Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

of 22 /22

Embed Size (px)

Transcript of Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  1/22

  Tafsir Ibnu Kasif 253

  Dia menjadikan kalian dalam perut ibu kalian kejadian demikejadian dalam t iga kege lapan . (Az-Zumar: 6)

  Dialah yang menurunkan Ai-Kitab (AI-Qur'1U1) kepada kamu. Dia nta ra is in ya ada ayat-ayat yang muh kama t, itu la n pokok-pokokisi Al-Qur' an; dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Adapunorang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan,maka m ere ka m en gik uti ayat-ayat yang muta sy ab ih at d ar in yau ntu k m en im bu lk an fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya,padahal tidak ada yang mengetahui iakwilnya melainkan Allah.Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, "Kamiberiman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya II U dadsisi Tuhan Kami," Dan tidak: dapat mengambil pelajaran(darinya) melainkan orang-orang yang berakal. (Mereka berdoa),"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condongkepada kesesatan sesudan Engkau memberi petunjuk kepada

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  2/22

  .::y+ - ..--------....JKAMPUrsUNNAH----------IJ~H~ LI.,.I~iI~"k;)~ ~~11Il;)~kam i, dan karuniakaruan epaaa am i rahm at dari sisi Engkau;

  k ar en a s es un gguhnya Engkaulah M aha P em beri (karunia). YaTuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusiauntuk (m en crim a pernb ala san p ad a) had yang tak ada keraguanpa da ny a:" Se sun gg uh ny a A llah tid ak m en ya lah i jan ji.

  A lla h Sw t. m cmbc rita ka n bahwa di dalam A l-Q ur'an tcrdapat ayat-ayat muhkam, y an g se rn ua ny a m cru pa ka n Ummul Kitab, y ak ni te ra ngdan jelas pcngerti annya , thida scorang pun yang mcmpunyaipcmahaman yang kcliru te ntang ny a. B ag ian yan g lain dari kandunganA l-Q ur'an ad ala h ay at-ay at mutasyabih (y an g sama r) p cn gc rtia nn yabagi kebanyakan orang atau sebagian dari rncreka. B arang siapa yangm cngcm balikan hal yang mutasyabih k ep ad a d alil yang jclas dari Al-Q ur'an, scrta m cm utuskan dengan ayat yang muhkam atas ayat yangmutasyabih, maka scsu ng gu hn ya dia mcndapat petunjuk. Barangsiapa yang terbalik, yakni mcmutuskan yang mutasyabih atas yangm uhk am , m aka terbalik lah dia, K arena itulah A llah Sw t. bcrfirm an:

  itulah p oko k-po kok isi A l-Q ur' a n. (A li lm ran: 7)Yaitu pokok dari isi A l-Qur'an yang dijadikan rujukan di saat m cn-jumpai yang mutasyabih.

  1- ! 1 . ~ f . : 1 ' "C"t0~..DI~ '~..r~dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat, (Ali Jrnran: 7)

  Yak ni a yat-ay at yan g pcngcrtiannya tc rk ad an g m ir ip d cn ga n a ya t- ay atyang muhkam dan terkadang mirip dcngan pengertian lainnya biladitinjau dari seg i la faz dan susunannya, tctapi tidak dari scgi maknayang dim aksud. M ercka bcrselisih pcndapat m cngcnai m uhk am danmutasyabih, berbagai pcndapat banyak diriw ayatkan dari kalanganulama Salaf, Untuk itu, Ali ibnu Abu Talhah rneriwayatkan dari lbnuAbbas r.a, bahwa ayat-ayat yang muhkam adalah ayat-ayat yang m e-nasakh (merevisi), ayat-ayat yang menerangkan tcntang halal dan

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  3/22

  ~haram, batasan-batasan da.. u:~~.~~'~~~~"~_'~~~:~.n Allah, scrta semua halyang berpcngaruh dan diamalkan.

  Disebutkan pula dari Ibnu Abbas bahwa ayat-ayat muhkam (an-tara lain) ialah firman Allah Swt.:.~:i.,~~~~;!~ //~"(;y\~\(l(;3i~1....r - .0(r o- ~ ifc ' I : , . L . , . : , ' :1 1 ' 1 _ ) ,\

  Katakanlah, "Maritan kubacakan apa yang diharamkan ataskalian oleh Tuhan kalian, yaitu janganlah kalian memper-sekutukan sesuatu dengan Dia.(AI-An ' a m : 151)

  Dan ayat-ayat lain yang sesudahnya, juga finnan Allah Swt.:!~::-l~J\r' ' > ~ ~ l f-:;I~/ ~~/c"," l ~Ip.w~\~ ,,:,~!...~j..~~ l ~_)~_,

  Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian janganmenvembah selain Dia. (AI-Isra: 23)

  Serta kctiga ayat sesudahnya. Ibnu Abu Hatim mcriwayatkannyapula; dia meriwayatkannya dari Said ibnu Jubair dcngan lafaz yangsarna. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah rnenceritakan kepadakuayahku, telah mcnccritakan kepada kami Sulaiman ibnu Harb, telahmcnceritakan kcpada kami Hammad ibnu Zaid, dari Ishaq ibnuSuwaid, bahwa Yahya ibnu Ya'rnur dan Abu Fakhitah melakukanperdebatan sehubungan dengan makna ayat ini, yaitu firman-Nya:

  itulab pokok-pokok isi Al-Qur' an dan yang lain (ayat-ayat)mutasyabihat. (Ali Imran: 7)

  Maka Abu Fakhitah be rkata , "Yang dimaksud dcngan ayat-ayatmutasyabihat ialah pcmbukaan tiap-tiap surat (yang terdiri atasrangkaian huruf-huruf hija-iyah)."

