TATA BASA JAWI -...

of 27 /27
TATA BASA JAWI Supartinah, M. Hum. PPSD-PGSD FIP UNY

Transcript of TATA BASA JAWI -...

Page 1: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

TATA BASA JAWI Supartinah, M. Hum.

PPSD-PGSD

FIP UNY

Page 2: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

A. WIDYASWARA

FONEM BASA JAWI :

VOKAL

KONSONAN

Page 3: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

VOKAL BASA JAWI

Fonem vokal basa Jawi

= / i, e, ǝ, a, u, o /

Page 4: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

Alofon Vokal

1. Vokal Tinggi

2. Vokal Madya

3. Vokal Rendah

Page 5: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

1. Vokal Tinggi

a. Alofon Vokal Tinggi / i /

(1) Alofon [ i ]

= idu [ i d u ]

driji [ d r i j i ]

(2) Alofon [ I ]

= cɑcing [ c a c I ŋ ]

rɑwit [ r a w I t ]

Page 6: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

b. Alofon Vokal Tinggi / u /

(1) Alofon [ u ]

= urip [ u r I p ]

wulu [ w u l u ]

(2) Alofon [ U ]

= kɑsur [ k a s U r ]

biyung [ b i y U ŋ ]

Page 7: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

2. Vokal Madya

a. Alofon Vokal Madya / e /

(1) Alofon [ e ]

= emɑn [ e m a n ]

sɑre [ s a r e ]

(2) Alofon [ɛ ]

= estu [ ɛ s t u ]

gepeng [ g ɛ p ɛ ŋ ]

Page 8: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

b. Alofon Vokal Madya / ǝ /

• entub [ ǝ n t U b ]

• tetep [ t ǝ t ǝ p ]

Page 9: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

c. Alofon Vokal Madya / o /

(1) Alofon [ o ]

= obɑh [ o b a h ]

kebo [ k ǝ b o ]

(2) Alofon [ ɔ ]

= gori [ g ɔ r i ] sorot [ s ɔ r ɔ t ]

Page 10: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

3. Vokal Rendah

a. Alofon [ a ]

= ɑku [ a k u ]

orɑ [ o r a ]

b. Alofon [ ɔ ]

= ɑmbɑ [ ɔ m b ɔ ]

gilɑ [ g i l ɔ ]

Page 11: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

KONSONAN

Page 12: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

1. Konsonan Bilabial

= [ p ], [ b ], [ m ], [ w ]

Tuladha:

• pɑlsu [ p a l s u ]

• kuwi [ k u w i ]

• ɑnteb [ a n t ǝ b ]

• kɑlem [ k a l ǝ m ]

Page 13: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

2. Konsonan Dental

=[d], [ t ], [n], [ l ], [ r ], [ d ], [ ţ ], [ s ]

Tuladha:

*ɑdil *rekɑsɑ

*pɑrut *pɑdhɑ

*nɑkɑl *pɑthi

*guling *desɑ

Page 14: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

3. Konsonan Palatal

= [ c ], [ j ], [ n ], [ y ]

Tuladha:

• cuwil

• nyɑtɑ

• griyɑ

• pijet

Page 15: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

4. Konsonan Velar

= [ k ], [ g ], [ ŋ ]

Tuladha:

• kurɑng

• grɑji

• tɑngɑn

Page 16: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

5. Laringal & Glotal

= swara ampang ing gorokan = [ ] utawa [ k ].

Laringal [ h ]

Tuladha:

*dhɑhɑr *bɑpɑk

*gemɑk *luhur

Page 17: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

gila - gilo

wedi - wedhi

padha - pada

Page 18: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

B. WIDYATEMBUNG

1. Wujud Tembung

2. Jinis Tembung

Page 19: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

1. Wujud Tembung

a. Tembung Lingga

b. Tembung Andhahan

c. Tembung Rangkep

d. Tembung Camboran

Ater-ater Seselan Panambang Wuwuhan Sesarengan

Rangkep Wetah Rangkep Parsial

Camboran Wetah Camboran Tugel

Page 20: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

2. Jinis Tembung

1. Tembung Aran

2. Tembung Kriya

3. Tembung Kahanan

4. Tembung Katrangan

(luwih, banget, ora, mung, dudu, padha….)

a. Kriya tanduk (mawa lesan& tanpa lesan)

b. Kriya tanggap

Warni, Bentuk Ukuran, Raos

Suka katrangan tembung sanesipun (aran, kriya, sipat,

wilangan)

Page 21: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

5. Tembung Sesulih

6. Tembung Wilangan

7. Tembung Panggandheng

(lan, wusana, karo, nalika, kanthi, jalaran)

a. Purusa b. Pandarbe c. Pitakon d. Panuduh

a. Wetah b. Susun c. Pecahan d. Sadhengah

Page 22: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

8. Tembung Ancer-ancer

(ing, dumugi, menyang, tumrap)

9. Tembung Panyilah

10. Tembung Panguwuh

Ngancer-anceri papan/

aran

Mligekaken satunggaling patrap,

barang/ bab

Nggambaraken wedharing raos

Page 23: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

C. WIDYAUKARA

1. FRASA/ KLOMPOK TEMBUNG

Titikanipun Frasa: kadadosan: 2 tembung/ langkung Drajat: antawisipun tembung& klausa Boten nglangkungi wasesa Kadadosan: inti& atribut

Page 24: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

Frasa saged kaperang miturut:

a. Pranataning Ukara

b. Jinisipun

Frasa endosentris Frasa eksosentris

Frasa nomina Frasa verba Frasa numeralia Frasa adjektiva Frasa adverbia Frasa pronomina Frasa preposisi

Page 25: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

2. KLAUSA

Titikanipun klausa: kadadosan: jejer& wasesa saged madeg dados ukara

Page 26: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

3. UKARA

Titikanipun ukara: Kadadosan saking 1 klausa/ langkung Ing basa sinerat kawiwitan aksara murda& kapungkasan tandha (./ ?/ !)

Page 27: TATA BASA JAWI - staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/132309076/pendidikan/MATERI+TATA+BASA.pdf · 2. Jinis Tembung 1. Tembung Aran 2. Tembung Kriya 3. Tembung Kahanan 4. Tembung

Jinising Ukara

a. Miturut tumindaking jejer

b. Miturut cacahing klausa

Ukara tanduk (mawa lesan & tanpa lesan) Ukara tanggap

Ukara Lamba Ukara Camboran

a. Camboran sajajar

b. Camboran susun