Tertib Acara Perayaan Natal

download Tertib Acara Perayaan Natal

of 21

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  343
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Tertib Acara Perayaan Natal

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  1/21

  SELURUH ANAK SEKOLAH MINGGU MENGUCAPKAN SELAMAT HARI NATAL

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  2/21

  TEMA :

   BERJUMPA DENGAN ALLAH DALAM KELUARGA(IMAMAT 26: 12)

   

  SUB TEMA :

   KELAHIRAN TUHAN YESUS MEMBAWADAMAISEJAHTERA & SUKACITA DIDALAM RUMAHKU

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  3/21

     PROSESI :

  Pendeta dan Parhalado memasu! tem"at !#adah$%emaat #erd!r! & d!!r!n'! la'u Kumasu

  'er#an' Mahaudus(

    

  SAM)UTAN: Pan!t!a Natal  Me*a!l! Oran' tua Seolah MIn''u :  Me*a!l! Ana Seolah M!n''u : +ANIEL SIAHAAN

  Me*a!l! Guru Seolah M!n''u : N,- L-SIANTURI #rMANURUNG

  KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT HARI NATAL ./ +ESEM)ER .012 3

  SELAMAT TAHUN )ARU 01 4ANUARI .01/

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  4/21

    PEN5ALAAN LILIN & Mus! )E-NO 616 Ul! na!

  +!#orn'!n na#ad!a(

  Par%am!taPara'enda

  Pan!t!a Natal

  Ketua +e*an Ko!non!a

  Utusan Oran' Tua Seolah M!n''u

  Utusan Guru Seolah M!n''u

  Utusan Ana Seolah M!n''u

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  5/21

    LAGU +AN GERAK +ARI SEKOLAH MINGGU

    ACARA KE)AKTIAN

    Marende Hur!a no 27 : 18. & R!a ma h!ta sasude(R!a ma h!ta sasude mamu%! +e#ata-

  G!r'!r ma "arendenta #e A! I do na tama A! I do na tama

  +!un'a" +e#atanta I )anua'!n%an' !

  +!suru do AnaNa I Han'oluanta I Han'oluanta!

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  6/21

    9OTUM INTROITUS

  P : Mar! !ta #an'!t #erd!r! ; +!dalam nama Allah )a"a dan namaAnaN,a Tuhan 5esus Kr!stus dan nama Roh Kudus ,an'men

  P : Au san'at menant!8nant!an Tuhan lalu Ia men%en'u au danmenden'ar ter!au m!nta tolon'-

  4 : Kead!lan t!dalah usem#un,!an dalam hat!u$eset!aanMudan eselamatan dar!Mu u#!

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  7/21

  4 : )erenanlah !ran,a En'au$ ,a Tuhan$ untu mele"asan au$Tuhan se'eralah menolon' au-

  P : Pertolon'an Tuhan t!da ter#atas$ +!a datan' untu mem#e#asan!ta dar! esen'saraan dan etert!ndasan$ "u%!lah Ia se#a# Ia #a!-Pu%!lah Ia den'an se'ala emul!aanN,a-

  4 : )an'sa8#an'sa #erdu,un8du,un datan' e"ada teran'Mu$ danra%a8ra%a e"ada 4 : Am!n- &4emaat d!"ers!lahan dudu em#al!(

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  8/21

    Marende Hur!a No ?66 : ?82 &O Ale 4esus Tuhan!(

   O Ale 4esus Tuhan!$ d! ar! hatutu#uM! Na las ton'ton'

  do roha n! dadana na d!tano I

  O "asu8 "asu ma au on$ na metmet na d! %olomon Ias ma

  d!d! tond!n'! naen' sahat au tu sur'oM!

    Khot#ah 3 Pan''un' )onea

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  9/21

    Marende Hur!a no 727 : 18? & +!son Adon' Hu#oan Tuhan(& PERSEM)AHAN( +!son adon' hu#oan Tuhan$ "ar#ue n! n'olun'u na so tardo

  n!an- Sad!a ma ar'ana Tuhan molo sa! n! ra%uman sude den''an

  #[email protected] 4alo ma Tuhan$ sa! las ma rohaM Tan'anu na metmet da$ Tuhan$ Na so hea mansar! do"e au on

  Tuhan Rohan'u ma hulehon $Tuhan- Na #o! "elehononu 'a#e las n!

  rohaM 4alo ma Tuhan sa! las ma RohaM Hu!n'ot do hataM da Tuhan$ !n'on sar!hononhon an''!m na

  metmetan Am"ehon ma tan'anMu san'am$ !ta na ot! Iunan' suda n!an 4alo ma Tuhan sa! las ma rohaM

   

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  10/21

    LITURGI I & PENCIPTAAN (

    )ern,an,! : ALLAH KU LUAR )IASAAllah u luar #!asa .

