Soal Uts Fqh Kls 9 Smstr 1

download Soal Uts Fqh Kls 9 Smstr 1

If you can't read please download the document

 • date post

  02-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  33
 • download

  15

Embed Size (px)

description

Soal Uts Fqh Kls 9 Smstr 1

Transcript of Soal Uts Fqh Kls 9 Smstr 1

YAYASAN PENDIDIKAN PUTRI SITI HAJARMADRASAH TSANAWIYAH (MTs) PUTRI SITI HAJARNSM : 121232040179Jl. Sadang (kp. Sukasari) Rt 01 Rw 02 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kab. Bandung Tlp. 085-222-16-6060UJIAN TENGAH SEMESTER ( UTS )Nama:_____________________ Kelas: IX (Sembilan) / Semester GanjilMata Pelajaran: FIQIH Hari / Tanggal: A. PILIHLAH JAWABAN A,B,C, ATAU D DENGAN TEPAT!1.Hukum memakan daging binatang yang mati tidak disembelih terlebih dahulu adalah ....a.Sunahb. Makruhc. Halald. Haram2.Hewan berikut yang tidak diperbolehkan untuk berkurban adalah ....a.Sapib. Ayamc. Dombad. Unta3.Sapi atau unta boleh untuk berkurban sebanyak....a.5 orangb. 6 orangc. 7 orangd. 8 orang4.Perintah menyembelih kurban diterangkan dalam Al Quran surat ....a.An Nashrb. Al Kafirunc. Al Kautsard. Al Ikhlash5.Ibadah kurban disyariatkan dalam Islam untuk mengenang kisah Nabi ....a.Ibrahim dan Ismailb. Musa dan Kidzirc. Musa dan Daudd. Nuh dan Ibrahim6.Aqiqah untuk anak laki-laki adalah .a.1 ekor kambingb. 2 ekor kambingc. 1 ekor sapid. 2 ekor sapi7.Waktu yang benar untukmenyembelihhewan qurban adalah .a.Pagi hari sebelum shalat Idul Adhac.Setelah shalat Idul Adha dan hari Tasyrib.Pagihari setelah shalat Idul Adhad. Pagi hari pada hari Tasyri8.Waktuyangpaling utama untukmelaksanakanaqiqah adalah .a.3 hari setelah kelahiranc. 40 hari setelah kelahiranb.50 hari setelah kelahirand. 7 hari setelah kelahiran9.Ketentuan pembagian daging aqiqahyangutama adalah .a.Dibagi dalam keadaan masih mentahc. Dibagi dalam keadaan sudah dimasakb.Boleh dibagi atau untuk keluarga sendirid. Semuanya harus dibagi kepada tetangga10.Berikut ini jalan atau saluran yang harus terputus saat penyembelihan, kecuali.a.Jalan nafasb. Jalan kotoranc. Jalan makand.Urat nadi11.Bacaan yang diucapkan ketika hendak menyembelih binatang adalah.a.Basmalahb. Tahlilc. Tahmidd.Taawudz12.Menurut bahasa, qurban berarti....a.Penjauhan dirib.Mendekatkan diric.Didekatkan dirid.Mendekati diri13.Qurban boleh dilaksanakan pada tanggal berikut, kecuali.a.9 Zulhijahb. 11Zulhijahc. 12Zulhijahd. 13Zulhijah14.Umur unta yang boleh diqurbankan adalah....a.1 tahunb. 2tahunc. 4 tahund. 5 tahun15.Hukumaqiqah nazar adalah .....a.Sunahb. Wajibc. Makruhd. Haram 16.Aqiqah sebagai wujud ...... atas lahirnya anak.a.Rasa syukurb. Rasa kecewac.Sikap tawadukd.Rasa bangga17.Hukum berqurban adalah....a.Fardhu ainb. Fardhu kifayahc.Sunah muakadd.Sunah gairu muakad18.Aqiqah di dalam agama Islam disyariatkan .....a.1 bulan sekalib. 1 tahun sekalic. 1 semester sekalid. 1 kali seumur hidup19.Syarat alat untuk menyembelih sebagai berikut, kecuali....a.Tulangb. Bambuc. Bajad. Besi20.Binatang yang boleh dimakan tanpa harus disembelih adalah....a.Ayamb.Kelincic.Belalangd.BabiB. JAWABLAHPERTANYAAN-PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN BENAR DAN JELAS !1.Jelaskan pengertian daripenyembelihan binatang?2.Sebutkan syarat orang yang menyembelih binatang?3.Kata qurban berasal dari bahasa arab,yaitu?4.Sebutkan perbedaan antara qurban dan aqiqah (minimal 2)?5. Jelaskan pengertian dariqurban menurut istilah?@@@@@@@==> GOOD LUCK