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  4/22

  256 Juz 3 - A li lrnranSedangkan rnenurut Yahya ibnu Ya'rnur, makna yang dimaksud

  dengan Ummul Kitab ialah yang mcnyangkut fardu-fardu, perintah,dan larangan, serta halal dan hararn,

  Ibnu Luhai'ah meriwayatkan dari Ata ibnu Dinar, dari Sa'id ibnuJubair sehubungan dengan firman-Ny a:

  itu lah p oko k-po kok isi A l-Q ur' a n. (AIi Imran: 7)Dinamakan Ummul Kitab karen a ayat-ayat tcrsebut tertulis di dalamscmua kitab,

  Muqatil ibnu Hayyan mengatakan bahwa dikatakan dernikiankarena tiada seorang pemeluk agama pun melainkan ia rida dengan-nya. M enurut pendapat yang lain sehubungan dengan ayat-ayatmutasyabihat, yang dimaksud adalah ayat yang di-mansukh, hal yangdidahulukan dan hal y an g d ia kh irk an , semua misal (perumpamaan)yang terdapat di dalam Al-Quran, scmua qasam (sumpah) dan hal-hal yang hanya diimani tctapi tidak d iam alk an . D cm ik ia nla h mcnurutapa yang diriwayatkan olch Ali ibnu Abu Talhah dari Ibnu Abbas.

  Menurut pcndapat yang lain, ayat-ayat mutasyabihat ia la h h uru f-huruf hija-iyah yang ada pacta pcnnulaan tiap-tiap surat. Dcmikianmcnurut M uqatil ibnu Hayyan,

  Telah diriwayatkan dari Mujahid, bahwa ayat-ayat mutasyabihatsebagian darinya membenarkan sebagian yang lain. Hal in i hanyalah.menyangkut tafsir firman-Ny a:

  ya itu seb ua h kitab (Al-Qur'an) y an g s er up a la g; b er ula ng -u la ng ,(Az-Zumar: 23)

  Dalam tafsir ayat ini mereka menyebutkan bahwa yang dirnaksuddengan mutasyabih ialah suatu kalam yang berada dalam konteksyang sama; sedangkan yang dimaksud dengan masani ialah kalamyang menggambarkan dua hal yang berlawanan, seperti gambaransurga dan gambaran neraka, dan keadaan orang-orang yang bertakwa

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  5/22

  Tafsir Ibnu Kasir 257

  dengan keadaan orang-orang yang durhaka, begitulah seterusnya.Yang dimaksud dengan istilah mutasyabih dalarn ayat ini (Ali

  Imran: 7) ialah lawan kata dari m u h k a m . Pendapat yang paling baiksehubungan dengan masalah ini ialah apa yang telah kami sebutdi atas, yaitu yang dinaskan oleh Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasarketika ia mengatakan sehubungan dengan tafsir finnan-Nya:

  ~ . ? - : ' . f J ! , ' , / !(Vt0~JlJ .~~~Di antara (isi)nya ada ayat-ayat muhkamat. (Ali Imran: 7)

  Ayat-ayat yang mu h k a m merupakan hujah Tuhan, dan pemeliharaanbagi hamba-hamba Allah, serta untuk mematahkan hujah lawan yangbatil. Ayat-ayat ini tidak dapat dibelokkan pcngcrtiannya dan tidakdapat ditakwilkan dengan pcngcrtian yang menyimpang dari apaadanya.

  Muhanunad ibnu Ishaq ibnu Yasar mcngatakan bahwamutasyabihat dalarn hal kcbenarannya tidak memerlukan adanyapengertian lain dan takwil yang tcrkandung di balik makna lahiriah-nya; Allah menguji hamba-hamba-Nya dengan ayat-ayat mutasyabihatini, sebagaimana Dia menguji mereka dengan masalah halal dan haram.Pada garis besarnya ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh dibelokkankepada pengertian yang bati! dan tidak boleh diselewengkan dari perkarayang hak.

  Karena itulah Allah Swt. berfinnan:

  Cv I O~dlj .as~) ' ;~Zt~ILr~Adapun orang-orang yang dalam hatinya c ondong kepadakesesatan. (Ali Imran: 7)

  Yakni kesesatan dan menyimpang dari perkara yang hak, menyukaiperkara yang batil.

