¤°sib Resmi Web Sitesi | ¤°sib Resmi Web Sitesi -...

download ¤°sib Resmi Web Sitesi | ¤°sib Resmi Web Sitesi - ¤°£â€¤°NDEK¤°LER 2020-05-05¢  I. GENEL B¤°LG¤°LER Y£¶netim

of 26

 • date post

  19-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ¤°sib Resmi Web Sitesi | ¤°sib Resmi Web Sitesi -...

 • 1

 • 2

  İÇİNDEKİLER

  I. GENEL BİLGİLER

  1.1.KONUMU

  1.2.NÜFUS

  1.3.ELEKTRĠK ALTYAPISI

  1.4.ĠKLĠM ÖZELLĠKLERĠ

  II. EKONOMİ - DIŞ TİCARET

  2.1 EKONOMĠDE GELECEĞE YÖNELĠK BEKLENTĠLER

  2.2 FRANSA’NIN GENEL DIġ TĠCARETĠ

  2.3 FRANSA’NIN TÜRKĠYE ĠLE DIġ TĠCARETĠ

  III. İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALATI

  3.1.ISITMA SĠSTEM VE ELEMANLARI ĠTHALATI

  3.2.SOĞUTMA SĠSTEM VE ELEMANLARI ĠTHALATI

  3.3.KLĠMA SĠSTEM VE ELEMANLARI ĠTHALATI

  3.4.TESĠSAT SĠSTEM VE ELEMANLARI ĠTHALATI

  3.5.HAVALANDIRMA SĠSTEM VE ELEMANLARI ĠTHALATI

  3.6.YALITIM MALZEMELERĠ ĠTHALATI

  IV. VERGİ ORANLARI VE İTHALAT UYGULAMALARI

  V. PRATİK BİLGİLER

  SEKTÖREL DERNEKLER

  SEKTÖREL FUARLAR

  PASAPORT VE VĠZE ĠġLEMLERĠ

  TĠCARETĠ ETKĠLEYEN KÜLTÜREL FAKTÖRLER

  RESMĠ TATĠLLER VE ÇALIġMA SAATLERĠ

  PARA KULLANIMI

  3

  4

  4

  4

  4

  5

  5

  6

  6

  7

  9

  12

  14

  16

  19

  21

  23

  23

  23

  24

  25

  25

  25

  26

 • I. GENEL BİLGİLER

  Yönetim Biçimi Cumhuriyet

  Başkent Paris

  Yüzölçümü 643.801 km²

  Sınır Komşuları Andorra 55 km, Belçika 556 km, Almanya 418 km, Italya 476 km, Luksemburg 69 km, Monako 6 km, İspanya 646 km, İsviçre 525 km

  Para Birimi Euro

  Dil Fransızca

  Doğal Kaynakları Kömür, Demir Cevheri, Kalay, Uranyum, Antimon, Arsenic, Potasyum Oksit, Kereste

  Nüfus 67.848.156(2019 tahmini)

  İklimlendirme Sektörü İthalatı 19,4 milyar $ (2019)

  Satın Alma Gücü Paritesi 2,8 Trilyon $ / Dünya’da 10. Sırada (2018)

  GSYİH 2,9 Trilyon $ (2018)

  Kişi Başı GSYİH 44.100 $ (IMF, 2019 tahmini)

  İhracat (Tüm Ürünler) 555 Milyar $ (2019)

  İthalat (Tüm Ürünler) 637 Milyar $ (2019)

  Denge -82 Milyar $ (2019)

  3

 • 1.1. KONUMU Fransa Batı Avrupa'da yer almaktadır. BaĢkenti Paris’tir. Kuzeyde Lüksemburg, Belçika ve

  MarĢ Denizi, batıda Atlas Okyanusu ve Biskay Körfezi, güneyde Ġspanya ve Akdeniz,

  doğuda da Ġtalya, Ġsviçre ve Almanya ile çevrilidir. Sahil Ģeridi 3.427 km uzunluğundadır.

  1.2. NÜFUS

  Ülkenin nüfusu 2019 yılı itibariyle 68 milyon civarındadır. Avrupa'da Almanya'dan sonra en

  çok nüfusa sahip olan ülkedir. Nüfusun %77,4 ü kentlerde yaĢamakta olup ülkenin en

  büyük kentsel yerleĢim merkezi toplam ülke nüfusunun %16 sını barındıran Paris’tir.

