skizofrenia paranoid laporan kasus

29
LAPORAN PEMERIKSAAN PSIKIATRI I. IDENTITAS OS Nama : Tn. AA Usia : 36 tahun Jenis Kelamin : Laki-laki Alamat : Ampah, Kalimantan Tengah Pendidikan : SMP Pekerjaan : Supir Agama : Islam Suku : Dayak Bangsa : Indonesia Status : Menikah MRS : 24 Juli 2015 II. RIWAYAT PSIKIATRIK Alloanamnesa hari Jum’at tanggal 24 Juli 2015 jam 20.05 WITA dengan Ny. S (Istri) dan autoanamnesa 1

description

lapsus skizofrenia paranoid

Transcript of skizofrenia paranoid laporan kasus

LAPORAN PEMERIKSAAN PSIKIATRII. IDENTITAS OSNama :Tn. AAUsia :36 tahunJenis Kelamin :Laki-lakiAlamat:Ampah, Kalimantan TengahPendidikan :SMPPeke!aan :SupiAgama :"slam Suku :#a$ak%angsa :"nd&nesiaStatus :MenikahM'S :() Juli (*+,II.RIWAYAT PSIKIATRIKAll&anamnesa hai Jum-at tanggal () Juli (*+, !am (*.*, ."TA dengan N$. S/"sti0 danaut&anamnesadengan&shaiJum-at tanggal ()Juli (*+,!am(*.+* ."TA di "1# 'SU# Ulin %an!amasin. A. KELUHAN UTAMA 2emas.+B. KELUHAN TAMBAHANNa3as teasa 4eat.Jantung 4ede4a.Sulit tidu.C. RIWAYAT PENYAKIT SEKARANGAlloanamnesis /dengan N$.S, isti &s0 :Se!ak54ulan$anglalu, &s mendeitasakit kepalahe4at. "sti &smengatakan &s sudah 4eulang kali 4e&4at. Namun, tidak ada pe4aikan ge!ala.6ssempat 4e&4at ke'S %unt&kdansempetmem4aik.%e4eapa kali 4e&4atkem4ali tetapi tidak ada pe4aikan. Se!ak saat itu, isti &s mengatakan &s seingmemikikan keadaan diin$a. 6s men!adi 7emas dengan keadaan n$a $ang tidakmem4aikdankianmem4uuk. 6s measasudahmaksimal dalammelakukanpeng&4atan namun kuang mem4uahkan hasil. Selain itu &s !uga tidakmenggunakan 8aktu luang untuk 4esantai dengan 4aik dan le4ih seing gelisahmemikikan keadaan &s tese4ut hingga tekadang sulit untuk tidu. Auoanamnesis :6s dapat men$e4utkan identitas &s dan &s mulai men7eitakanpe!alanan pen$akitn$a. 6s mulai mendeita sakit kepala se!ak N&9em4e (*+).6s men7eitakan sudah4e&4at ke 4e4agai tempat, mungkin ge!ala kadangmenghilang dan dapat mun7ul kem4ali. Keadaan itu te!adi teus meneus selama54ulanteakhi.Setelah(4ulan4e&4at /sekita Januai (*+,0, tekadang&s4e3ikian$ngnegati3tentangpen$akitn$a&stekadangmeasa7emasdengan(keadaann$a$angpegi 4eulangkali keumahsakit untuk4e&4at, tetapi takkun!ung sem4uh. Saat itu, &s mengatakan sudah mulai mun7ul peasaan akut akanpen$akitn$a. Peasaan itu dapat mun7ul 4e4eapa kali dalam sehai, tetapi tidaksetiap hai mun7ul.Se!ak Juni (*+,, pekem4angan pen$akit &s 4etam4ah 4eat. Mata &s ti4a: ti4a sepeti !uling dan kel&pak mata kiin$a tuun menutupi mata tidak dapatdiangkat. Tidakhan$a itu, &s measakann$ei he4at di atas kepalan$a seta8a!ahn$a. ;al ini mem4uat &smeasatakut dan7emas akankeadaann$a. 6smengatakan hampi setiap hai, asa kha8ati tehadap keadaann$a semakin4etam4ah. 6s !uga men!adi tidak 4isa measa santai, selalu tegang dan gelisahhingga tidak dapat tetidu dengan mudah. Peasaan 7emas tehadap k&ndisin$asekaang!auhle4ih4eat di4andingkandulu. Tekadangsampai mem4uat &steasa sulit 4ena3as, ingin menangis dan !antung teasa le4ih 4edeak ken7ang.6smengatakan4ah8adiin$amemikikan4agaimananasi4anak:anakdanistin$a dengan keadaan sakit sepeti ini &s tidak dapat 4eke!a. 6s !uga tekadang4e3ikian 4ah8a pen$akit ini 4isa sa!a meenggut n$a8an$a 8alaupun &s tidaktahu pen$akit apa $ang dideita &s sekaang. 6s !uga mengatakan tekadang ingatalmahumah i4u &s akhi : akhi ini dan saat mengatakan hal itu didepanpemeiksa, ti4a : ti4a &s menangis. 