Tieu Chuan Lay Mau

of 12

 • date post

  09-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.670
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Tieu Chuan Lay Mau

 • 5/10/2018 Tieu Chuan Lay Mau

  1/12

  UBND TINH DII;:N BIEN CONG HoA XA HOI eHU NGH iA V IJ~:T NAMSO XAY Dl/NG DQel~p-Tl.rdo-H~nhphueS(\jS~HD-SXD ote Bien Phl~,ngay08 tluingSniim 2007

  HU'ONG DANCdng hie thi nghiem v~t Ii~u xay dl)'ng va k~t e~u, e~u ki~neong trinh dam bao eh~t hrong trong qua trinh th ....e hi~n, DI}'an dAu tu' xay dl}'ng

  - Can elf vim Luat xay dung ngay 26/11/2003;- Can elf Nghj dinh s 6 209/2004/ND-CP ngay 16/1212004 cua Chinh phu v~Quan ly chat hrong cong trinh xay dung;- Can ell' Ngh] dinh 16/2005/N8-CP ngay 07/0212005 cu a Chinh phu v~Quan ly du an d~u tir xay dung cong trinh;- Can el f Nghi dinh s 6 I 1212006/ND-CP ngay 29/9/2006 ella Ch inh phu v~

  sua d o i , b o sung 1 1 1 9 ts6 di~Ll ella Nghj dinh s6 16/2005/Nf)-CP v~ quan I y du a nd~u tu xay dung cong trinh;- Can ell' Thong tu s 6 1 2/2005 /T T -BXD ngay 15/7/2005 ella B9 Xay dung v~

  HUOng d~ n 1T I9ts6 n9i dung v~ Quan I y chat luong cong trinh xay dung va d i~ u k iennang 11.J ella t 6 clu rc ca nhan trong hoat dong xay dung;- Can cu vao Quyct dinh so 1412/QD-UB ngay 03/12/2004 ella UBND tinhDicn Bien Q uy dinh chirc nang nhiern vu va quyen han ella S o ' Xay dung;Sa Xay dung huong d~n cong tac ki~m tra thi nghiem vat lieu xay dung va

  e~u kien, k~t cau cong trinh darn bao chat hrong trong qua trinh thuc hien du and~u tu xay dung cong trinh tren dia ban tinh D ien Bien nhu sau:

  I.cAc QUY DINH CHUNG- Cong tac ki~m tra thi nghiem chat hrong vat li~u xay dung va c~u kien, k~t

  cau cong trinh ap dung voi cac cong trinh xay dung dan dung, cong nghiep, giaothong, thuy IQ 'i, cong trinh ha tang ky thuat va cac cong trinh khac co lien quan d~nxay dung,

  - Cac co S O " san xLllit kinh doanh vat lieu xay dungtren dia ban tinh d@ u phaico phieu chung nhan chat luong vat lieu xay dung theo tung 10 san pham va phai

 • 5/10/2018 Tieu Chuan Lay Mau

  2/12

  cung cap phl~u nay eho nguoi mua. Cac yeu cau L~ym~u, thi nghiern va b E W hanhsan pham deu phai d@ uphai twin theo cac noi dung huang din nay,

  - Cac phieu chung nhan chat luong cua nha sa n xufrt chi c6 y nghia cam ketbao hanh ch~t luong sa n pham C h L I ' khong thay th~ ducc cac phieu thi nghiern V?tlieu h ien truong do cac N h a t h a u x a y dung t6 C h L I ' C thuc hien.

  - T~t ca cac 1 0 9 - i vat tu, vat lieu phuc vu cho cong trinh xay dung tnroc khidua vao thi cong xay dung phai kiem tra thi nghiem cac ch i tieu co l y thea quy dinhhien hanh. Vat ur, vat lieu dam baa eh.t hrong moi duoc sir dung van cong trinhxay dung, tnrong hop khong dam bao chat hrong Chu d~u tu phai yeu e~u Nha thauth i cong xay dung 1 0 ' . 1 1 bo khong dua vao sir dung xay dung cong trinh.,

  - T th ca efru kien, ket cau xay dung nlur: ket cau be tong c6 t thep, k~t e~ugach da, k~t cau baa che, ket.cau nen khi a~p d frt co ng trinh , kSt cfru nen mong, kS tcau mat duong. , .. d@uphai phai thuc hien viec kiem tra, thi nghiem lam co s a eh oviec danh g ia n gh iem thu chat hrong va thanh quyet toan kh61 hrong xay l~p hoanthanh.

