Surat Siaran KPM Bil 23 Thn 2014

download Surat Siaran KPM Bil 23 Thn 2014

of 9

Transcript of Surat Siaran KPM Bil 23 Thn 2014

 • 7/24/2019 Surat Siaran KPM Bil 23 Thn 2014

  1/9

  JABATAN

  PENDIDIKAN

  NEGERI

  JOIIOR

  JAB'\T*}J

  PEI*J*R*N

  Jffi

  JALAN

  TUN

  ABDUL RAZAK

  80604 JOHOR

  BAHRU

  JOHOR

  DARUL TNZIM

  Telefon

  :07-2310000

  Faks

  :07-2347132

  Laman

  web : www.moe.gov.my/jpnjohor

  Email :[email protected]

  TNIT

  PERHUBIJNG

  AN

  DAN

  PENDAT'TA-RT\

  NO.

  TEL

  z 07-2311470

  l{O.

  FAKS

  : 07-2380539

  Ruj

  ukan

  Kami

  :

  JPNJ.PP(3

  l)

  I

  1,00

  -

  I

  I

  1

  I 1 Jld2.

  (3

  8)

  Tarikh

  :

  l\

  Januari 2015

  Semua

  Pe

  gar,vai

  Pendidikan

  Daerah,

  Pejabat

  Pendidikan

  Daerah Negeri

  Johor.

  Tuan,

  SURAT SIARA.N KEVIENI'ERIAN

  PENDIDIKAI{

  MALAYSIA

  BILANGAN

  23

  TAHUI{

  2014

  TAKIYIM

  PENGGAL

  DAN

  CUTI PERSEKOLAIIAN

  TAHTN

  2015

  BAGI SEKOLAH

  IGRAJAAN DAN

  SEKOLAII

  BANTUAN

  KERAJAAN

  Dengan

  segala

  hormatnya

  surat

  siaran daripada Kementerian

  Pendidikan Malaysia,

  KP(BPSH-

  SPD

  K)2

  0 1

  i

  0 0 5

  I

  02

  I

  Jld.6

  (2

  8

  )

  bertarildl

  29

  Di

  s

  ember 20

  |

  4 adalah

  diruj

  uk.

  2.

  Sehubungan itu,

  bersama-sama

  ini

  disertakan sesalinan

  surat

  siaran

  tersebut

  untuk

  makluman

  dan

  rujukan

  tuan.

  Pihak tuan

  juga

  dipohon

  memanjangkan

  surat

  siaran

  tersebut

  kepada semua

  sekolah di

  bawah

  pentadbiran

  fuan.

  3.

  Kerjasama

  dan

  perhatian

  pihak

  tuan

  berhubung

  perkara

  ini

  amatlah dihargai

  dan

  didahului

  dengan ucapan

  ribuan

  terima kasih.

  Sekian.

  ..

  BERKIIIDMAT

  TIFITUK

  NEGARA

  Ketua

  Unit

  Perhubungan

  dan Pendaftaran

  Sektor

  Pengurusan

  Sekolah

  b.p. Pengarah Pendidikan

  Negeri

  Johor

  sk.: 1.

  Pengarah

  Pendidikan

  Negeri

  Johor

  2.

  Timbalan

  Pengarah

  Pendidikan Negeri

  Johor

  r^

  ---__]E;el

  IY-ffi'IIYffiI

  *1?E?1,?:fffr;;'*

  '-1?E?L l:fff:;'*'

  Saya

  yang

  menurut

  perintah,

  (

  HAJI

  1VIOIID

  BAKRI

  BIN IIAJI

  IVIAT DIAII

  )

 • 7/24/2019 Surat Siaran KPM Bil 23 Thn 2014

  2/9

  PEJABAT

  TIMBALAN

  KETUA PENGAMH

  PELAJAMN MALAYSIA

  OFFICE OF DEPUW

  DIRECTOR.GENERALOF

  EDUCATION

  MAUYSIA

  SEKTOR OPERASI

  PENDIDIKAN

  EDU

  CATI ON AL OP

  EP#T

  I O

  N SECTOF

  EM

  ENTERIAN

  PENDIDIKAN

  MALAYSiA

  MINISTRY

  OF EDUCATION

  MAUYSIA

  ARAS

  4 BLOK

  E2,

  KOMPLEKS

  E

  LEVEL

  4

  BLOCK

  E2

  COMPLEX

  E

  PUSAT

  PENTADBIMN

  KERAJAAN

  PERSEKUTUAN

  FEDEML

  G

  OVERNMENT

  ADM

  I

  NI

  STMTIVE

  CENTRE

  62604

  PUTMJAYA

  MALAYSIA

  Tel

  Fax

  Website

  :

  +603-8884

  9302

  :

  +603-8888

  6680

  : httpJ/www,moe.

  gov.mY/

  Ruj.Kami

  :

  KP(BPSH-SPDK)201

  l00slo2

  Jld.6(28

  )

  Tarikh

  :

  l?

