risda buletin 2 · PDF file KETUA PENGARANG Hjh. Azizah Said PENOLONG KETUA PENGARANG Azizah...

Click here to load reader

 • date post

  31-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of risda buletin 2 · PDF file KETUA PENGARANG Hjh. Azizah Said PENOLONG KETUA PENGARANG Azizah...

 • SUARA

  PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH

  GlobalisasiNET

  PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH

  GlobalisasiNETNET Peneraju Kemajuan Pekebun Kecil

  BIL. 3/2006 ISSN 0128/0112 PERCUMA

  “Tahniah dan syabas kepada graduan yang menerima sijil atau diploma. Mereka diingatkan setelah berjaya menggenggam segulung diploma atau sijil, tidak bermakna seseorang itu akan terus berhenti daripada menimba ilmu. Bagi mereka yang telah berjaya memperoleh sijil, berusahalah pula untuk mendapatkan diploma dan jika mereka telah berjaya memperoleh diploma, lipat gandakanlah usaha untuk menggenggam ijazah.

  Sesungguhnya menuntut ilmu baik ilmu duniawi mahupun akhirat, tidak akan membuat seseorang itu `tua’ jiwanya. Jiwa insan yang sentiasa menimba ilmu dan mempraktikkannya akan menjadikan wajah jauh lebih muda daripada usianya yang sebenar.”

  Ujar beliau lagi, “kejayaan sesebuah negara itu bermula daripada peranan yang dimainkan oleh setiap individu rakyatnya. Tidak semestinya yang kecil itu lemah dan yang besar itu kuat. Ada negara kecil berupaya menjadi negara pertanian yang kaya raya dengan mengamalkan pelbagai kaedah dan teknologi terkini. Sedangkan negara kita yang lebih besar daripada negara tersebut masih lagi mengimport makanan.”

  Beliau juga menyatakan daripada 34 Kementerian yang ada di negara kita, tujuh daripadanya menyediakan pelbagai kemudahan seperti pakej bimbingan usahawan, lesen perniagaan, lesen produk halal, menjadi pengusaha homestay

  dengan dan lain-lain. Ratusan juta peruntukan telah disediakan untuk membantu menaikkan taraf kehidupan terutama penduduk luar bandar. Beliau berasa hairan kenapa peluang- peluang keemasan ini tidak direbut.

  Demikian antara intisari ucapan YB Dato’ Zainal Abidin Osman, Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wialyah dalam Majlis Konvokesyen Kolej RISDA Kali Ke-5 di Auditorium Sultan Ahmad Shah, Ibu Pejabat RISDA pada 29 Ogos 2006 yang lalu.

  Seramai 68 graduan telah menerima Diploma Sains Komputer, 29 (Diploma Pengurusan Perniagaan), 61 (Sijil Sains Komputer), 42 (Sijil Pengurusan Perniagaan), 111 (Sijil Kemahiran Malaysia Kejuruteraan Sistem Komputer Tahap 3), 14 (Sijil Kemahiran Malaysia Pembuat Pakaian Wanita Tahap 2), 43 (Sijil Kemahiran Jahitan) dan 11 (Sijil Kemahiran Kimpalan).

  YB Dato’ Zainal Abidin menasihati semua yang hadir menghayati perjuangan para pemimpin lalu terhadap sumbang bakti mereka yang tidak ternilai harganya. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah YBhg Tan Sri Dato’ Hj Muhammad Hj Muhammad Taib (Pengerusi RISDA), YBhg. Dato’ Mohammad Izat Hasan (Ketua Pengarah RISDA), Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah, Pengarah-Pengarah Bahagian, Pengarah-Pengarah RISDA Negeri, Pengurus-Pengurus Besar Anak Syarikat RISDA, ibu bapa dan keluarga para graduan dari seluruh tanah air.

  “Jiwa Muda” insan sentiasa menimba ilmu...

  YB Dato’ Zainal Abidin Osman, Timbalan Menteri KKLW Oleh: Hajah Robiyah Ismail

 • PENAUNG Dato’ Mohammad Izat Hasan Ali Nordin Wahiduddin

  PENASIHAT Hj. Omar Paimin

  KETUA PENGARANG Hjh. Azizah Said

  PENOLONG KETUA PENGARANG Azizah Mohamad

  SIDANG PENGARANG Hjh. Rodiah Selamat Zainal Abd. Rahim Bahaman Baharum Noor Aslinda Marzuki Nasri Rahmat

  PENTADBIRAN Za’aziah Abd Aziz

  PEMBACA PRUF Hjh. Robiyah Hj. Ismail Siti Fairus Ayeop

  SUMBANGAN ARTIKEL Ahli PENYINAR & Individu

  PENGEDARAN / PENYELARASAN Bahagian Pengembangan & Kesejahteraan Rakyat Ibu Pejabat RISDA

  REKABENTUK & PERCETAKAN OLEH: Misas Advertising Sdn Bhd No. 30, Jalan 423B Taman Danau Kota 53300 Kuala Lumpur Tel: 03-4024 2004 Email: [email protected]

  http://www.risda.gov.my

  PengarangSidang

  Rencana P engarang

  Jika insan be rusia 49 tahu

  n, kita dapat bayangkan in

  san tersebut tentunya tela

  h stabil

  dari segi ekon omi dan emo

  sinya. Bukan itu saja malah

  mampu mem impin dan

  merupakan d ahan yang ren

  dang tempat keluarga bert

  eduh.