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  6/22

  KAMPU"UN~Maka me re ka meno '~ :: :: '" ": :~ ': ': '::;':" .y an g mu ta sy ab ih at d ar in ya .(Ali Imran: 7)Yaitu sesungguhnya mereka hanya mau mengambil yang mutasyabih-nya saja, karcna dcngan yang mutasyabih itu memungkinkan bagimereka untuk membelokkannya sesuai dengan tujuan-tujuan mcrckayang rusak, lalu mereka mcngartikannya dcngan pengertian tcrscbut,mcngingat lafaznya mirip dcngan pcngcrtian mereka yang menyim-pang. Terhadap yang m u h k a m , maka tidak ada jalan bagi mcrckauntuk rnelakukan penyimpangan-pcnyimpangan p ad an ya , k arc na yangmuhkam merupakan hujah yang mcmatahkan alasan mcrcka dandapat mernbungkam mcreka. Karena itulah Allah Swt. bcrfirman:

  untuk menimbulkan fitnah, (Ali Imran: 7)Yaitu untuk mcnycsatkan para pcngikut mereka dcngan eara memakaiAl-Qur'an sebagai hujah mereka untuk mcngelabui para pengikutnyaterhadap bid'ah yang mercka lakukan. Padahal kcnyataannya hal tcr-sebut merupakan hujah yang mcnghantam mcrcka dan sarna sekalibukan hujah yang mereka peralat. Perihalnya sarna dcngan masalahseandainya orang-orang Nasrani mengemukakan hujahnya 'Al-Qur 'untclah menyebutkan bahwa Isa ada1ah roh (ciptaan) Allah dan kalimat(pcrintah)-Nya yang Dia sampaikan kcpada Maryam dan roh dariAllah', tetapi mereka mengesampingkan firman-Nya yang me-ngatakan:

  ,/.;" ~' / ...{I/j~,C D~ "J~'_:;'.;Jt:> .~ _O J L ~ . f '~ ~ . 1 . ..Isa tidak la in hanyalah seorang hamba yang Kam i berikank ep ad an ya n ikma t (kenabian). (Az-Zukhruf: 59)

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  7/22

  i::U~U U)15U f\d~idr ~_-,_/

  KAMPUrsUNNAHSesungguhnya misal (jJ~';l~:~'~~~\';/;~~i sisi Allah adalah seperti(penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah,kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadiiah" (scorangmanusia), maka jadilah dia. (Ali Imran: 59)

  Dan ayat-ayat lainnya yang muhkam lagi jelas menunjukkan bahwaIsa adalah salah seorang dari makhluk Allah, dan merupakan seoranghamba scrta seorang rasul di antara rasul-rasul Allah.

  Firman Allah Swt.:

  dan untuk mencari-cari takwilnya. (Ali Imran: 7)Yakni penyimpangannya mcnurut apa yang mcrcka kchcndaki.Muqatil ibnu Hayyan dan As-Saddi mcngatakan bahwa mcrcka inginmcncari tahu apa yang bakal terjadi dan bagaimana akibat dari her-bagai hal mclalui Al-Qur'an.

  Imam Ahmad mcngatakan, telah menceritakan kepada kamiIsmail, telah menccritakan kcpada kami Ya'qub, dari Abdullah ibnuAbu Mulaikah, dari Siti Aisyah La. yang mengatakan bahwaRasulullah Saw. mcmbacakan firman-Nya:~/~\~~:~~ !'\~ ~V(I~J.1';' 1 ('_rlJ s- .., r ~ ~ . . .~ . . lJ i s , , , ~

  !,'.....Cv tu~JI'.~Dialah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Qur'an) kepada kamu. Diantara (isi)nya ada ayat-ayat muhkamat, itulah pokok-pokok is iAl-Qur' an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat, (Ali lmran: 7)

  sampai dcngan firman-Nya:CII ~.J~JIJ

  orang-orang yang berakal. (Ali Irnran: 7)Lalu beliau Saw. bersabda:

  ,!~_.J'." I-;~tl-:"...:,.\11~~ .,..-:~ \ 1 - : - . , . . f r ' . { ~ " \ : ' \~_i),.b..~"""*'lr'a,u MUY~ ...a..~~~ ~

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  8/22

  260 Juz 3 - A li Imran

  Apabila kalian melihat orang-orang yang berbantah-bantabanmengenainya (rnutasyabih), maka merekalah orang-orang yangdimaksudkan oleh Allah. Karena itu, hati-hatilah kalian terhadapmereka.

  Dcmikianlah bunyi hadis ini menurut apa yang terdapat di dalamMusnad Imam Ahmad melalui riwayat Ibnu Abu Mulaikah, dari SitiAisyah La. tanpa ada seorang perawi pun di antara kcduanya (antaraIbnu Abu Mulaikah dengan Siti Aisyah).

  Hal yang sama diriwayatkan o1ch lbnu Majah melalui jalurIsmail ibnu Ulayyah dan Abdul Wahhab As-Saqafi, keduanya dariAyyub dcngan lafaz yang sarna. Muhammad ibnu Yahya Al-Abdimeriwayatkan pula di dalam kitab musnadnya melalui Abdul WahhabAs-Saqafi dengan lafaz yang sarna. Hal yang sama diriwayatkan pulaoleh Abdur Razzaq, dari Ma'rnar, dari Ayyub. Hal yang samadiriwayatkan pula olch bukan hanya seorang, dari Ayyub. lbnuHibban meriwayatkan pula di dalam kitab sahilmya melalui hadisAyyub dcngan lafaz yang sama,