6s tidak mengatakan mengapa &s ti4a : ti4amengingat i4u &s $ang telah tiada. 6s mengaku tidak ingin 4eputus asa dan teus4eusaha untuk 4e&4at. Meskipun demikian, &s mengaku tidak melihat 4a$anganmaupun 4isikan $ang mengganggu dii &s. 6s !uga men$angkal 4e4i7aa sendiidan melakukan hal-hal $ang tidak sesuai dengan ke4iasaan &s se4elum sakit.3D. RIWAYAT PENYAKIT DAHULU6stidakpenahmendeitakeluhanseupadani8a$at gangguan!i8ase4elumn$a. 6s penah mendeita pen$akit 6MSK. E. RIWAYAT KEHIDUPAN PRIBADI! Ri"a#a $%enaalTidak didapatkan data $ang 7ukup mendukung& Ri"a#a In'ani(# )* + !,- a.un/ Basi( T%us 0s Mis%usTidak didapatkan data $ang 7ukup mendukung1 Ri"a#a Ea%l# C.il2.oo2 )!,- + 1 a.un/ Auonom# 0s S.ame an2 Dou3Tidak didapatkan data $ang 7ukup mendukung4 Ri"a#a $%e s(.ool A5e )1 6 7 a.un/ Iniiai8e 0s GuilTidak didapatkan data $ang 7ukup mendukung-.Ri"a#a S(.ool A5e)7 6 !& a.un/ In2us%# 0s In'e%io%i#6smampumenge!akanpeke!aanumah/P'0 sendii dai guu&stepat8aktu. 6s !uga 4ela!a aga tidak tinggal kelas dan nilai ap& &s 7ukup 4aik. 7.Ri"a#a A2oles(en(e )!&+&* a.un/ Inima(# 8s IsolaionSaat ema!a &s meupakan pi4adi $ang 7ukup penakut dan seing 7emas. 6stemasuk &ang $ang tidak ingin te!adi masalah dengan diin$a danmenghindai sesuatu $ang mem4uat diin$a tekena masalah. 6s tidak ingintelalu men7&l&k saat disek&lah.9.Ri"a#a Youn5 A2ul.oo2 )&*+4* a.un/ Inima(# 8s Isolaion6s memiliki si3at $ang sa4a, &s 4ukan &ang $ang pendiam ataupun tetutup.6s meupakanpeke!akeas danse4agianuang$angditeiman$a selaludita4ung aga keluaga &s tidak mengalami masalah keuangan. 6s meupakan&ang $ang hati-hati dan tidak ingin mengam4il isik&.:. RIWAYAT PENDIDIKAN)6s menge7ap pendidikan sampai lulus SMP. 6s tidak melan!utkan pendidikanke tingkat SMA dikaenakan kete4atasan 4ia$a.G. RIWAYAT PEKER;AAN6s4eke!ase4agaisupi.6s mengatakanpenghasilann$a dapat men7ukupike4utuhan keluaga &s.H. RIWAYAT PERNIKAHAN6s menikah dengan peempuan pilihann$a dan memiliki ( &ang anak.Menuut pengakuan &s tidak ada masalah keluaga $ang 4eati.I. RIWAYAT KELUARGA6s adalah anak keempatdaidelapan4esaudaa. Tidak tedapat i8a$atpen$akit !i8a dalam keluaga. 1en&gam: :Kee%an5an Laki-laki : 6s :Peempuan : Meninggal :,;. RIWAYAT SITUASI SEKARANG6stinggal 4esamaisti dan dua &ang anakn$a. Keluaga &s mendukungdan setia menemani &s untuk mela8an pen$akitn$a dan 4e&4at setamem&ti9asi &s se7aa m&il.I. PERSEPSI OS TENTANG DIRI DAN LINGKUNGANNYA6smen$adai 4ah8adii &ssakit namun4elummengetahui sepenuhn$apen$e4a4pen$akitn$a.6s mengakudii &s seingmeasa7emas dengank&ndisi kesehatann$a.III. STATUS MENTALA. DESKRIPSI UMUM!. Penam$ilan6s datang ke "1#'SU#Ulin pada tanggal () Juli (*+,. 6s4epea8akan gemuk dengan tinggi sedang, memakai pakaian lengkapdengan keme!a lengan pendek k&tak : k&tak 4e8ana 7&kelat dan 7elanapan!angkain4e8anahi!aulumut gelap. 6s !ugamengenakanhanduk4e8ana salem $ang dililitkan ke kepalan$a untuk meedakan sakit kepala.6s datang 4esama isti dan saudaan$a. 6s tampak api dan tea8at.Selama 8a8an7aa, &s tekadang telihat sedih. 6s k&&peati3 saatdi8a8an7aai. Akti9itas m&t&ik &s n&mal, pem4i7aaan k&heen setak&ntakpsikisada, 8a!a,dandapat dipetahankan.A3ek&ssta4ildenganekspesi a3ekti3 7emas. 6ientasi &s tehadap8aktu, tempat, dan&ang4eseta k&nsentasi masih 4aik. #a$a ingat &s dan pengendalian impuls &ssaat di8a8an7aai !uga 4aik. 6&. Kesa2a%anJenih.1. Pe%ila