Tradisi tujuh hari

of 17 /17
TRADISI TUJUH HARI TRADISI MUSLIM ATAU HINDU?

Embed Size (px)

Transcript of Tradisi tujuh hari

Page 1: Tradisi tujuh hari

TRADISI TUJUH HARITRADISI MUSLIM ATAU HINDU?

Page 2: Tradisi tujuh hari

orang-orang salaf

bersedekah makanan

untuk keluarga yang

baru meninggal

selama 7 hari sebagai

sedekahnya mayit.

TRADISI SELAMATAN TUJUH HARI,

BERLANGSUNG SEJAK GENERASI SAHABAT

Page 3: Tradisi tujuh hari

“Orang Mukmin

diuji di alam kubur

selama 7 hari,

sedangkan orang

munafiq diuji

selama 40 hari.”

TRADISI SELAMATAN TUJUH HARI,

BERLANGSUNG SEJAK GENERASI SAHABAT

Page 4: Tradisi tujuh hari

“Orang

Mukmin

diuji di alam

kubur

selama 7

hari,

sedangkan

orang

munafiq

diuji selama

40 hari.”

TRADISI SELAMATAN TUJUH HARI,

BERLANGSUNG SEJAK GENERASI SAHABAT

Page 5: Tradisi tujuh hari

Tradisi selamatan tujuh hari berlangsung sejak generasi sahabat sampai abad ke-10 Hijriah.

TRADISI SELAMATAN TUJUH HARI,

BERLANGSUNG SEJAK GENERASI SAHABAT

Page 6: Tradisi tujuh hari

Ketika al-Imam Nashr bin Ibrahim al-

Maqdisi, yang terkenal zuhud, wafat pada

Selasa 9 Muharram, 490 H, penduduk

Damaskus membaca al-Qur’an di

makamnya selama 7 hari, setiap malam 20

hataman.

TRADISI MEMBACA AL-QUR’AN DI MAKAM

SELAMA TUJUH HARI

Page 7: Tradisi tujuh hari

Ketika al-Imam

Nashr bin Ibrahim

al-Maqdisi, yang

terkenal zuhud,

wafat pada Selasa

9 Muharram, 490

H, penduduk

Damaskus

membaca al-

Qur’an di

makamnya

selama 7 hari,

setiap malam 20

hataman.

TRADISI MEMBACA AL-QUR’AN DI MAKAM

SELAMA TUJUH HARI

Page 8: Tradisi tujuh hari

Ketika Nabi Adam wafat,

terjadi gerhana matahari dan

bulan selama tujuh hari.

TRADISI TUJUH HARI BERLANGSUNG

SEJAK MASA NABI ADAM

Page 9: Tradisi tujuh hari

Ketika Nabi Adam wafat,

seluruh makhluk menangis

selama tujuh hari.

TRADISI TUJUH HARI BERLANGSUNG

SEJAK MASA NABI ADAM

Page 10: Tradisi tujuh hari

Ketika al-Imam Abu Ja’far al-Hasyimi, guru

besar madzhab Hanbali, wafat tahun 470 H,

kaum Hanabilah membaca al-Qur’an di

makamnya sampai hatam 10.000 kali.

TRADISI MADZHAB HANBALI

Page 11: Tradisi tujuh hari

Keluarga duka cita

membuat makanan

dan mengumpulkan

orang untuk

memakannya,

bid’ah yang tidah

sunnat.

HIDANGAN KEMATIAN MENURUT

MADZHAB SYAFI’I

Page 12: Tradisi tujuh hari

Keluarga duka cita membuat makanan dan

mengumpulkan orang untuk memakannya, bid’ah

yang makruh.

HIDANGAN KEMATIAN MENURUT

MADZHAB SYAFI’I

Page 13: Tradisi tujuh hari

Termasuk bid’ah munkarah dan makruh dilakukan, adalah membuat makanan oleh

keluarga duka cita dan mengumpulkan orang untuk menyantapnya.

HIDANGAN KEMATIAN MENURUT

MADZHAB SYAFI’I

Page 14: Tradisi tujuh hari

Keluarga duka cita makruh membuatmakanan untuk mengumpulkanorang berdasarkan hadits Ahmaddari Jarir bin Abdullah al-Bajali.

HIDANGAN KEMATIAN MENURUT

MADZHAB SYAFI’I

Page 15: Tradisi tujuh hari

Suguhan makanan dari keluarga duka citaseperti tradisi wahsyah, juma’ dan 40 hariadalah makruh. Bahkan jika makanantersebut diambilkan dari mahjur atau mayityang punya hutang, maka dihukumi haram.

HIDANGAN KEMATIAN MENURUT

MADZHAB SYAFI’I

Page 16: Tradisi tujuh hari

Ibnu Hajar al-Haitami: “Menggelar selamatan kematian, tiga hari, tujuh hari dan lainnya, jika dilakukan karena tradisi

dan untuk menolak fitnah, maka diharapkan mendatangkan pahala bagi

yang menggelarnya.”

HIDANGAN KEMATIAN MENURUT

MADZHAB SYAFI’I

Page 17: Tradisi tujuh hari

Selamatan kematian

yang telah menjadi ada

istiadat, boleh dilakukan

menurut Imam Malik,

dan pandangan ini

memberikan keringanan.

HIDANGAN KEMATIAN MENURUT

MADZHAB SYAFI’I