   Allah u luar #!asa dalam se'ala "erara

  Am!n Halelu,a

  Am!n Pu%! Tuhan

  Am!n--Am!nBAm!n

   

    LITURGI I )  9OCAL SOLO : SOIA RA4AGUKGUK D )AGI TUHAN

  TIA+A 5ANG MUSTAHIL D

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  11/21

    )ern,an,! : OH TUHAN PENCIPTA LANGIT )UMI

  Oh Tuhan "en

  Oleh se#a# !tu lah %an'an #er#uat %ahat

  In'at Tuhan mel!hat

   

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  12/21

    PUISI : AMELIA TURNIP & NATAL )AHAGIA(

   

  )ern,an,! : KJ. No !:1Kuson'son' #a'a!mana$ ,a 5esus$ datan'[email protected]'au Teran' #uana$ Kau Sur,a h!du"u;K!ran,a Kau send!r! Pen,uluh %alanu$Su"a,a u,a!n! tu%uan %an%!Mu-

    LITURGI III : 4AN4I ALLAH

    )ern,an,! K4-NO 1.? : 1 SLAMAT8SLAMAT +ATANG

  Slamat8slamat datan' 5esus Tuhanu4auh dar! sor'a t!n''! un%un'anMu

  Slamat datan' Tuhan u edalam dun!a

  +ama! ,an' Kau #a*a t!ada taran,a$ salam$salam

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  13/21

    LITURGI I9 : KELAHIRAN 5ESUS

   

  )ern,an,! K4- No- . : 18? Malam Kudus & 4emaat)erd!r!(

  Malam udus sun,! sen,a" dun!a terlela"-Han,a dua#er%a'a terus a,ah #unda mesra dan udus

  Ana t!dur tenan'$ Ana t!dur tenan'

  Malam udus$ sun,! sen,a" a#ar #a! men'e'a"

  )ala sor'a men,an,!ann,a$ aum 'em#alamen,as!ann,a

  Lah!r Ra%a Shalom$ lah!r Ra%a Shalom

  Malam udus sun,! sen,a" urn!a dan #erat

  Ter

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  14/21

    Pu!s! :

  STAS5A PUR)A D 5ESUS KEKASIHKUF

     )ern,an,! : KJ. No. "# : 1

   1- Ha! ota mun'!l )etlehem$ #eta"a au

  sen,a"#!ntan' d! lan'!t

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  15/21

    )ern,an,! : K4-No- : 18. & GITA SORGA )ERGEMA(

  G!ta sor'a #er'ema$ lah!r Ra%a mul!a+ama! dan se%ahtera turun dalam dun!a

  )an'sa8#an'sa #an'!tlah dan #ersoralah serta

  Permaluman Ka#ar )a! Lah!r Kr!stus Tran'

  A%a!#G!ta sor'a #er'ema$ Lah!r Ra%a Mul!a

  5an' d! sor'a d!sem#ah Kr!stus$ Ra%a ,an' #aa

  Lah!r dalam dun!a dan Mar!a #undaN,a

  +alam da'!n' d!enal !rman Allah ,an' eal+alam Ana ,an' e

  G!ta sor'a #er'ema Lah!r Ra%a mul!a

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  16/21

    LITURGI 9I & KEMULIAAN(

   

  )ern,an,! : 5ESUS SA5ANG SEMUA5esus sa,an' semua--semua --semua

  5esus sa,an' semua sa,an' semua

  Sa,an' Mama$ sa,an' "a"a$ sa,an' aa s,an'

  ad!

  Sa,an' amu sa,an' au

  Sa,an' semua

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  17/21

    9OCAL TRIO : )U+I HUTAGALUNG +KKF SA5A MAU IKUT 5ESUSF

    LITURGI 9II A

    )ern,an,! : K4-No- : 18. & GITA SORGA )ERGEMA(

  G!ta sor'a #er'ema$ lah!r Ra%a mul!a

  +ama! dan se%ahtera turun dalam dun!a

  )an'sa8#an'sa #an'!tlah dan #ersoralah serta

  Permaluman Ka#ar )a! Lah!r Kr!stus Tran' A%a!#

  G!ta sor'a #er'ema$ Lah!r Ra%a Mul!a

  5an' d! sor'a d!sem#ah Kr!stus$ Ra%a ,an' #aa

  Lah!r dalam dun!a dan Mar!a #undaN,a+alam da'!n' d!enal !rman Allah ,an' eal

  +alam Ana ,an' e

  G!ta sor'a #er'ema Lah!r Ra%a mul!a

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  18/21

    LITURGI 9II )

   

    9o

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  19/21

    LITURGI I :

   

   

  )ern,an,! K4-NO- 101 ALAM RA5A )ERKUMAN+ANGAlam ra,a #erumandan' oleh "u%!an mul!a

  +ar! 'unun' dar! "adan' !dun' mala!at #er'ema

  Glor!a !n e 

    9OCAL SOLO : +ANIEL PAKPAHAN D +I +OA I)UKUF

    LITURGI :

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  20/21

    )ern,an,! : AKU )AHAGIA

  Au #aha'!a$ #aha'!a$ #aha'!a$ #aha'!a

  Au #aha'!a$ #aha'!a$ arena Tuhan 5esus an'at malas u

  5esus an'at malas u dan #uan' e laut #urrrr)uan' e laut #uan' e laut

    LITURGI I : UCAPAN S5UKUR

    Marende )E-No- 6. : 1 & HALALAS NI ROHA GO+ANG( Halalas n! roha 'odan'$ na hu#ar!tahon on Nuan' tu#u s!"alua d! h!ta %olma on Hasan'a"on d! +e#ata$ laos dame$ dame$ dame ma d! %olma Lomo n! roha n! +e#ata do h!ta %olma on

    TANGIANG PENUTUP 3 PASU8PASU  PANGGUNG )ONEKA  TARIAN +ARI SEKOLAH MINGGU

 • 8/17/2019 Tertib Acara Perayaan Natal

  21/21

  SELURUH ANAK SEK$LAH MINGGU DAN

  SELURUH GURU SEK$LAH MINGGUMENGUCAPKAN

  SELAMAT NATAL2! DESEMBER 2%1#

  &

  SELAMAT TAHUN BARU

  %1 JANUARI 2%1!TUHAN YESUS MEMBERKATI