  Abu Bakar ibnul Muniir mcriwayatkannya di dalam kitab tafsir-nya melalui dua jalur, yaitu dari Abun Nu'man, Muhammad ibnulFa~1 As-Sudusi yang laqab-nya (julukannya) adalah Arim, tclah men-ceritakan kepada kami Hammad ibnu Zaid, tclah mcnccritakankepada kami Ayyub, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Siti Aisyah de-ngan lafaz yang sarna. Ayyub (yaitu Abu Amir Al-Kharraz) dan lain-lainnya mengikutinya, dari Ibnu Abu Mulaikah; lalu Imam Turmuzimeriwayatkannya dari Bandar, dari Abu Daud At-Tayalisi, dari AbuAmir Al-Kharraz, kcmudian ia mcnuturkan hadis ini,

  Sa'id ibnu Mansur meriwayatkannya pula di dalam kitab sunnah-nya, dari Hammad ibnu Yahya, dari Abdullah ibnu Abu Mulaikah,dari Aisyah. Ibnu Jarir meriwayatkannya pula melalui hadis Rauhibnul Qasirn dan Nafi' ibnu Umar Al-Jurnahi; keduanya dari IbnuAbu Mulaikah, dari Aisyah.

  Nafi' mengatakan dalam riwayatnya dari Ibnu Abu Mulaikah,bahwa Siti Aisyah pernah menccritakan kepadaku, lalu ia (Ibnu AbuMulaikah) mcnuturkan hadis ini,

  Imam Bukhari mcriwayatkan pula hadis ini dalam tafsir ayat 'ini,sedangkan Imam Muslim mcriwayatkannya di dalam Kitabul Qadar

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  9/22

  Tafsi r Ibnu Kaslr 261dari kitab sahihnya, dan Abu Daud di dalam kitab sunnahnya;kctiganya meriwayatkan hadis ini dari AI-Aqnabi, dari Yazid ibnuIbrahim At- Tusturi dari Ibnu Abu Mulaikah dari Al-Qasim ibnuMuhammad dari Siti Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa RasulullahSaw. membaca ayat berikut, yaitu firman-Nya:

  D ia la h ya ng m en uru nka n A l-K ita b (Al-Quran) kepada kam u. D ia nta ra ( isi)n ya a da a ya t-a ya t ya ng m uh kama t. (Ali Imran: 7)sampai dengan firman-Ny a:

  '('; I't A"' t f< 1 , . ,C o v 1u~JI J. yQ 'i \ ) y - , I )lL'_;~~

  . . . .Dan tidak dapat mengambil pelajaran (darinya) melainkano ra ng -o ra ng y an g b er ak al. (Ali Imran: 7)

  Siti Aisyah r.a. melanjutkan kisahnya, bahwa setclah itu Rasulul1ahSaw. bcrsabda:~ I~'" :,~j\cl3~t...Zll=.z~:,~-'!"~,,r'~?'' ' 'S~IJ"...... 4;. ~ .. U~ ...a .. . . .~'.J t;;

  .,J 'J,U ~ 1 - : : r J .) ~ " "Apa bila k alia n melihat o ra ng -o ra ng y an g mengikuti ha l- ha l y angm uta syabih da rin ya, m aka mereka itulah ora ng-ora ng yan g di-s eb u tk an o le n A lla h; m ak a h ati-h atila h ka lia n terh ad ap m ereka .

  Demikianlah menurut lafaz Imam Bukhari. Hal yang sama diriwayat-kan oleh Imam Turmuzi melalui Bandar, dari Abu Daud At-Tayalisi,dari Yazid ibnu Ibrahim dengan lafaz yang sama, Imam Turmuzimengatakan bahwa hadis ini hasan sahih, Imam Turmuzi menuturkanbahwa Yazid ibnu Ibrahim At-Tusturi sendirilah yang mcnycbut AI-Qasim dalam sanad ini, sedangkan menurut yang lainnya yang bukanhanya seorang meriwayatkannya dari Ibnu Abu Mulaikah Jangsungdari Siti Aisyah, tanpa mcnycbut Al-Qasim, Demikian komcntarImam Turrnuzi,

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  10/22

  262 Juz 3 - Ali Irnran

  Ibnu Abu Hatim mcriwayatkan, telah menceritakan kcpada kamiayahku, tclah mcnccritakan kcpada kami Abul Walid At-Tayalisi,telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Ibrahim At-Tusturi danHammad ibnu Abu Mulaikah, dari Al-Qasim ibnu Muhammad. dariSiti Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pcrnahditanya mcngcnai makna firman-Nya:

  Adapun orang-orang yang di dalam hatinya c ondong kepadakesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihatdarinya. (Ali Imran: 7)

  Maka Rasulullah Saw. menjawab melalui sabdanya: .~ ~ -.J. I D , . . - : . "~".J5;.~~\-: , ; ' : , . ~ , \ & . :J ~~Zl11~~".J !"'~'J~\.J~"I\"'(~ \',~ lrct':Y ~ ., ... ~q" ~ _) ~

  Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti hal-hal yangmutasyabih dari Al-Qur' an, maka mereka itulah orang-orangyang disebu tkan o leh Allah (dalam ayat ini): maka hati-hatilah(waspadatah) k alia n te rh ad ap mer ek a.

  Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnuSahl, telah mcnceritakan kepada kami Al-Walid ibnu Muslim, dariHarnmad ibnu Salarnah, dari Abdur Rahman ibnul Qasim, dari ayah-nya, dari Siti Aisyah r.a. yang mcnceritakan bahwa Rasulullah Saw.pernah ditanya mcngenai ayat ini, ya it u f irman-Ny a:

  -{~~I~t::IG~~l,JI/ < ~ : r ~.v I :. \~JI:) e . . . . . . , \ ,. 0 0 ' - '-.;V /;' ". ". _ ~..maka mereka mengikuti ayat-ayat ya ng m utasyabihat d arinyauntuk menimbulkan fitnah. (All Imran: 7)

  Kemudian beliau Saw. bersabda:. : J . . . .J1:.~1 . . ' .P...\-:'-r_'~ , _ ' f '/r......,,,-r ~ t~~ ~ i ! 4 J J r-'_)..b.~

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  11/22

  ~.I:AMPUNG SUNNQTafsir Ibnu Kasir 263Allah telan memperin ga tka n ka lia n. M aka a pa bila ka lia n m elih atm ereka , w asp ad ala h ka lia n terh ad ap m ereka .

  Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Murdawaih mclalui jalur yanglain, dari AI-Qasim, dad Siti Aisyah dcngan lafaz yang sarna.

  Imam Ahmad mengatakan, tclah menceritakan kepada kami AbuKamil, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Abu Galibyang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Umarnah men-ceritakan hadis berikut dari Nabi Saw. sehubungan dengan finnan-Nya:

  Adapun orang-orang yang dalam hatinya c ondong kepadakesesa ta n, m aka m ereka m eng iku ti aya t-a yat yang m uta syabiha tdarinya. (Ali lmran: 7)

  bahwa mereka adalah golongan Khawarij.Juga finnan-Nya:

  Pada hari yang di waktu ttu ada m uka yang m enjadi putih ber-seri, dan ada pula muka yang m enjadi hitam m uram . (Ali lmran:106)

  Mereka (yang mukanya menjadi hitam muram) adalah golonganKhawarij. Ibnu Murdawaih mcriwayatkannya pula melalui jalur yanglain, dari Abu Galib, dari Abu Umamah, lalu ia menuturkan hadis ini,

  Minimal hadis ini berpredikat mauquf karena dikategorikansebagai perkataan seorang sahabat, tetapi makna yang dikandungnyasahili (benar).

  Karena sesungguhnya mula-mula bid'ah yang terjadi dalam per-rnulaan masa Islam ialah fitnahKhawarij. Pada mulanya merekamuncul disebabkan masalah duniawi, yaitu ketika Nabi Saw. mem-bagi-bagi hasil ganimah Perang Hunain. Dalam akal mercka yangtidak sehat seakan-akan mereka melihat bahwa Nabi Saw. tidak bcr-

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  12/22

  2 64 8 i IAMPlING SUNNJlN Juz 3 - Ali Imran

  laku adil dalam pembagian ganimah. Lalu mcrcka mengejutkan NabiSaw. dcngan suatu ucapan yang tidak pantas. Maka sescorang durimcreka (Khawarij) yang dikcnal dcngan julukan "Zu] Khuwaisirah"(s! pinggang kecil, semoga Allah mcrobek pinggangnya) berkata,"Berlaku adillah engkau, karena scsungguhnya engkau tidak adil."Lalu Rasulullah Saw. mcnjawab:

  Sesungguhnya kecewa dan merugilah aku jika aku tidak adil.Allah memperc ayakan aku untuk penduduk bumi, m aka m_ engapae n gk a u t id a k percaya kepadaku?

  Ketika lelaki itu pergi, Umar ibnul Khattab -mcnurut riwayat yanglain Khalid ibnul Walid- mcminta izin kcpada Nabi Saw. untukmembunuh lelaki yang mengatakan dernikian itu. Tctapi Nabi Saw.bcrsabda:1(,~~9!~~~ ~~'\~~~4{~? ,:~~~:z~.. ...._,...,.,U'J-'! '/ '." ",~~ ... ,

  " III,~I" "../.-.)~.,.,""/,,,,,,,""".!~ '1"/O / ~ .. ..;i'/ "",!~4~ ' : J o J ~uJ.!fi't = - ~ ~ ~ 4 . : > 4 0 ~ - ' ' f \ J . J I 'w , I P ~ ~ ~, . '" /~~'~~\i ''''_'~I:QJr/:,.~, t :: :- :\ \ ~ ; i : : J ' - - ! ) ~ " ( : 5 'U~'r tJ ...", ~ ..... y~ ~. ( . i1 ; j ZA~~~Biarkanlah dia, sesungguhnya kelak akan muncul dari goionganle ta ki in i su atu kaum yang se se ora ng d i antara kalian meman-dang kecit salatnya bila dibandingkan dengan salat mereka, da nbacaannya dengan bac aan m ereka. M ereka m enem bus agam asebagaimana anak p an ah m enem bus sasarannya. M aka di manapun kalian jumpai m ereka, perangilah mereka, karen asesungguhnya bagi orang yang m em bunuh mereka akan men-dapat pahala.