  Disember2014

  Semua Pengarah

  Bahagian

  Semua Pengarah

  Pendidikan

  Negeri

  YBhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan,

  S U

  RAT

  S/ARAN

  KEMENTERIAN

  PEN

  DIDI

  KAN

  MALAYSIA'

  BILANGAN

  23

  TAHUN

  2014

  TAKWIM

  PENGGAL

  DAN

  CUTI

  PERSEKOLAHAN

  TAHUN

  2015

  BAGI

  SEKOLAH

  KEMJAAN DAN

  SEKOLAH

  BANTUAN

  KERAJAAN

  Dengan hormatnya

  saya

  merujuk

  kepada

  perkara

  tersebut

  di

  atas.

  Z. Sukacita

  dimaklumkan

  bahawa

  penggal

  persekolahan

  bagi

  sesi

  tahun

  2015

  akan bermula

  pada

  4

  Januari

  2015

  dan tamat

  pada

  19

  November

  2015

  bagi

  sekolah-sekolah

  Kumpulan

  A,

  Manakala

  sekolah-sekolah

  Kumpulan

  B

  akan

  bermula

  pada

  5

  Januari

  2015

  dan

  tamat

  pada

  20 November

  2015.

  Perincian

  takwim

  penggal

  dan cuti

  persekolahan

  tahun

  2015 bagi

  negeri-negeri

  Kumpulan

  A

  adalah

  seperli

  di

  Lampiran

  A

  dan

  bagi

  negeri-negeri

  Kumpulan

  B

  adalah

  seperli

  di

  Lampiran

  B.

  3.

  Untuk

  makluman

  YBhg.

  Dato'/Datin/Tuan/Puan, Kementerian

  Pendidikan

  Ivlalaysia

  telah

  menyelaraskan

  tarikh-tarikh

  cuti

  peristiwa

  dan

  cuti

  perayaan bagi

  sesi

  persekolahan

  tahun

  201f,

  yang

  melibatkan

  perayaan

  Tahun

  Baru

  Cina, Hari

  Raya

  Aldil

  Fitri

  dan

  Deepavali.

  Maklumat

  terperinci

  berhubung

  cuti

  peristiwa

  dan

  cuti

  perayaan

  bagi

  sesi

  persekolahan

  2015

  adalah

  seperli

  di

  Lampiran

  C.

  Semua

  sekolah

  hendaklah

  mengemukakan

  permohonan

  bagi

  cuti

  peristiwa

  dan

  cuti

  perayaan

  yang

  diselaraskan

  oleh

  Kementerian

  ini

  serta

  cuti

  selain

  daripada

  yang

  diselaraskan

  kepada

  Pengarah

  Pendidikan

  Negeri

  selaku

  Pendaftar

  untuk

  kelulusan.

 • 7/24/2019 Surat Siaran KPM Bil 23 Thn 2014

  3/9

  4.

  Sehubungan

  dengan

  itu,

  pihak

  YBhg.

  Dato'/Datin/TuaniPuan

  dipohon

  mengambil

  tindakan

  sewajarnya

  dan

  memaklumkan

  kandungan

  surat

  siaran

  ini

  kepada

  pegawai

  yang

  bertanggungjawab

  di

  Jabatan Pendidikan

  Negeri,

  Pejabat

  Pendidikan

  Daerah

  dan

  sekolah-sekolah

  di bawah

  pentadbiran

  YBhg'

  Dato'/Dati

  n/Tu

  an/P

  u a n.

  Sekian.

  Terima

  kasih.

  ,,BE

  TUK

  NEGARA

  (DA AD

  TAJUDIN

  JAB)

  Timbala

  P

  engar

  ah

  fu{aja

  ra

  n

  M

  a

  I

  a

  Ys

  i a

  S

  ektor Operasi

  PendjliKan

  Kementeri

  an

  P

  efi{dikan

  M al

  aYsia

  HIDMA

 • 7/24/2019 Surat Siaran KPM Bil 23 Thn 2014

  4/9

  s,k. :

