Sirah Nabawiyah 60: Wafatnya Bunda Khadijah RadhiyaLlahu 'Anha

of 11 /11
Sirah Nabawiyyah Tahun Duka Cita : Wafatnya Bunda Khadijah d ( Ringkasan )

Embed Size (px)

Transcript of Sirah Nabawiyah 60: Wafatnya Bunda Khadijah RadhiyaLlahu 'Anha

 • Sirah NabawiyyahTahun Duka Cita:

  Wafatnya Bunda Khadijahd(Ringkasan)

 • IQRO Foundation, Sydney, Australia

  Wafatnya Abu Thalib

  Wafatnya Bunda Khadijahd

  Duka Bertumpuk dan Pelajaran Kesabaran

  Faktor Penguat Kesabaran, Ketabahan dan Keteguhan Hati

 • Wafatnya BundaKhadijahd

  Wafatnya Bunda Khadijahd

  Keutamaan Bunda Khadijahd

  Pelajaran dari BundaKhadijahd

  Kedudukan yang Tak Tergantikan

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • Setelah Abu Thalib wafat,Bunda Khadijahdmenyusul 2-3 bulan

  kemudian menghadap Allah

  Beliaud berumur 65 tahun saat wafat, danRasuluLlah berumur 50 tahun.

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • " :

  : :

  ) (

  Dari Abu Hurairah, dia berkata: Ketika Jibril datang kepadaNabi , dia berkata: "Wahai, RasuluLlah, inilah Khadijah telahdatang membawa sebuah wadah berisi kuah dan makanan atauminuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan salam kepadanyadari Tuhannya dan aku, dan beritahukan kepadanya tentang sebuahrumah di syurga dari mutiara yang tiada keributan di dalamnya dantidak ada kepayahan." (HR. Bukhari)

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

  Keutamaan Khadijahj

 • : .( )

  Ali mendengar RasuluLlah bersabda: Sebaik-baik wanita adalahMaryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita adalah Khadijah binti Khu-wailid. (HR. Bukhari-Muslim)

  Cinta sejati RasuluLlah .

  : . : :

  . : : : .()

  Dari 'Aisyah d berkata: Saya tidak pernah merasa cemburu kepadapara istri RasuluLlah yang lain kecuali kepada Khadijah, meski-

  pun ia tidak hidup semasa dengan saya. Pernah, pada suatu hari, ke-tika RasuluLlah menyembelih seekor kambing, Beliau bersab-

  da: Berikanlah sebagian daging kambing kepada teman-teman Khadijah! maka saya marah kepada RasuluLlah sambil berkata: Khadijah? La-lu Beliau menjawab: Sesungguhnya aku benar-benar telah dianugerahicinta Khadijah. (HR. Muslim)

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • :

  : :

  : : ".( )

  Dari Aisyahd, ia berkata: Hampir tidak pernah RasuluLlah keluarrumah sehingga menyebut Khadijah dan memujinya. Pada suatu hariRasuluLlah menyebutnya sehingga menimbulkan kecemburuanku. Lalu aku katakan, Bukankah ia hanya seorang tua yang Allah telahmenggantikannya untuk engkau orang yang lebih baik darinya? KemudianRasuluLlah marah seraya berkata: Tidak, Demi Allah, Allah tidakmenggantikan untukku yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika orang-orang ingkar, dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku, dia membeladengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku, dan aku dikaruniai Allah anak darinya, sementara aku tidak dikaruniai anak sama sekali dari istri lainnya.

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • Keimanan yang tangguh ( );

  Sungguh-sungguh mendukung kebenaran ( ).

  Menginfakkan harta fii SabiliLlah ( ).

  Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian merekatidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwamereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. ( QS Al Hujurat : 15 )

  Berusaha membuat ridha suami ( ).

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

  Pelajaran dari BundaKhadijahd

  berdasar ilmu.

 • :

  : : :

  ( )

  Dari Aisyah d, ia berkata: RasuluLlah segera pulangdalam keadaan gemetar seluruh badannya menemui Khadijah, lalu berkata: Selimutilah aku selimutilah aku! Kemudianbeliau diselimuti hingga hilang rasa takutnya. Setelah itu beliauberkata kepada Khadijah, Hai Khadijah, tahukah engkaumengapa aku tadi begitu? Lalu beliau menceritakan apa yang baru dialaminya. Selanjutnya beliau berkata: Aku sesungguhnyakhawatir terhadap diriku. Siti Khadijah menjawab: Tidakbergembiralah! Demi Allah, Allah sama sekali tidak akanmembuat anda kecewa. Anda seorang yang suka menyambungtali keluarga (silaturrahim), selalu menolong orang yang susah, menghormati tamu dan membela orang yang berdiri di ataskebenaran. (HR. Bukhari)

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • IQRO Foundation, Sydney, Australia

  Beliaudmendampingi RasuluLlah abad. Pernikahan penuh berkah. Kasih sayang yang tulus. Orang yang pertama kali beriman. Bersabar ditinggal Al-Qasim dan AbduLlah. Penguat dan penopang saat turun wahyu pertama. Perlindungan/dukungan/pertolongan penuh dalam dakwah. Pendamping dalam jihad dan dakwah. Hasil dakwah: cahaya iman di rumah (anak-anak Nabi );

  Puteri-puteri Nabi termasuk yang pertama kali beriman. Bersabar ditinggal Ruqayyahd berhijrah ke Habasyah. Penyerahan sepenuhnya, jiwa dan harta; wujud tajarrud. Bersabar dalam pemboikotan.

  Harta beliaudhabis di pemboikotan. Mampu mendidik puteri-puterihyang tabah dalam boikot.

  Kesempurnaan model seorang istri shalihah. Tahun tersebut disebut Aamul Huzni (sudah sepantasnya).

  Bunda Khadijahd

 • Allahumma Shalli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaashalaitaala aali Ibraahiim wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali

  Muhammad kamaa barakta alaa aali Ibraahiim, fil alaamiina innaKaHamiidum-Majiid

  Semoga Allah Berkenan Menganugerahi kita Ampunandan Ridha Nya

  Untuk Download Powerpoint, Kunjungi: