Surat Permohonan KKN

of 22 /22
KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013 DESA SUDAGARAN KECAMAT AN BANYUMAS KABUPA TEN BANYUMAS,  JA WA TENGAH UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  No. :001/KKN/VII/2014 Purwokerto, 13 Juli 2014 Hal : Perm ohonan Bantuan lat !am" : 1 lem#ar  $th. Ke"ala Ba%an !in&kun&an Hi%u" 'i tem"at 'en&an hormat, (e ririn& %oa %an )alam )e*ahtera ka mi )am"aikan ke"a%a Ba"ak )emo&a )elalu %alam lim"ahan rahmat %an "erlin%un&an (uhan $an& +aha Kua)a %alam men*alankan ke&iatan )ehari harin-a. ehu#un&an %en&an %ilak)anakann-a KKN Pos Daya Unsoed Desa Sudagaran 2014  -an& %ilak)anakan "a%a : hari / tan&&al : ela)a, 1 Juli Jumat, 2 &u)tu) 2014 tem"at : 'e)a u%a&aran Ke. Ban-uma) Ban-uma) e)uai %en &an "erm a)a lahan -an & ter *a%i %i 'e)a u%a&a ran %al am hal )am"ah )er ta kuran&n-a ke)a%aran ma)-arakat %alam "eman aatan lahan "ekar an&an , kami akan men&a%akan  #e#era"a "ro&ram ker*a -an& mem#utuhkan "eralatan. ntuk itu kami men&a*ukan "ermohonan  #e#era"a "erlatan untuk menun*an& "ro&ram ker*a kami. 'emik ian )urat "ermo honan ini kami #uat. Be)ar hara"an kami Ba"ak %a"at men&a#u lkan  "ermohonan kami. ta) #antuan %an ker*a)aman-a kami ua"kan terima ka)ih. Hormat kami,  Korma%e) u%a&aran ekretari) +ohama % 5i)ma 6itri ana Hen%rik a )tri% '.  7'160130028 7910110 238 +en&etahui, Ke"ala 'e)a u%a&aran Ha%i +ul-ono Putro, . ekretariat KKN P; '$ ' '<5N  'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma ) Ka#u"aten Ban-uma) Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

description

Surat Permohonan KKN

Transcript of Surat Permohonan KKN

Page 1: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 1/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

 No. :001/KKN/VII/2014 Purwokerto, 13 Juli 2014

Hal : Permohonan Bantuan lat

!am" : 1 lem#ar 

$th.

Ke"ala Ba%an !in&kun&an Hi%u"

'i tem"at

'en&an hormat,(eririn& %oa %an )alam )e*ahtera kami )am"aikan ke"a%a Ba"ak )emo&a )elalu %alam

lim"ahan rahmat %an "erlin%un&an (uhan $an& +aha Kua)a %alam men*alankan ke&iatan )ehari

harin-a. ehu#un&an %en&an %ilak)anakann-a KKN Pos Daya Unsoed Desa Sudagaran 2014 -an&

%ilak)anakan "a%a :

hari / tan&&al : ela)a, 1 Juli Jumat, 2 &u)tu) 2014

tem"at : 'e)a u%a&aran Ke. Ban-uma) Ban-uma)

e)uai %en&an "erma)alahan -an& ter*a%i %i 'e)a u%a&aran %alam hal )am"ah )erta

kuran&n-a ke)a%aran ma)-arakat %alam "emanaatan lahan "ekaran&an, kami akan men&a%akan

 #e#era"a "ro&ram ker*a -an& mem#utuhkan "eralatan. ntuk itu kami men&a*ukan "ermohonan

 #e#era"a "erlatan untuk menun*an& "ro&ram ker*a kami.

'emikian )urat "ermohonan ini kami #uat. Be)ar hara"an kami Ba"ak %a"at men&a#ulkan

 "ermohonan kami. ta) #antuan %an ker*a)aman-a kami ua"kan terima ka)ih.

Hormat kami,

  Korma%e) u%a&aran ekretari)

+ohama% 5i)ma 6itriana Hen%rika )tri% '.

