Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

download Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

of 28

Transcript of Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  1/28

  SEJARAH KAWITANE WONG JAWA LANWONG KANUNG

  By Mas Kumitir

  Dening Mbah GuruKawetokake ening

  Dewan !engan har Sab a "a ra Santiing

  !a he#okan Arga$oka

  ——————————————————————————

  Sagunging kahor%atanNuwun

  !urwaka

  Buku sejarah punika nyatheti wiwit ing taun Masehi 1931, saking kepek cathetan tuwin pangandikanipun Eyang Buyut canggah guru desa, tuwin Eyang Pandhita Kanung ingPareden Kendheng Ngargapura, Pomahan, uka!i!a !an Prawata"

  Piwe!ing tuwin pamantos#wantosipun para swargi Eyang Panem$ahan Kanung punika%&Nggeeerr anak putuku"" 'ak we!ing poma#poma aja nganti di!irwakake((( ejarahecanggah wareng !e!uhur Kanung iki aja nganti keprungu !an diweruhi dening wongsa$rang ngatas angin Maghri$i" )en nganti keprojo!, awake dhewe mesthi $aka! ci!aka!an $i!ahi* k!akon di$uwang neng awah!unta" Emrehe disirik wong Mutihan wongKutha"" M$esok yen wong Ke$o Bu!e wis mu!ih ning kandhange, crita sejarahe !e!uhur Kanung iki $aka! di!ari digo!eki dening priyagung +awa kang mamestri ng!e!urika$udayan +awa" hah ing kono anak putuku tedhake wong Kanung aja tidha#tidhasupaya mangastuti medhar m$a$ar sejarahe !uhure dhewe iki% ura -ira +aya#ning .at

  $aka! !e$ur dening Pangastuti(((/

  Mi!a ingkang mekaten punika sejarahipun !e!uhur Kanung punika se!aminipun jaman penjajahan andi tuwin Nippong sami sire$ kependhem ing pranataning Panguwasa" Nem$e jaman Kemerdekaan ."0" punika riwayatipun tiyang Kanung punika wiwit tru$usmuncu! ma!ih" anajana taksih wonten Priyantun ingkang ngencepi tuwin mitenah,ngendikanipun% &'atacara Kuna#Endra wis kependhem wis i!ang sirna, kok arepdithuku!ake maneh" Ko!od M$aahh, ko!od" is ora njamani(((/

  'umrap kita para sutresna sejarah !e!uhur Kanung tuwin ngrawat !an memundhi punden!e!uhur Kanung punika per!u nguri#uri memetri eni#Budaya +awi piwu!angipun swargi!e!uhur canggah wareng* wonten $ukti ku$ur pati!asanipun nyangk!eg wonten ing $umi

  papan panggenan kita, ing negari kita"

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  2/28

  usana sampun kirang ing pamengku, Nuwun(((

  Katiti ing Padhepokan 2rgosoka, 4 +uni 1995"Pam$a$ar $uku sejarah

  ttd

  Kacorek ka!eresaken

  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

  Se'arah Kawitane (Ana Wong JAWA )an Wong KANUNG

  ening ( Mbah Guru

  !eta Jawa Dwi#a

  I* Ja%an JAMAJUJA +!u)uhan ewu tahun ke#ungkur,

  -hek jaman semana Pegunungan Kendheng kuwi wujude ana pegunungan 6!oro7%1" Pegunungan Kendheng Kidu!, karan Pegunungan Kendheng tuwa"

  " Pegunungan Kendheng or, karan Nusa Kendheng"

  -* !egunungan Ken heng Ki u)

  Kuwi dununge wiwit saka wetan Pegunungan Ka$uh, Ka$upaten +om$ang, m$anjengmujur mengu!on tutug Pegunungan Masaran, Ka$upaten ragen"

  a$a$ saka anane !indhu prakempa 8unung awu jaman sangang ewu tahun kepungkur,ndadekake Pegunungan atujago $engkah om$!ah#om$!ah mujur mengu!on* wasana

  http://alangalangkumitir.wordpress.com/2010/02/02/sejarah-kawitane-wong-jawa-lan-wong-kanung/peta-jawa-dwipa/

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  3/28

  dadi em$ah Ngawi kanggo da!an i!ine Bengawan a!a nra$as menggok nga!or tutugepu"

  akdurunge ana !indhu gedhe, Pegunungan atujago tutug Pegunungan Masaran kuwidienggoni menusa sing isih wuda m$!ejed, wujude kaya kethek#rangutan gedhe pangane

  rupa kewan% kodok, kada!, u!a, cacing, jangkrik, wa!ang, sarta woh#wohan% mu!wa,srikaya, mete, dhuwet, popohan, nanas !an !iya#!iyane"

  Ka$eh mau mung cukup ngapek utawa nyeke! ning a!as panggonane urip neng kono"Panggonane turu ning gowok sing dhuwur utawa pang#pang gedhe, durung ana sing wanituru ning guwa* sa$a$ guwa#guwa kuwi mesthi dienggoni macan gem$ong" ong mauyen mati $angkene dium$ar ngenggon kono nu!i ditingga! !unga, wekasane diothe!#othe!dipangan kewan ga!ak* $a!unge pating kececer ning kana#kana katut $anjire Bengawan

  a!a padha nyangrah ning m$ereman 8emo!ong, Ka!ijam$e, Ka$upaten ragen, wasanakurugan !umpur !an padhas !inede Bengawan a!a, uga ana sing tutug m$ereman

  Ngandong, Ka$upaten Ngawi"

  ong pu!o !iya sing wis padha duwe tata#$udaya, o!ehi ngarani wong ngono mau aranong egena" :ga ana sing ngarani 8andaruwo" 2na maneh sing ngarani Kethek imuri"

  .* !egunungan Ken heng Lor

  Pegunungan Kendheng or 6Nusa Kendheng7 watara !imang ewu taun kepungkur wisdienggoni wong sing !uwih maju tinim$ang wong egena, wong#wong mau wis $isagegaweyan gaman#watu diasah !andhep" Nusa Kendheng kuwi na!ika semana isih wujudPu!o gedhe cawang te!u kang kini!ung 'e!uk odhan !an egara* ing sisih wetan

  ngongkang 'e!ok odhan !an egara Kening" isih kidu! ke!edan egara e!at Kendheng#Kidu! !an egara 'e!uk usi" isih ku!on egara 'e!uk erang kang tepuk karo egarae!at Murya" isih !or 'e!uk +uwana !an amodra +awa kang jem$ar !era$#!era$" 8unung

