SEJARAH I.docx

download SEJARAH I.docx

of 32

 • date post

  14-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SEJARAH I.docx

 • 7/23/2019 SEJARAH I.docx

  1/32

  SEJARAH

  Pengibar Bendera pusaka yang pertama adalah Bapak Latief Hendradiningrat danSuhud S. Menjelang H! "emerdekaan R# ke$%. Presiden S&ekarn& memanggil salah

  satu ajudannya yaitu Bapak May&r ' L( Husein Mutahar untuk bertugas dan

  memimpin pa)ara Peringataan "emerdekaan R# ke$% di Halaman #stana Presiden

  *edung Agung +&gyakarta tanggal ,- Agustus ,/0.

  *agasan yanga ada dibenak beliau adalah bah1a untuk menumbuhkan rasa

  persatuan bangsa2 maka pengibaran bendera sebaiknya dilakukan &leh para

  pemuda se$#nd&nesia. "emudian beliau memilih 3 &rang pemuda sebagai simb&l

  Pan)asila2 4 &rang putri dan % &rang putra. Salah satunya adalah !itik 5e1i pelajar

  SMA dari Sumatera Barat2 yang tinggal di +&gyakarta. 6&rmasi pengibaran tersebut

  dilakukan juga pada tahun ,/- dan tahun ,/7.

  Peringatan H! "emerdekaan R# pertama kalinya dilaksanakan di #stana 8egara

  Jakarta tanggal ,- Agustus ,39 yang mana kemudian regu$regu pengibaran

  bendera ditentukan dan diatur &leh Rumah !angga "epresidenan.

  !anggal 3 Agustus ,00 Bapak H. Mutahar menjadi 5irektur Jenderal rusan

  Pemuda dan Pramuka: 5irjen 5A"A2 yang salah satu kegiatannya adalah Pandu

  #nd&nesia ber$Pan)asila2 sempat dua kali diadakan yaitu tahun ,00$,0-2kemudian diuji )&bakan untuk kurikulum pembinaan2 Pasukan Penggerek Bendera

  Pusaka ,0-2 dengan menggunakan sistem pendekatan "eluarga Bahagia yang

  penerapannya berupa gambaran 5esa Bahagia.

  !ahun ,0- Bapak H. Mutahar dipanggil &leh Presiden S&ehart& untuk menyiapkan

  pelaksanaan Pengibaran Bendera Pusaka pada pa)ara Peringatan H!

  "emerdekaan R# dengan ide dasar tahun ,/02 maka beliau mengembangkan

  menjadi 4 kel&mp&k ;

  < "el&mp&k ,- : pengiring ' pemandu (

  < "el&mp&k 7 : pemba1a ' inti (

  < "el&mp&k /3 : penga1al

 • 7/23/2019 SEJARAH I.docx

  2/32

  Sebagai makna dari kemerdekaan Republik #nd&nesia ,- Agustus ,/3.

  !ahun ,0- s.d ,-% angg&ta yang terlibat dalam pengibaran Bendera Pusaka

  disebut sebagai Pasukan Penggerek Bendera Pusaka ' PASERA"A (. Pada tahun ,-4

  Bapak #dik Sulaiman mel&ntarkan nama Pasukan Pengibar Bendera Pusaka' PAS"#BRA"A (.

  PAS"#BRA"A adalah PAS"A8 PE8*#BAR BE85ERA PSA"A

  Satu pasukan pemuda dari seluruh #nd&nesia yang me1akili Pr&=insi dengan jumlah

  3/ &rang bertugas untuk mengibarkan dan menurunkan Bendera Pusaka2 atau

  pemuda per1akilan 5aerah !ingkat # dan 5aerah !ingkat ## untuk bertugas di

  daerahnya masing$masing.

  5ASAR

  ,. Rasa senasib2 sepenanggungan dan seperjuangan.