  7'160130028 7910110238

+en&etahui,

Ke"ala 'e)a u%a&aran

Ha%i +ul-ono Putro, .

ekretariat KKN P; '$ ' '<5N 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)

Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 2: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 2/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DAFTAR PERMOHONAN PERALATAN

HariTangga! Progra" Ke#a Sasaran Pera!a$an yang

Di%u$u&'an

Jumat,

=,1,22 &u)tu) 2014

Pen-uluhan

Pemilahan am"ah

;r&anik %an

nor&anik

5? 01, 5?02,

5?03

3 nit (on& am"ah

Pilah

Pem#uatan BI;P;5I 5? 01, 5?02,

5?03

1 nit lat BI;P;5I

a#tu,

23 &u)tu) 2014

Pemanaatan !ahan

Pekaran&an

5? 2 5( 2 0 Bi#it (;< %an

a-uran

ekretariat KKN P; '$ ' '<5N 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)

Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 3: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 3/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

 No. :002/KKN/VII/2014 u%a&aran, 1> Juli 2014

Hal : Pem#eritahuan Pro&ram KKN 2014!am" : 1 lem#ar 

$th.

Ke"ala 'N 03 u%a&aran

Ke. Ban-uma)

'i tem"at

'en&an hormat,

(eririn& %oa %an )alam )e*ahtera kami )am"aikan ke"a%a Ba"ak/I#u/%r )emo&a )elalu %alam

lim"ahan rahmat %an "erlin%un&an (uhan $an& +aha Kua)a %alam men*alankan ke&iatan )ehari

harin-a. ehu#un&an %en&an %ilak)anakann-a KKN Pos Daya Unsoed Desa Sudagaran 2014 -an&

%ilak)anakan "a%a :

hari / tan&&al : ela)a, 1 Juli Jumat, 2 &u)tu) 2014

tem"at : 'e)a u%a&aran Ke. Ban-uma) Ban-uma)

+aka kami #ermak)u% untuk men&a%akan ke&iatan %i 'N 03 u%a&aran. ntuk itu kami

melam"irkan *a%wal ke&iatan KKN n)oe% 2014 %i 'N 03 u%a&aran -an& meru"akan )alah )atu

 "ro&ram ker*a kami. Be)ar hara"an kami a&ar 'N 03 u%a&aran %a"at #er"arti)i"a)i.

'emikian )urat "em#eritahuan ini kami #uat. ta) #antuan %an ker*a)aman-a kami ua"kan

terima ka)ih.

Hormat kami,

Korma%e)

KKN Po)%a-a u%a&aran

+ohama% 5i)ma 6itriana

7'160130028

ekretariat KKN P; '$ ' '<5N 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)

Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 4: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 4/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

 No. :003/KKN/VII/2014 u%a&aran, 1> Juli 2014

Hal : Permohonan u""ort Ke&iatan!am" : 1 #uah Pro"o)al

$th.

'i tem"at

'en&an hormat,

(eririn& %oa %an )alam )e*ahtera kami )am"aikan ke"a%a Ba"ak/I#u/%r )emo&a )elalu %alam

lim"ahan rahmat %an "erlin%un&an (uhan $an& +aha Kua)a %alam men*alankan ke&iatan )ehari

harin-a. ehu#un&an %en&an %ilak)anakann-a KKN Pos Daya Unsoed Desa Sudagaran 2014 -an&

%ilak)anakan "a%a :

hari / tan&&al : ela)a, 1 Juli Jumat, 2 &u)tu) 2014

tem"at : 'e)a u%a&aran Ke. Ban-uma) Ban-uma)

+aka kami #ermak)u% untuk men&a*ukan "ermohonan )u""ort ke&iatan #aik %alam #entuk 

%ana mau"un #aran& &una "enin&katan "ilar"ilar "o)%a-a -aitu %i #i%an& ke)ehatan,

 "en%i%ikan, kewirau)ahaan/ekonomi, %an "em#er%a-aan lin&kun&an, %emi kelanaran

 "ro&ram"ro&ram ke&iatan Po)%a-a.

'emikian )urat "em#eritahuan ini kami #uat. ta) #antuan %an ker*a)aman-a kami ua"kan

terima ka)ih.

Hormat kami,

Korma%e)

KKN Po)%a-a u%a&aran

+ohama% 5i)ma 6itriana

7'160130028

ekretariat KKN P; '$ ' '<5N 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)

Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 5: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 5/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

 No. :004/KKN/VII/2014 u%a&aran, 1> Juli 2014

Hal : Permohonan u""ort Ke&iatan!am" : 1 #uah Pro"o)al

$th.

