Sains B4 [NR]

download Sains B4 [NR]

of 13

 • date post

  06-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sains B4 [NR]

 • 8/3/2019 Sains B4 [NR]

  1/13

 • 8/3/2019 Sains B4 [NR]

  2/13

  Meiosis1.Meiosisialahprosespembahagianselyangberlakudalamorgan

  pembiakanuntukmenghasilkangamet-gametatausel-selpembiakan.

  2.Meiosisberlakudalamtestisseoranglelakidanovariseorangperempuan.

  Meiosisjugaberlakudalamanterdanovaritumbuhan.

  3.Dalamprosesini,satuselindukmenghasilkanempatselanak.

  4.Dalammeiosis,bilangankromosomdalamsel-selanakadalahseparuh

  daribilangankromosomdalamselinduk.

  Kepentinganmeiosis

  a)Meiosismenghasilkangamet-gamet.

  b)Meiosismembahagiduabilangankromosomsemasapembentukan

  gamet-gamet.Apabilanukleusspermabercantumdengannukleusovum

  semasapersenyawaan,anakyangterbentukakanmempunyaibilangankromosomyangsamadenganinduk.

  c)Meiosismemastikanbilangankromosomdikekalkandarisatugenerasike

  generasiyangberikutnya.

  d)Meiosismemastikansetiapgametmenghasilkangabungangenetikyang

  berbeza.Gabungankromosomyangberbezadanpindahsilangyang

  berlakumenyebabkanvariasiterjadidalamgenerasiberikutnya.

  Pindahsilang

  http://sci-q.blogspot.com2

 • 8/3/2019 Sains B4 [NR]

  3/13

 • 8/3/2019 Sains B4 [NR]

  4/13

  Perbandinganantaramitosisdanmeiosis

  Persamaan

  *Kedua-duanyaadalahpembahagiansel

  *Kedua-duanyamelibatkanreplikasikromosom

  *Kedua-duanyamelibatkanpembahagian

  nukleusdansitoplasma

  Mitosis Perbezaandarisegi MeiosisSekali Bilanganpembahagian

  sitoplasma

  Duakali

  Duaselanak Bilanganselanak EmpatselanakSamasepertidalamsel

  induk

  Bilangankromosom

  dalamsetiapselanak

  Separuhdaribilangan

  kromosomselindukTidakberlaku Pindahsilang BerlakuSama Kandungangenetiksel

  anak

  Berbeza

  Tiadavariasi Variasi VariasiberlakuDalamselsoma Tempatberlaku DalamselgermaUntukpertumbuhan

  danpembiakanaseks

  Kegunaan Menghasilkangamet

  bagipembiakanseks

  3.2 Prinsip dan mekanisma pewarisan sifat1.Sifatyangdiwarisidariindukdipanggiltrait.

  2.Pewarisanialahprosespenurunanmaklumatgenetiksifat-sifatatautrait

  dariindukkepadaanak.

  3.Gendominanialahgenyangmenunjukkansifat-sifatyangdikawalnya

  apabilaberpasangdengangendominanataugenresesif.

  4.Genresesifialahgenyanghanyamenunjukkansifat-sifatyang

  dikawalnyaapabilaberpasangdengangenresesifyanglain.

  5.Sifatdominanialahsifat-sifatyangdikawalolehgendominan.

  6.Sifatdominanditunjukkanjikasatuataukedua-duagendominanyang

  mengawalsifattertentuhadir.

  7.Sifatresesifialahsifat-sifatyangdikawalolehgenresesif.

  8.Sifatresesifhanyaditunjukkanjikagenresesiftidakdipasangkandengan

  gendominan.

  Sifatmanusiayangdikawalolehgen

  dominan

  Sifatmanusiayangdikawalolehgen

  resesifTinggi KerdilRambutkerinting RambutlurusCupingtelingabebas CupingtelingamelekatRambuthitam RambutperangBolehmenggulunglidah TidakbolehmenggulunglidahMempunyailesungpipit TidakberlesungpipitBulumatapanjang BulumatapendekTidakkidal KidalBerpigmenpadakulit Albino(tiadapigmenpadakulit)Irishitamatauperang IrisbiruPenglihatannormal Butawarna

  Mekanisma pewarisan sifat1.Dalammeiosis,setiapgametakanhanyamembawasatugendarisetiap

  pasangangen.