  %. Rasa persaudaraan dan kekeluargaan

  4. Rasa persatuan dan kesatuan menuju pertahanan dan keamanan.

  MA"S5 5A8 !JA8

  5iadakannya Paskibraka adalah untuk menumbuhkan kembali ji1a Pandu yang

  mana bila dia pandu adalah;

  < Pembuat "arya

  < Pel&p&r perjuangan bangsa

  < Pema)u semangat

  < Pertahanan negeri

  < Pembentuk persaudaraan

 • 7/23/2019 SEJARAH I.docx

  3/32

  < Ji1a Pandu ter)ermin dari bara api yang dibentuknya2 bara api itu semakin

  membara apabila dipadukan seluruhnya dan dia akan membentulk satu ji1a2 yaitu

  Ji1a ">RSA ; Berani2 "ritis2 "reatif2 Berdisiplin2 Bertatakrama2 n&n Pribadi2

  !erbuka dan sebagainya.

  !JA8

  ,. Membentuk pemuda yang bermental baik.

  %. Membentuk persaudaraan antara pemuda .

  4. Menjadikan pemuda sebagai pel&p&r dan Pandu #bu Perti1i.

  MA"8A LAMBA8* A8**>!A PAS"#BRA"A

  Setangkai bunga teratai yang mekar dan dikelilingi &leh gelang rantai2 yang mana

  rantainya berbentuk bulat dan belah ketupat2 berjumlah ,0 mata rantai bulat dan

  ,0 mata rantai belah ketupat.

  Makna dari lambang tersebut adalah ;

  a. Lambang berupa bunga teratai yang tumbuh dari lumpur 'tanah( danberkembang di atas air2 hal ini bermakna bah1a angg&ta Paskibraka adalah pemuda

  yang tumbuh dari ba1ah '&rang biasa( dari tanah air yang sedang berkembang dan

  membangun.

  b. Bunga teratai berdaun bunga 4 'tiga( helai tumbuh ke atas 'mahk&ta bunga(2

  bermakna belajar2 bekerja2 dan berbakti.

  ). Bunga teratai berkel&pak 4 'tiga( helai mendatar bermakna aktif2 disiplin2 dan

  gembira.

  d. Mata rantai berkaitan melambangkan persaudaraan yang akrab antar sesama

  generasi muda #nd&nesia yang ada di berbagai pel&s&k penjuru ',0 penjuru arah

  mata angin( tanah air.

  Rantai persaudaraan ini tanpa memandang asal suku2 agama2 status s&sial2 dan

  g&l&ngan2 akan membentuk jalinan mata rantai persaudaraan yang k&k&h dan kuat.

  Sehingga mampu menangkal bentuk pengaruh dari luar dan memperkuat ketahanan

  nasi&nal2 melalui ji1a dan semangat persatuan dan kesatuan yang telah tertanam

  dalam dada setiap angg&ta Paskibraka.

 • 7/23/2019 SEJARAH I.docx

  4/32

  MA"8A LAMBA8* ">RPS PAS"#BRA"A

  ntuk mempersatukan k&rps2 untuk Paskibraka 8asi&nal2 Pr&pinsi2 dan "abupaten :

  "&tamadya ditandai &leh lambang k&rps yang sama2 dengan tambahan tanda l&kasiterbentuknya pasukan.

  Lambang "&rps Paskibraka sejak tahun ,-42 dengan perisai ber1arna hitam

  dengan garis pinggir dan huruf ber1arna kuning ; PAS"A8 PE8*#BAR BE85ERA

  PSA"A dan !AH8 , ? 'diujung ba1ah perisai( berisi gambar 'dalam bulatan

  putih( sepasang angg&ta Paskibraka dilatar belakangi &leh Bendera Merah Putih

  yang berkibar ditiup angin dan 4 'tiga( garis h&ri@&n atau a1an.

  Makna dari bentuk dan gambar tersebut adalah

  a. bentuk perisai bermakna Siap bela negaraC termasuk bangsa dan tanah air

  #nd&nesia2 1arna hitam bermakna teguh dan per)aya diri.

  b. Sepasang angg&ta Paskibraka bermakna bah1a Paskibraka terdiri dari angg&ta

  putra dan angg&ta putri yang dengan keteguhan hati bertekad untuk mengabdi dan

  berkarya bagi pembangunan #nd&nesia.

  ). Bendera Merah Putih yang sedang berkibar adalah bendera kebangsaan dan

  utama #nd&nesia yang harus dijunjung tinggi seluruh bangsa #nd&nesia termasukgenerasi mudanya2 termasuk Paskibraka.

  d. *aris H&ri@&n atau 4 'tiga( garis menunjukan ada Paskibraka di 4 'tiga( tingkat2

  yaitu 8asi&nal2 pr&=insi2 dan "abupaten : "&tamadya.

  e. Darna kuning berarti kebanggaan2 keteladanan dalam hal perilaku dan sikap

  setiap angg&ta Paskibraka.

