TUGAS AKHIR KUAT TEKAN BETON DENGAN AGREGAT KASAR KUAT TEKAN BETON DENGAN AGREGAT KASAR BATU KAPUR...

Click here to load reader

download TUGAS AKHIR KUAT TEKAN BETON DENGAN AGREGAT KASAR KUAT TEKAN BETON DENGAN AGREGAT KASAR BATU KAPUR UNTUK

of 13

 • date post

  12-Nov-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TUGAS AKHIR KUAT TEKAN BETON DENGAN AGREGAT KASAR KUAT TEKAN BETON DENGAN AGREGAT KASAR BATU KAPUR...

 • TUGAS AKHIR

  KUAT TEKAN BETON DENGAN AGREGAT KASAR BATU KAPUR

  UNTUK VARIASI UMUR BETON 3, 7, 14, 21, DAN 28 HARI

  Disusun oleh :

  AMALIA PUBLISITA

  20090110082

  JURUSAN TEKNIK SIPIL

  FAKULTAS TEKNIK

  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

  2013

 • KUAT

  UN

  Diaj

  Ir. As’at P

  Ketua Tim

  Bagus Soe

  Anggota /

  Edi Hart

  Anggota /

  TEKAN B

  NTUK VA

  jukan guna P U

  Pujianto, M

  m Penguji / D

  ebandono,

  Dosen Pem

  tono, ST, M

  Dosen Pen

  HALAM

  BETON DE

  ARIASI UM

  memenuhi ada Fakulta Universitas

  AMA

  Telah dise

  M.T.

  Dosen Pem

  S.T., M.En

  mbimbing II

  MT.

  nguji

  MAN PEN

  TUGAS AK ENGAN AG

  MUR BETO

  syarat untu as Teknik Ju Muhamma

  Disusun o

  ALIA PU

  2000911

  etujui dan d

  mbimbing I

  ng.

  I

  NGESAHA

  KHIR GREGAT K

  ON 3, 7, 14,

  uk mempero urusan Tekn adiyah Yogy

  oleh :

  UBLISITA

  0082

  disyahkan

  ( ...........

  Yogyak

  ( ...........

  Yogyak

  ( ...........

  Yogyak

  AN

  KASAR BA

  21, DAN 2

  oleh gelar sa nik Sipil yakarta

  A

  oleh :

  ...................

  karta,

  ...................

  karta,

  ...................

  karta,

  ATU KAPU

  28 HARI

  arjana (S1)

  .............. )

  Juli 2013

  .............. )

  Juli 2013

  .............. )

  Juli 2013

  UR

 • HALAMAN MOTTO

  “Jadilah sebutir berlian diantara tumpukan emas”

  ‘”Menjadi mentari di siang hari dan menjadi bulan di malam hari serta menjadi embun di pagi hari”

  HALAMAN PERSEMBAHAN

  Tugas akhir ini kupersembahkan untuk :

  1. Ayah bunda tercinta (Sukarno dan Suprihati), motivator terbesar dalam

  hidupku yang tak pernah jemu mendo’akan dan menyayangiku, atas semua

 • pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini. Tak pernah cukup

  ku membalas cinta ayah bunda padaku.

  2. Simbah-simbahku : Kaswoyo (kakung-putri), alm. Burhanudin (kakung-

  putri) terimakasih untuk semua kasih sayang yang kalian berikan untuk

  cucumu ini.

  3. Keluarga besar yang telah memberiku dukungan dan doa yang tak henti-

  hentinya.

  4. Adekku tersayang Bita dan Tito yang lucu-lucu, yang selalu membuatku

  tertawa.

  5. Agus Purwanto yang selalu sabar, memberi semangat, dan motivasi.

  6. Teman –teman TA ( Tomy, Rian, Erdi, Ijal, Arab, Faisal, Fandi)

  terimakasih atas bantuannya,kerjasama, canda tawa dan kekompakannya.

  7. Sahabat-sahabatku : Kost yuppie (Dila, Indah, Yuan, Dhita, Intun, Wulan,

  Nina, Agnes, Monik, Tamy, Ica), Grup tutur tinular ( Albet, Muslim,

  Pepi,Cebe, Aril, Adam, Reza, Teplok) yang selalu menemaniku saat suka

  maupun duka.

  8. Sahabat-sahabatku seperjuangan di teknik sipil khususnya civil 09, civil 07

  dan semua teman-teman yang tak mungkin penulis sebutkan satu-persatu,

  for u all I miss u forever.

