TUGAS B.INDONESIA CONTOH

download TUGAS B.INDONESIA CONTOH

of 14

 • date post

  01-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TUGAS B.INDONESIA CONTOH

 • 7/26/2019 TUGAS B.INDONESIA CONTOH LAPORAN.docx

  1/14

  CONTOH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

  SEMINAR NASIONAL

  Desya Aprilia K

  Indriyani Anari

  Ira P!"ri A

  Sep"iana Ay!

  #II IPA$

  Desya% Indriyani% Ira% Sep"iana #II A$ Pa&e '

 • 7/26/2019 TUGAS B.INDONESIA CONTOH LAPORAN.docx

  2/14

  LAPORAN KEGIATAN PANITIA

  SEMINAR NASIONAL

  A. Latar Belakang

  Pendidi(an )er!pa(an s!a"! yan& *ar!s di!paya(an +le* s!a"!ne&ara !n"!( )enin&(a"(an "ara, *id!p -an&sa. De)i(ian *alnya den&an

  Ne&ara Kesa"!an Rep!-li( Ind+nesia /NKRI0 yan& )enyelen&&ara(an

  pendidi(an se-a&ai !sa*a sadar dan "eren1ana !n"!( )e2!!d(an

  s!asana -elaar dan pr+ses pe)-elaaran a&ar peser"a didi( se1ara a("i,

  )en&e)-an&(an p+"ensi dirinya !n"!( )e)ili(i (e(!a"an spiri"!al

  (ea&a)aan% pen&endalian diri% (epri-adian% (e1erdasan% a(*la( )!lia%

  ser"a (e"era)pilan yan& diperl!(an dirinya% )asyara(a"% -an&sa dan

  ne&ara. Pendidi(an diselen&&ara(an se1ara de)+(ra"is dan -er(eadilan

  ser"a "ida( dis(ri)ina"i, den&an )en!n!n& "in&&i *a( asasi )an!sia%

  nilai (ea&a)aan% nilai (!l"!ral% dan (e)ae)!(an -an&sa% den&an)e)-erdaya(an se)!a (+)p+nen )asyara(a" )elal!i peran ser"a dala)

  penyelen&&araan dan pen&endalian )!"! layanan pendidi(an.

  Dala) pen&el+laan le)-a&a pendidi(an "erdapa" 3 /"i&a0 !ns!r

  !"a)a yai"! pendidi(% "ena&a (ependidi(an dan peser"a didi(. Pendidi(

  )er!pa(an "ena&a pr+,esi+nal yan& -er"!&as )eren1ana(an dan

  )ela(sana(an pr+ses pe)-elaaran% )enilai *asil pe)-elaaran%

  )ela(!(an pe)-i)-in&an dan pela"i*an% ser"a )ela(!(an peneli"ian dan

  pen&a-dian (epada )asyara(a"% "er!"a)a -a&i pendidi( pada per&!r!an

  "in&&i. Tena&a (ependidi(an -er"!&as )ela(sana(an ad)inis"rasi%pen&el+laan% pen&e)-an&an% pen&a2asan% dan pelayan "e(nis !n"!(

  )en!nan& pr+ses pendidi(an pada sa"!an le)-a&a pendidi(an. Peser"a

  didi( )er!pa(an s!-e( -elaar yan& )asi* )e)erl!(an -i)-in&an dari

  para pendidi(.

  Peran "ena&a (ependidi(an adala* )en1ip"a(an s!asana pendidi(an

  yan& -er)a(na% )enyenan&(an% (rea"i,% dina)is dan dial+&is. Un"!( i"!

  diperl!(an "ena&a (ependidi(an yan& )e)ili(i (+)i")en pr+,esi+nal

  !n"!( )enin&(a"(an )!"! pendidi(an ses!ai den&an (ed!d!(an dan

  (eper1ayaan yan& di-eri(an (epadanya. Ber(ai"an den&an -idan&

  a(ade)i( yan& )en&el+la layanan pendidi(an dala) *al "e(nis

  ad)inis"rasi% di"an&ani +le* -a&ian ad)inis"rasi -idan& a(ade)i(.

  Le)-a&a pendidi(an perl! se1ara "er!s )ener!s )enin&(a"(an

  layanan (epada )asyara(a" -ai( 2ar&a se(+la*4)adrasa* )a!p!n

  )asyara(a" di l!ar se(+la*4)adrasa*. Layanan yan& )en&!"a)a(an

  prinsip e5siensi dan pr+d!("i6i"as )er!pa(an spesi5(asi "e(nis "en"an&

  "+l+( !(!r layanan )ini)!) yan& di-eri(an (epada )asyara(a" den&an

  )e)per"i)-an&(an (!ali"as layanan% pe)era"aan% (ese"araan layanan%

  -iaya% ser"a (e)!da*an !n"!( )endapa"(an layanan.