  MARS PAS"#BRA"A

  PE8*#BAR BE85ERA PSA"A

  P!RA$P!R# !ELA5A8

  5AR# SELRH D#LA+AH

  REPBL#" #85>8ES#A

  ME8R! PER#8!AH SELAL

  PEMB#8A 5A8 PELA!#H

  5EM# JA+A8+A 8SA BA8*SA

  "#!A SELAL BERS#AP

 • 7/23/2019 SEJARAH I.docx

  5/32

  SAA! SE8!>SA

  !A" B>LEH !ER*A8**

  S#A8* 5A8 MALAM

  !A" ME8*E8AL DA"!PA8AS 5A8 HJA8

  !A" A"A8 JA5# R#8!A8*A8

  SE#A SE"A!A

  SA8**P BER">RBA8 J#DA

  #!LAH SEMB>+A8 "#!A

  PERA!RA8 BAR#S BERBAR#S

  SEJARAH

  Berbaris pertama kali dikenal pada jaman "ekaisaran R&ma1i pada saat "aisarnya

  Julius aesar2 dengan maksud agar pasukan yang berada diba1ah kekuasaannya

  mempunyai rasa tanggungja1ab2 disiplin yang tinggi dengan melihat hasil lahir2

  yaitu "erapihan2 kek&mpakan2 "etertiban dan "esigapan.

  Pasukan Julius aesar sangatlah terkenal pada jamannya 'ba)a sejarah r&ma1i(

  PE8*ER!#A8

  Baris berbaris adalah suatu 1ujud latihan fisik guna menanamkan disiplin2

  patri&tisme2 tanggung ja1ab serta membentuk sikap lahir dan bathin yang

  diarahkan pada terbentuknya suatu per1atakan tertentu.

  Sikap lahir yang diper&leh

  Sikap lahir yang diper&leh ;

  Sikap bathin yang diper&leh ;

  < "etegaran

  < "etangkasan

 • 7/23/2019 SEJARAH I.docx

  6/32

  < "elin)ahan

  < "erapihan

  < "etertiban

  < "ehidmatan

  < "ek&mpakan

  < "eseragaman

  < "esigapan

  < "eindahan

  < "etanggapan

  < "e1ajaran tenaga

  < "es&panan

  < "etelitian

  < "etenangan

  < "etaatan

  < "eikhlasan

  < "esetiaka1anan

  < "ebersamaan

  < Persaudaraan

  < "eyakinan

  < "eberanian

  < "ekuatan

 • 7/23/2019 SEJARAH I.docx

  7/32

  < "esadaran

  < "&nsentrasi

  < "ebiasaan

  < Berani berk&rban

  < Persatuan

  MA"S5 5A8 !JA8

  Maksud ; Sebagai pendidikan : latihan a1al bela negara2 sesuai dengan hak dan

  ke1ajiban 1arga negara #nd&nesia seperti yang ter)antum dalam ndang$ndang

  5asar ,/3 ,/3

  !ujuan ; Menumbuhkan disiplin2 mempertebal rasa dan semangat kebangsaan dan

  patri&tisme yang tinggi sehingga ter)ipta rasa tanggung ja1ab yang tinggi pula

  atau menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas2 rasa persatuan2 disiplin

  dengan senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas diatas kepentingan

  indi=idu se)ara tidak langsung menanamkan rasa tanggung ja1ab.

  #8*A! FFF Pelatihan #nti PBB

  ,. Sikap dan Penampilan

  %. Hentakan "aki

  4. Patah G patah

  /. Rata G rata Air

  3. #rama Langkah

  0. "e1ajaran !enaga

  -. "&nsentrasi

  !A!A ARA MEL#PA! 5A8 MEMBE8!A8* BE85ERA

 • 7/23/2019 SEJARAH I.docx

  8/32

  !eknik melipat bendera dan membentang bendera dibagi menjadi %2 yaitu ;

  ,. !eknik lipat 4

  %. !eknik lipat *enap

  5iba1ah ini akan dijelaskan tata )ara melipat bendera dengan