TPA Sinonim

download TPA Sinonim

of 57

description

TPA

Transcript of TPA Sinonim

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 11

  PPAANNDDUUAANN SSUUKKSSEESS UUJJIIAANN TTPPAA IINNII DDIIPPEERRSSEEMMBBAAHHKKAANN OOLLEEHH ::

  hhttttpp::////wwwwww..mmaassbbiieedd..ccoomm hhttttpp::////ddeewwii..mmaassbbiieedd..ccoomm

  UUNNTTUUKK JJAAWWAABBAANN SSOOAALL

  SSIILLAAKKAANN KKLLIIKK LLAANNGGSSUUNNGG KKEE WWEEBBSSIITTEE KKAAMMII GGRRAATTIISS KKOOKK!! ^^__^^

  TTEERRIIMMAA KKAASSIIHH

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 22

  SSOOAALL TTPPAA BBEENNTTUUKK SSIINNOONNIIMM Bagian I ___________________________________________________ Pilihlah Persamaan Kata (Sinonim) dari kata di bawah ini! 1. PASEBAN = .

  A. Penghadapan B. Daerah C. Wilayah D. Arah E. Ajakan

  2. EVIDEN = . A. Nyata B. Ada C. Hadir D. Benar E. Sungguh

  3. ABSOLUT = . A. Tidak terbatas B. Pasti C. Terbatas D. Harus E. Benar

  4. BROKER = . A. Pemilik B. Penjual C. Pembeli D. Penukaran E. Makelar

  5. NISCAYA = . A. Ragu B. Gamang C. Khawatir D. Takut E. Tentu

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 33

  6. ROUTER = . A. Langsung B. Arah C. Lurus Menuju D. Penerus E. Pengaruh

  7. BUSTAN = . A. Sawah B. Hutan C. Lautan D. Taman E. Awan

  8. AKTIVA = . A. Keuntungan B. Rugi C. Bunga D. Kekayaan E. Laba

  9. ENKRIPSI = . A. Gambaran B. Cerita C. Terjemahan D. Tulisan E. Sandi

  10. PROGNOSIS = . A. Ramalan B. Perkara C. Kejadian D. Peristiwa E. Fakta

  11. KISI-KISI = . A. Alat menangkap ikan B. Alat hitung C. Tabel D. Terali E. Pola kerja

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 44

  12. WAHANA = . A. Kebesaran Tuhan B. Ruang angkasa C. Lawan dunia fakta D. Sarana transportasi E. Eksistensi yang diakui

  13. DESERSI = . A. Khianat B. Tidak setia C. Perlawanan D. Pembelotan E. Pemberontakan

  14. WARKAT = . A. Derajat B. Amplop C. Kertas D. Giro E. Surat

  15. KONTRA = . A. Setuju B. Berlainan C. Beda pendapat D. Menentang E. Sejalan

  16. MAKRIFAT = . A. Penjelasan B. Pendidikan C. Keyakinan D. Pengumuman E. Pengetahuan

  17. LASKAR = . A. Guru B. Tentara C. Murid D. Kelompok E. Petani

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 55

  18. AKUT = . A. Menular B. Gawat C. Berat D. Kronis E. Sukar diatasi

  19. DEGRADASI = . A. Perubahan B. Pengabdian C. Kemerosotan D. Kesetiaan E. Perkembangan

  20. BURAM = . A. Gelap B. Remang-remang C. Suram D. Konsep E. Kertas

  21. TEMARAM = . A. Lampu B. Senja C. Petang D. Malam E. Remang-remang

  22. SAHAM = . A. Uang B. Modal C. Debitur D. Sero E. Kreditur

  23. ADEM = . A. Sejuk B. Panas C. Lega D. Enak E. Nyaman

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 66

  24. FATWA = . A. Kepandaian B. Petuah C. Solusi D. Persoalan E. Kebaikan

  25. HIALIN = . A. Tulang rawan B. Bening C. Transparan D. Mirip kaca E. Elastis

  26. TENDENSI = . A. Kesamaan B. Kemiringan C. Kecenderungan D. Keinginan E. Ketergantungan

  27. VENDOR = . A. Kontraktor B. Pemegang Lisensi C. Distributor D. Penjual E. Pemakai

  28. VOLUNTER = . A. Karyawan B. Pegawai negeri C. Sukarelawan D. Honorer E. Atasan

  29. AVONTURIR = . A. Penggembala B. Petualang C. Penagih utang D. Pelancong E. Gelandangan

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 77

  30. DEDAH = . A. Tutup B. Singkap C. Intip D. Jelas E. Tampak

  31. EVOKASI = . A. Penggugah rasa B. Penilaian C. Perubahan D. Pengungsian E. Ijin Menetap

  32. UNGGAH = . A. Baik B. Tata krama C. Sabar D. Belas kasihan E. Naik

  33. LEKTUR = . A. Guru B. Dosen C. Asisten D. Pustaka E. Sekolah

  34. GALAT = . A. Kesalahan B. Sempurna C. Kebenaran D. Keyakinan E. Kerusakan

  35. PREMI = . A. Laba B. Diskon C. Hadiah D. Bonus E. Bunga

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 88

  36. APATIS = . A. Peduli B. Simpati C. Tidak peduli D. Setuju E. Tidak suka

