SEBUT HARGA - pkn.· no. sebut harga: pkpn.phg.01/2018 sebut harga sebut harga membekal dan...

download SEBUT HARGA - pkn.· no. sebut harga: pkpn.phg.01/2018 sebut harga sebut harga membekal dan menghantar

of 56

 • date post

  19-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SEBUT HARGA - pkn.· no. sebut harga: pkpn.phg.01/2018 sebut harga sebut harga membekal dan...

No. Sebut harga: PKPN.PHG.01/2018

SEBUT HARGA

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER/DAKWAT PENCETAK UNTUK PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI PAHANG

BAGI TAHUN 2018

NO. SEBUT HARGA : PKPN.PHG.01/2018

No. Sebut harga: PKPN.PHG.01/2018

KANDUNGAN DOKUMEN SEBUT HARGA

BIL PERKARA RUJUKAN MUKA SURAT

1. Arahan Kepada Penyebut Harga 1 - 9

2. Syarat-Syarat Am dan Khas 10 - 18

3. Senarai Semak Lampiran 1 19 & 20

4. Lampiran Q 21 & 22

5. Surat Pengakuan Kebenaran Maklumat dan

Pengesahan Dokumen Yang dikemukakan Borang A 23 & 24

6. Maklumat Penyebut Harga / Profil Syarikat Borang B 25, 26 & 27

7. Data-Data Kewangan Borang C 28

8. Laporan Bank / Institusi Kewangan Mengenai Kedudukan Kewangan Penyebut

Harga

Borang C-1 29 & 30

9. Pengakuan Penyebut Harga Borang D 31 & 32

10. Borang Pematuhan Spesifikasi Lampiran 2 33

11. Jadual Harga Tawaran Lampiran 3 34

12. Jadual Penghantaran Pertama Lampiran 4-1 35

13. Jadual Penghantaran Kedua Lampiran 4-2 36

14. Jadual Penghantaran Ketiga Lampiran 4-3 37

15. Surat Pengesahan Pengilang / Prinsipal Lampiran 5 -

16. Jadual Bayaran Lampiran 6 -

17. Surat Akuan Penyebut Harga Lampiran 7 39

No. Sebut harga: PKPN.PHG.01/2018

ARAHAN KEPADA

PENYEBUT HARGA

No. Sebut harga: PKPN.PHG.01/2018

1 ARAHAN DAN SYARAT KEPADA PENYEBUT HARGA

1.1 Kenyataan Tawaran

1.1.1 Pelawaan Sebut Harga ini adalah terbuka kepada Syarikat yang

berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 020601 (Alatulis - tidak termasuk borang dan semua jenis kertas) dan masih dibenarkan membuat tawaran pada

masa ini bagi bekalan berikut:-

Membekal Dan Menghantar Toner/Dakwat Pencetak Untuk Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri Pahang Bagi Tahun 2018.

1.2 Syarat-syarat Am 1.2.1 Penyebut Harga mestilah mempunyai sijil pendaftaran yang sah

dengan Kementerian Kewangan untuk menyertai Sebut Harga ini.

1.2.2 Penyebut Harga mestilah berpengalaman dan mempunyai prestasi yang baik dalam pembekalan dan penghantaran toner dan dakwat bagi mesin pencetak.

1.2.3 Penyebut Harga hendaklah mematuhi semua syarat dan terma

yang ditetapkan apabila menyertai Sebut Harga ini. Kegagalan mematuhi mana-mana syarat dan terma yang ditetapkan akan menyebabkan tawaran yang dikemukakan tidak diproses dan

tidak dipertimbangkan.

