Silabus Kom

download Silabus Kom

of 21

 • date post

  03-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Silabus Kom

 • 7/26/2019 Silabus Kom

  1/21

  SEKOLAH TINGGI ILMU

  KESEHATAN

  MUHAMMADIYAH GOMBONG

  Nomor FRM-DKP/045

  Rev. 00

  Tanggal 29 Agustus 2013

  SILABUS

  A. Identita Sila!"

  1. Institusi : STIKES Muhaa!i"ah #$%$ng

  2. P&$g&a Stu!i : D3 K'('&a)atan

  3. Ku&i*u+u : 2014 - 2015

  4. Tahun K'-/S''st'& : II/ I,

  B. Identita Mata K"lia#

  1. K$!' : AT 404

  2. aa : K'('&a)atan K$unitas !an K'+ua&ga

  3. u+ah s*s : 5 SKS 2 '&aah 3 (&a*t'*

  14 250 3100

  14 100 300

  14 400 6 5700/ 50 'nit

  6 112 8a/ s''st'&

  T$ta+ P'&t'uan 112 8a

  4. A+$*asi a*tu: 7 Minggu 2 A(&i+ 7 uni 2015

  K'('&a)atan K$unitas

  Mata *u+iah ini '%ahas 'ng'nai *$ns'( t'ntang *$unitas !an *'+$($*

  *husus ana* s'*$+ah s'&ta *'+$($* *husus ('*'&8a s'%agai unit ('+a"anan

  *'('&a)atan. F$*us %ahasan !a+a ata *u+iah ini '+i(uti *$ns'( *$unitas !an

  *'+$($* *husus; *$ns'( (&a*ti* *'('&a)atan *$unitas; +ing*u( (&a*ti*

  *'('&a)atan *$unitas;

 • 7/26/2019 Silabus Kom

  2/21

  s'&ta *$ns'( '(i!'i$+$gi; *$ns'( !'$g&a

 • 7/26/2019 Silabus Kom

  3/21

  17. M'ngguna*an ('n!'*atan *'('&a)atan *$unitas !a+a '+a*u*an

  i(+''ntasi !an '@a+uasi *'('&a)atan *$unitas

  1. Mahasis)a a(u 'ngi(+''ntasi*an *$ns'( *'+ua&ga 'ngi(+''ntasi*an

  *$ns'( !an &uang +ing*u( *'('&a)atan *'+ua&ga

  1?. Mahasis)a a(u 'ahai t&'n! !an issu' *'('&a)atan *'+ua&ga

  19. Mahasis)a a(u 'nga(+i*asi*an $!'+ (&a*t'* *'('&a)atan *'+ua&ga

  20. Mahasis)a a(u '+a*u*an ('ng*a8ian *'('&a)atan *'+ua&ga

  21. Mahasis)a a(u 'n"usun !an 'n'ntu*an !iagn$sa *'('&a)atan *'+ua&ga

  22. Mahasis)a a(u 'n"usun !an 'n'ntu*an ('&'nanaan asuhan *'('&a)atan

  *'+ua&ga

  23. Mahasis)a a(u 'n'ntu*an st&at'gi !a+a '+a*u*an i(+''ntasi

  *'('&a)atan *'+ua&ga

  24. Mahasis)a a(u '+a*u*an '@a+uasi asuhan *'('&a)atan *'+ua&ga

  25. Mahasis)a a(u 'n!$*u'ntasi*an hasi+ asuhan *'('&a)atan *'+ua&ga

  D. Ba#an &a'ian

  1. K$ns'( *$unitas !an KS !an >KK12. K's'hatan K's'+aatan K'&8a aha"a +ing*ungan *'&8a !an '@a+uasin"a

  13. K$ns'( Dasa& *'+ua&ga

  14. K$ns'( K'+ua&ga; T&'n! !an Issu' K's'hatan !i In!$n'sia

  15. P&$s's Asuhan K'('&a)atan K'+ua&ga

  17. T'&a(i $!a+itas *'('&a)atan (a!a %'&%agai *$n!isi t'&asu* t'&a(i

  *$(+''nt'&

  E. De&ri(i Doen

  $ K$!' aa $ t'+'($n Eai+ K't

 • 7/26/2019 Silabus Kom

  4/21

  D3 C.Sa&)$n$; SKM 0?5 42 112 95? &$niT : 30 G

  2. >A : 30G

  3. Tugas : 15 G

  4. S$

 • 7/26/2019 Silabus Kom

  5/21

  ,5. F&i'!an; M.M. 199?. Fai+" u&sing: R's'a&h; Th'$&" an! P&ati'. 4 th'!..

  $&)a+* T.: A((+'t$n H Bang'

  ,,. Ca&$n C; Shi&+'" Ma" H Sh'&+" Tha+an 1997; Family Health Care

  Nursing Theory Pracice and Research. F.A. [email protected] $(an" Phi+a!'+(hia

  ,-. Ri' R$%"n; 1997Home Health Nursing Practice, Concept and Aplication 2 nd

  Edition M$s%" $. >SA.