  37. DURKARSA = . A. Raksasa B. Cerita C. Pendekar D. Pewayangan E. Bengis

  38. DUAJA = . A. Simbol B. Bendera C. Pertanda D. Tanda pengenal E. Identitas

  39. SANGKIL = . A. Efektif B. Efisien C. Manjur D. Mujarab E. Berhasil

  40. BAHANA = . A. Luas B. Pantulan C. Pembiasan D. Gelora E. Gema

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 99

  Bagian II __________________________________________________

  1. HAKIKI = . A. Salah B. Benar C. Keliru D. Bohong E. Khilaf

  2. TRANSENDENTAL = . A. Bergerak B. Berpindah C. Kesinambungan D. Abstrak E. Tembus pandang

  3. DEGRADASI = . A. Perubahan B. Pengabdian C. Kemerosotan D. Kesetiaan E. Perkembangan

  4. DIKOTOMI = . A. Dibagi dua B. Dua kepala C. Kembar dua D. Dua kekuatan E. Dwi fungsi

  5. GENTA = . A. Gong B. Canang C. Lonceng besar D. Gamelan E. Gending

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1100

  6. BAHAR = . A. Gelang B. Kolam C. Empang D. Laut E. Sendang

  7. DIAD = . A. Dua B. Pasangan C. Pangkat D. Derajat E. Tingkatan

  8. DOMAIN = . A. Tanah B. Bumi C. Kota D. Daerah E. Desa

  9. DENTITAS = . A. Pembiasan B. Kerapatan C. Rambatan D. Hambatan E. Tegangan

  10. MUSYKIL = . A. Gampang B. Pelik C. Jarang D. Tak terpecahkan E. Aneh

  11. ADAPTASI = . A. Kesepakatan B. Keadaan C. Penggabungan D. Penyesuaian E. Penyeimbangan

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1111

  12. AKREDITASI = . A. Persamaan B. Kelembagaan C. Pengakuan D. Persyaratan E. Penilaian

  13. DENERVASI = . A. Pemotongan syaraf B. Penambahan jaringan C. Pengerasan jaringan D. Pencangkokan E. Penyambungan

  14. DISKUALIFIKASI = . A. Pencabutan hak B. Penyisihan C. Pengambilan D. Pengecualian E. Pemilahan

  15. HIERARKI = . A. Susunan B. Urutan tingkatan C. Deret D. Pembagian E. Pengelompokan

  16. ADEKUAT = . A. Tangguh B. Mencukupi C. Seimbang D. Selaras E. Memadai

  17. DETENSI = . A. Penginderaan B. Penahanan C. Kejahatan D. Rampasan E. Tujuan

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1122

  18. ALEGRO = . A. Lambat B. Alunan C. Cepat D. Irama E. Tempo

  19. POLY = . A. Bunyi B. Tempat berobat C. Banyak D. Lembah E. Olahraga

  20. EPIGRAF = . A. Candi B. Purbakala C. Prasasti D. Gapura E. Arca

  21. INFILTRASI = . A. Penyusupan B. Penyaringan C. Penempelan D. Pelepasan E. Sisipan

  22. DOBOL = . A. Sejenis makanan B. Kosong C. Berlubang D. Hampa E. Hancur

  23. KONTRIBUSI = . A. Pungutan B. Iuran C. Penghasilan D. Hadiah E. Pendapatan

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1133

  24. AKUMULASI = . A. Penyimpanan B. Pencampuran C. Penjumlahan D. Perpaduan E. Pengumpulan

  25. TONIL = . A. Peristiwa B. Kejadian C. Sandiwara D. Kisah E. Perlombaan

  26. EKUIVALEN = . A. Sejajar B. Seimbang C. Selaras D. Sesuai E. Sepadan

  27. TANUR = . A. Jamur B. Kotoran hewan C. Perapian D. Pakaian kuda E. Perkakas tukang

  28. BUBUT = . A. Potong B. Cabut C. Poles D. Serpih E. Urut

  29. ANJUNG = . A. Dayung B. Panggung C. Buyung D. Puji E. Angkat

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1144

  30. TANDANG = . A. Lawatan B. Pergi C. Diam D. Tetap E. Geser

  31. KESAHIHAN = . A. Keberlakuan B. Kesalahan C. Kematangan D. Kemantapan E. Kebenaran

  32. NARATIF = . A. Prosa B. Puisi C. Deskriptif D. Timbal balik E. Terperinci

  33. GRIYA = . A. Halaman B. Lapangan C. Rumah D. Arena E. Lingkungan

  34. FRIKSI = . A. Permasalahan B. Perpecahan C. Persoalan D. Cerita E. Bagian

  35. KOMPETEN = . A. Berkuasa B. Pemimpin C. Wewenang D. Pengikut E. Kekuatan

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1155

  36. HABITUASI = . A. Pembiasaan B. Penyetaraan C. Peraturan D. Padanan E. Kecocokan

  37. WARKAT = . A. Derajat B. Amplop C. Kertas D. Giro E. Surat

  38. REKLAMASI = . A. Pengurukan B. Pembongkaran C. Pembendungan D. Perluasan E. Pengalihan

  39. PAILIT = . A. Maju B. Makmur C. Bangkrut D. Kaya E. Untung

