Taklimat dwen ptwen (kpm)

43
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat DASAR WARGA EMAS NEGARA DAN PELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA

description

Pelan Tindakan Warga Emas Negara (DWEN)

Transcript of Taklimat dwen ptwen (kpm)

Kementerian Pembangunan Wanita,

Keluarga dan Masyarakat

DASAR WARGA EMAS NEGARA DAN

PELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA

i) Takrifan Warga Emas

ii)Senario Penuaan Penduduk Di Malaysia

iii) Dasar Warga Emas Negara

iv) Pelan Tindakan Warga Emas Negara

KANDUNGAN

TAKRIFAN WARGA EMAS TAKRIFAN WARGA EMAS

Individu yang berumur 60 tahun dan ke atas seperti yang diterima

pakai dalam

“United Nations World Assembly On Ageing

in 1982” di Vienna.

SENARIO PENUAAN PENDUDUK

DI MALAYSIA

TREND PENUAAN PENDUDUK DI MALAYSIA

Tahun Populasi Warga Emas (Juta)

Peratus

1970 0.546 5.2

1980 0.745 5.7

1991 1.032 5.9

2000 1.398 6.3

2010 2.251 7.9

2020* 3.440 9.9

2030** 5.284 15.0

* Unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia ** Unjuran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

BILANGAN WARGA EMAS DI MALAYSIA BILANGAN WARGA EMAS DI MALAYSIA MENGIKUT NEGERIMENGIKUT NEGERI

PERATUSAN WARGA EMAS DI MALAYSIA MENGIKUT NEGERI

Sumber: Banci Penduduk dan Perumahan, 2010

Jangka Hayat Nasional Tahun 2010Jangka Hayat Nasional Tahun 2010

S1980 – 66.4 2000 – 70.2 2020 – 77.5

Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

Kepelbagaian Generasi Malaysia sedang “menua”

Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

Seramai 553,082 Warga Emas Seramai 553,082 Warga Emas di Malaysia di Malaysia Mengalami Sindrom Mengalami Sindrom Empty NestEmpty Nest

Sumber: Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia ke-4, 2004 Laporan Kiraan Permulaan Banci 2010

Isu dan Cabaran Warga Emas

Sumber: Tengku-Aizan et al. [Review of the National Policy for the Elderly and Plan of Action, 2008]

ISU-ISU UTAMA WARGA EMAS

LATAR BELAKANG

Dasar Warga Tua Negara Dasar Warga Tua Negara (DWTN) telah diluluskan (DWTN) telah diluluskan

pada tahun 1995.pada tahun 1995.

Pelan Tindakan Warga Tua Pelan Tindakan Warga Tua Negara (PTWTN) Negara (PTWTN)

telah disediakan telah disediakan

pada tahun 1998. pada tahun 1998.

Dasar Warga Emas Negara (DWEN) Dasar Warga Emas Negara (DWEN) dan Pelan Tindakan Warga Emas dan Pelan Tindakan Warga Emas Negara (PTWEN) telah diluluskan Negara (PTWEN) telah diluluskan oleh Kabinet pada 5 Januari 2011 oleh Kabinet pada 5 Januari 2011

bagi menggantikan DWTN dan bagi menggantikan DWTN dan PTWTN. PTWTN.

Penggubalan DWEN dan Penggubalan DWEN dan PTWEN adalah untuk PTWEN adalah untuk

memantapkan DWTN dan memantapkan DWTN dan PTWTN mengikut keperluan PTWTN mengikut keperluan

semasa warga emas. semasa warga emas.

DASAR WARGA EMAS NEGARA

Mengiktiraf warga emas sebagai warganegara yang terdiri daripada pelbagai latar belakang dan pengalaman, mempunyai hak untuk menikmati kehidupan sejahtera, dihormati dan boleh terus menyumbang kepada pembangunan negara.

FALSAFAH DASAR

WARGA EMAS NEGARA

Merupakan komitmen Kerajaan untuk mewujudkan warga emas yang berdikari, bermartabat diri dan dihormati dengan mengoptimumkan potensi diri melalui penuaan sihat, positif, aktif, produktif dan penuaan sihat, positif, aktif, produktif dan menyokongmenyokong untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dalam pembangunan negara.