  Murya isih wujud gunung geni dhuwur#ngukusan, diki!ung segara"

  Nusa Kendheng kuwi ora duwe tanah ngare !em$ah $anthak tadhah udan kang ngem$ong $anyu* wujude mung pegunungan a!e!engkeh jurang !an gompeng* ing sawetara gompengana guwa#guwane padhas sing jem$are mung sarompok te$a" Neng $umi Nusa Kendhengkono kuwi ora ana thethuku!an pari !an jumawud, sing ana mung ja!inthing, canthe!, !an

  jagung#kodhok kang thuku! su$ur neng !e!owah sing ngem$es* wohe dadi panganekethek, $ethet !an $antheng" Ning a!as kono !e$eng wite% jati, trenggu!un, sawo#kecik,

  mete, k!ethuk, !an mu!wa"8isike#pesisir nggenggeng wit% kram$i!, $ogor 6ta!7, jam$e" Pesisire sing wujud rawa#em$et k!ethuku!an% rem$u!ung, $ongaow, sarta $rayo kang nrece! riye!" Ning punthuk

  pegenengan sing dhuwur#dhuwur kete! suket#ka!anjana !an a!ang#a!ang sing dienggonigrom$o!ane $antheng" Bantheng wadon aran +awi" ing gemati $anget 6jawa $anget7 ning

  pedhet#pedhete" 0ng wayah $engi jawi#jawi mau yen padha turu padha kupeng adu

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  4/28

  $okong karo jawi#+awi !iyane ngi!ung pedhet#pedhete" -ene $antheng#!anang singm$enguk padha kekiter njaga grom$o!ane, aja nganti dimunasika kewan#ga!ak"

  Na!ika semana Pegunungan Kendheng or kuwi wis didunungi menusa wong as!i pri$umi kono" -edege endhek pawakane ci!ik, ku!ite nem$aga" Kauripane isih w!aha

  !ugu de!es, nanging wis nduwe kemajuwan" 'ata$udaya gegaweyan* sandhangane rupacawed saka !u!up waru diperut#a!us dienam, utawa !u!ang kewan diuce! nganti !emes":ripe sagotrah manggon ning guwa#guwa padhas mau, kekancan karo asu#g!adagsakirike sing wis padha kawong !u!ud me!u manggon cedhak guwa kono"

  Bocah#$ocah ci!ik karo kirik kerep padha gojeg kekuwe!an nanging nyakote ora tenanan,mung padha ngos#ngosan pating krenggos" Panguripane wong#wong mau saka kekrapa,nye!og, memed, !an m$e$edag#ajag" 8amane rupa paya!, panah, $edhor, sing digawe sakawatu#jae kemp!ing diasah m!ingir !andhep $anget" )en !uru pangan asu#asu kuwi mesthime!u kekinthi! utawa jejigar sesanderan ngoyak kewan nuronan, uga sok me!u nye!ogndukiri pa!apendhem#a!asan" ;!eh#o!ehane pangan digawa mu!ih dirantengi mung

  dikoprok thok, yen wis mateng nu!i dioser#oseri awu rencek#sangkrah segara dadinem$anjur krasa asin* nu!i dipangan kepyah#kepyah sa$rayate uga asu#asu sakirike padhame!u mangan $e$arengan" 8enine entuke saka wit kang ko$ong disam$er $!edheg, pang#

  pang garing ana genine mengangah merga gesekan karo pang#pang !iyane ing mangsaketiga#ngangkang" 8eni kuwi digawe totor marong rina#wengi ning sacedhake guwakono* yen $engi ngiras digawe memedeni kewan ga!ak supaya ora wani nyedhaki guwakono* kawuwuhan kewan#kewan ga!ak kuwi padha giris dijegogi asu#g!adhak sepirang#

  pirang swarane mawurahan rame" )en pinuju padhang rem$u!an wong#wong mau padhaseneng#seneng ning sak nja$ane guwa, pada jejogedan !an gegandhangan sarta kep!ok#kep!ok !an anyu!#anyu! cangkeme mecucu kaya cupu, tunggak#tunggak utawa kayu singngg!onthong dithuthuki digawe teta$uhan" ong as!i dhek jaman +2M2+:+2 sing uripe

  isih sarwa de!es prasaja w!aha ngono mau diarani ong uku ingga"SIGEG

  II* Ja%an KUNA/MAKUNA +Sa urunge Tahun Ma$ehi0 Nabi I$a e) %a$ih urung%i1o$,

  ong Nusa Bruney#kidu! sing manggon ning saurute pesisire 'e!uk ampit sarta nengtepis kiwa tengene Bengawan ampit#hi!ir, ing sawijining wektu ketrajang page$!ug#gedhe" +are wong#wong ampit kuwi padha digrowoti etan B!arutan#sogrok weteng*nganti akeh $anget wong#wong sing padha mati, !uwih#!uwih $ocah ci!ik sing isihdemo!an" ong#wong sing isih urip padha miris $anget, nu!i padha ngungsi minggatngum$ara !e!ayaran mengidu! nya$rang samodra Bruney* tumuju ning Nusa Kendheng"

  etan B!arutan ora wani nya$rang samodra nututi wong#wong ngungsi mau, jare wedikesiku Bathari

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  5/28

  pajar $ang#$ang#wetan katon regemenge 8unung Nusa Kendheng 6saiki 8unung Ngargapura asem7* gisik sawetane Ngargapura katon sesawangan 6pemandhangan, saikidadi desa Pandhangan7 kang ngresepake pandu!u" Puncake 8unung Ngargapura katonampak#ampak memp!ak, !angit resik nga!e!a warnane $iru#!asuardi* om$ak agi!ir#gi!ir !indhuk nyempyok gisik pesisir sawetane Ngargapura"

  )aaa neng $umi kono kuwi wiwite wong#wong ampit padha ndarat caka!$aka! dadi $angsa#anyar, aran ong +awa"

  et sapenginang 6wong#wong wadon ampit padha seneng nginang ng!enthusi woh jam$e sing isih enom, arane Mucang7, prau#prau mau wis padha mepet gisik 6pa!wa# pa!wa = pa!wangan" P!awangan, saiki dadi desa P!awangan7, para Pandhega m$uwangdandhan padha ndokok 6menaruk#naruk, saiki dadi desa Narukan7 praune jejer#jejer urutgisik m$anjeng mengidu!" Nenek#nenek padha ndisiki mudhun saka prau kanthim$uwang susure tepes#jam$e ning segara, minangka sarat m$uwang se$e! saka negarane"