  . , 'Ngoai nhirng 1191 dung quy dinh tai huong din nay can phai tuan theo

  nhirng guy dinh cua tieu chuan, guy pham chuyen nganh v~ cong tac thi nghierndam bao chat luong v@vat lieu xay dung va k~t cau, cau kien cong trinh xay dung,

  II. KlEM TRA, THI NGHIEM CHAT LU'ONG.V4T LI~U XAY nl/NG1. Xi mang:Tieu chuan ap dung: TCVN 626 0-1995; TCVN 26 82-1999.M6 i 10 xi mang nho hun 40 t.n du phai l.y 02 miu, m6 i m&u 20kg d~ lam

  th i ng hiem . Miu xi mang phai duoc Ifry ra i rae o' cac baa trong kho, m6 i bao l.y1kg. Lam thi nghiem 01 miu va 01 miu luu d~ d6 i chung khi can thiSt. Trong thoigian 6 0 ngay neu khong c6 khieu nai nao giua ben mua va ban xi rnang v b kS t quathi nghiem thi phong thi nghiern l a 1 1 1 thu tuc huy bo mau luu.

  Khi bat d~u nhap xi mang v~ cong tnrong dai dien ben A , ben B cung nhaul~y mau dong goi niem phong l~p bien ban Ifry mu va giri dS n phong thi nghiem d~l a m thi nghiem. M&u xi mang phai duoc d~ trong hop kin tranh nurrc, tranh ca c hoach.t khac, tranh nhiet do cao va d~ noi kilo rao.

  Moi mau thi nghiem phai lam it nhat 5 chi tieu guy dinh trong bang 1.

  L-;-.~~~ __ "" ""_""",~ """, " ,,,,,

 • 5/10/2018 Tieu Chuan Lay Mau

  3/12

  Phibu thi nghiem hi din ell' db nghiern thu xi mang va thiet ke thanh phanpho! tron be tong va vira.

  Bam! 1

  I s ~ Xi mang pooc langXi mang pooc lang

  Ten chi tieu DO'n v] h6n )H,rpI T I PC30 IlC40 ])CB30 PCB40Gioj han ben nen khong

  I nho honI - Sau 3 ngay 45' Nimm2 16 21 ]4 18, - Sau 28 ngay 8h N/mm2 30 40 30 40

  B(i nghiCn rn]na) Phgn sot Ia i tren sang'0.08111111khong Ian han. % 15 15 12 122b) B~ mat rieng (X3C dinhthea PP Blaine) khong 1611 C1112!g 2700 2700 2700 2700ban

  -Tho'i gian dong k~t-BAt d~u dong k t (ketu Phut >45 >45 >45 >45. . . . kh i tron voi nuoc)J-Kt thuc dong kt (k~ tir ikhi tron voi nuoc) Gi&

 • 5/10/2018 Tieu Chuan Lay Mau

  4/12

  Bang2-sT1l--'-

  .. , Luong lot sang % 1150

  Ten chi lieu--__-------~-.-------+---+----+------I-----+--I Mo dun 09 16"n

  - Yeu diu ve chat 1uong cat de che tao be tong tuan thu theo bang 3:Bang 3

  I I Mac b e tongI Cac chi tieu chat hrong DanSTT II i V ! 200j; - II i Set va cac tap chat khac a dang C\lC % 0 0 0!2 i Ham hrong hat sot sang 5111111 tinh % 10 10 10thea kb6i luong khong duoc 16n han!lI .. , Ham hrong S03 guy d6i %

 • 5/10/2018 Tieu Chuan Lay Mau

  5/12

  a) Da dam, soi duoc phan thanh cac nhorn sau:Da c o ' 0,5x]: c o ' hat tu 5-10m111; da c o ' ]x2: c o ' hat nr ]0-20111m; da c o ' 2x4:

  d3'I10t nr 20-40mm; da c o ' 4x7: cohat tu 40- 70111111,b) Yeu cau k9 thuat:- Thanh phan hat: 8bi voi cac c o ' da thanh phan hat nam trong duong bao cappbbi duoc guy dinh nhu sau: (bang 3)Bang 4

  STT Co' hat L9t sang ( Y t lI Dmin 0-10

  12I

  0.5((Dmin + Dmax) 40-70---' --- --.-,.---'---~-.-----~-.-------

  I , ., Dmax 90-]00J4 125 Dmax 100

  - D9 nen dap trong xi lanh duoc guy dinh nhu sau (bang 5)BangS

  I D(J nen d~p 0' trang thai bao hoa nurrc eVo)Mae ella da dam Da phon xut xam Da phun xuat ph unDa tr~m tich nh~p va da bi~n chfit traoI1400 - Ben 12 Den 9 I

  I 1:200 Den 11 L6n han 12 aen I 6 L6n han 9 den 11 !1000 Lori han 11 den 13 L6n hon ]6 den 20 L611 han 1] den 13800 L6n hon 13 den 15 L6n 110'11 20 den 25 L6n han ] 3 den 15

  r--'--" 600 L611hon ] 5 den 20 Lori han 25 den 34 Urn 11O'nIS den 20400 Lon han 20 den 28 - - 1

  1-- -j00 L6n hen 28 den 38 - -j' 200 L6n hall 38 den 54 - - .J______- 89 mai man trong tang quay cua da dam, soi va soi dam duoc phan ra Jam4 cap va guy dinh nhu sau (bang 6)Bang 6

