Taklimat dwen ptwen (kpm)

Click here to load reader

 • date post

  06-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  3.436
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Pelan Tindakan Warga Emas Negara (DWEN)

Transcript of Taklimat dwen ptwen (kpm)

 • 1. Kementerian Pembangunan Wanita,Keluarga dan Masyarakat DASAR WARGA EMAS NEGARA DANPELAN TINDAKAN WARGA EMASNEGARA

2. KANDUNGANi) Takrifan Warga Emasii)Senario Penuaan Penduduk Di Malaysiaiii) Dasar Warga Emas Negaraiv) Pelan Tindakan Warga Emas Negara 3. TAKRIFAN WARGA EMASIndividu yang berumur 60 tahun dan ke atas seperti yang diterimapakai dalamUnited Nations World Assembly On Ageingin 1982 di Vienna. 4. SENARIO PENUAAN PENDUDUKDI MALAYSIA 5. TREND PENUAAN PENDUDUK DI MALAYSIA TahunPopulasi Warga Emas Peratus(Juta)1970 0.546 5.21980 0.745 5.71991 1.032 5.92000 1.398 6.32010 2.251 7.92020*3.440 9.9 2030**5.284 15.0 * Unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia** Unjuran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 6. BILANGAN WARGA EMAS DI MALAYSIAMENGIKUT NEGERI 7. PERATUSAN WARGA EMAS DI MALAYSIA MENGIKUT NEGERISumber: Banci Penduduk dan Perumahan, 2010 8. Jangka Hayat Nasional Tahun 2010S1980 66.4 2000 70.2 2020 77.5Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia 9. Kepelbagaian Generasi Malaysia sedang menuaSumber: Jabatan Perangkaan Malaysia 10. Seramai 553,082 Warga Emas di Malaysia Mengalami Sindrom Empty NestSumber: Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia ke-4, 2004Laporan Kiraan Permulaan Banci 2010 11. Isu dan Cabaran Warga EmasSumber: Tengku-Aizan et al. [Review of the National Policy for the Elderly and Plan of Action, 2008] 12. ISU-ISU UTAMA WARGA EMAS 13. LATAR BELAKANG 14. Dasar Warga Tua Negara(DWTN) telah diluluskan pada tahun 1995.Pelan Tindakan Warga TuaNegara (PTWTN) telah disediakanpada tahun 1998. 15. Dasar Warga Emas Negara (DWEN) dan Pelan Tindakan Warga Emas Negara (PTWEN) telah diluluskan oleh Kabinet pada 5 Januari 2011bagi menggantikan DWTN danPTWTN. 16. Penggubalan DWEN danPTWEN adalah untuk memantapkan DWTN danPTWTN mengikut keperluansemasa warga emas. 17. DASAR WARGA EMAS NEGARA 18. FALSAFAH DASARWARGA EMAS NEGARAMengiktiraf warga emas sebagaiwarganegara yang terdiri daripadapelbagai latarbelakang danpengalaman, mempunyai hak untukmenikmatikehidupan sejahtera,dihormati dan boleh terus menyumbangkepada pembangunan negara. 19. PERNYATAAN DASAR WARGA EMAS NEGARAMerupakan komitmen Kerajaan untukmewujudkan warga emas yang berdikari,bermartabat diri dan dihormati denganmengoptimumkan potensi diri melaluipenuaan sihat, positif, aktif, produktif danmenyokonguntuk meningkatkankesejahteraan hidup dalam pembangunannegara. 20. PRINSIP DASAR WARGA EMAS NEGARAI.Menggunakan pendekatan perkembangan sepanjanghayat;II. Mengiktiraf hak untuk mendapat keperluan asas yangberkualiti;III. Mengutamakan kesaksamaan peluang untuk mengakses pelbagai sumber;IV. Meningkatkan martabat diri dan berdikari;V. Mengeratkan hubungan antara generasi;VI. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan; danVII. Mengukuhkan kerjasama dan perkongsian tanggungjawab 21. MATLAMAT DASAR WARGA EMAS NEGARAMendayaupayakan individu, keluarga danmasyarakat denganmenyediakanperkhidmatan mesra warga emas yangcekap dan berkesan serta membangunkanpersekitaranyang membolehdanmembantu supaya warga emas hidupsejahtera. 