  Nyi eng -hang ngucu!i udhete ngrogoh cepuk isi !emah#!e$u saka $umi ampit,

  disawurake ning gisike $umi Ngarga Kendheng* nu!i sem$ahyang sujud sumungkemPretiwi !an tumenga 2ngkasa" ong#wong wadon !iyane padha me!u sem$ahyang $e$arengan, ing pamuji% &Muga#muga sagotrah krandahe sing padha neneka kuwi padhaentuka Ka$ekjan !an Karahayon pindhah tetruka ning $umi kono, tu!usa trah#tumerahturun#tumurun $e$ranahan nganti pirang#pirang jaman dadi $angsa#anyar neng NusaKendheng"/

  ong#wong !anang nu!i padha nusu! munggah dharatan !uru papan panggonan singnyangk!eg ning 'uk, kanthi enthuk pituduh !an pangeguh saka kakek Kie eng -hangsing !akune wis sempoyongan astane digandheng putune Putri#kinasih umur 1 tahun*

  praupane ayu pindha go!ek#kencana, asmane Nie .ah Kie"

  Kakek Kie eng -hang m!aku nusup#nusup ning a!as $e$ondhotan, sawise o!eh papankang cocog !an gathuk nu!i prentah ning ka$eh krandahe diutus m$u$ak grum$u! ne$angkekayon digawe te$a" Putri Nie .ah Kie weruh kem$ang warnane putih#memp!ak anjrahnedhenge medem uga ana sing isih kundhup gandane amrik#wangi, wite pating grem$e!ngoyod ning gompeng" ang putri kesengsem $anget nu!i matur ning Eyange" &Besuk yenwis duwe omah !an karasan arep nandur kem$ang sing warnane putih ngresepake $angetngono kuwi"/ Kem$ang mau dijenengke kem$ang Me!athi dening ang Putri"

  atara patang sasi a!as kuwi wis dadi papan#pomahan !an pekarangan* na!ika kuwi tepak mangsa a$uh wayahe $oros padha tru$us, u!er jati padha dadi ungker, woh#wohan

  padha medhohi, pa!apendhem akeh sing isih $entet* ndadekake wong#wong seneng ayemngrasa ora kekurangan pangan"

  Minangka kanggo mengeti asa!#usu!e Kie eng -hang kuwi saka desa 'anjung#mata!ayur sawetane 'e!uk ampit $umi Nusa Bruney pesisir kidu!, mu!a punjere desa caka! $aka!sing didunungi Kie eng -hang sagotrah#krandahe m$anjur dijengke desa 'anjungputri6saiki dadi desa 'anjungsari, Kecamatan Pandhangan> Kragan Ka$upaten .em$ang7"

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  6/28

  awise dadi karas#pekarangan !an pomahan, ing sawijining dina wong#wong mau padhangumpu! ning Ba!epaguyu$an 'anjungputri, per!u ngrem$ug 'atapranata !an'ataraharjane desa disesepuhi kakek Kie eng -hang" 8i!iging gawe putusan%

  1" Ngangkat Kie eng -hang diwisudha dadi esepuh !an -hatu 'anjungputri ing

  sa!awase :rip, mrenata $umi Pegunungan !an Pesisire Ngargapura, wiwitPandhangan tutug te!uk odhan sing gisike wujud edhi#ma!e!a" 'e!uk kuwinggenggeng a!ase wit Pung kang kete! sirung, ing sisih wetan ana $regade witPung#gedhe $anget cacahe ana te!u 6= am, saiki dadi desa ampung7"

  " Bumi Nusa#Kendheng diganti aran% 'anah +awi, nu!ad arane Bantheng#wadon6jenenge% +awi7 sing dikramatake dening wong ingga"

  3" 2wake dhewe kuwi wis ora aran wong ampit maneh, ngganti aran* wong +awa, Nu!ad watake $antheng#wadhon kang jawa#$anget 6=gemati, ngerti, wigati7 mring pedhet#pedhete" 6Bumine aran% 'anah +awi, menusane aran% ong +awa7"

  ?" ong#wong kuwi nu!i menehi tetenger 'ahun, wiwite dadi ong +awa, diarani6'ahun +awa nyepe!e ke#+awa#ne $aka! dadi wong +awa#jawa! singora nduwe -hangke! !an ;yod#!ajer" :ripe tansah Ng!indur !an M$angkong

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  7/28

  nganti ngaya ngaya!#andupara, ngu$er kaendahane +odhog#!ayung ing wayahsurup andyaka!a"

  Kakek Kie eng -hang ngasta pemrentahan Banjar 6=desa gedhe7 'anjungputri genep 3@taun, yoswa 9@ taun wis wiwit !oyo !an ngrasa wegah* pamrentahan nu!i dipasrahake

  Putri Nie .ah Kie kanthi diwaki!i garwane yakuwi% Bandho! sum$eran !an didodoki tetenger watu mecongo! diayomi wit ringin#Brahmastana"

  Minangka e!uhur 6=-hanhyang7 sing caka!$aka! desa kono, mu!a asmane Kie eng-hang dipepundhi 'rah tedhak turune !an kawu!a#rakyate* panjenengane minangka-hanhyang Pundhen kanthi dipengeti tem$ung &'uk/ ning ka$eh desa diganti tem$ung

  endhang" Ngapek saka tem$ung eng -hang 6)akuwi% endhangmu!ya, endhangwaru,endanggayam, !an !iya#!iyane7"

  .e!i e 6 @@ taun durung Masehi7 dirawati dipepetri 'rah tedhak turune digawa ningnegara !iya digawe tum$a! dipendhem ning 'aman Pundhen 2gung" ong#wong'anjungputri yen mati !ayone ditunu ning gisik Pandhangan, awu#!ayone di!arungdike!emake ning segara" 2smane suwargi Putri Nie .ah Kie disungging dening tukangPatung wujud .eca#emas didokok ning candhi gunung 'unggu!"