  ,. An!'&s$n; T.E. H M Fa&+an'; . 2000. $unit" as (a&tn'& : Th'$&" an!

  (&ati' in nu&sing. 3&!E!. Phi+a!'+(hia : Bi((in$tt.

  ,/. u+'h'*; #M.; an! M+$s*'"; . 1999. u&sing Int'&@'nti$ns: EKK !an

  >KS; ('ng*a8ian *'+ua&ga )a)ana&a; $%s'&@asi

 • 7/26/2019 Silabus Kom

  6/21

  2 Minggu II : ana+isa !ata !an ('%uatan !iagn$sa *'('&a)atan

  *$unitas; *'+ua&ga; '%uat ('&'nanaan *'('&a)atan *$unitas; *'+ua&ga

  3 Minggu III !an I, : '+a*u*an i(+''ntasi *$unitas ('n!i!i*an

  *'s'hatan *'(a!a as"a&a*at; '%uat suatu *'giatan !i as"a&a*at s'suai

  !'ngan asa+ah; $nt$h ('+atihan *a!'& t'ntang ('n'gahan ('nangan !'a

  (a!a %a+ita; i(+''ntasi *'+ua&ga ('n!i!i*an *'s'hatan !i *'+ua&ga;

  !'$nst&asi/ siu+asi s'suai !'ngan asa+ah "ang a!a !i *'+ua&ga

  4 Minggu !an , !an ,I : '@a+uasi *$unitas !'ngan stu!i +a(angan MMD II;

  '+a*u*an '@a+uasi !i*'+ua&ga !an +ansia S'tia( ahasis)a )a8i% '(un"ai

  *'+ua&ga %inaan "ang a*an !i*'+$+a s'+aa 5 inggu s'+aa %+$* *$unitas;

  (a!a inggu *' 4 !an 5 a*an !i('&i*sa !an !i&'s($nsi $+'h asing asing

  tut$&; !an s'tia( *'+$($* a*an '(&'s'ntasi*an hasi+ asuhan *'('&a)atan*$unitas; *'+ua&ga !an g'&$nti*; !'ngan !i+a(i&i !$*u'ntasi %'&u(a

 • 7/26/2019 Silabus Kom

  7/21

  K'('&a)atan K'+ua&ga; Asuhan K'('&a)atan K'+ua&ga. L+'h *a&'na itu !isia(*an

  a*[email protected] ('%'+a8a&an "ang s'suai !'ngan tu8uan ('%'+a8a&an "ang a*an !ia(ai.

  A*[email protected] ('%'+a8a&an !a+a +$* "ang a*an !iguna*an untu* 'na(ai tu8uan

  ('%'+a8a&an a!a+ah :

  a7 T"torial

  Tut$&ia+ "ang !i+a*u*an a!a+ah !is*usi !a+a *'+$($* *'i+ !'ngan

  'ngguna*an Prolem !ased "earning PB. Mahasis)a !i%agi 'n8a!i

  %'%'&a(a *'+$($* *'i+ %'&angg$ta*an 10 15 $&ang. Tut$&ia+ !i8a!)a+*an 2

  *a+i !is*usi !an 1 *a+i (+'n$ !a+a s'inggu untu* !is*usi t'ntang asa+ah

  "ang %'+u !i(ahai !an !i+a*u*an !'ngan !i!a(ingi $+'h ntu* 'na(ai tu8uan ('%'+a8a&an ahasis)a !i%'&i*an i&&i

  *aus !an *'+$($* a*an 'n!is*usi*an *asus t'&s'%ut !'ngan ('n!'*atan

  seven #ump !i%a)ah ini:

  $% M'ng*+a&i

 • 7/26/2019 Silabus Kom

  8/21

  hi($t'sis. Casi+ (a!a taha( ini a!a+ah !a

 • 7/26/2019 Silabus Kom

  9/21

  >8ian t'ngah %+$* !i+a*u*an (a!a saat (&$g&a ('nga8a&an s'!ang

  %'&+angsung, tu8uann"a untu* '('&$+'h in8ian t'ngah %+$* a*an !i+a*u*an (a!a

  inggu *'tiga. In

 • 7/26/2019 Silabus Kom

  10/21

  *'('&a)atan *$unitas s'suai !'ngan t&igg'& as'. 2 Ba($&an *un8ungan

  >KS; 3 ('%uatan @i!'$ MMD I !an II.