  Desya% Indriyani% Ira% Sep"iana #II A$ Pa&e 7

 • 7/26/2019 TUGAS B.INDONESIA CONTOH LAPORAN.docx

  3/14

  Un"!( )e)en!*i se)!a "!n"!"an )asyara(a"% )a(a Uni6ersi"as

  Isla) Ne&eri S!l"an Syari, Kasi) Ria! se-a&ai le)-a&a pendidi(an yan&

  -ern!asa Isla)i "ela* )e)-!(a 2ada* yan& -er!sa*a )en1e"a( "ena&a

  pr+,esi+anl -idan& ad)inis"rasi pendidi(an. Wada* "erse-!" adala*

  K+nsen"rasi Ad)ini"rasi Pendidi(an pada J!r!san Kependidi(an Isla)

  yan& -erna!n& di-a2a pay!n& *!(!) 8a(!l"as Tar-iya* dan Ke&!r!an.

  Adap!n "!!an (+nsen"rasi Ad)inis"rasi Pendidi(an adala* '0

  Men&*asil(an sarana Ad)inis"rasi Pendidi(an yan& pr+,essi+nal% )e)ili(i

  (+)pe"ensi (epri-adian% (eil)!an% (e"era)pilan% -er(arya dan

  -er)asyara(a". 70 Men&*asil(an sarana Ad)inis"rasi Pendidi(an yan&

  -er2a2asan &l+-al dan )a)p! )e)an,aa"(an IT dala)

  penyelen&&araan pendidi(an -er)!"!. 30 Men&*asil(an sarana

  Ad)inis"rasi Pendidi(an yan& )e)ili(i in"e&ri"as pri-adi yan& )en!n!n&

  "in&&i nilai9nilai (e!!ran% (eadilan% (!ali"as dan -er"an&&!n& a2a-. :0

  Men&*asil(an sarana Ad)inis"rasi Pendidi(an yan& )a)p! )e)-eri(an

  layanan (+ns!l"asi dan ad6+(asi )anaerial pendidi(an pada sa"!an

  pendidi(an

  Ses!ai den&an Pera"!ran Men"eri Pendidi(an Nasi+nal N+)+r 7:

  Ta*!n 7;;< "en"an& S"andar Tena&a Ad)inis"rasi Se(+la*4Madrasa* )a(a

  perl! adanya per*a"ian pe)erin"a* !n"!( )ene)pa"(an "ena&a

  ad)inis"rasi i"! ses!ai den&an s"andar yan& "ela* di"e"ap(an dala)

  pera"!ran "erse-!". Dala) ran&(a )ens+sialisasi(an Pera"!ran Men"eri

  Pendidi(an Nasi+nal "erse-!"% perl! adanya s!a"! pen1era*an "er*adap

  e(sis"ensi "ena&a ad)inis"rasi se(+la*4)adrasa*. Berdasar(an *al

  "erse-!" )a(a Se)inar Nasi+nal yan& -er"!!an !n"!( )e)per(!a"e(sis"ensi "ena&a ad)inis"rasi se(+la*4)adrasa* dan )ens+sialisasi(an

  Pera"!ran Pe)erin"a* "en"an& S"andar dan K!ali5(asi yan& *ar!s di)ili(i

  +le* "ena&a ad)inis"rasi se(+la*4)adrasa* "in&(a" Se(+la* Dasar

  /SD04Madrasa* I-"idaiya* sederaa" sa)pai "in&(a" SLTA4Madrasa* Aliya*

  sederaa"% )a(a Se)inar Nasi+nal "en"an& Tena&a Ad)inis"rasi

  Se(+la*4Madrsa* ini perl! dila(sana(an.