  2.Semasapersenyawaan,gamet-gametdarisetiapindukbercantumuntuk

  membentukzigot,yangmengandungikombinasigendarikedua-dua

  induk.

  3.Sifat-sifatyangdiwarisiolehanak-anakditentukanolehkedua-dua

  pasanggendariinduk.

  4.GregorMendel(1822-1884)ialahorangpertamayangmenemuiprinsip

  pewarisan.Mendelmengkajipewarisansatusifatdalamsatumasa.

  5.Kacukanmonohibridialahkacukanyangdilakukanuntukmengkaji

  pewarisansatusifat.

  6.EksperimenkacukanmonohibriddijalankanolehMendel,untuk

  meramalkannisbahgenotipdanfenotipbagigenerasifilialpertama(F1)

  dangenerasifilialkedua(F2).

  http://sci-q.blogspot.com4

 • 8/3/2019 Sains B4 [NR]

  5/13

  7.Gambarrajahskemabolehdigunakanuntukmenggambarkanpewarisan

  sifatyangditentukanolehgen.

  Contoh:

  *Anakgenerasipertamadarikacukaninidipanggilgenerasifilialpertama

  (generasiF1)kacukan

  *Gendominandiwakiliolehhurufbesar.

  Contoh:Tmewakiligenuntuksifattinggiyangmerupakangendominan.

  *Genresesifdiwakiliolehhurufkecil.

  Contoh:t mewakiligenuntuksifatkerdilyangmerupakangenresesif.

  *Apabilatumbuhandenganduagendominan,TT untuktinggidikacukkandengantumbuhandenganduagenresesif,tt untukkerdil,semuaanakakanmempunyaigenTt danmempunyaisifattumbuhantinggi.*Sifatdominantinggiditunjukkankeranaadanyagendominan.

  8.Genotipialahkomposisigenetikbagiorganismaataukombinasigen

  yangdimilikinya.

  Contoh:TTatauTt(genotipbagitumbuhantinggi)

  Tt(genotipbagitumbuhankerdil)

  9.Fenotipialahsifatyangbolehdilihatatauditentukan

  Contoh:Tinggi

  Kerdil10.Mendelmembiarkankacukansesamasendiridiantaraanak-anak

  generasiF1.

  3.3 Penentuan seks dan kejadian kembar1.Selsomamanusiamengandungi23pasangkromosomatau46

  kromosom.

  2.Dari23pasangkromosomini,22pasangmerupakanautosomdan1

  pasangialahkromosomseks.

  3.Kromosomseksmenentukanjantinaseseorang.

  4.Terdapatduajeniskromosomseks,iaitukromosomX dankromosomY.

  http://sci-q.blogspot.com5

 • 8/3/2019 Sains B4 [NR]

  6/13

  5.Dalammanusia,perempuanmempunyai22pasangautosomdan1

  pasangkromosomX(44+XX)

  6.Lelakimempunyai22pasangautosom,1kromosomXdan1kromosomY

  (44+XY)

  Perempuan

  Penentuan Jantina1.Perempuanakanmenghasilkanhanyasejenisovumyangmengandungi:

  22autosomdansatukromosomX(22+X)

  2.Lelakiakanmenghasilkanduajenissperma.Setiapspermamengandungi

  samada:

  22autosomdansatukromosomX(22+X)atau22autosomdansatukromosomY(22+Y)

  3.Olehitu,jantinabayiditentukanolehjenisspermayangmensenyawakan

  ovum.

  4.Kebarangkalianuntukmendapatbayilelakiataubayiperempuanadalah

  sama,iaitu50:50.

  5.Iniadalahkerana50%darispermayangdihasilkanmembawakromosom

  Ymanakala50%yanglainmembawakromosomX.

  Kejadian kembar1.Dalammanusia,biasanyasatuovumdisenyawakanolehsatusperma

  untukmembentuksatuzigotyangakanberkembangmembentukembrio.

  2.Embrioakanmenjadifetusdanakandilahirkansebagaibayi.

  3.Kadang-kalalebihdarisatuembriodihasilkandalamsatukehamilan.

  Bayi-bayiyangdilahirkandipanggilkembar.