 • Puji

  melimpah

  dan meny

  Sholawat

  keluarga

  kebodohan

  Dala

  TEKAN B

  VARIASI

  bahwa ba

  petunjuk

  ucapkan b

  1. Dr. J

  Muh

  2. Ir. H

  Tekn

  3. Bapa

  mem

  dalam

  4. Bapa

  telah

  peny

  5. Bapa

  Syukur p

  hkan rahmat

  yelesaikan

  serta sala

  serta saha

  n menuju al

  am menyus

  BETON D

  I UMUR BE

  anyak krit

  yang sena

  banyak terim

  Jaza’ul Ikh

  hammadiyah

  Hj Anita W

  nik Univers

  ak Ir. As’a

  mberikan pe

  m penyusun

  ak Bagus So

  h meneliti

  yusunan lap

  ak Edi Hart

  KAT

  penyusun

  t dan hiday

  penyusunan

  am penyusu

  abat–sahaba

  lam yang pe

  sun dan me

  DENGAN A

  ETON 3, 7,

  tik dan sar

  antiasa san

  ima kasih k

  hsan, S.T., M

  h Yogyakar

  Widianti, M.

  itas Muham

  at Pujianto,

  engarahan

  nan laporan

  oebandono,

  hasil lap

  poran ini.

  tono, S.T., M

  TA PENG

  panjatkan

  yah-Nya, se

  n laporan

  un ucapk

  atnya yang

  enuh ilmu p

  enyelesaika

  AGREGAT

  14, 21, DA

  ran, dukun

  ngat berma

  kepada :

  M.T., selak

  rta.

  .T., selaku

  mmadiyah Y

  M.T., sela

  dan bimbin

  n ini.

  , S.T., M.En

  poran serta

  M.T., selaku

  GANTA

  kehadirat

  ehingga pen

  Tugas Akh

  kan kepada

  g telah me

  pengetahuan

  an Tugas A

  T KASAR

  AN 28 HAR

  ngan dan b

  nfaat, untu

  ku Dekan F

  Ketua Juru

  Yogyakarta.

  aku Dosen

  ngan serta

  ng., selaku

  a koreksi

  u dosen pen

  R

  Allah SW

  nyusun dapa

  hir sebagai

  Nabi Mu

  embawa k

  n seperti sek

  Akhir yang

  BATU KA

  RI ini, penyu

  bimbingan

  uk itu tak

  Fakultas Tek

  usan Teknik

  Pembimbin

  koreksi ya

  Dosen Pem

  yang sang

  nguji Tugas

  WT yang

  at melaksan

  imana mest

  uhammad S

  kita dari z

  karang ini.

  berjudul K

  APUR UN

  usun meny

  serta petu

  lupa peny

  knik Unive

  k Sipil Fak

  ng I yang

  ang sangat

  mbimbing II

  gat baik d

  Akhir.

  telah

  nakan

  tinya.

  SAW,

  zaman

  KUAT

  NTUK

  yadari

  njuk-

  yusun

  ersitas

  kultas

  telah

  baik

  yang

  dalam

 • 6. Bapa

  Univ

  kepa

  7. Untu

  8. Tem

  sepe

  Deng

  penyusun

  karena itu

  membangu

  semoga la

  Teknik Sip

  ak, Ibu D

  versitas Mu

  ada penyusu

  uk Ibunda a

  man-teman

  erjuangan Tu

  gan segenap

  menyadari

  u, penyusu

  un guna me

  aporan ini

  pil.

  Dosen peng

  uhammadiy

  un, dan sem

  ayah.

  Teknik Si

  ugas Akhir

  p kerendaha

  i bahwa la

  un sangat

  enyempurna

  dapat berm

  gajar Juru

  yah Yogyak

  moga dapat b

  ipil angkat

  Tomi Fina

  an hati dan

  aporan ini m

  mengharap

  akan lapora

  manfaat nan

  usan Tekni

  karta atas i

  bermanfaat.

  tan 2009

  Sari, Erdi, R

  keterbatasa

  masih jauh

  pkan kritik

  an ini. Hara

  ntinya sebag

  ik Sipil F

  ilmu yang

  dan khusu

  Rian.

  an kemamp

  h dari kesem

  dan saran

  apan saya s

  gai referens

  Yogyaka

  Penyusu

  Fakultas T

  telah dibe

  usnya kelom

  puan, saya s

  mpurnaan.

  n yang be

  selaku peny

  si dalam b

  arta,

  un

  eknik

  erikan

  mpok

  selaku

  Oleh

  ersifat

  yusun,

  idang

 • DAFTAR ISI

  Halaman

  HALAMAN JUDUL .................................................................................. i

  HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... ii

  HALAMAN MOTTO ..................................................................................... iii

  HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... iv

  KATA PENGANTAR .................................................................................... v

  DAFTAR ISI ................................................................................................. vii

  DAFTAR TABEL .......................................................................................... x

  DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xi

  DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xii

  INTISARI ...................................................................................................... xiii

  BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

  A. Latar Belakang Penelitian ....................................................... 1

  B. Rumusan Masalah .................................................................... 2

  C. Tujuan Penelitian ...................................................................... 2

  D. Manfaat Penelitian .................................................................... 2

  E. Batasan Masalah............ ........................................................... 2