  40. BASKARA = . A. Bulan B. Bintang C. Planet D. Satelit E. Matahari

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1166

  Bagian III _________________________________________________

  1. ANARKI = . A. Kekerasan B. Keramaian C. Perlawanan D. Kegaduhan E. Kekacauan

  2. INVENTARISASI = . A. Pengumpulan B. Pencatatan C. Pengelompokan D. Penelusuran E. Penilaian

  3. TAKJUB = . A. Terpesona B. Terpikat C. Kagum D. Aneh E. Ajaib

  4. TESTIMONIAL = . A. Upacara B. Perayaan C. Penyaksian D. Perlombaan E. Kegembiraan

  5. DOMOT = . A. Kubah B. Ambil C. Cerdas D. Dungu E. Monster

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1177

  6. KEDAP = . A. Keraguan B. Rapat C. Tembus D. Kelambatan E. Penganan

  7. KHILAF = . A. Keliru B. Benar C. Anggapan D. Betul E. Nyakin

  8. DISPENSASI = . A. Persetujuan B. Pengecualian C. Perajinan D. Penyimpanan E. Pembebasan

  9. TANGKAL = . A. Mempan B. Rangkul C. Lelang D. Tak mempan E. Cegah

  10. RECA = . A. Pohon B. Bambu C. Panggung D. Patung E. Batang

  11. ANTUSIAS = . A. Bergejolak B. Bergairah C. Bergelora D. Berkobar E. Berkecamuk

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1188

  12. ANOMALI = . A. Normal B. Lurus C. Sejajar D. Kelainan E. Bengkok

  13. PAGU = . A. Pajak B. Paku C. Plafon D. Bimbang E. Bisu

  14. DONOR = . A. Penderma B. Sumbangan C. Penerima D. Pemberian E. Upah

  15. LAKSMI = . A. Perempuan B. Dewi C. Molek D. Anggun E. Menawan

  16. PREMI = . A. Laba B. Diskon C. Hadiah D. Bonus E. Bunga

  17. INTELEKTUAL = . A. Giat B. Cerdas C. Rajin D. Bodoh E. Sempurna

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1199

  18. EMISI = . A. Marah B. Pancaran C. Gas buang D. Pengurangan hukuman E. Pengeluaran

  19. DIAN = . A. Pelangi B. Cahaya C. Sinar D. Pelita E. Matahari

  20. SUTRADARA = . A. Pemimpin acara B. Penulis naskah C. Pengatur skenario D. Manager tontonan E. Pengarah adegan

  21. FIKSI = A. Kentara B. Terbukti C. Benar D. Rekaan E. Nyata

  22. BARTER = . A. Bergantian B. Perantara C. Bertukar D. Barang E. Uang

  23. KOMPLEKS = . A. Mudah B. Sedang C. Rumit D. Wajar E. Biasa

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 2200

  24. MARGINALISASI = . A. Pengetahuan B. Pembukuan C. Pemiskinan D. Pelestarian E. Pembatasan

  25. AFEKSI = . A. Tak berakibat B. Kasih sayang C. Tanpa luka D. Ternyata E. Terluka

  26. YUSTISI = . A. Kejahatan B. Kependudukan C. Kelompok D. Pembunuhan E. Kehakiman

  27. DEPLESI = . A. Pengembangan B. Penurunan C. Pelebaran D. Penipisan E. Penyusutan

  28. VOLUNTEER = . A. Tenaga ahli B. Perintis C. Pemimpin D. Dermawan E. Sukarelawan

  29. EKSPLISIT = . A. Ragu B. Waswas C. Samar D. Khawatir E. Tegas

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 2211

  30. CANGKUNG = . A. Sayuran B. Kulit C. Duduk D. Jongkok E. Tinggi

  31. PIALANG = . A. Kreditur B. Debitur C. Konsumen D. Produsen E. Makelar

  32. GARDA = . A. Prajurit B. Pengawal C. Pasukan D. Tentara E. Militer

  33. PROTEKSI = . A. Bantuan B. Pengawasan C. Perlindungan D. Penjagaan E. Pengamanan

  34. KUOTA = . A. Jumlah B. Batas C. Jatah D. Bagian E. Angka

  35. PARAMARTA = . A. Baik B. Adil C. Bijaksana D. Perkasa E. Jujur

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 2222

  36. NEGASI = . A. Penolakan B. Mendapat C. Penerimaan D. Menyambut E. Mengaku

  37. EKSENTRIK = . A. Aneh B. Bagus C. Indah D. Cantik E. Wajar

  38. DEVIASI = . A. Pencerminan B. Pembiasan C. Penyimpangan D. Bayangan E. Pemantulan

  39. KONFLIK = . A. Peperangan B. Perselisihan C. Perbedaan D. Persamaan E. Perbandingan

  40. ANGGARAN = . A. Keuangan B. Laporan C. Aturan D. Pembelian E. Pengeluaran

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 11

  PPAANNDDUUAANN SSUUKKSSEESS UUJJIIAANN TTPPAA IINNII DDIIPPEERRSSEEMMBBAAHHKKAANN OOLLEEHH ::

  hhttttpp::////wwwwww..mmaassbbiieedd..ccoomm hhttttpp::////ddeewwii..mmaassbbiieedd..ccoomm