'i tem"at

'en&an hormat,

(eririn& %oa %an )alam )e*ahtera kami )am"aikan ke"a%a Ba"ak/I#u/%r )emo&a )elalu %alam

lim"ahan rahmat %an "erlin%un&an (uhan $an& +aha Kua)a %alam men*alankan ke&iatan )ehari

harin-a. ehu#un&an %en&an %ilak)anakann-a KKN Pos Daya Unsoed Desa Sudagaran 2014 -an&

%ilak)anakan "a%a :

hari / tan&&al : ela)a, 1 Juli Jumat, 2 &u)tu) 2014

tem"at : 'e)a u%a&aran Ke. Ban-uma) Ban-uma)

+aka kami #ermak)u% untuk men&a*ukan "ermohonan )u""ort ke&iatan #aik %alam #entuk 

%ana mau"un #aran& &una "enin&katan "ilar"ilar "o)%a-a -aitu %i #i%an& ke)ehatan,

 "en%i%ikan, kewirau)ahaan/ekonomi, %an "em#er%a-aan lin&kun&an, %emi kelanaran

 "ro&ram"ro&ram ke&iatan Po)%a-a.

'emikian )urat "em#eritahuan ini kami #uat. ta) #antuan %an ker*a)aman-a kami ua"kan

terima ka)ih.

Hormat kami,

Korma%e)

KKN Po)%a-a u%a&aran

+ohama% 5i)ma 6itriana

7'160130028

ekretariat KKN P; '$ ' '<5N 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)

Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 6: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 6/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

 No. : 00/KKN/VII/2014 u%a&aran, 1> Juli 2014

Hal : Permohonan Pem#iara!am" : 1 lem#ar 

$th.

'r.)a.a&r.Ir.H. $u)u u#a&io, +P.

'i Purwokerto

'en&an hormat,

(eririn& %oa %an )alam )e*ahtera kami )am"aikan ke"a%a Ba"ak/I#u/%r )emo&a )elalu %alam

lim"ahan rahmat %an "erlin%un&an (uhan $an& +aha Kua)a %alam men*alankan ke&iatan )ehari

harin-a. ehu#un&an %en&an %ilak)anakann-a KKN Pos Daya Unsoed Desa Sudagaran 2014, akan

%ia%akan @o)iali)a)i Po)%a-aA "a%a :

hari / tan&&al : +in&&u, 20 Juli 2014

waktu : Pukul 13.00 )ele)ai

tem"at : Balai 'e)a

Kami memohon ke)e%iaan Ba"ak )e#a&ai Pem#iara )u"a-a aara ter)e#ut %a"at #er*alan%en&an #aik.

'emikian )urat "ermohonann ini kami #uat. ta) #antuan %an ker*a)aman-a kami ua"kan

terima ka)ih.

Hormat kami,

Korma%e)

KKN Po)%a-a u%a&aran

+ohama% 5i)ma 6itriana

7'160130028

ekretariat KKN P; '$ ' '<5N 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)

Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 7: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 7/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Ter"s o( Re(eren)e *TOR+

@o)iali)a)i Po)%a-a 'e)a u%a&aran Keamatan Ban-uma)A

• !atar Belakan&

Po) "em#er%a-aan ma)-arakat 7Po)%a-a8 meru"akan "a-un& %ari )eluruh or&ani)a)i

-an& ter#entuk %i %e)a. 'en&an a%an-a Po)%a-a )eluruh elemen -an& ter%a"at %i ma)-arakat

%a"at )alin& )iner&i untuk mewu*u%kan ma)-arakat man%iri. Ber#a&ai elemen or&ani)a)i %i

%e)a antara lain BKK, PKK, Po)-an%u, BP', PK %an Peran&kat 'e)a.

e)uai %en&an (ri 'harma Per&uruan (in&&i, maha)i)wa n)oe% melak)anakan

KKN, )alah )atun-a #erloka)i %i 'e)a u%a&aran Keamatan Ban-uma). eara ke)eluruhan

 "em#er%a-aan ma)-arakat )u%ah #er*alan %en&an #aik mulai %ari #i%an& ke)ehatan, "en%i%ikan, ekonomi %an lin&kun&an walau"un ti%ak %i"un&kiri ma)ih ter%a"at #er#a&ai

 "erma)alahan -an& ter*a%i %i 'e)a u%a&aran. Namun, -an& men*a%i "erma)alahan a%alah

)eluruh or&ani)a)i %i %e)a u%a&aran #er*alan )en%iri)en%iri tan"a %i "a-un&i Po)%a-a.

(ahun 2013 telah ter#entuk Po)%a-a %i 'e)a u%a&aran, namun Po)%a-a ter)e#ut

ti%ak #er*alan. +a)-arakat mera)a tan"a a%an-a Po)%a-a "un mereka )u%ah %a"at

mem#er%a-akan ma)-arakatn-a %an menin&katkan ke)e*ahteraan.

• a)aran

a)aran %ari ke&iatan ini a%alah "en&uru) Po)%a-a tahun 2013, "eran&kat %e)a %anma)-arakat )eara umum.