 • 5/10/2018 Tieu Chuan Lay Mau

  6/12

  ~--- D C ) mai mon eX.) iI iI ~Mac cua da dam Ba trfim tich I IH phun xu~t biin jeht va cac da tr5m S()i, siii dami Cacbonat tich khacL - - - - - - - - - .--~------- .. - - -1 \ 1 1 1 - 1 Den 30 Den 25 Den 20

  If--- -Mn-IJ Urn hun 30 den 40 Lon hun 25 den 35 LO 'n hun 20 den 30Mn-III Lon hun 40 den 50 Lon hun 35 de n 45 Lon hon 30 den 45 lf- Lon hun 50\12n 6 0 Lon hon 45 d11155 ._--1-_-- -~.--~-----.--ji Mn-IV Lon hun 45 den 55

  ! ;!....--T---- __

  - Cac chi tieu khac duoc xac dinh nhu sau (Bang 7)Bang 7

  4 Ham luong S03

  %

 • 5/10/2018 Tieu Chuan Lay Mau

  7/12

  . .

  ---j: !(E{)i ju~m,~f~~~g-----'-.--~---- ------,---.__ .. -l- ') ~---lk g 0 . 5 LO ') ~ 2.5~j;"i [ u ' ! n : the tieh _) .~jk g 2,5 2.5 2.5 5.0 5.0~-__..._L_._, __ -I ~ I Kh6i hrongthe tich xop k g 6.5 15.5 30,5 60.5 605r _ ~ _ Thanh phan co hat kg 5.0 5,0 15.0 30,0 30.0i 5 1 1 1 < \ 1 1 1 luong bui set k g 10,0 10,0 10,0 20.0 20.0I 6 I Ibm hrorig h at th oi det kg 0.25 l.0 5,0 15.0 15.0

  _i --L ~ JI 7 i Ihll11 Iuong hat mem yell kg 0,25 1,0 5,0 15,0; I va phong h6 al- - - - - - 1 - - -8 I D(l h ut nuoc kg 1.0 2.0 5.0 10.0 0I Dr) nen Q ?P trong xi lanh:

  I.8 0.8 1.6 3,0 6.0)

  9 - Duong kinh 7 5 1 1 1 1 1 1 , kg1 - Duong kinh 150111111 6,0 6,0 6,0 12.0 12.0

  iI JO ' D9 mai mOB kg 10,0 10.0 20,0 30,0 30,0] 1 D9 chong va O?P kg 10.0 10,0 30,0 30.0 30.012 Ham luong tap chat hiru kg LO 1,0 10,0 10,0 10,0cO'

  4. Thep xay dl)'ng- Tieu chu~n ap dung:+ Thep tron can nong: TCVN 1651-1985; lI S G 3112-1987; TCGT 001-

  2001 ;+ Thep thanh can nong TCVN 6283-1997-1999;+ Thep goc can nong: TCVN 1656-1985; TCVN 1657-1993+ Thep chir C, clnr 1 : TCVN 1654-1975; TCVN 1655-1975;+ Thep thanh can nong TCVN 6283 - I997-] 999.+ Thep t~m mong ]Q'P nha: TCVN 360] -1981.+ Thep cac bon can nong dung cho xay dung: TCVN 5709- I 993,- Thep xay dung co nhj~u loai: thep tron tron, thep tron 06t can nong, can

  nguoi, thep hinh, thep la, thep tarn .... Thep xay dung clUQ'C san xuat boi nhieu nhasan xuat co nhan hieu tren cay thep dam bao cht hrong nhu: Thep Thai Nguyen:

  7

 • 5/10/2018 Tieu Chuan Lay Mau

  8/12

  /TISCO~ thep Vi~t-Uc: V-DC; thep Viet-Sinh: NSV; thep Hoa Phat: DANI; thepVi~t- Y : VIS; thep Vl~!-Han: VSP ....

  Nghiem C~111 suodung cac 1 0 ? i thep khong 1'6 nguon gee, xu~t xu d~ thi congxay dung cong trinh, Khi ki~m tra, nghiern thu thep phai chu y thep gia, thep nhai,thep gia cong.

  a) Kiem tra duong kinh c6t thep bang each din trong IUQ"ng : Khi dua thepvan suodung can ki~m tra duong kinh thuc cua c6t thep nhu sau: cit 0 I dean thepdai ]m d~ can kiem tra trong IUQ"ng Q (gam), duong kinh thirc cua cay thep duoctinh bang cong thirc sau:

  Dth~'c = 0,403 X - J Q (mm)b) Thi nghiem thep:- Lay m~u va thi nghiem thep: Cu 1116i 16 thep co kh6i IUQ"ng 20 tan, can I~y

  01 t6 m~u thir db k ibm tra (neu nho hon 20 t~ n v .n phai I~y 01 t6 mau), bao gorn ttca cac chung I O ' : 1 i c6t thep trong lo, m6 i 1 0 ' : 1 1 I~y 03 thanh dai tu 0,5m-0,8m.

  - Cac ch~ tieu CO ' Iy khi thi nghiem thep:+ Gioi han chay, gioi han ben;+ DQ gian dai;+