń to: - Żywność, do plam powstałych w wyniku zabrudzeń jedzeniem i napojami.- Praca, do plam takich jak smar i tusz.- Outdoor, do plam takich jak błoto i trawa.! Czas trwania cyklu prania zmienia się w zależności od wybranego rodzaju zabrudzeń.

Extra PłukanieWybierając tę opcję zwiększa się skuteczność płukania i zapewnia się maksymalne usunięcie środka piorącego. Opcja ta jest przydatna dla osób o szczególnie wrażliwej skórze.

Łatwe prasowaniePo wybraniu tej opcji pranie oraz wirowanie zostaną odpowiednio zmodyfikowane w celu ograniczenia powstawania zagnieceń. Po zakończeniu cyklu pralka wykona powolne obroty bębna; kontrolka opcji ŁATWE PRASOWANIE oraz kon-trolka START/PAUZA będą pulsować oraz włączy się kontrolka . W celu zakończenia cyklu należy nacisnąć przycisk START/PAUZA lub przycisk ŁATWE PRASOWANIE.

Personalizacja

10

PL

Środki piorące i bielizna

Szufladka na środki piorąceDobry rezultat prania zależy również od prawidłowego dozowania środka piorącego: użycie jego nadmiernej ilości nie poprawia skuteczności prania, lecz przyczynia się do powstawania nalotów na wewnętrznych częściach pralki i do zanieczyszczania środowiska.! Nie stosować środków do prania ręcznego, ponieważ tworzą one za dużo piany.! Środki piorące w proszku należy stosować do tkanin z białej bawełny i do prania wstępnego oraz do prania w temperaturze przekraczającej 60°C.! Należy stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu środka piorącego.

Wysunąć szufladkę i umieścić w niej środek piorący lub dodatkowy w następujący sposób.

Przegródka 1: Nie wylewać detergentu do przegródka środkowej 1. Przegródka 2: Środek piorący do prania zasadniczego (w proszku lub w płynie)W przypadku stosowania środka piorącego w płynie, za-leca się użycie ścianki A dostarczonej na wyposażeniu, która ułatwia prawidłowe dozowanie. W celu użycia środka piorącego w proszku, należy wsunąć ściankę w zgłębienie B.Przegródka 3: Środki dodatkowe (zmiękczające, itp.)Środek zmiękczający nie może przekroczyć poziomu “max”, podanego na środkowym wskaźniku.

Przygotowanie bielizny• Podzielić bieliznę do prania według: - rodzaju tkaniny / symbolu na etykiecie. - kolorów: oddzielić tkaniny kolorowe od białych.• Opróżnić kieszenie i sprawdzić guziki.• Nie przekraczać wskazanego ciężaru suchej bielizny:

patrz “Tabela programów”.Ile waży bielizna? 1 prześcieradło 400-500 gr. 1 poszewka 150-200 gr. 1 obrus 400-500 gr. 1 szlafrok 900-1.200 gr. 1 ręcznik 150-250 gr.

Programy specjalneBawełniane: cykl 30°C do tkanin bawełnianych. Pozwala na ograniczenie zużycia energii do ogrzewania wody umożliwiając uzyskanie dobrego wyniku prania. Zalecany do lekko zabrudzonej odzieży.Syntetyczne: cykl 30°C do tkanin syntetycznych. Pozwa-la na ograniczenie zużycia energii do ogrzewania wody umożliwiając uzyskanie dobrego wyniku prania. Zalecany do lekko zabrudzonej odzieży.

Kolorowe: cykl 30°C umożliwiający zachowanie kolorów, zalecany do kolorowej odzieży z tkanin bawełnianych i syntetycznych. Pozwala na ograniczenie zużycia energii do ogrzewania wody umożliwiając uzyskanie dobrego wyniku prania. Zalecany do lekko zabrudzonej odzieży.Delikatne: z programu 4 należy korzystać do prania bardzo delikatnej odzieży. Zaleca się odwrócić ubrania na lewą stronę przed praniem. W celu osiągnięcia najlepszych wy-ników, zaleca się stosowanie detergentu w płynie do tkanin delikatnych. Do prania Jedwabiu i Firan, należy wybrać cykl 4 i włączyć opcję ; maszyna zakończy cykl z bielizną namoczoną i migającą kontrolką. W celu odprowadzenia wody i wyjęcia prania, należy nacisnąć przycisk START/PAUZA lub przycisk .Mix: cykl 40°C do łącznego prania tkanin bawełnianych i syntetycznych. Zalecany do lekko zabrudzonej bielizny.Sport: (program 11) został opracowany do prania mało zabrudzonej odzieży sportowej (dresów, skarpetek, itp.); w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów, nie należy przekraczać maksymalnego wsadu podanego w “Tabela programów”. Zaleca się stosowanie detergentu w płynie, używając ilości odpowiedniej do połowy wsadu.Pościel: : do prania wyrobów wypełnionych gęsim pu-chem, takich jak kołdry podwójne lub pojedyncze (któ-rych waga nie przekracza 1 kg), poduszki, kurtki, należy stosować specjalny program 12. Zaleca się wkładać wyroby puchowe do bębna, zaginając ich brzegi do wewnątrz (patrz rysunki) i tak, aby nie przekraczać ¾ jego pojemności. Aby uzyskać optymalne wyniki prania, zaleca się stosowanie płynnego środka piorącego.