• ?aktu Ke&iatan

hari / tan&&al : +in&&u, 20 Juli 2014

waktu : Pukul 13.00 )ele)ai

tem"at : Balai 'e)a

• (u*uan

1. +en)o)iali)a)ikan ke"a%a ma)-arakat tentan& "entin&n-a Po)%a-a.

2. +a)-arakat men&etahui ontoh Po)%a-a -an& )u%ah ma*u %an mem#erikan #an-akmanaat #a&i %e)an-a %i %aerah lain.

• Ha)il -an& 'ihara"kan

1. +a)-arakat men&erti tentan& "entin&n-a Po)%a-a.

2. +a)-arakat mau men&aktikan Po)%a-a kem#ali %an %a"at men&a"lika)ikan Po)%a-a %i

'e)a u%ara&an.

'emikianlah renana ke&iatan ini kami #uat, )emo&a aara ini %a"at #er*alan %en&an #aik %an

mem#erikan manaat #a&i )emua "ihak.

ekretariat KKN P; '$ ' '<5N 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)

Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 8: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 8/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Pen-u)un,

(im KKN n)oe% 2014

'e)a u%a&aran

 No. : 00/KKN/VII/2014 u%a&aran, 1> Juli 2014

Hal : Permohonan Pem#iara

!am" : 1 lem#ar 

$th.

Bi%an& Pu)lit#an& !PP+ n)oe%

'i Purwokerto

'en&an hormat,

(eririn& %oa %an )alam )e*ahtera kami )am"aikan ke"a%a Ba"ak/I#u/%r )emo&a )elalu %alam

lim"ahan rahmat %an "erlin%un&an (uhan $an& +aha Kua)a %alam men*alankan ke&iatan )ehari

harin-a. ehu#un&an %en&an %ilak)anakann-a KKN Pos Daya Unsoed Desa Sudagaran 2014, akan

%ia%akan @o)iali)a)i Po)%a-aA "a%a :

hari / tan&&al : +in&&u, 20 Juli 2014

waktu : Pukul 13.00 )ele)ai

tem"at : Balai 'e)a

Kami memohon ke)e%iaan Ba"ak )e#a&ai Pem#iara )u"a-a aara ter)e#ut %a"at #er*alan

%en&an #aik.

'emikian )urat "ermohonann ini kami #uat. ta) #antuan %an ker*a)aman-a kami ua"kan

terima ka)ih.

Hormat kami,

Korma%e)

KKN Po)%a-a u%a&aran

+ohama% 5i)ma 6itrianaekretariat KKN P; '$ ' '<5N

 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 9: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 9/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

7'160130028

ekretariat KKN P; '$ ' '<5N 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)

Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 10: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 10/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Ter"s o( Re(eren)e *TOR+

@o)iali)a)i Po)%a-a 'e)a u%a&aran Keamatan Ban-uma)A

• !atar Belakan&

Po) "em#er%a-aan ma)-arakat 7Po)%a-a8 meru"akan "a-un& %ari )eluruh or&ani)a)i

-an& ter#entuk %i %e)a. 'en&an a%an-a Po)%a-a )eluruh elemen -an& ter%a"at %i ma)-arakat

%a"at )alin& )iner&i untuk mewu*u%kan ma)-arakat man%iri. Ber#a&ai elemen or&ani)a)i %i

%e)a antara lain BKK, PKK, Po)-an%u, BP', PK %an Peran&kat 'e)a.

e)uai %en&an (ri 'harma Per&uruan (in&&i, maha)i)wa n)oe% melak)anakan

KKN, )alah )atun-a #erloka)i %i 'e)a u%a&aran Keamatan Ban-uma). eara ke)eluruhan

 "em#er%a-aan ma)-arakat )u%ah #er*alan %en&an #aik mulai %ari #i%an& ke)ehatan, "en%i%ikan, ekonomi %an lin&kun&an walau"un ti%ak %i"un&kiri ma)ih ter%a"at #er#a&ai

 "erma)alahan -an& ter*a%i %i 'e)a u%a&aran. Namun, -an& men*a%i "erma)alahan a%alah

)eluruh or&ani)a)i %i %e)a u%a&aran #er*alan )en%iri)en%iri tan"a %i "a-un&i Po)%a-a.

(ahun 2013 telah ter#entuk Po)%a-a %i 'e)a u%a&aran, namun Po)%a-a ter)e#ut

ti%ak #er*alan. +a)-arakat mera)a tan"a a%an-a Po)%a-a "un mereka )u%ah %a"at

mem#er%a-akan ma)-arakatn-a %an menin&katkan ke)e*ahteraan.