  Jeniskembar

  http://sci-q.blogspot.com6

 • 8/3/2019 Sains B4 [NR]

  7/13

  a)Kembarseiras

  Satuovumdikeluarkandandisenyawakanolehsatusperma

  Zigotmembahagisecaramitosis

  Embrio Embrio

  Fetusberkongsiplasentayangsama

  2anak atau 2anak

  perempuan lelaki

  b)Kembartakseiras

  Duaovumdikeluarkandandisenyawakanolehduaspermasecara

  berasingan

  http://sci-q.blogspot.com7

 • 8/3/2019 Sains B4 [NR]

  8/13

  Zigot-zigotmembahagisecaramitosis

  2Embrio

  Setiapfetusmempunyaiplasentanyasendiri

  Jantinaanakmungkin:

  Kedua-dualelaki atau

  Kedua-duaperempuan atau

  Satulelakidansatuperempuan

  Perbandinganantarakembarseirasdankembartakseiras

  Persamaan

  *Duabayidilahirkandalamsatukehamilan

  http://sci-q.blogspot.com8

 • 8/3/2019 Sains B4 [NR]

  9/13

  Kembarseiras Perbezaandarisegi KembartakseirasSatu Bilanganovumyangterlibat DuaSatu Bilanganspermayangterlibat DuaSatu Bilanganplasentayang

  terbentuk

  Dua

  Satu Bilanganzigotyangterbentuk DuaSama Maklumatgenetikkembar BerbezaSama Ciri-ciri BerbezaSentiasasama Jantina Mungkinsamaatau

  berbezaKembarsiam

  1.Kadang-kala,pemahagianembrioadalahtidaklengkap,makaanak

  kembarsiamterbentuk.

  2.Kembarsiamataukembaryangbercantumadalahkembarseiras,

  melekatpadasebahagianbadanmerekasepertidibahagianpaha,

  dada,abdomen,punggungataukepala.Sebahagiandarimerekamungkin

  berkongsiorgan-organdalamansepertijantung,otakatauhati.

  3.Kembarsiambolehdipisahkandenganpembedahanjikamerekatidak

  berkongsiorgan-organpentingsepertiotak,jantung,paru-paruatauginjal.

  3.4 Mutasi1.Mutasiialahperubahanrawaksecaraspontanpadastrukturgenatau

  kromosomsuatuorganisma.

  2.Mutasimenyebabkanperubahanciri-ciripadaanak.

  3.Mutasiberlakudalamselsomaataudalamgamet.

  4.Kesanmutasiakandiwarisidarisatugenerasikesatugenerasiyanglain

  Jenismutasi

  a)Mutasigen b)Mutasikromosom

  Mutasi gen1.Mutasigenialahperubahanyangberlakudalamstrukturkimiagen.

  Contohpenyakit PeneranganAlbinisme -perubahandalamgenyangmengawalwarnakuli t.

  -albinotidakdapatmenghasilkanmelanin(pigmen

  hitam).

  -albinomempunyairambutputih,mempunyaikulit

  danmataberwarnamerahjambu.

  -ianyadikawalolehgenresesifpadaautosom.Butawarna -ianyadikawalolehgenresesifyangterletakpada

  kromosomX.

  -seseorangyangbutawarnatidakdapat

  membezakanwarnasepertimerahdanhijau.Hemof ilia -kekuranganproteindalamdarahyangdiperlukan

  untukpembekuandarah.

  -penyakitbakaterangkaiseksyangdikawaloleh

  genresesifpadakromosomX.-pesakitmengalamipendarahanyangberterusan

  dariluka.Anemiaselsabit -bentukseldarahmerahberubahmenjadibentuk

  sabit.

  -seldarahmerahberbentuksabitmempunyai

  keupayaanyangrendahuntukmengangkut

  oksigendanmenyebabkananemia.

  Mutasi kromosom1.Mutasikromosomialahperubahanturutangenpadakromosomatau

  perubahandalambilangankromosom.

  2.Kadangkala,sebahagiandaripadakromosommungkinterpisahdan

  hilang,ataumelekatpadakromosomlain.

  http://sci-q.blogspot.com9

 • 8/3/2019 Sains B4 [NR]

  10/13

  (a)Pengurangan(b)Duplikasi(c)Songsangan

  3.Bilangankromosombolehbertambahatauberkurang.

  KromosompadapesakitsindromDown

  Contohpenyakit PeneranganSindromDown -disebabkanolehkehadiransatukromosomtambahan

  padakromosomke21dalamselsomatik.

  -pemisahankromo