  Paris’ten sonra en kalabalık kentler Marsilya, Lyon ve Nice’tir. Ortalama yaĢam süresi

  kadınlarda 84,5 , erkeklerde 78’dir. Ülkenin genel yaĢ ortalaması 82’dir. Okuma yazma

  oranı %99 dur. Ülkenin nüfus artıĢında ülkeye her yıl 150.000 kadar gelen göçmenlerin

  payı önemli bir yer tutmaktadır. Gelen göçmenlerin büyük kısmı Fransız vatandaĢlığına

  geçmektedirler. Göçmen nüfus içerisinde en büyük paya sahip olanlar gruplar ise sırasıyla

  Portekiz, Cezayir ve Fas kökenlilerdir. Fransa’da Türk nüfus toplam nüfus içerisinden

  aldığı payın % 4 olduğu tahmin edilmektedir. Ülkede iĢsizlik oranı %9,4 düzeyindedir.

  1.3. ELEKTRĠK ALTYAPISI Fransa’da standart voltaj 220-240 V’dur. Standart frekans ise 50 Hz.’dir.

  1.4. ĠKLĠM ÖZELLĠKLERĠ

  Fransa'da birbirinden ayrı üç iklim tipi mevcuttur. Ülkenin batısında okyanusal iklim

  hüküm sürer.

  Bu iklim; ılık, nemli, bulutlu günleri fazla güneĢli günleri az her mevsimi yağıĢlı olarak

  karĢımıza çıkar. Okyanusal iklimin en tipik bir Ģekli Fransa'nın batı ucunu meydana

  getiren Bretanya yarımadasında göze çarpar. Burada ne kıĢlar soğuk, ne de yazlar

  sıcaktır.

  Batıdan gelen okyanus rüzgarlarının etkisiyle her mevsim, fakat özellikle kıĢ yağıĢlı geçer.

  Okyanusun geç ısınıp geç soğuması yüzünden kıĢ geç gelir (en soğuk ay ġubat). Aynı

  Ģekilde burası yazın fazla ısınmaz (en sıcak ay Ağustos).

  Bu okyanusal iklim tipi biraz daha ılık Ģekilde Fransa'nın güneybatısında Biskay körfezi

  kıyılarında da hissedilir. Fransa'nın doğu yarısında ise iklim kıtasal bir karakter gösterir.

  Yazlar sıcak, kıĢlar soğuk geçtiği gibi kurak mevsim bulunmamakla beraber yağıĢ azamisi

  yaz aylarına geçer. Böylece Fransa'nın batısından doğusuna doğru olan kesimlerde kıĢ

  Ģartlarında bir Ģiddetlenme görülür.

  Fransa'nın güneydoğusunda Akdeniz iklimi hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak kıĢlar ılık ve

  yağıĢlı geçer. Burada dağların kıyıya paralel olması yüzünden Akdeniz ikliminin ülke

  içinde yayılıĢ sahası fazla geniĢ değildir. Bununla beraber Rhone vadisi boyunca ve hatta

  Pirene dağlarının kuzeyindeki ovalarda yer yer bu iklimin etkisi görülür.

  .

  4

 • II. EKONOMİ - DIŞ TİCARET Fransa dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almakta olup 2018 yılı verilerine göre

  GSMH (Gayrisafi Milli Hasıla) sıralamasında ABD, Çin, Japonya ve Almanya ve BirleĢik

  Krallık'ın ardından 6.konumdadır. 2018 yılında büyüme 2,07 oranında gerçekleĢmiĢ olup

  aynı yıla ait GSYĠH 'sı 2,9 trilyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. KiĢi baĢına düĢen GSYĠH

  ise 44.100 USD mertebesindedir.

  Fransız ekonomisinin baĢlıca ekonomik sorunları sırasıyla, düĢük büyüme hızı, özellikle

  delokalizasyon (uluslararası rekabet dolayısıyla üretim maliyetlerinin yüksek kalması

  nedeniyle fabrikalarının üçüncü ülkelere taĢınması) nedeniyle artan iĢsizlik, bütçe açıkları

  ve sosyal güvenlik sistemindeki açıklar. CIA verilerine göre Fransa’nın 2018 yılında

  sektörlerin GSYĠH içindeki payları; tarım için % 1,7, sanayi için % 19,5 ve hizmetler için %

  78,8 olarak gerçekleĢmiĢtir.