  1,

  Setiausaha

  Sulit

  Kanan

  kePada

  YAB

  Menteri

  Pendidikan

  MalaYsia

  Setiausaha Sulit

  Kanan

  kePada

  YAB

  Menteri

  Pendidikan

  Malaysia

  ll

  Setiausaha

  Sulit

  Kanan

  kePada

  YB Timbalan

  Menteri

  Pendidikan

  Malaysia

  I

  Setiausaha

  Sulit

  Kanan

  kePada

  YB

  Timbalan

  Menteri

  Pendidikan

  Malaysia

  ll

  Ketua

  Setiausaha

  Kementerian

  Pendidikan

  MalaYsia

  Ketua

  Setiausaha

  Il

  Kementerian

  Pendidikan

  MalaYsia

  Ketua

  Pengarah

  Pelajaran

  Malaysia

  Kementerian

  Pendidikan

  MalaYsia

  Timbalan-Timbalan

  Ketua

  Setiausaha

  Kementerian

  Pendidikan

  MalaYsia

  Timbalan-Timbalan

  Ketua

  Pengarah

  Pelajaran

  Malaysia

  Kementerian

  Pendidikan

  MalaYsla

  Rektor

  lnstitut

  Pendidikan

  Guru

  Malaysia

  Kementerian

  Pendidikan

  MalaYsia

  Ketua

  Jemaah

  Nazir Sekolah

  Jemaah

  Nazir

  cian

  Jaminan

  Kualiii

  ,]

  Penasihat

  Undang-U

  ndang

  Kementerian

  Pendidikan

  MalaYsia

  Pegawai

  Perhubungan

  Awam

  Kementerian

  Pendidikan

  MalaYsia

  2.

  *J.

  4.

  A

  o.

  7.

  a

  U.

  i,.

  10,

  11.

  12.

  13.

 • 7/24/2019 Surat Siaran KPM Bil 23 Thn 2014

  5/9

  LAMPTRAN

  A

  PERINCIAN

  TAKWIM

  PERSEKOLAHAN

  TAHUN

  2015

  KUMPULAN

  A:

  Sekolah-sekolah

  di

  Negeri

  Kedah, Kelantan,

  Terengganu

  dan

  Johor

  PENGGAL

  MULA

  PERSEKOLAHAN

  AKHIR

  PERSEKOLAHAN

  i

  04.0,1

  .2015

  0.I

  .02.2015

  0.1

  .03.2015

  3t

  .0r,20.l5

  28,02.2015

  r2.03.201s

  CUTI

  PERTENGAHAN

  PENGGAL'I

  13.03.2015

  2r.03.20.l5

  22.03.2015

  0.l .04.20,l5

  0'r

  .05.20.l5

  3t

  .03,2015

  30.04.20,15

  28,05,201s

  CUTI PERTENGAHAN

  TAHUN

  29.0s.201s

  .]3.06.20,15

  2

  14.06.2015

  0r.07.20.l5

  0r

  .08,20.l5

  0.l .09.20.l5

  30,06.201s

  3.l

  ,07.20r5

  3 t

  .08.20.l

  5

  17

  .09,2015

  CUTI

  PERTENGAHAN

  PENGGAL

  2

  tB.0?.2015

  26.A?

  .2015

  27

  .09.201s

  0r.10.20.i5

  0r.l.].20ls

  30.0?.2015

  31.10.2015

  .l

  9.1

  I .20.l

  5

  CUTI AKHIR

  TAHUN

  20.1

  I

  .20.l

  5

  02,01

  .2016

 • 7/24/2019 Surat Siaran KPM Bil 23 Thn 2014

  6/9

  LAMPIRAN

  B

  PERINCIAN

  TAKWIM

  PERSEKOLAHAN

  TAHUN

  2015

  KUMPULAN

  B:

  Sekolah-sekolah

  di Negeri

  Perlis,

  Pulau Pinang,

  Perak,

  Selangor, Negeri Sembilan,

  Melaka, Pahang,

  Sabah,

  Sarawak,

  Wilayah

  Persekutuan Kuala Lumpur,

  Labuan

  &

  Putrajaya

  PENGGAL

  MULA

  PERSEKOLAHAN

  AKHIR

  PERSEKOLAHAN

  1

  0s.01.2015

  0.l.02.20.l5

  01.03,20r

  5

  3.l.01.2015

  28.02.201s

  .l3.03.20,I5

  CUTI PERTENGA.HAN

  PENGGAL

  1

  r4.03.2015

  22.03.201s

  23,03.20.15

  0t

  .04.20.]5

  0t

  .05.20.15

  3t

  .03.20.1s

  s0.04.20.]s

  29.05.2015

  CUTI PERTENGAHAN

  TAHUN

  30.05.20.l5

  14.06.241s

  2

  .I5.05.2015

  01,07.20.I5

  0t

  ,08.20.l5

  0t

  .0?.2015

  30,06.20r5

  31

  .07.201s

  3.l

  .08.20r5

  .1B.0?,20.ls

  CUTI

  PERTENGAHAN

  PENGGAL

  2

  19 ,0?.2015

  27 .09.2015

  28.09.2015

  01.10.2015

  0].,1I.2015

  30,09.20,l5

  31 ,1 0.201

  5

  20, r

  ,l

  .2015

  CUTI

  AKHIR TAHUN

  21.11.2015 03.0,l

  ,2016

 • 7/24/2019 Surat Siaran KPM Bil 23 Thn 2014

  7/9

  LAMPIRAN

  C

  CADANGAN

  CUTI

  PERISTIWA

  DAN

  CUTI

  PERAYAAN

  2015

  A.