  UUNNTTUUKK JJAAWWAABBAANN SSOOAALL

  SSIILLAAKKAANN KKLLIIKK LLAANNGGSSUUNNGG KKEE WWEEBBSSIITTEE KKAAMMII GGRRAATTIISS KKOOKK!! ^^__^^

  TTEERRIIMMAA KKAASSIIHH

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 22

  Bagian IV _________________________________________________

  1. NABATI = . A. Hewani B. Hayati C. Kodrati D. Botani E. Insani

  2. ELIMINASI = . A. Pengurangan B. Pemisahan C. Penyisihan D. Perbandingan E. Perceraian

  3. GAGAL = . A. Berhasil B. Juara C. Tercapai D. Tidak tercapai E. Berguna

  4. LABIL = . A. Goyah B. Mantap C. Kokoh D. Kuat E. Tenang

  5. TAFAKUR = . A. Lamunan B. Renungan C. Termenung D. Fantasi E. Khayalan

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 33

  6. DESTINASI = . A. Alamat B. Sasaran C. Informasi D. Tempat tinggal E. Tempat tujuan

  7. FISIBEL = . A. Terlihat B. Terlaksana C. Mungkin D. Jelas E. Dapat dipercaya

  8. DURSILA = . A. Bohong B. Jahat C. Aturan D. Pola E. Sistem

  9. RAGIL = . A. Tunggal B. Sulung C. Bungsu D. Tertua E. Pertama

  10. INTROSPEKSI = . A. Pembenahan B. Mawas diri C. Rendah hati D. Perbaikan E. Hati-hati

  11. BAKU = . A. Perkiraan B. Standar C. Umum D. Normal E. Asli

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 44

  12. FORKINASI = . A. Zina B. Pembiakan C. Perkawinan D. Penjerumusan E. Pelaminan

  13. SASANA = . A. Perasaan B. Alat C. Gelanggang D. Rasa E. Jauh

  14. MUDUN = . A. Problema B. Beradab C. Referensi D. Setuju E. Mufakat

  15. ENUMERASI = . A. Penjumlahan B. Pengumpulan C. Pembilangan D. Penghitungan E. Pembagian

  16. SEMBAB= . A. Bengkak B. Sedih C. Pilu D. Sakit E. Perih

  17. ADIKSI = . A. Tersangkut B. Terikat C. Keinginan D. Kegemaran E. Kecanduan

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 55

  18. EKSEPSI = . A. Pengecualian B. Permohonan C. Gugatan D. Tuduhan E. Pengadilan

  19. RETA = . A. Modal B. Tua C. Harta D. Kekayaan E. Kendaraan

  20. FLUKTUASI = . A. Perubahan B. Kegoncangan C. Tetap D. Goyah E. Labil

  21. APOSTEL = . A. Penguji B. Penulis C. Telekomunikasi D. Pembela E. Posisi akhir

  22. WARA = . A. Surat B. Edaran C. Pengumuman D. Undangan E. Pertandingan

  23. KONFIRMASI = . A. Informasi B. Pemberitahuan C. Pernyataan D. Pengesahan E. Penunjukan

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 66

  24. RENTENIR = . A. Pegawai B. Lintah darat C. Penipu D. Penagih hutang E. Tukang hutang

  25. EKSTENSI = . A. Hakikat B. Perluasan C. Inti D. Pokok E. Luar

  26. ORTODOKS = . A. Kuno B. Modern C. Asli D. Tradisional E. Mutakhir

  27. HASAD = . A. Tidak baik B. Membalas C. Perasaan D. Ganjaran E. Dengki

  28. CITRA = . A. Piala B. Kawan C. Pandangan D. Bayangan E. Gambaran

  29. RAMPUS = . A. Kasar B. Galak C. Tegas D. Banyak makan E. Lemah lembut

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 77

  30. ACUAN = . A. Pacuan B. Pemacu C. Rujukan D. Pegangan E. Pedoman

  31. GENDEWA = . A. Alat B. Tongkat C. Senjata D. Runcing E. Busur

  32. MUSTAJAB = . A. Kumat B. Parah C. Manjur D. Kambuh E. Sembuh

  33. ANTUSIAS = . A. Bergejolak B. Bergairah C. Bergelora D. Berkobar E. Berkecamuk

  34. BLOKADE = . A. Penjagaan B. Pembukaan C. Pengepungan D. Pemutusan E. Pembatasan