  Mcreka bam muncul dalam masa Khatifah Ali ibnu Abu Talib r.a..dan ia memerangi mereka di Nahrawan. Kemudian bcrcabanglah dar!

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  13/22

  Tafsi r Ibnu Kasir I-KAMPUNG SUNNAN 265mcreka berbagai kabilah dan puak serta bcrbagai aliran dan sekteyang cukup banyak. Lalu muncullah ali ran Qadariyah, Mu'tazilah,Jahmiyah, dan aliran-aliran bid 'ah lainnya yang jauh scbclum itutclah dibcritakan oleh Nabi Saw. dalam salah satu sabdanya:{16,' f}J!~, ~- ,.~" ..!J~ ' \~ ~ ~ \ o~ ..!. :::" ,...-J, U~O~~ _ , : * a ......jc./.:t:~5~~)jll~~\j~~~~ \\~~.;:4-IJ_ . , , . . , " . . ,

  .: ~V'~i J . . . ~ . . . . . .U mat ini ketak akan terpec ah m enjadi tujuh puluh tiga golongan,semuanya masuk neraka kecuali saw golongan. M ereka (parasahabat) bertanya, "Siapakah m ereka yang satu golongan itu, yoRasulullah?" Rasulullah Saw. menjawab, "O ra ng -o ra ng y an gberpegang kepada tuntunanku dan tuntunan para sahabatku .. ,

  Hadis dikctcngahkan olch Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak-nya dcngan tambahan ini,

  Al-Hafiz Abu Ya'Ia mcngatakan, tclah mcnceritakan kepadakami Abu Musa, tclah mcnccritakan kepada kami Amr Ibnu Asim,tclah mcnccritakan kcpada kami Al-Mu'tamir, dari ayalmya, dariQatadah, dari AI-Hasan ibnu Jundub ibnu Abdullah; tclah disam-paikan kepadanya scbuah hadis dari Huzaifah atau dia mcndengarnyalangsung dari Huzaifah, dari Rasulullah Saw. Disebutkan bahwaRasu1ullah Saw. pcmah mcnuturkan hal berikut:.< )l~~I\~~/~:il(~-:.z'Jl:"-:r~ti':'~-':~I&!i?':~?~~.~..r ~" ..J5 ifl.~U'_Y*J u~ :rlj::" I : ' . . . o t .".~ ..,~. . . . . . ~

  Sesungguhnya di dalam umatku terdapat suatu kaum . mereka~membaca Al-Qur' an dengan bacaan yang sangat lancar seperumenebar anak panah, mereka menukwilkannya bukan dengantakwil yang sebena rnya.

  Firman Allah Swt.:

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  14/22

  2 66 Juz 3 - Ali lrnran

  ..;,1 \ ~/\1'("tt,f~I"' ' ' ' 'c. v : 0~, . ._&..!l1;' 4U ~ ....~J....~'_"'Jpadahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah.(Ali Imran: 7)

  Para ahli qurra bcrselisih pcndapat mcngenai bacaan waqaf dalamayat ini. Mcnurut suatu pcndapat, waqaf dilakukan pada kf.zulJalalah, sepcrti apa yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a.,bahwa ia pernah mengatakan, "Tafsir itu ada empat macarn, yaitu taf-sir yang tidak sulit bagi seseorang untuk mcmahaminya, tafsir yangdiketahui oleh orang-orang Arab melalui bahasanya, tafsir yang hanyadiketahui oleh orang-orang yang berilmu mendalam, dan tafsir yangtiada yang mengetahuinya selain Allah."

  Pendapat yang sama diriwayatkan pula dari Siti Aisyah, Urwah,Abusy Sya'sa, Abu Nuhaik, dan lain-lain.

  Al-Hafiz Abul Qasim di dalarn kitab Mu'jamul Kabir-nya me-ngatakan, telah mcnceritakan kcpada kami Hasyirn ibnu Marsad, tclahmenccritakan kcpada kami Muhammad ibnu Ismail ibnu lyasy, telahmcnceritakan kepadaku ayahku, telah menccritakan kepadaku Dam-darn ibnu Zur'ah, dari Syuraih ibnu Ubaid, dari Abu Malik AI-Asy'ari, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bcrsabda:

  1;i:;:~jlll~~3f:~%.~~~J:sf~J~~~ ~ ;....,. .A~' t~~.~'/.J r 't j . 1 "" :" _ ,. ; " . . . . . _ ,\ , . . . . . . . / ~ "~ . . . . .,;-:,1 ... .....\"" ...!......-:_~,,\,,)I~,WO~ o~U'-'~\ ?'t..::.aJu \G i ~ _ j 1 - ; - e Q . ' "~ ':T ....V r_ .. -."" ~----;.. -J '" ~I::;,. I . . J . . . 1 . , . , . . . . - ' , . J .~ ........... ., .....("_H.;: : ' I~~~~~t~..~.X;t(qjJl~t~\ ~ cr '1~~)I,. UY~ p.~ ~I,J_J '7Y'j ,~~ ~-...~

  J.'!' .........~ 7 j - : : . ( ~ " " " . . . P ' " " ; . . . P { ""'/t ",/.,...t....~,.::;I.'~Uy ...:ljo_'':f"'l..9~.:1 ~Y..u'J' ~.lAku tidak mengkhawatirkan umatku kecuali terhadap tigaperkara, yaitu bila haria bertambab banyak bagi mereka, lalumereka saling mendengki, dan akhirnya mereka saling ber-perang; dan bila dibukakan bagi mereka (pemahaman) AI-Qur' an, lalu orang mukmin mengambilnya dengan tujuan men-

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  15/22

  Talsi r Ibnu Kasir 267

  c ari-c ari takw ilnya, "P adahal tidak ada yang m engetahui takw il-nya melainkan Allah dan orang-orang yang m endalam ilmunyaberkata, 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat'(Ali l 1 1 1 r a 1 1 : 7), hingga akhir ayat. " Dan bilamana ilmu merekamakin bertambah, y an g p atio akhirnya mereka menyia-nyiakan-ny a da n m ere ka tidak menanyakannya.

  Iladis in i garib sekali.Ibnu Murdawaih mcngatakan, tclah mcnccritakan kcpada kami

  Muhammad ibnu Ibrahim, telah mcnccritakan kcpada kam i Ahmadibnu Amr, tclah menccritakan kepada kami Hisyarn ibnu A mrnar,tclah menceritakan kcpada karni Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dariAmr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari Ibn ul A~, dari Rasulullah Saw.yang telah bcrsabda:

  LAJ~"~ \j~ -: :......., \~J ~~ ...~1f2jJ~,:."~i~{tr~ II>~ ...~ _>& ; .~ '" .,._ , ~r""'U~O.!, \ ; ~ - ~ - t : . . . . ./"'\'f~~~f-t~ ",4 ~Sesungguhnya A l-Qur'un itu sebagian darinya t idaklaaditurunkan untuk m endustakan sebagian yang lainnya. M aka apasaja darinya yang kalian ketahui, amalkanlah: dan apa sajad arin ya y an g m uta sya bih , m ak a b erim an la h ka lia n k epa da ny a.

  Abdur Razzaq men ga ta ka n, tela h m cn cc rita kan kepada kami Ma'rnar,dari Tawus, dari ayahnya yang rnenceritakan bahwa Ibnu Abbasmembaca ayat ini dengan bacaan seperti berikut:

  Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, melainkan Allah.Sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya (hanya) me-ngatakan, "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. "

  HJI yang sarna diriwayatkan olch Ibnu Jarir, dari Umar ibnu AbdulAziz dan Malik ibnu Anas, bahwa rncrcka (orang-orang yang men-

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  16/22

  268 Juz 3 - Ali Imran

  dalam ilmunya) hanya beriman kepadanya, sedangkan mcreka tidakmengetahui takwilnya.

  Ibnu Jarir mcriwayatkan bahwa di dalam qiraat Abdullah ibnuMas'ud disebutkan takwil ayat-ayat mutasyabihat hanya ada pactaAllah, sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya hanya me-ngatakan, "Kami beriman kepada apa yang disebutkan oleh ayat-ayatmutasyabihat:"Hal yang sarna diriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'b, dan pendapatini dipilih olch Ibnu Jarir.

  Di antara mcreka ada yang melakukan waqaJpada firrnan-Nya:

  D an orang-orang yang m endalam ilm unya. (Ali Imran: 7)Pendapat ini diikuti olch banyak ahli tafsir dan ahli Usul, dan mcrckamengatakan bahwa khitab dcngan rnemakai ungkapan yang tidakdimengerti merupakan hal yang mustahi1.

  Ibnu Abu Nujaih meriwayatkan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas,bahwa ia pemah mengatakan, "Aku termasuk orang-orang yang men-dalam ilmunya, yaitu mercka yang mengctahui takwilnya."

  Ibnu Abu Nujaih meriwayatkan pula dari Mujahid, bahwa orang-orang yang mendalam ilrnunya mengetahui takwilnya dan merckamcngatakan, "Kami berirnan kepadanya." Hal yang sarna dikatakanoleh Ar-Rabi' ibnu Anas.

  Muhammad ibnu lshaq meriwayatkan dari Muhammad ibnuJa'far ibnuz Zubair, bahwa makna yang dimaksud ialah tidak adaseorang pun yang mcngetahui makna yang dimaksud kecuali hanyaAllah. Orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan, "Kamiberiman kepada mutasyabih,"

  Kemudian mereka yang mendalam ilrnunya dalam mcnakwilkanayat-ayat yang mutasyabihat merujuk kepada apa yang tclah mcrekaketahui dari takwil ayat-ayat muhkamat yang scmua orang rncm-punyai takwil yang sama mengenainya. Dengan dcmikian, makascmua isi Al-Qur'an serasi berkat pendapat mercka, scbagian di an-taranya membcnarkan sebagian yang lain; sehingga hujah pun

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  17/22

  Tafsir Ibnu Katir 269

  menembus sasarannya dan tiada suatu alasan pun untuk rncngclakdarinya, serta semua kebatilan tcrsisihkan dan semua kekufuran ter-tolak berkat Al-Qur'an. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwaRasulul1ah Saw. pemah mendoakan sahabat Ibnu Abbas dengan doaberikut:

  Ya Allah, berilah dia pemahaman dalam agama (tan ajarkanlahkepadanya takwil (Al-Qur'an),

  Di antara ulama ada yang rnerincikan masalah ini, dia mengatakanbahwa takwil Al-Qur'an dimaksudkan mcmpunyai dua pcngertian.Salah satunya ialah takwil dcngan pengertian hakikat scsuatu danmcrupakan kesimpulan darinya. Termasuk kc dalam pengertian iruialah finnan-Nya:

  J.