  PERAYAAN

  TAHUN

  BARU

  CINA

  (19

  & 20

  FEB 2015

  |

  KHAMIS

  &

  JUMAAT)

  Kumpulon

  A

  -

  Negeri-negeri

  yong

  hori

  hujung

  minggunyo

  hori

  Jumoot

  don

  Sobtu,

  Kumpulon

  B

  -

  Negeri-negeri

  yang

  hori

  hujung

  minggunyo

  hori

  Sobtu

  don

  Ahod.

  TARIKH

  CUTI

  JENIS

  CUTI

  TEMPOH

  BERCUTI

  BILANGAN

  HARI

  lB Februori

  20,l5

  (Robu) Cuti

  Peristiwo

  lB

  -

  23

  Februori

  20.15

  6

  Hori

  2Februori

  20.l5

  (Ahod)

  Cuti

  23 Februori

  20.l5

  (lsnin)

  Cuti

  TARIKH

  CUTI

  JENIS

  CUTI

  TEMPOH

  BERCUTI

  BILANGAN

  HARI

  l7

  Februori

  20,15

  (Seloso)

  Cuti

  17

  -22

  Februori

  20.l5

  6 Hori

  I B Februori

  20.i5

  (Robu) Cuii

  Peristlwo

 • 7/24/2019 Surat Siaran KPM Bil 23 Thn 2014

  8/9

  B.

  PERAYAAN

  HARI

  RAYA

  AIDIL

  FITRI

  (17

  &

  18

  JULAI

  2015

  |

  JUMAAT

  &

  SABTU)

  Kumpulon

  A

  -

  Negeri-negeri

  yong

  hori

  hujung

  minggunyo

  hori

  Jumoot

  don

  Sobtu,

  Kumpulon

  B

  -

  Negeri-negeri

  yong

  hori

  hujung

  minggunyo

  hori

  Sob'lu

  don

  Ahod.

  TARIKH

  CUII

  JENIS CUII

  TEMPOH

  BERCUTI

  BILANGAN

  HARI

  l6 Juloi

  2015

  (Khomis)

  Cu'li Peristiwo

  16

  -

  21

  Juloi

  20.l

  5

  6

  Hori

  l9 Juloi 2015

  (Ahod)

  Cuti

  20 Juloi

  2015

  (lsnin)

  Cuti

  2l Juloi

  2015

  (Seloso)

  Cuti

  TARIKH

  CUTI

  JENIS

  CUTI

  TEMPOH

  BERCUTI

  BILANGAN

  HARI

  l6

  Juloi

  2015

  (Khomis) Cuti

  Peristiwo

  6

  -

  21

  Juloi

  20.l5

  5

  Hori

  0

  Juloi20l5

  (lsnin)

  Cuii

  2l Juloi

  2015

  (Seloso)

  Cuti

 • 7/24/2019 Surat Siaran KPM Bil 23 Thn 2014

  9/9

  c.

  PERAYAAN

  DEEPAVALI

  (10

  NOVEMBER

  2015

  |

  SELASA)

  Kumpulon

  A

  -

  Negeri-negeri

  yong

  hori hujung

  minggunyo hori

  Jumoot

  don

  Sobtu,

  Kumpulon

  B

  -

  Negeri-negeri

  yang

  hori

  hujung minggunyo

  hori

  Sobtu

  don

  Ahod.

  TARIKH CUTI JENIS CUTI

  TEMPOH

  BERCUTI

  BILANGAN

  HARI

  9 November 20.l5

  (lsnin)

  Cuti

  Peristiwo

  9-

  l4 November

  20.l5 6

  Hori

  I

  I

  November

  20,l5

  (Robu)

  Cuti

  l2

  November

  20.l5

  (Khomis)

  Cuti

  TARIKH

  CUTI

  JENIS

  CUTI

  TEMPOH

  BERCUTI

  BILANGAN

  HARI

  ? November

  20.I5

  (lsnin)

  Cuti

  Peristiwo

  9

  -

  14

  November

  20.l5

  6

  Hori

  I I

  November

  20.l5

  (Robu)

  Cuti

  l2

  November

  20.l5

  (Khomis)

  Cuti