  Ekonomi Politikaları

  Ġyi bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak, iĢ dünyası yüksek düzeyde sosyal prim ve

  vergi ödeyen ve iĢçilerinin haftalık çalıĢma süresini zorunlu olarak 35 saat ile

  sınırlandırmak Fransa özel sektörünün, bu yükler nedeniyle diğer geliĢmiĢ ülkelere göre

  rekabet gücü azalmıĢtır. 35 saat uygulaması, 2002 yılında ilk defa gevĢetilmiĢtir. 2007

  yılının sonunda ise, fazla mesai yapan çalıĢanların (35 saatten fazla) gelirlerinden vergi

  indirimleri yapılmasına karar verilmiĢ ve fazla mesai teĢvik edilmeye çalıĢılmıĢtır.

  Fransa ekonomisi, reel ekonomiyi de etkisi altına alan küresel krizin etkisini ülkede halen

  sürmektedir. Yapısal ekonomik sorunlar yaĢayan Fransa’da, iç ve dıĢ talebin azalırken,

  iĢsizlik artmaya devam etmektedir. Hükümet, sorun yaĢayan sektörlere ve firmalara

  destek olmak amacıyla çeĢitli önlemler almakta, inĢaat ve otomotiv sektörlerine doğrudan

  ve dolaylı finansman yardımı yapmaktadır. Hükümetin temel yaklaĢımı yatırımların

  arttırılarak büyümenin sağlanması Ģeklinde olmuĢtur.

  Fransa, BM, DTÖ-Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankası gibi pek çok uluslararası

  kuruluĢun üyesidir. Ülkemizin de üyesi olduğu küresel sistem için önemli ülkelerden

  oluĢan G-20 grubunun da üyesidir.

  5

  2.1. EKONOMĠDE GELECEĞE YÖNELĠK

  BEKLENTĠLER IMF'nin küresel resesyon uyarısı yapmasının ardından Fransa için durumun beklenenden

  daha kötü olduğu belirtilmektedir. 2019 son çeyreğinde %0,2’lik büyüme beklentisinin

  gerisinde kalarak %0,1 küçülen Fransa ekonomisinin koronavirüs salgınından en çok

  etkilenen ülkelerden biri olacağı düĢünülmektedir. Koronavirüsten kaynaklı en yüksek can

  kayıplarının yaĢandığı ülkelerden biri olan Fransa'da ekonominin Fransız Merkez Bankası

  açıklamalarına göre ilk çeyrekte yüzde 6 daralması beklenmektedir. Beklentilerin

  gerçekleĢmesi halinde 2. Dünya SavaĢı'ndan bu yana en kötü çeyreklik ekonomik

  performans ortaya çıkmıĢ olacak.

  Yine aynı açıklama kapsamında ülkedeki sanayi kuruluĢlarında kapasite kullanım

  oranlarının %56 gibi tarihin en düĢük seviyesine indiği belirtilmektedir. Sektörel bazda en

  büyük kapasite kaybı ise otomotiv sektöründe yaĢanmaktadır. Ülkede tecrit iĢlemlerinin

  sonlanması ile birlikte ekonomik hareketliliğin tekrar baĢlayacağı ancak bu pandemi

  sonrasında ekonomik daralmanın uzun süre etkilerinin görüleceği belirtilmektedir.

 • 2.2. FRANSA’NIN GENEL DIġ TĠCARETĠ

  Tablo 1: Fransa’nın Dış Ticareti (100.000 USD)

  Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org)

  Fransa dıĢ ticareti son yıllarda düzenli bir Ģekilde büyüme eğilimindedir. Ekonomik

  dalgalanmalar ile birlikte bir miktar azalan dıĢ ticaret bu süreçlerin sona ermesi ile birlikte

  tekrar kayıpları telafi etmekte ithalat ve ihracat manasında artıĢlar göstermektedir. Ülkenin

  ithalat ve ihracatında, ABD ve Çin dıĢında, Avrupa Bir