  Pamrentahan Kraga 'anjungputri k!akon madeg nganti pirang#pirang turunan ora anasam$eka!a, sa$en ganti Pemimpin mesthi mi!ih Putri kang itjaksana trah#tedhak turunePutri Nie .ah Kie* !an uga ngeker#raga ning 'aman Kedhaton 'anjungputri" ong#wong+awa Kraga kuwi uripe wis padha seneng#ayem, se$a$ padha cepak rejekine sem$adasandang pangan !an $a!e#pomahane, sarta pada tetep ngrungke$i ng!uhurake 'ataBudidaya uci +awa

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  8/28

  rukun ning gisik kono" Ba$on iwak odhan yen arep manak sa$en dina nyrondho!inyurungi ganggeng#sangu sing tuwuh anjrah pating krem$yah ning segara 'e!uk konodiunggahake ning gisik* ganggeng#sangu ning ngum$ruk ning kono nu!i dipangan +awising nedhenge !agi nyusoni pedhete, ndadekake awake krasa seger susune mangkah#mangkah" Bareng $a$on Pesut krasa arep ng!airake nu!i ng!angi m!umah sarta ngam$ang,

  -up!onge 6=$ayi Pesut7 !ahiir kroga!#kroge! am$egan nyerot hawa tumumpang ningwetenge $iyunge* -hup!ong kuwi sawise $isa ng!angi nu!i munggah gisik kanthigampang ora kesrimpet sangu sing pating krem$yah* dup!ong kuwi arep dhedhengangetake awak" Bareng mam$u gandane susu +awi nu!i kroga!#kroge! marani $a$on+awi sing !agi ng!ekar nu!i ndese!#ndese! ngenyut susu sing mangkah#mangkah kuwi"Ba$on +awi ora kaget mandar aring sarta ndi!ati -hup!ong sing isih gupak $anyu ari#ari*sana!ika pedhet +awi mandar ngge$!as !unga !an ge$res#ge$res sa$a$ mam$u gandaneari#ari dhup!ong, nu!i nyingkir marani sangu nyengguti pupuse sing isih enom#enom"Bareng si -hup!ong wis wareg nggone nyusu nu!i kosa!#kose! marani $iyunge sing isihnunggoni ning $anyunan segara"

  Pesut sing padha $e$arengan ngum$ara nga!ih manggon 'e!ok odhan kono mausasuwene 13@ taun, wis padha nak#kumanak tangkar#tumangkar uripe padha jenak#aringkumpu! kam$i kewan rupa#rupa ning te!uk kono" Karo wong Kraga 'anjungputri sing

  pinuju ning segara, pesut#pesut mau mandar isih wani nyedhak sarta !u!ut nyrondo!#nyrondo!"

  ong +awa Kraga yen !uru pangan ora ge!em ng!anjak tutug 'e!uk odhan singdienggoni Pesut !an Bantheng sing padha urip rukun mengkono mau, apa manehngganggu utawa mateni kewan !oro kuwi* wong +awa mandar sirik !an wedi $anget ning

  pamanti#wantine -hanhyang !u!uhur% &2nak#putu Kraga aja nganti sing munasika Pesut!an +awi kuwi, apa maneh nganti mateni"/ ong jawa tedhak turune wong ampit mau

  sasuwene 13@ taun uga wis padha $e$ranahan sume$ar sepegunungan Ngargapura,dedunung gego$ro!an#gegrom$o!an sagotrah#krandahe" Na!ika semana wong +awa mauwis padha ingon#ingon wedhus#kacangan entuke saka m$asangi cempe#a!asan, diipuk#ipuk digemateni dicancang ning cagak am$en, kumpu! sajromah karo menusa" Barengwis dadi wedhus $isa !u!ud nganti nak#kumanak $e$ranahan, wedhus#wedhus kuwidikandhangi ning karasan diki!ung $ethek sarta dicepaki ram$anan* rina wengi dijagaasu#g!adhak sing wis pomah !an mendara" ong#wong pomahan nggone nduwe pikiranngingu wedhus ngono kuwi, per!une yen nduwe gawe $utuh masak daging kanggo!awuh#nyomok ora ndadak nunggu dhisik ajag kewan ning a!as" 2su#g!adhak sing wisewonan taun urip kumpu! karo menusa dijak ajag, njaga omah njaga rumangkang !anrewang gawe !iyane mandar mung dium$ar turu ning !atar ngringke! utawa ning emper#gandhok"

  asuwene wong +awa !an iwak# odhan 6Pesut#pesut7 kuwi dedunung neng $umi Ngargapura wis 13@ taun 6'aun +awa#

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  9/28

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  10/28

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  11/28

  ndarat e!uhure ning gisik $umi Pandhangan kono kuwi dietung#etung wis ana 1@ =sepu!uh turunan"

  Ketitik neng $!andar#tongciet da!em Pedhanyangan 'anjungputri ana to!etan#enjet 3@du!it 6=1 du!it = pendhak a$uh = 1 taun7* to!etan kuwi minangka pape!ing nggone

  ndarat e!uhure !awase wis ana 3@ pendhak mangsa !a$uh 6= 3@ taun7" Nggone ngetung1@ tutunan kuwi wiwit saka -hanhyang Kie eng -hang" Na!ika padha jejagongan kuwidumadakan wong#wong mau padha kaget se$a$ weruh Kae!okan% Ning !angit tence$ingcakrawa!a sisih !or#ku!on ana sorote intang#kemukus ng!andeng sumorod ngidu!#ngetan,ng!iwati sandhuwure segara +awa !an segara Kening"

  ayah esuke wong#wong padha umyeg nyatur wahanane intang#kemukus mau* anawong sing nyarawidekake ning Nujum sing waskitha, wedhar wasitane% &Neng Bawananegara Maghri$i rajane !agi ng!umpukake Kawu!ane m!e$u ning kutha, per!u diwi!angcacah#jiwane" 2na kang sejodho, sing !anang pagaweyane tukang#undhagi* sing wadon!agi ngandheg tuwa, wong mau ora keduman pondhokan mung entuk panggonan

  kandhang wedhus pinggir desa" -umadakan ning kandhang kono wong wadon maum$a$arake ja$ang#$ayi !anang* wecane ang Nujum% &Besuk ja$ang#$ayi kuwi yen wisdiwasa $aka! dadi .aja Binanthara#nyakrawati, nanging ora kagungan Keraton ora tau

  pinarak dhampar#kencana, ora kagungan prajurit kang asikep gegaman perang* ne!ukakemusuh ora kanthi merangi !an mi!ara, mung kanthi Per$awa 62m$ek asih pari#tesnane7"8esange ora kagungan i$awa 6Kamu!yan sugih raja$rana7, mung nyandhang sapa!akandhang !angit kemu! mega ngum$ara nd!ajah desa mi!angkori, medhar asita &Begja.ahayu/" ong#wong Pam$e!ah mengeng nggagas wahanane weca sing aneh $angetngono kuwi" et seminggu sawise wong#wong Kraga padha weruh Kae!okan ngono mau,wong ampung akeh sing padha ngimpi* rumangsane akeh iwak Pesut# odhan !anBantheng padha ngamuk !iwung ngrusak Banjar ampung nge$rukake omah !an ngu$er#

  u$er wong padha dipateni";ra ganta!an dina sawijining $engi ang!er#ang!ere wong padha turu dumadakan ana

  prahara gedhe* angin sindhung#riwut segara +awa !an segara kening kaya di!e$ur, a!ungedhe gumu!ung ng!anjak dharatan !an 'e!uk odhan* perenge 8unung Ngarga sisihwetan padha !ongsor" 'huku!e prahara gedhe ngono kuwi sa$a$ 8unung 2gung

  engkapura nje$!ug 60ng taun +awa#

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  12/28

  se!a#se!ane watu#gamping tutug tepise segara padha ngetuk, m$ru$u! $anyune tawa $ening nyarong" Bumi $u$akan mau dijenengake, desa Mituk 6 aiki dadi desa Beti =Bektiharjo7"