22. Promosi dan Advokasi Pembelajaran Sepanjang Hayat Keselamatan dan PerlindunganSTRATEGITadbir Urus dan PerkongsianTanggungjawab Penglibatan dan Kesepaduan antara Generasi Penyelidikan dan Pembangunan 23. PEMBAHARUAN DALAM DASAR WARGA EMAS NEGARAo Mengutamakan persediaan menghadapi hari tua;o Mengutamakan aspek pengukuhan hubungan danperpaduan dalam kalangan warga emas serta antaragenerasi;o Penambahbaikan dalam mekanisme pelaksanaan danpemantauan melalui pewujudan jawatankuasa padaperingkat kebangsaan, negeri dan daerah/pihakberkuasa tempatan; dano Perubahan daripada orientasi kebajikan kepadatanggungjawab diri, keluarga, komuniti dan semuastakeholders yang berkaitan. 24. Majlis Penasihat danP Perundingan Warga Emas NegaraPengerusi: Y.B. MenteriUrus setia: Jabatan Kebajikan MasyarakatELJawatankuasa Teknikal Pengerusi: Ketua SetiausahaADasar Warga EmasUrus setia: Bahagian Dasar, KPWKMNegaraKS 7 JAWATANKUASA KECILA 1.Jawatankuasa Kecil Kesihatan2.Jawatankuasa Kecil Sosial danN RekreasiA 3.Jawatankuasa Kecil Pendidikandan KerohanianA 4.Jawatankuasa Kecil Perumahandan PersekitaranN 5.Jawatankuasa Kecil Ekonomi6.Jawatankuasa Kecil Pekerjaan7.Jawatankuasa Kecil PenyelidikanD dan PembangunanANEGERI Majlis Tindakan Pengerusi: Timbalan SUKS NegeriJawatankuasa PembangunanWarga Emas Negeri Urus setia: JKM NegeriA Majlis Tindakan Daerah/ Jawatankuasa Pembangunan Warga Pengerusi: Ketua PenolongR Pihak Berkuasa TempatanEmas Daerah/ Pihak BerkuasaPegawai DaerahTempatanUrus setia: PKMD 25. JAWATANKUASA KECIL DASAR WARGAEMAS NEGARABIL.JAWATANKUASA KECILPENGERUSI 1. Kesihatan Kementerian Kesihatan 2. Sosial dan RekreasiJabatan Kebajikan Masyarakat 3. Pendidikan dan KerohanianKementerian PelajaranKementerian Perumahan 4. Perumahan dan Persekitaran dan Kerajaan Tempatan Unit Perancang Ekonomi, 5.EkonomiJabatan Perdana Menteri 6. PekerjaanKementerian Sumber Manusia 7.Penyelidikan dan Pembangunan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi 26. PELAN TINDAKANWARGA EMAS NEGARA 27. PELAN TINDAKAN WARGAEMAS NEGARATerdapat pelbagai program yang dirancang menerusi 6 strategi,antaranya:STRATEGI 1 (PROMOSI DAN ADVOKASI): o Kempen kesedaran secara berterusan untuk membentuk imej positif serta mengiktiraf warga emas melalui media cetak dan elektronik, forum, seminar dan ceramah. o Menjalankan program advokasi bagi mengenengahkan isu- isu penuaan dan implikasinya dalam kalangan pelaksana dasar dan penyedia perkhidmatan. o Menubuhkan sebuah entiti yang berperanan bagi membangunkan warga emas. 28. PELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA STRATEGI 2 (PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT):o Membangunkan pakej/modul pembelajaran dalam aspekseperti pembangunan/pengurusan diri, latihan semulauntuk kerjaya kedua dan kesukarelawanan.o Memperluas projek pembelajaran sepanjang hayat keseluruh negara melalui kerjasama dengan pelbagai pihakseperti kolej komuniti, NGO dan swasta.o Menyediakan infrastruktur untuk program pembelajaransepanjang hayat warga emas di peringkat komuniti. 29. PELAN TINDAKAN WARGAEMAS NEGARA STRATEGI 3 (KESELAMATAN DAN PERLINDUNGAN):o Menggalakkan amalan perancangan untuk hari tua sepertiamalan menabung dalam kalangan generasi muda danmenggalakkan institusi kewangan mempelbagaikanperkhidmatan kewangan untuk simpanan hari tua.o Mengkaji semula skim persaraan supaya usia persaraanselaras dengan jangka hayat penduduk.o Membangun dan memperluaskan sistem penjagaan dalamkomuniti melalui kerjasama/gabungan sektor awam, swastadan masyarakat setempat (contoh: program khidmat bantu dirumah). 30. PELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA STRATEGI 4 (TADBIR URUS DAN PERKONGSIANTANGGUNGJAWAB): o Menjadikan isu warga emas sebagai agenda tetap dalam Jawatankuasa Pembangunan Negeri. o Meningkatkan kerjasama pelbagai sektor dalam membangunkan perkhidmatan warga emas yang bersepadu. o Mewujudkan standard perkhidmatan di pusat jagaan warga emas (harian dan berkediaman). o Mewujudkan sistem perwakilan dalam bentuk jawatankuasa pembangunan warga emas di peringkat daerah, negeri dan persekutuan. 31. PELAN TINDAKAN WARGAEMAS NEGARA STRATEGI 5 (PENGLIBATAN DAN KESEPADUAN ANTARAGENERASI): o Menggalakkan aktiviti kesukarelaan dalam kalangan pelajar sekolah, kolej dan universiti di pusat jagaan warga emas sebagai aktiviti ko-kurikulum/ kemahiran insaniah. o Menggalakkan penglibatan NGO/swasta menggunakan kemudahan sedia ada untuk aktiviti kekeluargaan dan gaya hidup sihat yang melibatkan warga emas. o Mempromosikan nilai menghormati warga emas. o Mewujudkan biro warga emas dalam Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)/Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan (JKKR). 32. PELAN TINDAKAN WARGAEMAS NEGARA STRATEGI 6 (PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN):o Menyediakan peruntukan kewangan bagi penyelidikanberkaitan penuaan di pelbagai kementerian dan agensi.o Mewujudkan pangkalan data penyelidikan penuaankebangsaan.o Meningkatkan penyelidikan ke arah pembentukanstandard perkhidmatan dan peraturan serta undang-undang untuk kesejahteraan warga emas.o Mewajibkan penilaian impak projek pembangunan ke ataswarga emas. 33. Terima Kasih 34. MAKLUMATTAMBAHAN 35. PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGAEMAS NEGARA (DWEN)NO. PERKARADWTNDWEN1.Istilah Warga tuaWarga emas Input akar umbi dari seluruh Malaysia diguna pakai dalam pembentukan dasar, strategi dan pelanPembentukan2. tindakan. Ini mewujudkan perasaan pemilikan (sensedasar of ownership) dasar oleh pemegang taruh. Pendekatan bottom-up digunakan Mengiktiraf warga emas sebagai warga negara yang terdiri daripada pelbagai latar belakang danTidak3.Falsafah pengalaman, mempunyai hak untuk menikmatidinyatakan kehidupan sejahtera, dihormati dan boleh terus menyumbang kepada pembangunan negara Perubahan daripada orientasi kebajikan kepadaOrientasi Kebajikan4. tanggungjawab diri, keluarga, komuniti dan semuadasar warga tua stakeholders yang berkaitan 36. PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGAEMAS NEGARA (DWEN)NO. PERKARADWTNDWEN Pendekatan sepanjang hayat yang memberi tumpuan bukan hanya kepada warga emas tetapi juga menekankan kepada persediaan, pencegahan danFokus utama hanya pengukuhan semua golongan untukkepada warga tua menghadapi hari tua.Pendekatandaripada aspek5.pelaksanaanstrategi dandasarPengukuhan hubungan antara generasi,kesemua programyang direncanakan. penghapusan halangan umur, masyarakat untuk semua peringkat umur (society for all ages), pengukuhan hubung kait penuaan penduduk dengan pembangunan dan pemahaman mengenai situasi warga emas. 37. PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGAEMAS NEGARA (DWEN)NO. PERKARA DWTNDWEN Mewujudkan masyarakat warga tua yang sejahtera, bermaruah, mempunyai martabat diri yang tinggi, dengan mengoptimumkanMengguna pakai konsep baru selaras potensi diri mereka danPernyataandengan konsep antarabangsa iaitu6. menentukan merekaDasar penuaan sihat, positif, aktif, produktif menikmati semua peluangdan menyokong. di samping mendapat penjagaaan dan perlindungan sebagai ahli keluarga, masyarakat dan negara. 38. PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGAEMAS NEGARA (DWEN)PERKARNO. DWTNDWEN A Menggunakan pendekatan perkembangansepanjang hayat Mengiktiraf hak untuk mendapat keperluan asasyang berkualiti Mengutamakan kesaksamaan peluang untukPrinsip mengakses pelbagai sumber7.Tiadadasar Meningkatkan martabat diri dan berdikari Mengeratkan hubungan antara generasi Meningkatkan penyertaan dan penglibatan Mengukuhkan kerjasama dan perkongsiantanggungjawab 39. PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGATUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA EMAS NEGARA (DWEN)NO. PERKARA DWTN DWEN Mendayaupayakan individu, keluarga dan masyarakat dengan menyediakan perkhidmatan mesra warga emas yang cekap dan berkesan serta membangunkan persekitaran yang memboleh dan membantu supaya warga emas hidup sejahtera. Tiada Konsep kesejahteraan merujuk kepada lima dimensiMatlamat8. penuaan:dasar Kesihatan Ekonomi Sosial Kerohanian Persekitaran 40. PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGATUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA EMAS NEGARA (DWEN) PERKARNO. DWTN DWENA Membangunkan masyarakat prihatinmengenai penuaan dan Meningkatkan kehormatanmendayaupayakan masyarakat bagimenghadapi hari tua. dan martabat diri warga tua dalam keluarga, masyarakat Memudahkan akses pembelajaran dan negara.sepanjang hayat dalam kalangan wargaemas, keluarga dan masyarakat. Memajukan warga tua agar mereka terus aktif dan produktif Menjamin hak warga emas hidup dalam pembangunan negara serta selamat dan dilindungi.9.Objektif dasar mewujudkan peluang untuk membantu mereka terus hidup Membentuk sistem penyampaian berdikari. perkhidmatan warga emas yangbersepadu. Menggalakkan pewujudan dan menyediakan kemudahan- Meningkatkan penglibatan warga emas kemudahan yang tertentu demi untuk dalam masyarakat pelbagai umur. menjamin penjagaan dan perlindungan warga tua ke arah Menggalakkan penggunaan hasil kesejahteraaan hidup mereka. penyelidikan sebagai asas dalamperancangan, pemantauan dan penilaianprogram warga emas. 41. PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGAEMAS NEGARA (DWEN) PERKARNO.DWTNDWENA Promosi dan Advokasi Kehormatan dan Martabat Diri Pembelajaran Sepanjang Hayat Keupayaan Berdikari Keselamatan dan Perlindungan Penyertaan Tadbir Urus dan Perkongsian10. Strategi dasar Penjagaan danTanggungjawab Perlindungan Penglibatan dan Kesepaduan Antara Penyelidikan dan Generasi Pembangunan Penyelidikan dan PembangunanMekanismeFokus kepada jawatankuasa di Pewujudan jawatankuasa pada peringkat11.pelaksanaanperingkat pusatpusat, negeri dan tempatan.Pewujudan indikator pengukuran untukMekanisme12.Tiadamemantau pelaksanaan dan keberkesananpemantauanprogram.Cadangan menubuhkan sebuah entiti yangberperanan bagi membangunkan warga emas.13. PentadbiranTidak dinyatakanMenggalakkan penglibatan organisasisetempat dalam pelaksanaan DWEN danPTWEN. 42. PERBEZAAN UTAMA ANTARA PELAN TINDAKAN DASAR WARGA TUA NEGARA (PTDWTN) DANPELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA (PTWEN)NO. PERKARA PTDWTN PTWENPenetapan sasaran yang boleh diukur14.SasaranTidak dinyatakanmengikut jangka masa.Program dibentuk mengikut keperluanmasa kini dan masa depan untuk semuakumpulan masyarakat termasuk kumpulanrentan.Fokus program untuk15.OrientasikebajikanMendaya upayakan warga emas melaluiprogram pembangunan kapasiti sepertilatihan semula dan pendidikan sepanjanghayat. Pelaksanaan16. Tiada Mewujudkan sistem audit program berkala. dan pemantauan