PERNYATAAN DASAR

WARGA EMAS NEGARA

I. Menggunakan pendekatan perkembangan sepanjang hayat;

II. Mengiktiraf hak untuk mendapat keperluan asas yang berkualiti;

III. Mengutamakan kesaksamaan peluang untuk mengakses pelbagai sumber;

IV. Meningkatkan martabat diri dan berdikari;

V. Mengeratkan hubungan antara generasi;

VI. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan; dan

VII. Mengukuhkan kerjasama dan perkongsian tanggungjawab

PRINSIP DASAR

WARGA EMAS NEGARA

MATLAMAT DASAR WARGA EMAS NEGARA

Mendayaupayakan individu, keluarga dan masyarakat dengan menyediakan perkhidmatan mesra warga emas yang cekap dan berkesan serta membangunkan persekitaran yang memboleh dan membantu supaya warga emas hidup sejahtera.

STRATEGI

Promosi dan Advokasi

Pembelajaran Sepanjang Hayat

Keselamatan dan Perlindungan

Tadbir Urus dan Perkongsian Tanggungjawab

Penglibatan dan Kesepaduan antara Generasi

Penyelidikan dan Pembangunan

PEMBAHARUAN DALAM DASAR WARGA EMAS NEGARA

o Mengutamakan persediaan menghadapi hari tua;

o Mengutamakan aspek pengukuhan hubungan dan

perpaduan dalam kalangan warga emas serta antara generasi;

o Penambahbaikan dalam mekanisme pelaksanaan dan pemantauan melalui pewujudan jawatankuasa pada peringkat kebangsaan, negeri dan daerah/pihak berkuasa tempatan; dan

o Perubahan daripada orientasi kebajikan kepada tanggungjawab diri, keluarga, komuniti dan semua stakeholders yang berkaitan.

Pengerusi: Y.B. Menteri

Urus setia: Jabatan Kebajikan Masyarakat

Pengerusi: Ketua Setiausaha

Urus setia: Bahagian Dasar, KPWKM

Majlis Penasihat dan Perundingan Warga Emas

Negara

Jawatankuasa Teknikal

Dasar Warga Emas Negara

Jawatankuasa Pembangunan Warga Emas Daerah/ Pihak Berkuasa

Tempatan

Majlis Tindakan Daerah/ Pihak Berkuasa Tempatan

Majlis Tindakan Negeri

Jawatankuasa Pembangunan Warga Emas Negeri

7 JAWATANKUASA KECIL1.Jawatankuasa Kecil Kesihatan2.Jawatankuasa Kecil Sosial dan Rekreasi3.Jawatankuasa Kecil Pendidikan dan Kerohanian4.Jawatankuasa Kecil Perumahan dan Persekitaran5.Jawatankuasa Kecil Ekonomi6.Jawatankuasa Kecil Pekerjaan7.Jawatankuasa Kecil Penyelidikan dan Pembangunan

NEGERI

PELAKSANAAN

DASAR

Pengerusi: Timbalan SUK

Urus setia: JKM Negeri

Pengerusi: Ketua Penolong Pegawai Daerah

Urus setia: PKMD

JAWATANKUASA KECIL DASAR WARGA EMAS NEGARA

BIL. JAWATANKUASA KECIL PENGERUSI

1. Kesihatan Kementerian Kesihatan

2. Sosial dan Rekreasi Jabatan Kebajikan Masyarakat

3. Pendidikan dan Kerohanian Kementerian Pelajaran

4. Perumahan dan Persekitaran Kementerian Perumahan

dan Kerajaan Tempatan

5. Ekonomi Unit Perancang Ekonomi,

Jabatan Perdana Menteri

6. Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia

7. Penyelidikan dan Pembangunan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

PELAN TINDAKAN

WARGA EMAS NEGARA

PELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA

Terdapat pelbagai program yang dirancang menerusi 6 strategi, antaranya:

STRATEGI 1 (PROMOSI DAN ADVOKASI):

o Kempen kesedaran secara berterusan untuk membentuk Kempen kesedaran secara berterusan untuk membentuk imej positif serta mengiktiraf warga emas melalui imej positif serta mengiktiraf warga emas melalui media media cetak dan elektronik, forum, seminar dan ceramah.cetak dan elektronik, forum, seminar dan ceramah.

o Menjalankan program advokasi bagi mengenengahkan isu-Menjalankan program advokasi bagi mengenengahkan isu-isu penuaan dan implikasinya dalam kalangan pelaksana isu penuaan dan implikasinya dalam kalangan pelaksana dasar dan penyedia perkhidmatan.dasar dan penyedia perkhidmatan.

o Menubuhkan Menubuhkan sebuah entiti yang berperanan bagi sebuah entiti yang berperanan bagi membangunkan warga emas.membangunkan warga emas.

PELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA

STRATEGI 2 (PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT):

o Membangunkan pakej/modul pembelajaran dalam aspek Membangunkan pakej/modul pembelajaran dalam aspek seperti pembangunan/pengurusan diri, latihan semula seperti pembangunan/pengurusan diri, latihan semula untuk kerjaya kedua dan kesukarelawanan.untuk kerjaya kedua dan kesukarelawanan.

o Memperluas projek pembelajaran sepanjang hayat ke Memperluas projek pembelajaran sepanjang hayat ke seluruh negara melalui kerjasama dengan pelbagai pihak seluruh negara melalui kerjasama dengan pelbagai pihak seperti kolej komuniti, NGO dan swasta.seperti kolej komuniti, NGO dan swasta.

o Menyediakan infrastruktur untuk program pembelajaran Menyediakan infrastruktur untuk program pembelajaran sepanjang hayat warga emas di peringkat komuniti.sepanjang hayat warga emas di peringkat komuniti.

PELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA

STRATEGI 3 (KESELAMATAN DAN PERLINDUNGAN):

o Menggalakkan amalan perancangan untuk hari tua seperti Menggalakkan amalan perancangan untuk hari tua seperti amalan menabung dalam kalangan generasi muda dan amalan menabung dalam kalangan generasi muda dan menggalakkan menggalakkan institusi kewangan mempelbagaikan institusi kewangan mempelbagaikan perkhidmatan kewangan untuk simpanan hari tua.perkhidmatan kewangan untuk simpanan hari tua.

o Mengkaji semula skim persaraan supaya usia persaraan Mengkaji semula skim persaraan supaya usia persaraan selaras dengan jangka hayat penduduk.selaras dengan jangka hayat penduduk.

o Membangun dan memperluaskan sistem penjagaan dalam Membangun dan memperluaskan sistem penjagaan dalam komuniti melalui kerjasama/gabungan sektor awam, swasta komuniti melalui kerjasama/gabungan sektor awam, swasta dan masyarakat setempat (contoh: program khidmat bantu di dan masyarakat setempat (contoh: program khidmat bantu di rumah).rumah).

PELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA

STRATEGI 4 (TADBIR URUS DAN PERKONGSIAN TANGGUNGJAWAB):

o Menjadikan isu warga emas sebagai agenda tetap dalam Menjadikan isu warga emas sebagai agenda tetap dalam Jawatankuasa Pembangunan Negeri.Jawatankuasa Pembangunan Negeri.

o Meningkatkan kerjasama pelbagai sektor dalam Meningkatkan kerjasama pelbagai sektor dalam membangunkan perkhidmatan warga emas yang membangunkan perkhidmatan warga emas yang bersepadu.bersepadu.

o Mewujudkan standard perkhidmatan di pusat jagaan Mewujudkan standard perkhidmatan di pusat jagaan warga emas (harian dan berkediaman).warga emas (harian dan berkediaman).

o Mewujudkan sistem perwakilan dalam bentuk Mewujudkan sistem perwakilan dalam bentuk jawatankuasa pembangunan warga emas di peringkat jawatankuasa pembangunan warga emas di peringkat daerah, negeri dan persekutuan. daerah, negeri dan persekutuan.

PELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA

STRATEGI 5 (PENGLIBATAN DAN KESEPADUAN ANTARA GENERASI):

o Menggalakkan aktiviti kesukarelaan dalam kalangan pelajar Menggalakkan aktiviti kesukarelaan dalam kalangan pelajar sekolah, kolej dan universiti di pusat jagaan warga emas sebagai sekolah, kolej dan universiti di pusat jagaan warga emas sebagai aktiviti ko-kurikulum/ kemahiran insaniah.aktiviti ko-kurikulum/ kemahiran insaniah.

o Menggalakkan Menggalakkan penglibatan NGO/swasta menggunakan penglibatan NGO/swasta menggunakan kemudahan sedia ada untuk aktiviti kekeluargaan dan gaya hidup kemudahan sedia ada untuk aktiviti kekeluargaan dan gaya hidup sihat yang melibatkan warga emas.sihat yang melibatkan warga emas.

o Mempromosikan nilai menghormati warga emas.Mempromosikan nilai menghormati warga emas.

o Mewujudkan biro warga emas dalam Jawatankuasa Kemajuan dan Mewujudkan biro warga emas dalam Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)/Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)/Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan (JKKR).Keselamatan Rancangan (JKKR).

PELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA

STRATEGI 6 (PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN):

o Menyediakan peruntukan kewangan bagi penyelidikan Menyediakan peruntukan kewangan bagi penyelidikan berkaitan penuaan di pelbagai kementerian dan agensi.berkaitan penuaan di pelbagai kementerian dan agensi.

o Mewujudkan pangkalan data penyelidikan penuaan Mewujudkan pangkalan data penyelidikan penuaan kebangsaan.kebangsaan.

o Meningkatkan penyelidikan ke arah pembentukan Meningkatkan penyelidikan ke arah pembentukan standard perkhidmatan dan peraturan serta undang-standard perkhidmatan dan peraturan serta undang-undang untuk kesejahteraan warga emas.undang untuk kesejahteraan warga emas.

o Mewajibkan penilaian impak projek pembangunan ke atas Mewajibkan penilaian impak projek pembangunan ke atas warga emas.warga emas.

Terima KasihTerima Kasih

MAKLUMAT

TAMBAHAN

PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA

EMAS NEGARA (DWEN)

NO. PERKARA DWTN DWEN

1. Istilah Warga tua Warga emas

2. Pembentukan dasar

Input akar umbi dari seluruh Malaysia diguna pakai dalam pembentukan dasar, strategi dan pelan tindakan. Ini mewujudkan perasaan pemilikan (sense of ownership) dasar oleh pemegang taruh.Pendekatan bottom-up digunakan

3. Falsafah Tidakdinyatakan

Mengiktiraf warga emas sebagai warga negara yang terdiri daripada pelbagai latar belakang dan pengalaman, mempunyai hak untuk menikmati kehidupan sejahtera, dihormati dan boleh terus menyumbang kepada pembangunan negara

4. Orientasidasar

Kebajikanwarga tua

Perubahan daripada orientasi kebajikan kepada tanggungjawab diri, keluarga, komuniti dan semua stakeholders yang berkaitan

NO. PERKARA DWTN DWEN

5.Pendekatan pelaksanaan dasar

Fokus utama hanya kepada warga tua daripada aspek strategi dan kesemua program yang direncanakan.

Pendekatan ‘sepanjang hayat’ yang memberi tumpuan bukan hanya kepada warga emas tetapi juga menekankan kepada persediaan, pencegahan dan pengukuhan semua golongan untuk menghadapi hari tua.

Pengukuhan hubungan antara generasi, penghapusan halangan umur, masyarakat untuk semua peringkat umur (society for all ages), pengukuhan hubung kait penuaan penduduk dengan pembangunan dan pemahaman mengenai situasi warga emas.

PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA

EMAS NEGARA (DWEN)

NO. PERKARA DWTN DWEN

6. Pernyataan Dasar

Mewujudkan masyarakat warga tua yang sejahtera, bermaruah, mempunyai martabat diri yang tinggi, dengan mengoptimumkan potensi diri mereka dan menentukan mereka menikmati semua peluang di samping mendapat penjagaaan dan perlindungan sebagai ahli keluarga, masyarakat dan negara.

Mengguna pakai konsep baru selaras dengan konsep antarabangsa iaitu penuaan sihat, positif, aktif, produktif dan menyokong.

PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA

EMAS NEGARA (DWEN)

NO. PERKARA DWTN DWEN

7. Prinsip dasar Tiada

• Menggunakan pendekatan perkembangan sepanjang hayat

• Mengiktiraf hak untuk mendapat keperluan asas yang berkualiti

• Mengutamakan kesaksamaan peluang untuk mengakses pelbagai sumber

• Meningkatkan martabat diri dan berdikari• Mengeratkan hubungan antara generasi• Meningkatkan penyertaan dan penglibatan • Mengukuhkan kerjasama dan perkongsian

tanggungjawab

PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA

EMAS NEGARA (DWEN)

NO. PERKARA DWTN DWEN

8. Matlamat dasar

Tiada

Mendayaupayakan individu, keluarga dan masyarakat dengan menyediakan perkhidmatan mesra warga emas yang cekap dan berkesan serta membangunkan persekitaran yang memboleh dan membantu supaya warga emas hidup sejahtera.

Konsep kesejahteraan merujuk kepada lima dimensi penuaan:•Kesihatan •Ekonomi•Sosial•Kerohanian•Persekitaran

PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA

EMAS NEGARA (DWEN)

NO. PERKARA DWTN DWEN

9. Objektif dasar

Meningkatkan kehormatan dan martabat diri warga tua dalam keluarga, masyarakat dan negara.

Memajukan warga tua agar mereka terus aktif dan produktif dalam pembangunan negara serta mewujudkan peluang untuk membantu mereka terus hidup berdikari.

Menggalakkan pewujudan dan menyediakan kemudahan- kemudahan yang tertentu demi untuk menjamin penjagaan dan perlindungan warga tua ke arah kesejahteraaan hidup mereka.

• Membangunkan masyarakat prihatin mengenai penuaan dan mendayaupayakan masyarakat bagi menghadapi hari tua.

• Memudahkan akses pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan warga emas, keluarga dan masyarakat.

• Menjamin hak warga emas hidup selamat dan dilindungi.

• Membentuk sistem penyampaian perkhidmatan warga emas yang bersepadu.

• Meningkatkan penglibatan warga emas dalam masyarakat pelbagai umur.

• Menggalakkan penggunaan hasil penyelidikan sebagai asas dalam perancangan, pemantauan dan penilaian program warga emas.

PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA

EMAS NEGARA (DWEN)

NO. PERKARA DWTN DWEN

10. Strategi dasar

• Kehormatan dan Martabat Diri

• Keupayaan Berdikari• Penyertaan• Penjagaan dan

Perlindungan • Penyelidikan dan

Pembangunan

• Promosi dan Advokasi• Pembelajaran Sepanjang Hayat• Keselamatan dan Perlindungan• Tadbir Urus dan Perkongsian

Tanggungjawab• Penglibatan dan Kesepaduan Antara

Generasi• Penyelidikan dan Pembangunan

11. Mekanisme pelaksanaan

Fokus kepada jawatankuasa di peringkat pusat

Pewujudan jawatankuasa pada peringkat pusat, negeri dan tempatan.

12. Mekanisme pemantauan Tiada

Pewujudan indikator pengukuran untuk memantau pelaksanaan dan keberkesanan program.

13. Pentadbiran Tidak dinyatakan

Cadangan menubuhkan sebuah entiti yang berperanan bagi membangunkan warga emas.

Menggalakkan penglibatan organisasi setempat dalam pelaksanaan DWEN dan PTWEN.

PERBEZAAN UTAMA ANTARA DASAR WARGA TUA NEGARA (DWTN) DAN DASAR WARGA

EMAS NEGARA (DWEN)

PERBEZAAN UTAMA ANTARA PELAN TINDAKAN DASAR WARGA TUA NEGARA (PTDWTN) DAN

PELAN TINDAKAN WARGA EMAS NEGARA (PTWEN)

NO. PERKARA PTDWTN PTWEN

14. Sasaran Tidak dinyatakan Penetapan sasaran yang boleh diukur mengikut jangka masa.

15. Orientasi Fokus program untuk kebajikan

Program dibentuk mengikut keperluan masa kini dan masa depan untuk semua kumpulan masyarakat termasuk kumpulan rentan.

Mendaya upayakan warga emas melalui program pembangunan kapasiti seperti latihan semula dan pendidikan sepanjang hayat.

16. Pelaksanaan dan pemantauan Tiada Mewujudkan sistem audit program berkala.