• a)aran

a)aran %ari ke&iatan ini a%alah "en&uru) Po)%a-a tahun 2013, "eran&kat %e)a %anma)-arakat )eara umum.

• ?aktu Ke&iatan

hari / tan&&al : +in&&u, 20 Juli 2014

waktu : Pukul 13.00 )ele)ai

tem"at : Balai 'e)a

• (u*uan

+en)o)iali)a)ikan ke"a%a ma)-arakat tentan& "entin&n-a Po)%a-a.

+a)-arakat men&etahui ontoh Po)%a-a -an& )u%ah ma*u %an mem#erikan #an-akmanaat #a&i %e)an-a %i %aerah lain.

• Ha)il -an& 'ihara"kan

+a)-arakat men&erti tentan& "entin&n-a Po)%a-a.

+a)-arakat mau men&aktikan Po)%a-a kem#ali %an %a"at men&a"lika)ikan Po)%a-a %i

'e)a u%ara&an.

'emikianlah renana ke&iatan ini kami #uat, )emo&a aara ini %a"at #er*alan %en&an #aik %an

mem#erikan manaat #a&i )emua "ihak.ekretariat KKN P; '$ ' '<5N

 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 11: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 11/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Pen-u)un,

(im KKN n)oe% 2014

'e)a u%a&aran

 No. : 00>/KKN/VII/2014 u%a&aran, 1> Juli 2014

Hal : Permohonan Pem#iara

!am" : 1 halaman

$th.

Ba"ak (im#ul ute*o

Bi%an& Kelem#a&aan BP5+ PKB

'i Purwokerto

'en&an hormat,

(eririn& %oa %an )alam )e*ahtera kami )am"aikan ke"a%a Ba"ak/I#u/%r )emo&a )elalu %alam

lim"ahan rahmat %an "erlin%un&an (uhan $an& +aha Kua)a %alam men*alankan ke&iatan )ehari

harin-a. ehu#un&an %en&an %ilak)anakann-a KKN Pos Daya Unsoed Desa Sudagaran 2014, akan

%ia%akan @o)iali)a)i Po)%a-aA "a%a :

hari / tan&&al : +in&&u, 20 Juli 2014

waktu : Pukul 13.00 )ele)ai

tem"at : Balai 'e)a

Kami memohon ke)e%iaan Ba"ak )e#a&ai Pem#iara )u"a-a aara ter)e#ut %a"at #er*alan

%en&an #aik.

'emikian )urat "ermohonann ini kami #uat. ta) #antuan %an ker*a)aman-a kami ua"kan

terima ka)ih.

Hormat kami,

Korma%e)

KKN Po)%a-a u%a&aran

ekretariat KKN P; '$ ' '<5N 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)

Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 12: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 12/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

+ohama% 5i)ma 6itriana

7'160130028

ekretariat KKN P; '$ ' '<5N 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)

Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 13: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 13/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Ter"s o( Re(eren)e *TOR+

@o)iali)a)i Po)%a-a 'e)a u%a&aran Keamatan Ban-uma)A

• !atar Belakan&

Po) "em#er%a-aan ma)-arakat 7Po)%a-a8 meru"akan "a-un& %ari )eluruh or&ani)a)i

-an& ter#entuk %i %e)a. 'en&an a%an-a Po)%a-a )eluruh elemen -an& ter%a"at %i ma)-arakat

%a"at )alin& )iner&i untuk mewu*u%kan ma)-arakat man%iri. Ber#a&ai elemen or&ani)a)i %i

%e)a antara lain BKK, PKK, Po)-an%u, BP', PK %an Peran&kat 'e)a.

e)uai %en&an (ri 'harma Per&uruan (in&&i, maha)i)wa n)oe% melak)anakan

KKN, )alah )atun-a #erloka)i %i 'e)a u%a&aran Keamatan Ban-uma). eara ke)eluruhan

 "em#er%a-aan ma)-arakat )u%ah #er*alan %en&an #aik mulai %ari #i%an& ke)ehatan, "en%i%ikan, ekonomi %an lin&kun&an walau"un ti%ak %i"un&kiri ma)ih ter%a"at #er#a&ai

 "erma)alahan -an& ter*a%i %i 'e)a u%a&aran. Namun, -an& men*a%i "erma)alahan a%alah

)eluruh or&ani)a)i %i %e)a u%a&aran #er*alan )en%iri)en%iri tan"a %i "a-un&i Po)%a-a.