  0ng taun Masehi% 1@@, desa Mituk kuwi wis dadi Banjar gedhe m$anjeng menga!or

  ng!iwati $umi pagenengan sing !emahe warna Kuning semu 2$ang* sarehne wis dadiBanjar gedhe tur nyangk!eg segara, para Pam$e!ah> Ne!ayan nggawe p!a$uhan ning pesisire* p!a$uhan kuwi dadi $antarane para Pe!aut> Pedagang saka manca negara, padhaganco! sarupane $arang#ke$utuhan $isa tinemu ning pasar Mituk kono" Misuwure ningnegara#manca, $anjar kuwi ora diarani $anjar Mituk, nanging diarani $anjar% itijenar"

  ong#wong saka 'anjungputri +awa#

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  13/28

  kanthi disekseni wong#wong saka negara !iya, 8em$!eng cawuh manungga!e negara+awa#Pegon karo +awa Purwa 6P = 6aksara +awa7 = !oro7 dijenengake% Nusa +awa#-wipa"

  Na!ika taun Masehi 11D"

  0n taun Masehi% 34D, wong#wong $anjar 'erahan sing cacah jiwane wis padhet, padha

  !unga misah $e$adra caka!$aka! ning $umi 2rgasoka, yakuwi perenge 8unung Ngargapura sing sisih ku!on* papane ngongkang egara#te!uk, sing sisih !or kadhanganPunthuk Ngendhen, Kecamatan asem" egara#te!uk kuwi m$anjeng mengetan nu!im$e!ok mengidu! urut perenge Pegunungan 2rgasoka, ning pepereng pegunungan konokuwi akeh wite Pucang !an .esu!a $!ukange warnane kuning#gadhing tuwuh nggenggeng!edhung#!edhung" aka $umi $u$akan kono yen nyawang mengu!on katon Pu!o Mauradiki!ung segara, pu!o kuwi wujud gunung#gedhe masung pucake mawa kawah#geningetokake kukus kume$u! ng!andeng ning !angit* ing sisih kidu!e katon $enggang karo

  pegunungan uka!i!a#Prawata ke!edan egara supitan Maura" ong#wong $e$adra kuwidipangarsani kanoman umur 3D taun asmane manem$ah

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  14/28

  ngadhepake egara#te!uk Kendheng 6 aiki dadi desa 8epura7 saka gapura konodigawekake ratan nd!adag urut urut perenge Pegunungan 2rgasoka tutug punjere kuthaPucangsu!a"

  Pangwasane -hatu

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  15/28

  ning negara a$rang kana#kana, sang -ewi nganti dipara$i% Mani -attsu 2sFa -eF,tegese Mustjikane -ewi#$ajag -huyung#jaran"

  ong#wong tanah +awa wiwit jaman Kuna#makuna mu!a sing mung ku!ina mangan sega# jagung, sega#canthe!, !an rupa#rupa pa!apendhem, sawise ngena! Pari !an mangan ega#

  $eras o!ehe narik upeti saka wong dagang negara iyem !an empa !em$ah BengawanMekong, sang -ewi i$ah nu!i mrentahake !an nyontoni wong#wong wadon Pucangsu!adiajak wiwit nandur pari !an adang sega#$eras 6wiwit taun Masehi 3957, wiwi jaman kuwiwong#wong +awa padha nganggep -ewi i$ah kuwi titise idadari#pangan utawa-ewine Pari, iya M$ok -ewi ri 6 ong unda ngarani% ang

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  16/28

  sem$ada saka$ehane" Pahargyan pa!akraman !et te!ung dina nu!i dikepyakake" ang .sicumondhok kumpu! Maratuwa nganti rong taun, mandar -ewi i$ah !agi karo#tengah

  pendhak wis ngem$an mutra kakung, diparingi asma% 2rya 2sFendra" .si 2gastyanggone arep mu!angake 2gama

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  17/28

  pra 2stha kuwi kase$ut aran ong Kanung" 0sine :ndhang#undhang pranatan kuwi ana 46wo!ung7 $a$%

  Unen/unen !ranatan 1akuwi (

  1" 'unemen nyam$ut gawe ngudi rejeki kanggo muraka$i Brayate, !an ora sreidrengki kemeren ning !iyan"" Nyem$ah mundhi#$ekti ning wong tuwane#sak!oron* sam$at nye$ut% 2dhuh

  em$ooooook, 8usti ku!a( 6= em$ok kuwi wong sing $agus atine sa#ndonya7,2dhuh emaaaaaak, Pangeran ku!a( 6= emak>Bapak kuwi pangengerane wongsagotrah anak#$ojone7"

  3" Ng!e!uri mundhi Pundhen Nyai#-hanhyang Kaki#-hanhyang sing caka!$aka!desane" arta emoh nganggu Manuk#manuk sing padha manggon ning $regatPundhen, utawa ning $regat#$regat !iyane kana#kana"

  ?" ayuk rukun karo tangga#teparo !an sadu!ure, $e$arengan gotong#royong ingwu!an Purnama Badrapada* $resih desa, ratan, sendhang, karas pekarangan* sarta

  memetri nguri Bregat 6= eptem$er7"D" Mangastuti rem$ugan nggathukake pinemu, kanggo pituduh m$angun majune-esane, !an njaga kaamanane"

  5" Nguri#uri ng!uhurake Budipakarti eni#Budaya +awa"C" Mikani ning Bumi dununge ka$eh 'itah kasinungan ang :rip kang Maha Esa,

  mikani ning angit dununge> manungga!e :rip 2gung ang Nyawa kang Maha-as" ong mati ragane dadi Mayit !e$ur ing Bumi, +iwane dadi )itma nungga!ning angit"