1.3 Dokumen Sebut Harga

1.3.1 Penyebut Harga hendaklah mengisi maklumat yang tepat pada semua dokumen Sebut Harga seperti berikut:-

a. Arahan dan Syarat Kepada Penyebut Harga;

b. Lampiran Q

c. Lampiran 1 Senarai Semak

d. Borang A Surat Pengakuan Kebenaran Maklumat

e. Borang B Maklumat Penyebut Harga

f. Borang C - Data-Data Kewangan

Borang C-1 Laporan Bank / Institutsi Kewangan

Mengenai Kedudukan Kewangan Penyebut Harga

g. Borang D - Pengakuan Penyebut Harga

No. Sebut harga: PKPN.PHG.01/2018

h. Lampiran 2 Borang Pematuhan Spesifikasi

i. Lampiran 3 Jadual Harga Tawaran

j. Lampiran 4 Jadual Penghantaran:-

Lampiran 4-1 - Jadual Penghantaran Pertama Lampiran 4-2 - Jadual Penghantaran Kedua

Lampiran 4-3 Jadual Penghantaran Ketiga

k. Lampiran 5 Surat Pengesahan Pengilang / Prinsipal

l. Lampiran 7 - Surat Akuan Penyebut Harga -Integrity Pact

1.4 Penyerahan Dokumen Sebut Harga Secara Manual (Hardcopy) 1.4.1 Dokumen-dokumen manual (Hardcopy) yang perlu dikemukakan

dalam dua (2) salinan berasingan seperti berikut ;-

a. Salinan Pertama - Tawaran Teknikal

Lampiran 2 Borang Pematuhan Spesifikasi (Wajib);

Lampiran 4-1 Jadual Penghantaran Pertama (Wajib)

Lampiran 4-2 Jadual Penghantaran Kedua (Wajib)

Lampiran 4-3 Jadual Penghantaran Ketiga (Wajib)

Surat pengesahan dari principal supplier bagi bekalan yang berkaitan (Wajib)

b. Salinan Kedua - Tawaran Kewangan

Lampiran 1 - Senarai Semak (Wajib)

Lampiran Q

Borang A - Surat Pengakuan Kebenaran Maklumat (Wajib);

Borang B - Maklumat Penyebut Harga (Wajib);

Borang C Data-Data Kewangan (Wajib);

Borang C-1 - Laporan Bank / Institutsi Kewangan Mengenai Kedudukan Kewangan Penyebut Harga (Wajib);

No. Sebut harga: PKPN.PHG.01/2018

Borang D Pengakuan Penyebut Harga (Wajib);

Lampiran 3 - Jadual Tawaran Harga (Wajib);

Lampiran 7 - Surat Akuan Penyebut Harga -Integrity

Pact (Wajib); Surat Perwakilan Kuasa (Wajib), jika yang

menandatangani dokumen tawaran adalah selain Pengarah/Pemegang Saham Syarikat Penyebut Harga];

Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank Bagi Bulan

Februari 2018, Mac 2018 dan April 2018 (Wajib);

Surat Pengesahan Baki Nilai Kemudahan Kredit/Nilai

Kemudahan Kredit Tambahan daripada bank atau institusi kewangan (Jika ada)

Salinan surat kelulusan daripada Jabatan Kastam DiRaja Malaysia yang mengandungi nombor pendaftaran

CBP/GST (jika berdaftar)

1.4.2 Spesifikasi bekalan adalah seperti yang dinyatakan di dalam

Lampiran 2 Borang Pematuhan Spesifikasi.

1.4.3 Lampiran-lampiran kewangan kepada dokumen Sebut Harga ini hendaklah lengkap dan ditandatangani (jika berkenaan) oleh pemilik syarikat atau mana-mana wakil yang diberi kuasa secara

bertulis.

1.4.4 Dokumen tawaran Sebut Harga yang dipinda/ diperbetulkan tanpa tandatangan ringkas tidak akan dipertimbangkan.

1.4.5 Tawaran Harga yang dinyatakan pada Lampiran Q mestilah sama seperti di dalam dokumen tawaran harga manual (hardcopy)

Lampiran 3. Sekiranya terdapat perbezaan tawaran harga di atas, tawaran harga pada Lampiran Q akan digunapakai.

1.4.6 Penyebut Harga yang telah berdaftar cukai barang dan

perkhidmatan (CBP/GST) hendaklah mengesahkan status

pendaftaran GST syarikat dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM).