(ahun 2013 telah ter#entuk Po)%a-a %i 'e)a u%a&aran, namun Po)%a-a ter)e#ut

ti%ak #er*alan. +a)-arakat mera)a tan"a a%an-a Po)%a-a "un mereka )u%ah %a"at

mem#er%a-akan ma)-arakatn-a %an menin&katkan ke)e*ahteraan.

• a)aran

a)aran %ari ke&iatan ini a%alah "en&uru) Po)%a-a tahun 2013, "eran&kat %e)a %anma)-arakat )eara umum.

• ?aktu Ke&iatan

hari / tan&&al : +in&&u, 20 Juli 2014

waktu : Pukul 13.00 )ele)ai

tem"at : Balai 'e)a

• (u*uan

+en)o)iali)a)ikan ke"a%a ma)-arakat tentan& "entin&n-a Po)%a-a.

+a)-arakat men&etahui ontoh Po)%a-a -an& )u%ah ma*u %an mem#erikan #an-akmanaat #a&i %e)an-a %i %aerah lain.

• Ha)il -an& 'ihara"kan

+a)-arakat men&erti tentan& "entin&n-a Po)%a-a.

+a)-arakat mau men&aktikan Po)%a-a kem#ali %an %a"at men&a"lika)ikan Po)%a-a %i

'e)a u%ara&an.

'emikianlah renana ke&iatan ini kami #uat, )emo&a aara ini %a"at #er*alan %en&an #aik %an

mem#erikan manaat #a&i )emua "ihak.ekretariat KKN P; '$ ' '<5N

 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 14: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 14/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Pen-u)un,

(im KKN n)oe% 2014

'e)a u%a&aran

 No. : 00=/KKN/VII/2014 u%a&aran, 1> Juli 2014

Hal : Permohonan Pem#iara

!am" : 1 lem#ar 

$th.

Ba"ak -o

'i tem"at

'en&an hormat,

(eririn& %oa %an )alam )e*ahtera kami )am"aikan ke"a%a Ba"ak )emo&a )elalu %alam

lim"ahan rahmat %an "erlin%un&an (uhan $an& +aha Kua)a %alam men*alankan ke&iatan )ehari

harin-a. ehu#un&an %en&an %ilak)anakann-a KKN Pos Daya Unsoed Desa Sudagaran 2014, akan

%ia%akan @o)iali)a)i Bank am"ahA "a%a :

hari / tan&&al : enin, 4 &u)tu) 2014

waktu : Pukul 1.00 )ele)ai

tem"at : Balai 'e)a u%a&aran, Ban-uma)

Kami memohon ke)e%iaan Ba"ak )e#a&ai Pem#iara )u"a-a aara ter)e#ut %a"at #er*alan

%en&an #aik.

'emikian )urat "ermohonan ini kami #uat. ta) #antuan %an ker*a)aman-a kami ua"kan

terima ka)ih.

Hormat kami,

Korma%e)

KKN Po)%a-a u%a&aran

+ohama% 5i)ma 6itrianaekretariat KKN P; '$ ' '<5N

 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 15: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 15/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

7'160130028

ekretariat KKN P; '$ ' '<5N 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)

Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 16: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 16/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

 No. : /KKN/VII/2014 u%a&aran, 1= Juli 2014

Hal : n%an&an!am" :

$th.

'i tem"at

'en&an hormat,

(eririn& %oa %an )alam )e*ahtera kami )am"aikan ke"a%a Ba"ak/I#u/%r )emo&a )elalu %alam

lim"ahan rahmat %an "erlin%un&an (uhan $an& +aha Kua)a %alam men*alankan ke&iatan )ehari

harin-a. ehu#un&an %en&an %ilak)anakann-a KKN Pos Daya Unsoed Desa Sudagaran 2014, akan

%ia%akan @o)iali)a)i Bank am"ahA "a%a :

hari / tan&&al : enin, 4 &u)tu) 2014

waktu : Pukul 1.00 )ele)ai

tem"at : Balai 'e)a u%a&aran, Ban-uma)

Kami memohon ke)e%iaan Ba"ak/I#u/%r untuk ha%ir %alam aara ter)e#ut %alam ran&ka)o)iali)a)i terkait "en&elolaan Bank am"ah.

'emikian )urat un%an&an ini kami #uat. ta) #antuan %an ker*a)aman-a kami ua"kan

terima ka)ih.

Hormat kami,

Korma%e)

KKN Po)%a-a u%a&aran

+ohama% 5i)ma 6itriana

7'160130028

ekretariat KKN P; '$ ' '<5N 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)

Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 17: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 17/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

 No. : /KKN/VII/2014 u%a&aran, 1= Juli 2014

Hal : n%an&an!am" :

$th.