  35. REDUT = . A. Senang B. Kesal C. Gembira D. Riang F. Marah

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 88

  36. RANCU = . A. Canggung B. Kacau C. Jorok D. Tidak wajar E. Semu

  37. FASIA = . A. Lancar B. Terampil C. Gagap D. Cacat E. Cela

  38. DEPLESI = . A. Pengembangan B. Penurunan C. Pelebaran D. Penipisan E. Penyusutan

  39. ESKALASI = . A. Kedudukan B. Pangkat C. Jabatan D. Kenaikan E. Keahlian

  40. DETERIORASI = . A. Kemunduran B. Terbelakang C. Peningkatan D. Keahlian E. Pengambilalihan

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 99

  Bagian V___________________________________________________ 1. RABAT = .

  A. Tambahan gaji B. Potongan C. Keuntungan D. Pembayaran kembali E. Jera mengulangi

  2. RESIDU = . A. Gangguan B. Alat penyaring C. Gelisah D. Rasa duka E. Sisa

  3. DISIMILASI = . A. Katabolisme B. Anabolisme C. Sintesis D. Pembentukan E. Penyusunan

  4. BALA = . A. Rapat sekali B. Bencana C. Bantuan D. Merasakan E. Melawan

  5. ITERASI = . A. Hubungan B. Interaksi C. Sublimasi D. Perulangan E. Identifikasi

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1100

  6. AD INTERIM = . A. Selamanya B. Tentara C. Penguasa D. Sementara waktu E. Pejabat

  7. FORTE = . A. Kuat B. Obat C. Sakit kepala D. Resep E. Gaya

  8. KELAS = . A. Grup B. Tingkatan C. Ruangan D. Kamar E. State

  9. AKURAT = . A. Tangkas B. Sigap C. Gesit D. Sesuai E. Seksama

  10. TALENTA = . A. Sifat B. Bakat C. Watak D. Tabiat E. Perangai

  11. NAZAR = . A. Sumpah B. Lulus C. Pernyataan D. Serapah E. Janji

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1111

  12. FRAKSI = . A. Kelompok B. Kesatuan C. Organisasi D. Bagian kecil E. Utuh

  13. DESTAR = . A. Topi B. Bando C. Bintang D. Ikat kepala E. Ikat pinggang

  14. AFIRMASI = . A. Pengukuhan B. Penetapan C. Penjelasan D. Pernyataan E. Pendirian

  15. SOLID = . A. Mampu B. Kuat C. Rapuh D. Pecah E. Retak

  16. PROTESIS = . A. Hipotesis B. Praduga C. Thesis D. Disertasi E. Buatan

  17. ADIKARA = A. Tumpah ruah B. Kekayaan C. Kemewahan D. Melimpah E. Kekuasaan

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1122

  18. ARAL = . A. Ujian B. Rintangan C. Cobaan D. Gangguan E. Godaan

  19. MANGKUS = . A. Puliah B. Manjur C. Sembuh D. Sakit E. Demam

  20. RABUK = . A. Sampah B. Ikat pinggang C. Jamur D. Daun E. Kerupuk

  21. LANTIP = . A. Gagah B. Cakap C. Mahir D. Tampan E. Cerdas

  22. EGALITER = . A. Sederajat B. Kejam C. Sewenang-wenang D. Adil E. Egois

  23. BASIN = . A. Gunung B. Bukit C. Sungai D. Danau E. Lembah

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1133

  24. KIDUNG = . A. Kerudung B. Selubung kepala C. Irama D. Senandung E. Nyanyian

  25. DESAIN = . A. Landasan B. Acuan C. Hiasan D. Rencana E. Pola

  26. PASIVA = . A. Saham B. Bagian C. Sumbangan D. Bunga E. Bursa

  27. GARIZAH = . A. Semangat hidup B. Gergaji C. Perasaan D. Naluri E. Ingatan

  28. KONTEMPORER = . A. Aneh B. Kuno C. Pada masa kini D. Abstrak E. Tidak beraturan

  29. DITENGGAK = . A. Disepak ke atas B. Ditendang dengan bangga C. Dipotong melintang D. Ditelan bulat-bulat E. Diminum sedikit-sedikit