1.4.7 Dokumen tawaran manual (Hardcopy) Sebut Harga bagi tawaran

Teknikal dan Kewangan WAJIB dijilidkan secara berasingan

(dokumen yang tidak diasingkan, TIDAK AKAN DINILAI) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri (sealed)

dan ditanda di sudut sebelah atas kiri sampul surat itu dengan:-

No. Sebut harga: PKPN.PHG.01/2018

TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER/DAKWAT

PENCETAK UNTUK PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI PAHANG BAGI TAHUN 2018

Sebut Harga PKPN.PHG.01/2018

Di bahagian tengah sampul surat berkenaan hendaklah diletakkan alamat berikut:-

YB PEGAWAI KEWANGAN NEGERI PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN

NEGERI PAHANG,

BLOK B, TINGKAT 6, WISMA SRI PAHANG, 25200 KUANTAN.

Semua dokumen tawaran manual (HARDCOPY) hendaklah diserahkan secara serahan tangan dan dimasukkan ke dalam

peti Sebut Harga di alamat berikut:-

SEKSYEN KHIDMAT PENGURUSAN,

BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN,

PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI PAHANG,

BLOK B, TINGKAT 6 WISMA SRI PAHANG, 25200 KUANTAN.

1.5 Harga dan Tempoh Sah Laku Sebut Harga

1.5.1 Tawaran harga yang dikemukakan hendaklah meliputi semua kos

termasuk pengiriman, insurans, pengangkutan, pemasangan,

penghantaran, pengujian, belanja pelbagai dan komisen.

1.5.2 Semua harga yang ditawarkan hendaklah tanpa GST dalam Ringgit Malaysia dan dalam angka yang tepat.

1.5.3 Penyebut Harga hendaklah memperincikan semua butiran kos-kos

yang terlibat dengan melengkapkan Lampiran 3 Jadual

Tawaran Harga.

1.5.4 Tempoh sah laku harga tawaran hendaklah kekal selama 90 hari dari tarikh tutup sebut harga dan sebarang tuntutan kenaikan harga dalam jangkamasa sah laku harga tawaran

tidak akan dilayan.

1.5.5 Penyebut Harga juga hendaklah bersetuju bagi pembekalan tambahan toner/dakwat sekiranya diminta oleh pihak Kerajaan pada masa akan datang. Harga toner/dakwat adalah sama

dengan harga tawaran seperti yang tertulis dalam dokumen tawaran asal.

No. Sebut harga: PKPN.PHG.01/2018

1.5.6 Pejabat Kewangan & Perbendaharaan Negeri Pahang juga tidak

akan melayan tuntutan bagi bayaran tambahan harga akibat dari perbezaan antara tafsiran pembekal dengan tafsiran Jabatan

mengenai spesifikasi yang ditetapkan.

1.6 Bantahan Oleh Penyebut Harga

1.6.1 Penyebut Harga boleh mengemukakan bantahan secara bertulis

mengenai spesifikasi teknikal kepada Seksyen Khidmat Pengurusan, PKPN Pahang beserta dengan bukti-bukti kukuh.

Bantahan hendaklah sampai ke PKPN Pahang dalam tempoh lima (5) hari daripada tarikh iklan disiarkan ke alamat berikut:

YB PEGAWAI KEWANGAN NEGERI

PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI PAHANG,

BLOK B, TINGKAT 6, WISMA SRI PAHANG,

25200 KUANTAN.

Bantahan yang diterima selepas tempoh tersebut tidak akan dipertimbangkan.

1.7 Tarikh Tutup dan Penyerahan Tawaran Sebut Harga

1.7.1 Tarikh tutup tawaran ialah pada 25 Mei 2018 (Jumaat), jam

12.00 tengah hari.

1.7.2 Tawaran Kewangan dan Tawaran Teknikal yang lengkap

hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebut harga selewatnya pada 25 Mei 2018 (Jumaat), jam 12.00 tengah hari:

SEKSYEN KHIDMAT PENGURUSAN,

BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN, PEJABAT KEWANGA