  4" etya pranatane Negara !an a$da wasitane esepuh 2gung Mangga!a Praja"

  Eyang -hatu

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  18/28

  ngrungkepi 2gama

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  19/28

  $andawa!a" 0ng taun Masehi% ?35" arehne Kawu!a#rakyat sing dijak $e$adra $iyennganti dadi negara Ke!ing !an Baturretna kuwi, asa!#usu!e sedu!ur wong Kanung 0ndriya

  pra 2stha Pucangsu!a, mu!a peperangan kuwi kate!ah aran% Perang sedu!ur Endriya pra2stha"

  0ng sajrone perang $ru$uh .si 2gastya gugur ning pa!agan, wong#wong Baturretnasaprajurite padha giris $uyar m!ayu mu!ih asa!#negarane ning Endriya atFamayu" KuthaBaturretna !an Pasraman andhi -ieng sarta penam$angan w!irang dijegi prajurit Ke!ingkang padha makuwon ning 2direja, pangwasane -hatu .si 2gastya dadi cures gantidikwasani

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  20/28

  Kecamatan gajah" Nyisa m$eremane ka!i 'anggu!angin sing $anyune wutah ning sung!one!ahan 6Biyen desa kuwi isih ngongkan segara +awa7" Banyu tuk saka se!a#se!ane

  gompengane Kendheng#kidu! kuwi padha ng!umpuk dadi ka!i% +!agung 'untang, erang,usi !an Bengawan +uwana> i!ugangga 6=+ratun e!una7"

  Kawahe 8unung :ngaran sing wis matigenine ngem$os#em$os njedhu! nga!or mengetanning satengah#tengahe dharatan ti!ase segara 'e!uk usi* geni mau rina#wengi muru$gumre$et manther#anther ora ana pegote dadi Mrapen 62pi#2$adi7, ning desa Mintheng,Kecamatan 8u$ug, Ka$upaten Purwadadi"

  Manut dongeng egenda% geni Mrapen kuwi ti!as $esa!ene Empu .amadi -ewa tukanggawe keris* sawijining dina dheweke dijak ranjen para -ewa per!u ngethok puncake8unung Maha Meru kang tansah dipeneki Kethek#kethek padha do!anan uthik#uthik !intang* Empu .amadi ugik, merga !agi nggawe keris#pusaka Kahyangan ura!aya"

  asana dadi perangrame -ewa#dewa padha ngru$ut Empu .amadi sa#$esa!ene diurug!emah kedhukane 8unung Maha Meru" arehne Empu .amadi sekti tan kena ning pati,

  senajan wis diurugi !emah saka puncake gunung, ewosamana tetep isih urip sagenine $esa!en kang dadi geni Mrapen tutug wektu iki"

  B!edega$ane kawah :ngaran sing wis sirep ngem$os#em$os nje$rot wujud endhutmanget#manget ngemu uyah, $o!a $a!i m!em$ung sa#ke$o m$anjur m$!edhos kume!uk ngganda w!irang* rina#wengi nyuwara B!edhag#$!edhug" inede m$!a$ar ngam$!ah#am$!ah nganti sa!apangan#a!un#a!un, $anyune !ined dia!ap wong#wong desa Kuwu,Kecamatan Kuwu> irasari, Ka$upaten Purwadadi>8ro$ogan* digodhog digawe uyahdiarani uyah $!edhug Kuwu"

  0ng taun Masehi% ?C1, 8unung Maura 6Murya7 uga nje$!ug pegunungane sing sisih kidu!#

  wetan pedhot misah dadi 8unung Pati 2yam" am$ene kawah sing je$ro! $!egeda$anem$!a$ar mengidu! ngurug egara supitan Maura, m$ajur ma!ih dadi dharatan Kudus,Pati, +uana* nyisa wujud rawa#rawa gedhe wi!ayah :ndhak an !an $engawan i!ugangga"

  B!agede$a sing m$!udag mengetan nuku!ake a!un omak gedhe ng!anjak nyempyok gompenge Pegunungan Ngargapura tum!aweng mengu!on tutug Kayen* gumu!ung $a!ineom$ak#gedhe nyered perenge gunung#gunung gompenge padha !ongsor ngurug segara'e!uk#Kendheng, wasana ma!ih dadi tanah ngare% Kayen, +akenan, ka!iori, .em$ang,

  u!ang, !asem !an pamotan" ongsoran perenge 8unung Ngargapura sing sisih ku!onngesuk $umi 2rgasoka, !emahe ma!ik nump!eg ngurug desa#desa tega! pesawahanPucangsu!a padha kependhem" 6 aiki ma!ih dadi desa% Ngendhen, agadhing,

  endangsari, 'opar, K!indon, arugunung7" Kraton Pucangsu!a Endriya pra 2sthakesered gumu!ung $a!ine a!un, sakehing wewangunan, omah, candhi, kedhaton, !an !iya#!iyane ke$!e$eg am$!es satengahe eruk segara 'e!uk +uwana* wasana padha sirna !udheskaku$ur ning dhasare segara" Mung nyisa pundhen 'apa an ku$ur awu !ayone Kakek#moyang panem$ahan Kanung, !e!uhure wong#wong Ngargapura asem* !an guwa#guwati!as pertapaan, sarta sawetara reca em$u nandhi, 8anapati, ingga* uga grewa!an#

  pecahan 2!tar#pamujan sisa ti!as gempurane I; kerja#paksa nggawe ratan#gedhe-aende!sstraat na!ika tahun Masehi% 14@9#141@"

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  21/28

  a$anjure $umi 2rgasoka dadi pusa ora ana sing ngenggoni, wekasane dadi grum$u! $e$ondhotan rungkud sirung* kawuwuhan disirik wong dikhandhakake jare% Kuwi !emahsingit#sangar panggonane etan Braha!a -hemit" ong#wong Kanung sing manggon

  eriwik !an pegunungan indawaya isih padha s!amet, sing giris padha ngungsi ning perenge 8unung Buthak Pamotan sapengu!on tutug wetan 'odhanan* wong#wong mau

  ning $umi kono ma!ih ganti aran ong Kanor" ing manggon 'odhanan sapengu!on tutuguko!i!o, Ka$upaten Pati sarta pu!o#pu!o .awa desa Kuthuk, 8a!iran, Ka!iyasa, Nge!o,Karangrawa* ma!ih ganti aran ong ike$ 6=wong amin7" ong#wong suku Kanung,Kanor, ike$ mau sanajan wis nga!ih ning kana#kana !an ganti arane uku, nanging 2dat#tatacara Budipakarti Kanung isih tetep dirungkepi na!uri !e!uhur Pucangsu!a Endriya pra2stha" )en didhawuhi Pamrentah#Negara m!e$u 2gama apa wae iya ora suwa!a mungmanut kersane sing mrentah" Nanging tumindake ya mung angger% .u$uh#gedhang, o$or#