'i tem"at

'en&an hormat,

(eririn& %oa %an )alam )e*ahtera kami )am"aikan ke"a%a Ba"ak/I#u/%r )emo&a )elalu %alam

lim"ahan rahmat %an "erlin%un&an (uhan $an& +aha Kua)a %alam men*alankan ke&iatan )ehari

harin-a. ehu#un&an %en&an %ilak)anakann-a KKN Pos Daya Unsoed Desa Sudagaran 2014, akan

%ia%akan @o)iali)a)i Po)%a-aA "a%a :

hari / tan&&al : enin, 21 Juli 2014

waktu : Pukul 1.00 )ele)ai

tem"at : Balai 'e)a u%a&aran, Ban-uma)

Kami memohon ke)e%iaan Ba"ak/I#u/%r untuk ha%ir %alam aara ter)e#ut %alam ran&ka)o)iali)a)i terkait re)turkturi)a)i Po)%a-a Kar-a Kenana.

'emikian )urat un%an&an ini kami #uat. ta) #antuan %an ker*a)aman-a kami ua"kan

terima ka)ih.

Hormat kami,

Korma%e)

KKN Po)%a-a u%a&aran

+ohama% 5i)ma 6itriana

7'160130028

ekretariat KKN P; '$ ' '<5N 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)

Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 18: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 18/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

 No. : /KKN/VII/2014 u%a&aran, 1> Juli 2014

Hal : Pem#eritahuan Ke&iatan KKN 2014!am" :

$th.

?ali +uri% 'N 03 u%a&aran

Ke. Ban-uma)

'i tem"at

'en&an hormat,

(eririn& %oa %an )alam )e*ahtera kami )am"aikan ke"a%a Ba"ak/I#u/%r )emo&a )elalu %alam

lim"ahan rahmat %an "erlin%un&an (uhan $an& +aha Kua)a %alam men*alankan ke&iatan )ehari

harin-a. ehu#un&an %en&an %ilak)anakann-a KKN Pos Daya Unsoed Desa Sudagaran 2014, akan

%ia%akan @!om#a +en&hia) 9elen&anA "a%a :

hari / tan&&al : enin, 11 &u)tu) 2014

waktu : Pukul 11.00 )ele)ai

tem"at : 5uan& kela) I %an II 'N 03 u%a&ran

+aka kami mem#eritahuan ke"a%a ?ali +uri% 'N 03 u%a&aran untuk mem#antu

mem"er)ia"kan "erlatan men&hia) elen&an antara lain %o$o! ,!as$i' %e'as- 'er$as 're,- 'er$as

.arna- !e" dan gun$ing )u"a-a aara ter)e#ut %a"at #er*alan %en&an #aik. Be)ar hara"an kami

a&ar i)wa/i 'N 03 u%a&aran %a"at #er"arti)i"a)i.

'emikian )urat "em#eritahuan ini kami #uat. ta) #antuan %an ker*a)aman-a kami ua"kan

terima ka)ih.

Hormat kami,

Korma%e)

KKN Po)%a-a u%a&aran

+ohama% 5i)ma 6itriana

7'160130028

ekretariat KKN P; '$ ' '<5N 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)

Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 19: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 19/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

 No. : 010 /KKN/VII/2014 u%a&aran, 1= Juli 2014

Hal : Permohonan Bantuan!am" : 1 *ili% Pro"o)al

$th.

+ana*er 5ita Pa)ara-a

'i tem"at

'en&an hormat,

ehu#un&an a%an-a "elak)anaan "ro&ram ke&iatan Kuliah Ker*a N-ata P;'$

niCer)ita) Jen%eral oe%irman eme)ter <ena" (ahun ka%emik 2014/201 %i 'e)a

u%a&aran, Keamatan Ban-uma), Ka#u"aten Ban-uma) #ermak)u% meminta #antuan

 #eru"a %ana mau"un #aran& &una "enin&katan "ilar"ilar "o)%a-a -aitu %i #i%an& ke)ehatan,

 "en%i%ikan, kewirau)ahaan/ekonomi, %an "em#er%a-aan lin&kun&an, %emi kelanaran

 "ro&ram"ro&ram ke&iatan P;'$ %i 'e)a u%a&aran.

'emikian )urat "ermohonan ini kami )am"aikan. ta) "erhatian %an

ke#i*ak)anaann-a kami ua"kan terima ka)ih.

