Silabus Ceramah Ramadhan

of 21

 • date post

  06-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  43
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Silabus Ceramah Ramadhan

SILABUS CERAMAH RAMADHAN 1426 H No . 1 Topik Marhaban Ya Ramadhan1)

Pokok Bahasan Persiapan dalam menyambut bulan Ramadhan a) Persiapan Fikriah (pemahaman) b) Persiapan Maknawiah (ruhiah) c) Persiapan Jasadiah (fisik) d) Persiapan Maaliah (harta) 2) Pengokohan Diri Seorang Mukmin; a) Kokoh Ruhiah b) Kokoh Fikriah c) Kokoh Sulukiah 3) Pengokohan Sosial dan membangun kontribusi; a) Berinteraksi dengan masyarakat b) Menjadi cahaya di tengah masyarakat c) Melayani masyarakat 4) Kiat sukses a) Persepsi yang benar terhadap Ramadhan b) Husnul ada (pelaksanaan yang baik, kualitas dan kuantitas ibadah) c) Ihtisab dan selalu evaluasi 1) Urgensi ikhlas 2) Indikasi ikhlas 3) Kiat-kiat memperoleh keikhlasan a) Wudhuhul hadaf b) Ittibau sunnah c) Bercermin kepada para mukhlasin d) Merenungkan bahaya riya e) Mengingat indahnya balasan terhadap mukhlasin 1) Fenomena TBC di masyarakat 2) Bahaya TBC di masyarakat: a) Hilangnya dukungan Allah b) Tumpulnya kecerdasan c) Hilangnya kepekaan terhadap yang haq d) Dipermainkan syetan 3) Solusi: a) Kembali kepada pemahaman1

Referensi QS. 2: 183 QS. 6:122 QS. 8:2 Hadits 1, 2

2

Ikhlas dalam beramal

QS. 4:142. QS. 98: 5 QS. 9: 105 QS. 33: 21 QS. 18: 103104 Hadits 3,4

3

Memurnikan aqidah dari Taqlid, Bidah & Churafat (TBC)

QS. 2: 170 QS. 5: 104 QS 6:153 Hadits 3,4,5

aqidah yang shahihah b) Menjadikan al-Quran sunnah sebagai rujukan

dan

4

Pola hidup sehat ala Rasulullah saw

5

5 Induk Kejahatan (Ummahatul Khabaits)

6

Melanggengk an dzikir dan doa matsurat pagi dan sore

1) Mahalnya nikmat sehat 2) Dimensi-dimensi kesehatan (ruh, akal, dan fisik) 3) Tips menjaga kesehatan cara Rasulullah saw antara lain: a) Shaum yang sesuai dengan sunnah b) Olah raga (riyadhah) c) Pengobatan: bekam, ruqyah syariyah d) Pola hidup yang seimbang 1) 5 induk kejahatan: a) Narkoba b) Mencuri (Korupsi) c) Berzina d) Khamr e) Makanan yang haram, riba dan syubuhat 2) Bahayanya: a) Penyebab bencana b) Permusuhan yang kunjung selesai c) Sempitnya hidup d) Tidak terkabulnya doa e) Menjadi teman dan tentaranya syetan 1) Pengertian dzikir dan doa matsurat 2) Contoh doa matsur yang dibaca oleh Rasulullah saw 3) Agar dzikir dan doa berdaya guna (adab berdoa) 4) Manfaat dzikir dan doa matsurat a) Selalu ingat dan berkomunikasi dengan Allah swt b) Dilindungi dari bahaya c) Dijaga dari tipu daya syetan d) Dihapuskannya kesalahan e) Ditingkatkannya derajat f) Meneguhkan dan menentramkan hati g) Memancarkan cayaha2

QS. 14: 7, 28-29 QS. 17: 36 QS. 15: 9293 Hadits 6 Hadits 7

QS. 5: 90-91 QS. 2: 219 QS. 17: 32 Hadits 8, 9

QS. 2: 152 QS. 13: 28 QS. 33: 35 Hadits 10

kewibawaan h) Investasi (tabungan) akhirat

7

Membangun Kerja Sosial Di Tengah Ummat

8

Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka

1) Urgensi Kerja Sosial a) Faridhah Diiniah (kewajiban agama) b) Faridhah Insaniah (kewajiban manusiawi) c) Faridhah Ijtimaiah (kewajiban sosial masyarakat) 2) Makanah(Kedudukan) Kerja Sosial a) Bersama Rasulullah Di Surga b) Bernilai Jihad c) Bernilai Ibadah 1) Pentingnya menjaga diri dan keluarga 2) Keluarga biasanya merupakan pihak yang paling banyak diabaikan hak-haknya 3) Kiat menjaga keselamatan diri dan keluarga antara lain: a) Mengajarkan aqidah yang benar b) Tauladan dalam ibadah dan akhlaq c) Menumbuhkan nilai-nilai ketaqwaan 1) Fenomena lemahnya kesadaran umat terhadap kesilamannya 2) Kiat membangun kesadaran berislam: a) Tarbiyah bittalaqqi agar bertambah ilmu b) Tarbiyah bil ahdats agar tinggi apresiasinya: i) Menjaga hidayah atas keislamannya ii) Mengajak orang untuk berislam iii) Berjuang untuk mempertahankan dari serangan lawanb

QS 107:1-7 QS 3:180 Hadits 38, 39,40

QS. 66: 6 QS. 5: 105 QS. 31: 12 Hadits 13,14

9

Membangun Kesadaran Ber-Islam

QS. 6: 125 QS. 39: 22 QS. 2: 207208 Hadits 15 Hadits 16

3

10

Mewaspadai gerakan destruktif

11

Islam Sebagai Rahmat Dunia

12

Mengapa kita harus berdakwah

1) Tantangan menjalankan Islam yang benar 2) Ciri-ciri gerakan destruktif: a) Cenderung kepada yang syubuhat b) Memutarbalikan fakta c) Membuat fitnah (perpecahan, kesulitan) 3) Dampak dari gerakan destruktif: a) Umat ragu terhadap Islam b) Umat meninggalkan Islam c) Umat berpecah d) Umat menjadi lemah 4) Solusinya: a) Membentengi dengan ilmu b) Dekat dengan ulama pewaris nabi 1) Islam merupakan agama seluruh manusia sedunia 2) Karakteristik Islam sebagai agama seluruh manusia sedunia: a) Islam mengakui dan mengangkat suku bangsa apapun di dunia, seraya tidak merendahkan satu di bawah yang lainnya b) Islam sebagai rahmat bagi seru sekalian alam c) Islam memiliki al-Quran sebagai panduan umum yang otentik sepanjang zaman, dengan bahasa pemersatunya bahasa Arab 1) Pandangan yang lurus tentang dakwah siapapun bisa berdakwah 2) Gambaran yang terjadi pada masyarakat bila tanpa dakwah 3) Pentingnya berdakwah, antara lain: a) Stabilisator untuk tidak turunnya azab Allah b) Hujjah hamba di hadapan Allah c) Masuk syurga tidak sendirian d) Menyampaikan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam e) Merubah kehidupan yang buruk menuju ridha Allah

QS. 2: 120 QS 3:7 QS 5:13,41 QS 39:9 QS 6:153 Hadits 17,18

QS. 2: 85, 208 QS. 5: 3 Hadits 18

QS. 62: 2 QS. 11: 117 QS. 7: 164166 Hadits 19 Hadits 22

4

13

Berjamaah dalam berdakwah

14

Bahaya meninggalka n amar maruf nahyi munkar

15

Tegar di jalan dakwah

16

Memahami al-Quran dan Hadits sebagai way of life

17

Hidup bersama alQuran

1) Anjuran bergabung bersama dengan penyeru kebenaran 2) Indahnya bersama dengan penyeru kebenaran: a) Dukungan Allah b) Ummat menjadi kuat c) Terhindar dari tipu daya syetan d) Lebih maksimal hasilnya 1) Pengertian amar maruf dan nahyi munkar 2) Kewajiban amar maruf dan nahyi munkar 3) Bahaya meninggalkan amar maruf dan nahyi munkar: a) Lanat Allah b) Menyebarnya kemasiatan c) Doa tak terkabul d) Munculnya pemimpin yang zhalim e) Turunnya azab yang merata 1) Makna tegar (istiqamah) 2) Kiat tegar dalam berdakwah: a) Ikhlas b) Muhasabah c) Interaksi dengan al-Quran d) Yakin dengan keutamaan dakwah e) Membaca kisah orang-orang yang tegar di jalan dakwah f) Dukungan keluarga 1) Gambaran kehidupan bila jauh dari al-Quran dan as-Sunnah 2) Peran al-Quran: a) Sebagai ruh b) Sebagai nur c) Sebagai petunjuk d) Sebagai pengingat e) Sebagai syifa wa rahmah 3) Peran as-Sunnah: a) Paduan penjelas/rinci b) Panduan operasional 1) Aktivitas hidup bersama al-Quran: a) Tilawah (membaca) b) Hifdz (menghafal) c) Tadabbur (mengkaji) 2) Keindahan hidup bersama alQuran: a) Ketenangan jiwa b) Kemenangan c) Keselamatan5

