Selamat Datang …

of 20 /20
SELAMAT DATANG…

description

Selamat Datang …. Assalamu’alaikum …. TUGAS MATA KULIAH. ICT Information and Communication Technology. DOSEN PEMBIMBING Ahmad Fauzi , M.Pd . Amelia erizanti D31209021. Memahami keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya. 1. Pengertian Sifat Wajib Allah SWT. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Selamat Datang …

Page 1: Selamat Datang …

SELAMAT DATANG…

Page 2: Selamat Datang …

Assalamu’alaikum…..

Page 3: Selamat Datang …

ICTInformation and

Communication Technology

DOSEN PEMBIMBING

Ahmad Fauzi, M.Pd.

TUGAS MATA KULIAH

Page 4: Selamat Datang …

Amelia erizanti D31209021

Page 5: Selamat Datang …

Memahami keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya

Page 6: Selamat Datang …

1. Pengertian Sifat Wajib Allah SWT.

Sifat wajib adalah sifat yang harus ada pada Dzat Allah swt. sebagai kesempurnaan bagi-Nya. Sifat-sifat wajib Allah tidak dapat diserupakan dengan sifat-sifat makhluk-Nya maka sifat Allah wajib diyakini dengan akal (wajib aqli) dan berdasarkan Al Qur’an dan hadits Nabi saw. (wajib naqli).

Page 7: Selamat Datang …

P4i_E.cLa5s.CoMmuNiTy_i4iN_sBy.id

“Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu Telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.”

(QS. Al-Anbiya’: 22) 

FIRMAN ALLAH

Page 8: Selamat Datang …

Nafsiah

SalbiahMa’ani Maknawiyah

Klasifikasi sifat wajib bagi Allah

Page 9: Selamat Datang …

Sifat yang tanpa sifat tersebut keberadaan yang

disifati menjadi tidak masuk akal.Sifat nafsiyah ada satu yaitu wujud.

Sifat Nafsiyah

Page 10: Selamat Datang …

Sifat Salbiyah adalah sifat yang membersihkansifat yang tidak pantas bagi Allah SWT.Sifat salbiyah ada 5 (lima), yaitu:

Qidam, Baqa’ Mukhalafatu lil khawaditsi, Alqiyamu binnafsi, Wahdaniyah

Sifat Salbiyah

Page 11: Selamat Datang …

Sifat Ma’ani adalah sifat yang pasti ada padasesuatu yang disifatinya.Sifat ini ada 7 (tujuh) yaitu:

• Qudrah,• Iradah,• Ilmu, • Khayat• sama’,• Bashar,• Kalam.

Sifat Ma’ani

Page 12: Selamat Datang …

Sifat Ma’nawiyah adalah sifat-sifat yang mengiringi sifat ma’ani.Sifat ini ada 7 (tujuh), yaitu:

Qadiran,Muridan,‘Aliman,Khayyan, Sami’an, BashiranMutakalliman

Sifat Maknawiyah

Page 13: Selamat Datang …

2. Pengertian Sifat Mustahil Allah SWT.

Sifat mustahil bagi Allah swt. adalah sifat yang tidak layak dan tidak mungkin ada pada Allah swt. Sifat-sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah sehingga jumlahnya sama.

Page 14: Selamat Datang …

Sifat Mustahil Allah1) ‘Adam artinya tidak ada.2) Huduts artinya baru atau

permulaan3) Fana artinya binasa atau rusak4) Mumatsalatu lil Hawaditsi

artinya menyerupai yang baru5) Ihtiyaju li ghairihi artinya

membutuhkan sesuatu selain dirinya

6) Ta’adud artinya berbilang lebih dari satu

7) ‘Ajzun artinya lemah8) Karahah artinya terpaksa9) Jahlun artinya bodoh10) Mautun artinya mati

11) Shamamun artinya tuli12) ‘Umyun artinya buta13) Bukmun artinya bisu14) ‘Ajizan artinya Mahalemah15) Mukrahan artinya Maha

terpaksa16) Jahilan artinya Mahabodoh17) Mayyitan artinya Mahamati18) Ashamma artinya Mahatuli19) A’ma artinya Mahabuta20) Abkama artinya Mahabisu

Page 15: Selamat Datang …

3. Pengertian Sifat Jaiz Allah SWT.

Menurut arti bahasa Jaiz artinya boleh.Yang dimaksud dengan sifat jaiz bagi Allah swt. yaitu sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah. Sifat jaiz ini tidak menuntut pasti ada atau pasti tidak ada.Sifat Jaiz Allah hanya ada satu yaitu Fi’lu kulli mumkinin au tarkuhu, artinya memperbuat sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya.Maksudnya Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendak-Nya.

Page 16: Selamat Datang …

Yth. Bapak Ahmad Fauzi, M.Pd selaku dosen pembimbing

mata kuliah ICT yang telah memberi pengetahuan dalam

mata kuliah ini.

Yth. Dosen-dosen Fakultas Tarbiyah, yang telah memberikan

dorongan/motivasi kepada penulis.

Semua pihak yang telah berperan penting demi terciptanya

tugas ini.

Page 17: Selamat Datang …

Terimakasih atas perhatiannya, mohon ma’af atas segala

kekurangan dan kekhilafan

Alhamdulillah…

Page 18: Selamat Datang …

Jika KITA menginspirasi orang untuk lebih kreatif, lebih belajar, lebih bekerja dan

menjadi lebih baik, anda adalah seorang guru

Jiuru

Tidak ada kata

terlambat

Bagi pencari ilmu

untuk mecari ilmu

Page 19: Selamat Datang …

JiuruMaLu

BerTanya

SeSat Di

JaLan BanYak BerTanya

MenjeNgkELkan

Page 20: Selamat Datang …

Good bye…