Hormat kami,

Korma%e)

KKN Po)%a-a u%a&aran

+ohama% 5i)ma 6itriana

7'160130028

ekretariat KKN P; '$ ' '<5N 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)

Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 20: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 20/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

 No. : 011 /KKN/VII/2014 u%a&aran, 1= Juli 2014

Hal : Permohonan Bantuan!am" : 1 *ili% Pro"o)al

$th.

Ke"ala 9a#an& B5I n)oe%

'i Purwokerto

'en&an hormat,

ehu#un&an a%an-a "elak)anaan "ro&ram ke&iatan Kuliah Ker*a N-ata P;'$

niCer)ita) Jen%eral oe%irman eme)ter <ena" (ahun ka%emik 2014/201 %i 'e)a

u%a&aran, Keamatan Ban-uma), Ka#u"aten Ban-uma) #ermak)u% meminta #antuan

 #eru"a %ana mau"un #aran& &una "enin&katan "ilar"ilar "o)%a-a -aitu %i #i%an& ke)ehatan,

 "en%i%ikan, kewirau)ahaan/ekonomi, %an "em#er%a-aan lin&kun&an, %emi kelanaran

 "ro&ram"ro&ram ke&iatan P;'$ %i 'e)a u%a&aran.

'emikian )urat "ermohonan ini kami )am"aikan. ta) "erhatian %an

ke#i*ak)anaann-a kami ua"kan terima ka)ih.

Hormat kami,

Korma%e)

KKN Po)%a-a u%a&aran

+ohama% 5i)ma 6itriana

7'160130028

ekretariat KKN P; '$ ' '<5N 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)

Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 21: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 21/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

 No. : 012/KKN/VII/2014 u%a&aran, 1> Juli 2014

Hal : Permohonan Pem#iara!am" : 1 lem#ar 

$th.

Ke"ala 'i)"erin%a&ko"

'i Purwokerto

'en&an hormat,

(eririn& %oa %an )alam )e*ahtera kami )am"aikan ke"a%a Ba"ak )emo&a )elalu %alam

lim"ahan rahmat %an "erlin%un&an (uhan $an& +aha Kua)a %alam men*alankan ke&iatan )ehari

harin-a. ehu#un&an %en&an %ilak)anakann-a KKN Pos Daya Unsoed Desa Sudagaran 2014, akan

%ia%akan @Pem#entukan Ko"era)i <a#un&an Kelom"ok )ahaA "a%a :

hari / tan&&al : &u)tu) 2014

waktu : Pukul )ele)ai

tem"at : Balai 'e)a u%a&aran, Ban-uma)

Kami memohon ke)e%iaan Ba"ak )e#a&ai Pem#iara )u"a-a aara ter)e#ut %a"at #er*alan%en&an #aik.

'emikian )urat "ermohonan ini kami #uat. ta) #antuan %an ker*a)aman-a kami ua"kan

terima ka)ih.

Hormat kami,

Korma%e)

KKN Po)%a-a u%a&aran

+ohama% 5i)ma 6itriana

7'160130028

ekretariat KKN P; '$ ' '<5N 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)

Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8

Page 22: Surat Permohonan KKN

7/17/2019 Surat Permohonan KKN

http://slidepdf.com/reader/full/surat-permohonan-kkn 22/22

KULIAH KERJA NYATA (KKN) POS DAYA 2013DESA SUDAGARAN KECAMATAN BANYUMASKABUPATEN BANYUMAS,

 JAWA TENGAHUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

 No. : 013/KKN/VII/2014 u%a&aran, 21 Juli 2014

Hal : Pen&e)ahan 5e)truktura)i ;r&ani)a)i Po)%a-a

Bi)millahnirohmanirrohim,

+elalui #erita aara ini, %i#eritahu*an #ahwa @P;'$ K5$ KN9NA telah

melakukan re)truktura)i "en&uru) "o)%a-a "a%a :

Hari/ (an&&al : enin 21 Juli 2014

Pukul : 1.00

truktur ;r&ani)a)i : (erlam"ir 

(em"at : Po)ko Po)%a-a Kar-a Kenana 75uan& )er#a&una +a)*i%

 Nurulaeman8

Hormat kami,

Korma%e)

KKN Po)%a-a u%a&aran

+ohama% 5i)ma 6itriana

7'160130028

+en&etahui,

Ke"ala 'e)a u%a&aran

Ha%i +ul-ono Putro, .

ekretariat KKN P; '$ ' '<5N 'e)a u%a&aran 5( 001/002 Keamatan Ban-uma) Ka#u"aten Ban-uma)

Jawa (en&ah (el". 0=>>2403320 75i)ma8