  B. Tujuan

  Adap!n "!!an yan& in&in di1apai adala*=

  '. Se-a&ai 2a*ana !n"!( )e)per(!a" e(sis"ensi "ena&a ad)inis"rasi

  se(+la*4)adrasa* dan )a*asis2a (+nsen"rasi ad)inis"rasi pendidi(an

  7. Mens+sialisasi(an Pera"!ran Men"ri Pendidi(an Nasi+nal N+)+r 7:

  Ta*!n 7;;< Ten"an& S"andar dan K!ali5(asi Tena&a Ad)inis"rasi

  Se(+la*4Madrasa*

  3. Wa*ana sila"!rra*)i an"ar "ena&a ad)inis"rasi pendidi(an

  Desya% Indriyani% Ira% Sep"iana #II A$ Pa&e 3

 • 7/26/2019 TUGAS B.INDONESIA CONTOH LAPORAN.docx

  4/14

  C. Tema

  Adap!n "e)a Se)inar Nasi+nal ini adala*= >E(sis"ensi Tena&a

  Ad)inis"rasi Se(+la*4Madrasa* dala) D!nia Pendidi(an?

  D. Peserta

  Adap!n peser"a yan& )en&i(!"i se)ianar nasi+nal se-anya( @7< +ran&

  yan& "erdiri dari =

  '. Ma*asis2a Ad)inis"rasi Pendidi(an 8a(!l"as Tar-iya* dan Ke&!r!an

  Uni6ersi"as Isla) Ne&eri S!l"an Syari, Kasi) Ria!

  7. Ma*asis2a Ad)inis"rasi Pendidi(an Per&!r!an Tin&&i lainnya di Pr+6insi

  Ria!

  3. Ma*asis2a UIN SUSKA RIAU

  :. D+sen 8a(!l"as Tar-iya* dan Ke&!r!an Uni6ersi"as Isla) Ne&eri S!l"an

  Syari, Kasi) Ria!

  $. Kepala Ta"a Usa*a Dinas Pendidi(an Ka-!pa"en4K+"a se9Pr+6insi Ria!

  . Kepala Se(+la* dan Pe&a2ai Tena&a Ad)inis"rasi Se(+la*4Madrasa* se9

  Pr+pinsi Ria!

  E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

  Se)inar dila(sana(an =

  Hari4Tan&&al = Selasa4;$ J!ni 7;'7

  Te)pa" = Ged!n& P!sa" Ke&ia"an Ma*asis2a

  Jl. H.R.S+e-ran"as. K).'$ Ta)pan Pe(an-ar!

  Ria!

  P!(!l = ;

 • 7/26/2019 TUGAS B.INDONESIA CONTOH LAPORAN.docx

  5/14

  $. Drs. H. Adda!ri% M.Pd /Kepala Bidan& Pen&e)-an&an Pendidi(an

  K+"a Pe(an-ar!0

  . D+sen Ad)inis"rasi Pendidi(an 8a(!l"as Tar-iya* dan Ke&!r!an UIN

  S!s(a Ria!

  G. Agenda Acara

  TANGGAL WAKT AGENDA KET

  !" #N$

  %!&%

  ;.3; s4d ''.;; Tari Perse)-a*an

  Pe)-a1aan aya" s!1i al

  F!ran

  Ka"a sa)-!"an (e"!a

  pela(sana

  Ka"a sa)-!"an De(an

  8a(!l"as Tar-ya* dan

  Ke&!r!an

  Ka"a sa)-!"an Re("+r

  UIN SUSKA RIAU

  Ka"a sa)-!"an /Keyn+"e

  spe(er0 Wali(+"a

  pe(an-ar! yan& di 2a(ili+le* Se(e"aris K+"a

  Pe(ana-ar!

  D+a

  ''.;; s4d ':.;; Presen"asi Ma(ala* Dr. Ali

  idr!s M.Pd

  Presen"asi Ma(ala*

  Drs. H.Adda!ri% M.Pd

  Tari sera)pan& d!a -elas

  '7

  Presen"asi Ma(ala* Dr.

  N!r5". MM

  Presen"asi Ma(ala* Pr+,.

  Dr. H. Sal,en Hasri% M.Pd

  Dis(!si

  ':.;; S4dSelesai Pen!"!p

  Desya% Indriyani% Ira% Sep"iana #II A$ Pa&e $

 • 7/26/2019 TUGAS B.INDONESIA CONTOH LAPORAN.docx

  6/14

  '. Anggaran Dana

  Adap!n an&&aran se)inar nasi+nal "en"an& pe)as!(an dan

  pen&el!aran dapa" di elas(an pada "a-el di-a2a* ini

  N

  (

  TANGG

  AL

  PE)A*KA

  N

  PENGELA+A

  N

  *ATA

  N

  'A+GA

  ,+p-

  KET

  & IURAN

  MAHASISWA

  AP

  :3 7.'$;.;;;

  % IURAN

  PANITA

  [email protected] 3.;.;;;

  DA8TARPESERTA

  $7 $.7;.;;;

  / AP

  SEMESTER