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1144

  30. WAWASAN = . A. Tinjauan B. Penglihatan C. Pengamatan D. Penelitian E. Penyelidikan

  31. SUPERSTAR = . A. Mahabintang B. Aktor C. Aktris D. Bintang tamu E. Peran utama

  32. AMBISI = . A. Tekad B. Menyerah C. Berjuang D. Tantangan E. Perlawanan

  33. EKSTENSI = . A. Program Studi B. Percepatan studi C. Studi lanjutan D. Perluasan E. Reguler

  34. APOLOGI = . A. Permintaan maaf B. Pengakuan C. Pembelaan D. Pendapat E. Buah pemikiran

  35. RESTU = . A. Larangan B. Bantuan C. Berkat D. Terlarang E. Tidak baik

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1155

  36. IHWAL = . A. Asal B. Masalah C. Perihal D. Keadaan E. Peristiwa

  37. CANTAS = . A. Pesawat B. Aliran C. Pantas D. Gagah E. Terkenal

  38. TEMBERANG = . A. Lingkaran B. Luas C. Bual D. Pemberani E. Pemarah

  39. AGUNAN = . A. Tebusan B. Bayaran C. Kewajiban D. Imbalan E. Tanggungan

  40. RISET = . A. Pencarian B. Penelitian C. Pengetahuan D. Penelusuran E. Pengembangan

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1166

  Bagian VI__________________________________________________

  1. HABIB = . A. Sahabat B. Teman C. Kawan D. Kekasih E. Lawan

  2. AUTENTIK = . A. Asli B. Palsu C. Tiruan D. Curang E. Sumbang

  3. ANDAL = . A. Gesit B. Abash C. Tangguh D. Cerdas E. Gagah

  4. KONTRADIKSI = . A. Perjanjian B. Diskusi C. Penandatanganan kontrak D. Perdebatan E. Pertentangan

  5. RONA = . A. Nyala B. Merah C. Warna D. Padam E. Semakin

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1177

  6. ANASIR = . A. Senyawa B. Campuran C. Unsur D. Golongan E. Umum

  7. BORANG = . A. Siang B. Formulir C. Binatang D. Berkas E. Syarat

  8. MUSTAID = . A. Terbayar B. Selesai C. Habis D. Impas E. Pulang

  9. DENSITAS = . A. Pembiasan B. Kerapatan C. Rambatan D. Hambatan E. Tegangan

  10. GERHA = . A. Bulan B. Ratu C. Dayang D. Matahari E. Permaisuri

  11. AGITASI = . A. Penyelidikan B. Penelitian C. Hasutan D. Penyerangan E. Pengkhianatan

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1188

  12. RESTORASI = . A. Perbaikan B. Pembangunan C. Pengembangan D. Pemasangan E. Pemugaran

  13. GENERIK = . A. Sifat keturunan B. Khas C. Lazim D. Bersemangat E. Obat

  14. BEA = . A. Impor B. Ekspor C. Ongkos D. Harga E. Transportasi

  15. BOGA = . A. Pakaian kebesaran B. Makanan kenikmatan C. Dekorasi tata ruang D. Pakaian pengantin E. Rumah tinggal

  16. ENTITAS = . A. Jenis B. Benda C. Wujud D. Massa E. Barang

  17. IMPULS = . A. Tali B. Rangsangan C. Gerakan D. Momentum E. Spontan

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 1199

  18. LANAU = . A. Basah B. Becek C. Lembab D. Danau E. Rawa

  19. WIRAWAN = . A. Pahlawan B. Tentara C. Pasukan D. Prajurit E. Bangsawan

  20. HARDIK = . A. Tajam B. Bentakan C. Melukai D. Ancaman E. Menyulitkan

  21. MENGECOH = . A. Mengaduk B. Mengakali C. Berbuat curang D. Membuat kacau E. Memotong kecil-kecil

  22. GRADASI = . A. Tahapan B. Bagian C. Tingkatan D. Beruntun E. Berderet

  23. DAMPAK = . A. Tendang B. Penyakit kulit C. Pengaruh D. Terlihat E. Akibat

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 2200

  24. PREAMBUL = . A. Pendahuluan B. Penutup C. Akhiran D. Pembukaan E. Pengantar

  25. NORMA = . A. Tata cara B. Aturan C. Kaidah D. Pelengkap E. Tindakan

  26. CANDALA = . A. Nista B. Buruk C. Lilin D. Miskin E. Sengsara

  27. KAMIL = . A. Baik hati B. Sempurna C. Sehat D. Sopan E. Rendah hati

  28. CASING = . A. Papan B. Tempat C. Perangkat D. Sarana E. Alat

  29. HIDAYAH = . A. Petunjuk B. Jalan C. Pertolongan D. Kesabaran E. Kesalahan

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 2211

  30. ANDAM = . A. Dendam B. Kunci C. Pingit D. Tanaman E. Penjara

  31. REJA = . A. Potongan B. Kotoran C. Pecahan D. Rempah E. Campuran

  32. KENDALA = . A. Gangguan B. Hambatan C. Tali kuda D. Ketegangan E. Kerusuhan

  33. DEKLARASI = . A. Pengumuman B. Informasi C. Penegasan D. Pengukuhan E. Keterangan lengkap

  34. PERGOLA = . A. Lapis emas B. Sepuh C. Displang D. Gerbang E. Gapura

  35. INOVASI = . A. Pengeluaran B. Pengadaan C. Pembaharuan D. Perancangan E. Pembangunan

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 2222

  36. MAKTUB = . A. Lampiran B. Tertulis C. Catatan D. Aturan E. Ketentuan

  37. IRADAT = . A. Tetapan B. Perintah C. Kehendak D. Kelalaian E. Kekuasaan

  38. FORMULA = . A. Susu B. Balapan C. Ramuan D. Rumus E. Resep

  39. REFERENSI = . A. Alat B. Perantara C. Rujukan D. Dokumen E. Bahan

  40. ABRASI = . A. Penurunan B. Pengikisan C. Penghancuran D. Penguraian E. Pembentukan

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 2233

  SSOOAALL TTPPAA BBEENNTTUUKK AANNTTOONNIIMM

  Bagian I ___________________________________________________

  Pilihlah Lawan Kata (Antonim) dari kata di bawah ini!