  $!arak = ora tu!us suwe m!e$u ning na!are"

  awise 1?9 taun saka penje$!uge 8unung Murya, owahe segara 'e!uk erang !an e!atMaura kang ma!ih dadi dharatan, isih nyisa segara e!at e!ahan !an .awa#gedhe

  Bengawan i!ugangga, sarta 'e!uk +uwana* ngi!ung 8unung Maura" Bumi dharatan anyar perenge 8unung Murya sing sisih kidu! mau, !uwih saka satus taun wis dadi a!as pejatenkang ngongkang .awa#gedhe se!at Murya" 0ng taun Masehi% 5 @, $umi kono kuwi wisdienggoni wong $e$adra saka negara Ke!ing -attsu -ewi imah, wong Pegunungan

  Ngargapura, !an wong Pegunungan uka!i!a" 2na kanoman gegedhug 2" " Ke!ing kangisih 'rah#darah turun kaping enem saka -ewi imah, asmane% andhi 'agara, sarta pratus wangi* negara .ananggana ngijo!i kayu#jati g!ondhong, kapuk randhu !an !enga k!enthik#k!apa" ong negara ho!a kuwi agamane

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  22/28

  rakyat i!ik ning Karangpadesan, pegunungan !an $umi .awa, ora mredu!i ora nggu$risanjrahe Ka$udayan manca ngono mau" ong#wong mau mung $otha#$athu m!edrengnyam$ut gawe $utuh rejeki kanggo nyampeti krandhah anak#$ojone" -hatu

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  23/28

  1" Nedya nguripake penam$angan w!irang sing wis pusa kanggo pedagangan manehkaro negara hina"

  " upaya $isa cedhak nggone ngirup -esa#desa sing $iyene dadi Krerehane e!uhur Endriya pra 2stha"

  esam$ungan dagang karo negara a$rang nggunakake p!a$uhan 'e!uk#Bodri singngongkang segara +awa, nu!i munggah pagenengan ingaraja, ukareja, !an andhiratam$anjur tutug 2direja"

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  24/28

  !A DHA JA 7A N7AMA GA "A THA NGA

  SIGEG

  5II* Du%a ine negara LASEM

  awise panje$!uge 8unung Murya 6'aun Masehi% ?C17, segara 'e!uk Kendheng kangke$!a$aran $!egede$ane 8unung Murya !an k!ongsoran !emah gompinge PegununganKendheng#gamping mau, ing taun Masehi% 4D@, wis ma!ih dadi dharatan% Pamotan,

  u!ang, !asem, .em$ang !an +uwana* wujude $umi isih katon $anthak ngi!ak#i!ak cengkar, ning kana kene mung ana grum$u! rerungkudan sarta wit Bogor 6='a!7 kangnggrem$e! gegrom$o!an" Mung sing cendhak perenge gunung, sing isih akeh wit#witanesu$ur !edhung#!edhung" 0ng na!ika jaman kuwi wis ana wong Kanung saka desa riwik !an indawaya padha mudhun $e$adra m$u$ak $umi nyithak tega! sawah karasan

  pekarangan ning $umi pagenengan saku!one 8unung Buge!, dipangarsani wong aran% Ki

  eke!" ong#wong mau padha dadi 'ani#poko! nandur jagung#kodhok, kacang#tho!o, !ante!a e!ung* desa $u$akan#mau kate!ah aran desa% 'ega!am$a !an Karas 6Karasmu!a,Karasgedhe, Karaskepoh7" ong#wong !iyane sing uga !unga $e$adra nanging gemang

  $u$ak adoh#adoh, mung terima padha $u$ak ning perenge 8unung Buge! !an 8unung8e$ang sarta !em$ah saku!one nggunung sing !emahe padha nyum$er $anyunengem$ong dadi rawa, akeh iwake kutuk !an iwak si!i gedhe#gedhe* $umi kono singdidadekake desa karan desa um$ersi!i 6=saiki desa% um$ergirang, dipangarsani adhikeKi eke! asmane% Ki e!ug, wong pinter sing akeh aka!e" ong um$ersi!i kuwi

  panggaotane mung 'ani#ngothek undhuh#undhuh woh#wohan ke$on#a!as utawa memetiwak rawa* wong#wong mau nduweni kapercayaan% 'itah kuwi wis duwe jadhangan

  pangan na!ika 'umitah#:rip* sing nandur jam$u#k!ethuk kuwi emut#getem nggondho!

  wiji jam$u k!etuk didokok e!enge ngisor watu" odhot, ka!ong, !awa nggondo! woh#wohan pe!ok $eton !an ke$roke padha rugo! thuku! saenggon#enggon" Mu!a ora anacarane wong tani#ngothek kuwi padha repot#repot nenandur* wit woh#ohan rak wis padhathuku!#-hewe amrah#saenggon#enggon, iwak#iwak wis padha $e$ranahan tengkar#tumengkar -hewe" Menusa ora nandur ora ngingoni mungkari krapa kari memet misayamasang wuwu"

  0ng taun Masehi% 4C@, ana wong neneka saka negara iyem, nedya $e$adra caka!$aka!ning $umi pesisir ku!one 8unung 2rgasoka, ndharate ning ung!on ereng#erenge Pongo!

  pesisir mau* $areng wis mantrah desa kono mau dijenengake% Pereng" Nggone $e$adramau dipangarsani Bhikku 2gama Buddha asmane% 8am wi ang, krandhah wargane

  padha ngga!angake anggar !an Pasraman ning $umi sakidu!e pongo! pereng madhepngu!on" ong#wong +awa#Kanung nggone ngarani Pasraman mau aran% 8am$iran6= aka asma% 8am wi ang owah aran% 8am$iran7" Kakek 8am wi ang mu!angake2gama Buddha#Kanung mundhi ng!uhurake asmane -attsu -ewi i$ah* tumrape wong

  iyem -attsu -ewi i$ah kuwi dianggep Maharani sing wis sarira BodhisatFa" itraneang -ewi dipetha diukir wujud reca BodhisatFa#2Fa!okitesFara cakrik .eca negara