  $ i+ai Ba% Mutu $ Ba% Mutu

  1 ?0 100 A 4 5 70 -74 22 5 9 3.5 7 55 59 D 1.53 0 4 3 50 54 D 14 75 79 2.5 ? 50 E 0

  K. TRIGGER CASE :

  1. Komunitas

  a. Casi+ ('ng*a8ian !i D'sa N. Pa!a %u+an Ma&'t 2013 !it'u*an !ata %ah)a

  as"a&a*atn"a %an"a* "ang (utus s'*$+ah !'ngan a+asan a+as s'*$+ah; 8u+ah

  ana*-ana* "ang (utus s'*$+ah s'%an"a* 30 $&ang %'&uu& anta&a 12-1? tahun

  '&'*a '(un"ai *'%iasaan %'&*u(u+-*u(u+ sa%i+ ain 8u!i. L&ang tua ana*-

  ana* ini su!ah 8'nuh 'nas'hati t'ta(i ti!a* %'&u%ah 8uga. L&ang tua ta*ut ana*-

  ana* '&'*a a*an *'tu+a&an t'an-t'an '&'*a "ang ('nganggu&an !an (utus

  s'*$+ah "ang su!ah ('ngguna na&*$%a !i('&*i&a*an !i !'sa ini su!ah a!a s'%an"a*

  11 $ %ah*an su!ah a!a "ang su!ah s'&ing asu* *' +ua& ('n8a&a. Da&i

  )a)ana&a !'ngan %'%'&a(a $&ang tua a(a *'giatan ana*-na* u!a !i !'sa ini "ang

  t'&g$+$ng ($siti

 • 7/26/2019 Silabus Kom

  11/21

  uu 13-21 tahun a!a ?5 $ usia 22-35 a!a 935 $ usia 35-50 a!a 95

  $ !an +ansia a!a 5 $&ang. S'&ta a!a Da&i ('nga*uan as"a&a*at %ah)a

  ('n"a*it 2 %u+an t'&a*hi& ini 'n!'&ita T 45 $ ISPA a!a 40 $ !ia&' 3?

  *asus; hi('&t'nsi 1? $ &'ati* a!a 30 *asus. K'%iasaan as"a&a*at *'+u&ahan

  Pan$&an Mas D'($* su*a '%uang sa(ah s'%a&angan !isungai a!a 700 $

  !i('*a&angan 9?7 $ !i %a*a& a!a 00 $ !iti%un !itanah a!a ?0 $&ang

  sisan"a 1? $&ang !iasu**an !a+a t$ng sa(ah. Da&i ('ngaatan !i!a(at*an

  %ah)a a!a 420 KK "ang ana s'+a+u '%u*a 8'n!'+a a!a 170 KK; !i%u*a *a+au

  ('&+u 0 KK; ti!a* ('&nah !i%u*a a!a 7? KK; !an sisan"a !i%u*a *a+au )a*tu a+a

  sa8a. S'+aa ini ('ng'tahuan as"a&a*at t'ntang ('ntingn"a ui tangan asih

  *u&ang !iana !a&i 2300 $&ang 'ngata*an sangat ('&+u a!a 1000 $ ti!a* ('&+u

  a!a 1250 $ !an 50 $&ang asih %ingung. Da&i +ata& %'+a*ang ('n!i!i*an;

  ('n!i!ian SD 71 G; SMP 2?G; SMA 11 G. >ntu* asa+ah '*$$i ('*'&8aan !a&i

  420 KK "ang n'+a"an a!a 115 KK; ('!agang a!a 102 KK; 'nganggu& 75 KK;

  +ainn"a s'%agai PS !an TI. K'%iasaan '+u!ah !is'%a&ang t'(at u*u(

  %an"a* "aitu ?50 $ '+u!ah !i t'(at "ang su!ah !is'!ia*an a!a 750 $&ang.

  '&!asa&*an !ata (us*'sas D tahun 2010 'n"'%ut*an %ah)a t'&atat a!a 45

  ('n!'&ita T %a&u. Data *un8ungan !a+a 2 %u+an ('&taa !i tahun ini T asu*

  10 ('n"a*it t'&tinggi !i ('s*'sas. Kasus T (a+ing %an"a* !it'u*an !i !'sa N.

  Mas"a&a*at !'sa N 'ng'tahui T 'ning*at !i!'san"a. R's($n as"a&a*at

  t'&ha!a( asa+ah T sangat %'&@a&iasi: a!a "ang '&asa itu ti!a* 'n8a!i asa+ah;

  a!a "ang 'n"a+ah*an ('tugas "ang ti!a* 11i&& 'ngatasi s'&ta a!a "ang ti!a* au

  %'&gau+ !'ngan as"a&a*at "ang t'&*'na T.

  P'tugas Pus*'sas %a&u s'*a+i 'nga!a*an ('n"u+uhan T (a!a as"a&a*at t'ta(i

  %an"a* )a&ga "ang ti!a* 'ngi*uti !an 'ngha!i&i *'giatan t'&s'%ut. Tin!a*+an8ut

  !a&i Pus*'sas ti!a* !a(at !i+a*u*an as"a&a*at. Mas"a&a*at %'&('n!a(at asa+ahT tanggung 8a)a% (''&intah t'&utaa ('tugas *'s'hatan

  Ka!'& *'s'hatan "ang t'+ah !i+atih t'ntang T %'+u !a(at

 • 7/26/2019 Silabus Kom

  12/21

  2. UKS

  a. Casi+ ('ng*a8ian *'('&a)atan *$unitas !i D'sa N !it'u*an a!a 15 S'*$+ah SD

  &ata-&ata SD t'&s'%ut '(un"ai ana* u&i! s'%an"a* 400 $&ang u&i!; '(un"ai