  1. KONSUMEN >< A. Penjual B. Pembeli C. Produsen D. Distributor E. Agen

  2. AKTIF >< A. Persuasif B. Pasif C. Dinamis D. Cepat E. Lambat

  3. MAYA >< A. Abstrak B. Imajiner C. Nyata D. Fatamorgana E. Citra

  4. KONTRADIKSI >< A. Sinkron B. Divergensi C. Konvergensi D. Konferensi E. Efisiensi

  5. EKLEKTIK >< A. Radikal B. Spiritual C. Konklusif D. Cemerlang E. Tak pilih-pilih

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 2244

  6. ANALOG >< A. Berbeda B. Aneh C. Serupa D. Monolog E. Sepadan

  7. RENTAN >< A. Jarak B. Bentangan C. Resultan D. Peka E. Resistan

  8. MONARKI >< A. Republik B. Imperium C. Federal D. Koloni E. Serikat

  9. MAYOR >< A. Makro B. Jumbo C. Minor D. Tenor E. Pionir

  10. SEKULER >< A. Ilmiah B. Duniawi C. Rohaniah D. Keagamaan E. Tradisional

  11. REPLIKA >< A. Asli B. Duplikat C. Tiruan D. Contoh E. Fosil

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 2255

  12. ABSEN >< A. Berhalangan B. Hadir C. Izin D. Sakit E. Tidak masuk

  13. ARIF >< A. Malang B. Bijaksana C. Ingkar D. Lancung E. Bodoh

  14. BAKAL >< A. Calon B. Biji C. Belum tentu D. Bekas E. Sempurna

  15. OTORITER > A. Otodidak B. Demokrasi C. Liberal D. Separatis E. Inovasi

  16. ANTIPATI >< A. Simpati B. Acuh C. Peduli D. Masa bodoh E. Apatis

  17. KREDIT >< A. Angsur B. Debit C. Lunas D. Tunai E. Utang

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 2266

  18. AKURAT >< A. Cermat B. Tepat C. Teliti D. Ceroboh E. Seksama

  19. ALAH >< A. Menang B. Gagal C. Mati D. Berhasil E. Ungkapan

  20. LARA >< A. Murung B. Gembira C. Sedu D. Pilu E. Asik

  21. AZAB >< A. Siksa B. Nikmat C. Akhlak D. Kesopanan E. Budi pekerti

  22. PROGRESIF >< A. Stabil B. Labil C. Stagnan D. Aktif E. Pasif

  23. HORIZONTAL >< A. Vertikal B. Transfersal C. Longitudinal D. Sentripetal E. Sentrifugal

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 2277

  24. SAHIH >< A. Benar B. Sempurna C. Tepat D. Cacat E. Canggih

  25. MODERAT >< A. Liberal B. Ekstrim C. Statis D. Luas E. Situasional

  26. SALI >< A. Kuat B. Hebat C. Lemah D. Teguh E. Goyah

  27. GRES >< A. Terbaru B. Kuno C. Modern D. Pas E. Tidak tepat

  28. KARAM >< A. Lenyap B. Melayang C. Hilang D. Bergelombang E. Terapung

  29. KERJA BARENG >< A. Kolaborasi B. Bersama-sama C. Kerjasama D. Bermitra E. Mandiri

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 2288

  30. GEGAI >< A. Pintar B. Kukuh C. Berhasil D. Berat E. Besar

  31. EPIGON >< A. Inovatif B. Statis C. Dinamis D. Spesifik E. Eksentrik

  32. DEDUKSI >< A. Induksi B. Konduksi C. Reduksi D. Transduksi E. Intuisi

  33. KONDUKTOR >< A. Motor B. Isolator C. Aspirator D. Dirigen E. Mayoret

  34. BONGSOR >< A. Menumpuk B. Tertua C. Kerdil D. Macet E. Susut

  35. JASMANI >< A. Badan B. Ragawi C. Nurani D. Hati E. Rohani

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 2299

  36. PARADOKS >< A. Bertentangan B. Berseberangan C. Sejalan D. Berlawanan E. Seimbang

  37. SARAT >< A. Ketentuan B. Izin C. Kosong D. Berat E. Berisi

  38. BIADAB >< A. Pandai B. Baik C. Beradab D. Bijaksana E. Nista

  39. BRUTO >< A. Neto B. Kotor C. Padu D. Pejal E. Kimpal

  40. AKTUAL >< A. Kadaluarsa B. Terpercaya C. Baru D. Nyata E. Faktual

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 3300

  Bagian II __________________________________________________

  1. LABIL >< A. Normal B. Stabil C. Kacau D. Rapuh E. Hancur

  2. BAKHIL >< A. Hemat B. Penyayang C. Pemurah D. Sia-sia E. Tidak benar

  3. NETO >< A. Kotor B. Bruto C. Padu D. Pejal E. Padat

  4. MAGANG >< A. Calon Pegawai B. Calon Ahli C. Ranum D. Terlalu masak E. Mentah

  5. KOLEKTIF >< A. Bersama-sama B. Bergabung C. Selektif D. Individual E. Penyaringan

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 3311

  6. EPILOG >< A. Hipolog B. Dialog C. Monolog D. Analog E. Prolog

  7. BERSAMAAN >< A. Sendiri B. Berbarengan C. Sejalan D. Berdua E. Beramai-ramai

  8. ABSOLUT >< A. Mutlak B. Nyata C. Bebas D. Terbatas E. Utuh

  9. PROPOSISI >< A. Konklusi B. Reaksi C. Persepsi D. Posisi E. Preposisi

  10. ABSURD >< A. Aneh B. Mustahil C. Masuk akal D. Sederhana E. Barangkali

  11. EKSTRINSIK >< A. Eksentrik B. Individual C. Konsensus D. Internal E. Keserasian

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 3322

  12. MANDIRI >< A. Intimasi B. Interaksi C. Korelasi D. Dependen E. Invalid

  13. KESAT >< A. Licin B. Kasar C. Kering D. Jengkel E. Basah

  14. KONKAF >< A. Lensa B. Konveks C. Optik D. Maya E. Fokus

  15. KOHESI >< A. Regresi B. Swadesi C. Asimilasi D. Adhesi E. Grasi

  16. PROTAGONIS >< A. Searah B. Mendukung C. Pertentangan D. Seimbang E. Setingkat

  17. BERUBAH >< A. Fluktuatif B. Variable C. Konstan D. Tren E. Anomali

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 3333

  18. APATIS >< A. Peduli B. Masa bodoh C. Kasihan D. Setuju E. Sesuai

  19. AKIL >< A. Malas B. Bodoh C. Segan D. Kanak-kanak E. Pandai

  20. ANGGARA >< A. Buas B. Jinak C. Liar D. Lunak E. Lembut

  21. INSIDENTAL >< A. Rutin B. Khusus C. Tertentu D. Khas E. Istimewa

  22. ABSTRAK >< A. Konkret B. Niskala C. Mujarad D. Gaib E. Asli

  23. PROMINEN >< A. Terkemuka B. Pendukung C. Biasa D. Setuju E. Pelopor

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 3344

  24. ABADI >< A. Kekal B. Pendek C. Sementara D. Tetap E. Fana

  25. AMANAH >< A. Aman B. Khianat C. Lalai D. Kerabat E. Bohong

  26. MITRA >< A. Sekutu B. Saingan C. Rekanan D. Teman E. Kongsi

  27. ABOLISI >< A. Pengampunan B. Penahanan C. Pemberatan D. Penangguhan E. Penghapusan

  28. ADUKSI >< A. Deduksi B. Induksi C. Abduksi D. Elevasi E. Adiksi

  29. KONSERVATIF >< A. Rumit B. Kolot C. Modern D. Kuno E. Purba

 • Paket Soal [PANDUAN SUKSES TPA]

  www.masbied.com 3355

  30. TERKANTUNG >< A. Melayang B. Pasti C. Ombak D. Terperosok E. Terbenam

  31. SUMBANG >< A. Kokoh B. Tepat C. Miring D. Laras E. Imbang

  32. BISING >< A. Hebat B. Jarang C. Renggang D. Sunyi E. Diam

  33. GALIB >< A. Khusus B. Biasa C. Umum D. Spesifik E. Lazim

  34. KENDALA >< A. Kekerasan B. Pendukung C. Manifestasi D. Bimbingan E. Gejala

  35. KUALITAS >< A. Kapasitas B. Kuantitas C. Mutu D. Derajat E. Tingkatan

  Soal TPA Bentuk Sinonim Bagian 1 Ujian CPNS S2 SNMPTN STAN MasBied.pdfSoal TPA Bentuk Sinonim Bagian 2 Ujian CPNS S2 SNMPTN STAN MasBied.pdf