Wełna - Woolmark Apparel Care - Blue: cykl prania „Wełna” niniejszej pralki został zatwierdzony przez Woolmark Company jako odpowiedni do prania odzieży wełnianej i przeznaczonej do prania ręcznego, pod warunkiem, że pranie jest przeprowadzane zgodnie z in-strukcjami podanymi na etykiecie ubrania oraz ze wskazówkami dostarczonymi przez producenta pralki.

Anti-Odour: z program 14 (Syntetyczne) należy korzystać do prania odzieży, z której chce się usunąć zapachy (np. dymu, potu, smażeniny). Program został opracowany w celu usuwania nieprzyjemnych zapachów, które wnikają w włókna tkanin.

11

PL

Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwaniaMoże się zdarzyć, że pralka nie działa. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego (patrz „Serwis Techniczny”) należy sprawdzić, czy problemu nie da się łatwo rozwiązać przy pomocy poniższego wykazu.

Nieprawidłowości w działaniu:Pralka nie włącza się.

Cykl prania nie rozpoczyna się.

Pralka nie pobiera wody (szybko pul-suje kontrolka pierwszej fazy prania).

Pralka cały czas pobiera i odprowad-za wodę.

Pralka nie odprowadza wody i nie odwirowuje prania.

Pralka mocno wibruje w fazie wirowa-nia.

Z pralki wycieka woda.

Kontrolki “Funkcje” i kontrolka “START/PAUZA” migaja i jedna z kon-trolek “faza w toku” jak i “BLOKADY OKRĄGŁYCH DRZWICZEK” beda swie-cily sie w sposób ciagly.

Tworzy się zbyt duża ilość piany.

Opcja Push & Wash nie włącza się.

Możliwe przyczyny / Rozwiązania:• Wtyczka nie jest włączona do gniazdka lub jest wsunięta za słabo, tak że nie

ma styku.• W domu nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

• Drzwiczki pralki nie są dobrze zamknięte.• Nie został wciśnięty przycisk ON/OFF.• Nie został wciśnięty przycisk START/PAUZA.• Kurek dopływu wody jest zamknięty.• Zostało nastawione opóźnienie startu (patrz „Personalizacja”).

• Przewód doprowadzający wodę nie jest podłączony do kurka.• Przewód jest zgięty.• Kurek dopływu wody jest zamknięty.• W domu nastąpiła przerwa w dostawie wody.• Ciśnienie wody nie jest wystarczające.• Nie został wciśnięty przycisk START/PAUZA.

• Przewód odpływowy nie został zainstalowany na wysokości między 65 a 100 cm od podłogi (patrz „Instalacja”).

• Końcówka przewodu odpływowego jest zanurzona w wodzie (patrz „Instalacja”).• Otwór odpływowy w ścianie nie posiada odpowietrznika.Jeśli po sprawdzeniu tych możliwości problem nie zostanie rozwiązany, należy zamknąć kurek dopływu wody, wyłączyć pralkę i wezwać Serwis Techni-czny. Jeśli mieszkanie znajduje się na najwyższych piętrach budynku, może wystąpić efekt syfonu, w wyniku którego pralka cały czas pobiera i odprowad-za wodę. W celu wyeliminowania tej niedogodności należy zakupić specjalny zawór, zapobiegający powstawaniu efektu syfonu.

• Program nie przewiduje odprowadzania wody: w przypadku niektórych pro-gramów należy uruchomić je ręcznie.

• Została włączona funkcja : aby zakończyć program, należy nacisnąć przycisk START/PAUZA.

• Przewód odpływowy jest zgięty (patrz „Instalacja”).• Instalacja odpływowa jest zatkana.

• Podczas instalacji pralki bęben nie został prawidłowo odblokowany (patrz „Instalacja”).

• Pralka nie jest właściwie wypoziomowana (patrz „Instalacja”).• Pralka, zainstalowana pomiędzy meblami a ścianą, ma za mało miejsca

(patrz „Instalacja”).

• Przewód doprowadzający wodę nie jest dobrze przykręcony (patrz „Instalacja”).• Szufladka na środki piorące jest zatkana (w celu jej oczyszczenia patrz „Utr-

zymanie i konserwacja”).• Przewód odpływowy nie jest dobrze zamocowany(patrz „Instalacja”).

• Wyłączyć maszynę i wyjąć wtyczkę z gniazdka, odczekać około 1 minuty, następnie włączyć ją ponownie.

Jeśli problem nie ustępuje, należy wezwać Serwis Techniczny.

• Środek piorący nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na opako-waniu musi być umieszczony napis: „do pralek”, „do prania ręcznego i w pralce” lub podobny).

• Użyto za dużo środka piorącego.

• Po włączeniu maszyny użyto elementu innego niż przycisk Push & Wash. Wyłączyć maszynę i nacisnąć przycisk Push & Wash.

12

PL

Serwis Techniczny

Przed skontaktowaniem się z Serwisem Technicznym:• Sprawdzić, czy problemu nie można rozwiązać samodzielnie (patrz „Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania”);• Ponownie uruchomić program i sprawdzić, czy problem nie zniknął;• Jeśli nie, zwrócić się do autoryzowanego Serwisu Technicznego, dzwoniąc pod numer podany w karcie gwarancyjnej.

! Nigdy nie wzywać nieautoryzowanych techników.

Należy podać:• rodzaj nieprawidłowości;• model maszyny (Mod.);• numer seryjny (S/N).Informacje te znajdują się na tabliczce umieszczonej w tylnej części pralki oraz widocznej z przodu po otwarciu drzwiczek.

Indesit Company SpaViale Aristide Merloni, 4760044 Fabriano (AN)Italywww.indesit.com

195148711.0007/2016