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  18/22

  270 Juz 3 - Ali Imrsn

  Dan orang-orang yang mendalam ilmunya. (Ali Imran: 7)berkedudukan sebagai mubtada. Sedangkan finnan-Ny a:

  mengatakan, "Kami beriman kepadanya." (Ali Imran: 7)berkedudukan sebagai khabar-nya.

  Adapun jika yang dirnaksud dengan takwil ialah pcngertian yanglain, yaitu seperti tafsir, penjelasan, dan keterangan mengenai sesuatu,seperti makna yang terdapat di dalam firman-Nya:

  Berikanlah kepada komi takbirnya. (Yusuf: 36)Yakni tafsir dari mimpinya ltu. Jika yang dimaksud adalah scperti ini,berarti waqafnya pada firman-Ny a:

  1j\ ~. - : '1 . \ - : ; ' \\jC"tv~Jl:) -(n~U~~

  dan orang-orang yang mendalam ilmunya. (Ali Imrun: 7)Karcna mcrcka mengetahui dan mcmahami apa yang di-khi{ab-kanoleh Al-Qur'an dcngan ungkapannya itu, sckalipun pengctahuanmereka tidak meliputi hakikat segala sesuatu sepcrti apa adanya. BeT-dasarkan analisis ini, bcrarti firman-Nya:

  'i ,...,' " " ' ~ 7 ' " .f-: ' ~ ...c V ! .J~JI~ ..... \,;..A U IdJI~ J"7.omen ga ta ka n, "K am i b erim an kep ad an ya ," (All Imran: 7)bcrkedudukan sebagai hal yang mcnggambarkan keadaan mercka.

  Hal inl memang diperbolchkan; dan ia mcrupakan bagian dari rna' J U I .

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  19/22

  Talsir Ibnu Kasir 27 1bukan rna'[uf" alaih, seperti pengertian yang terkandung di dalam fir-man-Nya:

  (Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampunghalaman dan h arta b en da m erek a. (Al-Hasyr: 8)

  sampai dcngan finnan-Nya:

  / ' '~ " 'd '" t.:///~"}/. _I I'; .\........ ... \ .. 'I II '" . ,. ..C \. !~I_"._o ~~~ ~ .uiJ ~mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dansaudara-saudara kami." (Al-Hasyr: 10), hingga akhir ayat.

  Dan seperti firman Allah Swt.:c ~~!~1_) ~ . C L : \ 1 : ; : a w ~ ~ s - ; ~

  Dan datanglah Tuhanmu, dan (datang pula) malaikat denganberbaris-baris, (AI-Fajr: 22)Finnan Allah Swt. yang rncmberitakan pcrihal mcreka yang men-dalam ilmuny a, bahwa mercka mengatakan, "Kami berimankepadanya," yakni kepada ayat-ayat mutasyabihat itu. Semuanya-yakni yang muhkam dan yang mutasyabih- berasal dari sisi Tuhankarni dengan scbenamya. Masing-masing dad kcduanya mem-benarkan yang lainnya dan mempersaksikannya, karena semuanyaberasal dari sisi Allah; tiada scsuatu pun dari sisi Allah yang bcrbcdadan tidak pula berlawanan, seperti yang disebutkan olch finnan-Nya:

  \~

 • 5/13/2018 Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

  20/22

  27 2 9i.AMPUNG SUNNAN Juz 3 - A li ImranKarena itulah Allah Swt, berfinnan:

  Dan tidak dapat mengambil pelajaran (darinya) melainkanorang-orang yang berakal. (Ali Imran: 7)

  Dengan kata lain, scsungguhnya orang yang mcngcrti dan dapatmemahaminya dengan pemahaman yang sebcnamya hanyalah orang-orang yang berakal sehat dan berpemahaman yang lurus.

  Ibnu Abu Hatim mengatakan, tclah menceritakan kcpada -kamiMuhammad ibnu Auf Ahimsi, telah menceritakan kcpada kamiNu'aim ibnu Hammad, telah menceritakan kcpada kami Fayyad Ar-Riqqi, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Yazid(seseorang yang pemah bersua dcngan sahabat-sahabat Nabi Saw.,yaitu Anas, Abu Umamah, dan Abu Darda), bahwa Rasulullah Saw.pcrnah ditanya mcngcnai pcngcrtian orang-orang yang mcndalam il-munya. Maka beliau Saw. bcrsabda:

  ,,/. " " g)ll .....~ """" ....." -'~., ... .,;' {I..... . . . . . - : " 1 . { . '!..... ......./,,\"! ~\ >~~ ..~ ,~~ ..,j ....J .~0""JI~, _,' A.J J ...... JoiJ j;J ...t i A ~ ; J . l"tl-:" &tl;,{;::~