  Ke!ing>Ke!ed BodhisatFa ngagem makutha Pra$a#kudhup Me!athi* reca didokok ninga!tar sa$urine reca ang Buddha" ong +awa#Kanung !an wong iyem kuwi !awas#!awas

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  25/28

  padha sam$ung jodhon sesi!angan, ora ana sing m$edakake 'rah as!ine utawaKapercayan 2gamane"

  0ng taun Masehi% 44@, Ki e!ug nyuwita Bhikku 8am wi ang per!u meguru 0!mu2gama Buddha !an i!mu#i!mu !iyane" awise $ontos !an !u!us sakeehing piwu!ang, Ki

  e!ug diparingi tite! Pujangga !an asma isudhan Kapujanggan, asma% M$oidya$adra" awise mu!ih nu!i mu!angake 0!mu#Karya ning krandhah rakyate" ing!uwih e!ok wong um$ersi!i mau diwu!ang nggawe panganan%

  1" oh Kama!a di$esta gu!a digawe manisan"" ;!ah#o!ahan !awuhan% 0wak rawa sawise diresiki nu!i diwadhahi k!enthing disap#

  sap sega#jagung !an uyah, diperem !imang dina nganti $osok gandane $uwadhegarane% Bekasem 6utawa% Masin7" Ngo!ahe% -i$othok diu!ed karo kram$i! enom

  parudan, digawe !awuh mangan sega#jagung jangane e!ung utawa kangkung ke!a#asem rasane nga$e!ani $anget"

  e$ar mangan nganti ate$ swarane seru% &

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  26/28

  ana dahuru !an sam$eka!a" Negara asem kuwi $umine cengkar uripe .akyate kontit#kawuri $anget katim$ang karo .akyate negara#negara gedhe 8unung Kidu! 6Mataram#Param$wana, -aha, Kedhiri, ingasari7* nanging pikire wong asem kuwi padha ayem#m!ekedhem sa$ar#darana" Mu!ane negara#negara gedhe mau ora ana sing sudi ng!ajak utawa njajah" agi wiwit jaman Pangwasane Pra$u 2yam# uruk Majapait, $irawane

  Patih 2rya 8ajah $andho!#perang Pang!ima 2ngkatan aut Majapait wong saka desaMada 6sa!ore Kecamatan P!osso, Ka$upaten +om$ang7* 2kuwu asem Mpu Mettha$adradite!ukake, pemrentahan asem digingsir digantekake aki!e yakuwi -hampuawang Pr".ajasawardhana kaipe Pra$u 2yam# uruk"

  A ege Kraton LASEM Dewi In u/!urna%awu)an

  Pra$u 2yam# uruk tindak asem karo rayi nak#du!ur misan -ewi 0ndu Purnamawu!angarwa Pr" .ajasawardhana" -ewi 0ndu diwisudha dadi Pra$u#putri asem* ing na!ika taunMasehi% 13D1, manggon Puri Kriyan 6'i!ase saiki dadi isma )atim Piatu +!" .aya

  asem7 Kaendahane !an 'ataraharjane kutha asem kecathet ning $uku a$da Badra#

  anti dening Mpu anti$adra"

  Kraton Ma'a#ait a%bruk

  +amane ri Kerta$humi 6Kertawijaya7 ratu Majapait, ka!uhurane nanendra wis ma!ihsurem, awit para Penggedhe nayaka#praja wis padha mangro#tinga! ora $ekti ning

  Narendra* pikire ora setya ning Praja%

  1" Padha s!ingkuh ngenthu#enthu donya#raja$rana"" is ganti ngidhep ing 8usti ning 2gama !iya, ora ngidhep 2gamane negara

  Majapait"

  3" Penggedhe#penggedhe pesisir !or wi!ayahe Majapit wis padha m$a!e!a, ma!ihganti $ekti ning hunan eh mau!ana Maghri$i"?" :ripe Kawu!a rakyat majapait wis k!endran ora kopen, $umi a!as !an $engawan

  Brantas die$rakake Penggedhe* $regat#$regat dute$angi kanggo m$angun da!em $renggi"

  D" ri Kerta$umi dimusuhi 8irindrawardhana 2dipati Kedhiri re$utan waris kuwasa'edhak e!uhur Kedhiri" 8irindrawardhana gemang dikwasani ri Kerta$umiMajapait, wekasane thuku! daruru pem$rontakan ning Kutha Majapait"

  Negara Majapait diprawasa kedhiri, dipit karo negara Pesisir kang musat ningKashunanan 8resik" Negara Majapahait rontog rusak korat#karit sirna ing taun yaka%

  1?@@, di andrasengka!a% 6 irna% @, wuk% @, kertaning% ?, $umi% 17 = 'aun Masehi 1?C4" Na!ika geger pem$rontakan kuwi ana Mpu 8uru asmane Pr" anti$adra, pujangga eniBudaya Majapait pangkat% 'umenggung ing i!watikta* ditawan Penggedhe#pem$rontak Majapait, nanging Mpu 8uru $isa !o!os kondur ning asem karo a$dine te!u"6Kacritakake ning $uku a$da Badra# anti7" atekane asem kojur, awit kutha asemwis dadi negara 0s!am dikwasani 2dipati#putri Mau!ani Ma!okhah, kang isih kapernah

  putra mantu#ponakan dhewe" Eyang Pr" M$u 8uru trima nga!ah !umengser dadi ramana

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  27/28

  mertapa ning 8unung 'apa an#Ngargasoka, ngiras mu!angake 0!mu Endriya pra 2sthaning para Pendhita#pendhita Kanung Ngargapura asem, sarta ngarang Pustaka a$daBadra# anti 6Begja#.ahayu7" Nggone dadi ramana ning kono tutug sepuh seda ing taunMasehi% 1D C, awu#!ayone diku$ur ning pundhen 'apa an kono nungga! sak!uwat kumpu!karo awu#!ayone para -hanhyang !e!uhur 2gung Ngargapura asem, yakuwi%

  1" Eyang Kie eng -hang -hatu 'anjungputri, seda ing taun +awa#

 • 8/18/2019 Sejarah Kawitane Wong Jawa Lan Wong

  28/28

  wancine para +anma kang u$er#arta !uhur#$udi, pada memetri m$anun Pudhen#sucikapetha andhi" Buyut dhewe iki wis ora menangi jaman kuwi((((/

  TAMAT

  Ta%bahan Keterangan (

  'aun ejarah diganti taun Masehi, kanggo nggampakake pamikire para utresna ejarah" Negara Pucangsu!a, Medhang#Kamu!aan, Ke!ing, .ananggana, isih nggunakake 'aun+awa