QS. 48: 10 QS. 3: 102, 146 QS 8:46 Hadits 20, 21

QS. 5: 78-79 QS 9:71 Qs 8:25 Hadits 22

QS 11:112 QS 41:30 QS 46:13-14 Hadits 23, 24

QS 20:124 QS 33:36 QS 10:57 QS 42:52 Hadits 25

QS 5:45-47 QS 5:50 Qs 49:24 QS 13:28 QS 20:124 Hadits 25,26,27

18

Indahnya kebersihan dan kerapihan

19

Sabar dan tawakkal menghadapi ujian

20

Indahnya Itikaf dan kerugian bagi yang meninggalka nnya Menghidupka n malam dengan qiyamullail

21

22

Peduli terhadap problematika umat

d) Kebahagiaan e) Memahami hakekat kehidupan 1) Bersih dalam Islam: a) Bersih dari najis b) Bersih dari kotoran 2) Rapih yang diinginkan: a) Penataan b) Keindahan (sedap dipandang) 3) Langkah-langkah menuju bersih dan rapi a) Mulai dari diri sendiri b) Mulai dari yang kecil c) Mulai dari sekarang 1) Usaha dan ujian hal yang niscaya dalam kehidupan. 2) Sosok pribadi sabar dan tawakkal 3) Kiat meraih sabar dan tawakkal: a) Menyadari hakekat dunia b) Bercermin dengan orang yang sabar dan tawakkal c) Tidak tergesa-gesa d) Mengembalikan segala kepada Allah 1) Mengapa kita beritikaf a) Menghidupkan sunnah b) Menghidupkan hati c) Sarana meraih lailatul qodr d) Ampunan Allah e) Mensucikan jiwa f) Menikmati khalwah bersama Allah 1) Mengapa qiyamullail a) Meraih ridha Allah b) Sarana meraih tsabat c) Dihapus kesalahan dan diampuni dosa d) Pencegahan petaka e) Sarana meraih wibawa f) Kedudukan terpuji 1) Kondisi terkini umat: a) Bodoh b) Berpecah belah c) Miskin d) Wahn 2) Sikap terhadap kondisi umat: a) Tanggap/menimbulkan kesadaran b) Berkontribusi: i) Berperan serta langsung6

QS 9:108 Qs 2:222 QS 74:4 Hadits Jibril tentang panampilan nya Hadits 28

QS 18:28 QS 3:200 QS 11:115 QS 6:34 Hadits 29, 30

QS 2:125, 187 Qs 24:36-37 QS 9:18 Hadits 31

QS. 51: 1518 QS. 17: 79 QS. 73: 1-6 QS 32:16 Hadits 32

QS 11: 46 QS 25:30 QS. 9: 40 Hadits 33

23

Mengutamak an kepentingan umat dari pada kepentingan pribadi

24

Jangan berbuat dzalim dan jangan mau didzalimi

25

Penyesalan bagi yang tidak berzakat, infaq dan shadaqah

26

Memerangi kemiskinan dan kebodohan

27

Hak-hak

menangani problem umat ii) Memberi pendidikan kepada umat 1) Realitas ukhuwah umat: a) Individualis b) Egois c) Taashub buta 2) Kiat ukhuwah umat a) Salamatush Shudur b) An yuhibba liakhihi ma yuhibbu linafsihi c) Al-Itsar d) Silaturahim e) Mengedapkan husnudzdzan f) Menghargai pendapat g) Membuka wawasan berfikir 1) Bentuk-bentuk kedzaliman a) Dzulmul abdi lirobbihi b) Dzulmul abdi linafsihi c) Dzulmul abdi lighairihi 2) Bahaya perbuatan dzalim a) Murka Allah b) Kegelapan di hari kiamat c) Menghabiskan amal kebaikan 1) Memberi merupakan sifat Nabi dan pengikutnya 2) Di dalam harta seseorang ada hak fakir miskin 3) Akibat dari tidak menunaikan zakat, infaq dan shadaqah a) Kehancuran dunia b) Tidak harmonis dengan masyarakat c) Mengundang permusuhan dan kebencian d) Menghilangnya keberkahan e) Diperbudak oleh harta 1) Kemiskinan dan kebodoh