  Mengimbau k embali sejara

  h lebih 400 ta hun negara k

  ita dijajah ber mula dengan

  Portugis,

  Inggeris, Jep un dan kemb

  ali kepada Ing geris, kekayaa

  n negara terc inta berpinda

  h ke negara

  mereka.

  Kini setelah 4 9 tahun peris

  tiwa itu berla lu, setinggi-ti

  nggi penghar gaan dan juta

  an terima kas ih

  kepada pejua ng yang telah

  membebaska n negara dari

  pada belengg u penjajah. Ja

  sa mereka tid ak

  berupaya kita membalasny

  a.

  Merdeka buk an sekadar la

  ungan tetapi mensyukuri n

  ikmat Allah. M enjadi tugas k

  ita untuk

  menterjemah kan pengorba

  nan para peju ang dengan p

  engisian erti kemerdekaan

  sebenarnya.

  Kita perlu me rdeka dari su

  dut aqidah, m inda, ekonom

  i dan politik.

  Dari sudut ek onomi, kita p

  erlu berusaha supaya kekay

  aan di negara ini tidak dim

  onopoli oleh

  kumpulan ter tentu sahaja

  sebaliknya di nikmati oleh

  rakyat secara adil dan saks

  ama.

  Menerusi pem bangunan yan

  g pesat berba gai kemudaha

  n dapat dised iakan. Sewaja

  rnya kita

  memberi pen ghargaan kep

  ada nikmat m erdeka sepen

  uhnya. Sebag aimana fi rma

  n Allah “

  Sekiranya kam u bersyukur,

  Aku tambah n ikmat-Ku, jik

  a kufur azab- Ku amat pedi

  h. “

  Bagi melangs ungkan keme

  rdekaan kita perlu mengam

  alkan pendid ikan bersepad

  u iaitu

  pendidikan d unia dan akh

  irat yang seim bang. Umat I

  slam perlu ke mbalikan kep

  ada imej

  yang sebenar dan hendakl

  ah memanfaa tkan modal y

  ang sedia ada . Budaya men

  cari

  ilmu perlu dih idupkan bagi

  melahirkan c endekiawan I

  slam yang ter kenal. Pendid

  ikan

  berterusan am at penting ke

  rana boleh m elahirkan ins

  an minda kel as pertama.

  Perjuangan u ntuk merealis

  asikan Misi N asional dan s

  eterusnya me njadikan neg

  ara

  kita sebuah n egara maju m

  enjelang tahu n 2020 berm

  ula dengan ko mitmen yang

  tinggi

  daripada seti ap individu.

  Sidang

  Berita Semasa

  2 3

  KANDUNGAN muka surat

  1 “Jiwa Muda” insan sentisa menimba ilmu... 3 Majlis Pelancaran ‘Rain Bust’ 4 PM lawat gerai kraf tangan RISDA 5 Koperasi pekebun kecil berdikari menjelang 2007 6 Seminar Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9) 7 Ketua Pengarah RISDA terima anugerah darjah

  kebesaran Yang Di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus

  8 Kesan amalan torehan terhadap hasil dan lilitan pokok

  9 ECG-3M memudahkan penyediaan makanan ternakan ruminan

  10 Mini Estet Limau Purut melunaskan premium RM458,910

  11 RISDA bantu masyarakat Orang Asli Sawah Batu 12 Pemasaran getah berkelompok TSB Bukit Kuang 13 RISDA Perlis terima pelawat luar negara

  13 Lawatan pelajar antarabangsa 14 Berita bergambar 16 KOPKEJAT bantu gadis kurang upaya 17 Majlis turun ke ladang bersama pekebun

  kecil RISDA Kuala Kangsar 18 Kursus pengurusan getah matang - AJK TSB 19 Kursus peningkatan produktiviti getah

  matang 20 Kilauan sebutir permata 21 PWPK Renyok jalankan perusahaan ikan

  pekasam 22 Rempeyek “Wak 2 Note” tembusi pasaran

  New Zealand 23 Keropok bayam produk Port Dickson 24 “Nura tidak mahu warisi kemiskinan” 25 Orang asli mampu berdikari 26 Pekebun Kecil Jaya Negeri Perlis 2006 27 Bertaubat sebelum datangnya azab 28 Puisi penoreh zaman merdeka

 • Bermula dengan Pusat Janakuasa Elektrik Pertama di negara ini, Terengganu sekali lagi mencipta sejarah apabila Kumpulan VDO-2 RISDA Daerah Marang/K.Terengganu mempelopori penggunaan ‘Rain Buster’ atau hujan bagi pokok getah. Kejayaan yang ditempa ini adalah sejajar dengan slogan Terengganu yang sering disebut-sebut dan dilaungkan iaitu “Memahat Sejarah, Mencipta Tamadun”.

  “Sungguh pun rekaan ‘Rain Buster’ nampak ringkas, saya yakin inovasi ini berupaya membantu pekebun kecil memperoleh pendapatan lumayan sepanjang tahun. Mereka tidak perlu lagi risau memikirkan soal hujan yang kebiasaannya menghalang pekebun kecil daripada melakukan kerja-kerja penorehan.” Demikian ucapan YAB Dato’ Seri Hj Idris Jusoh pada Majlis Pelancaran ‘Rain Buster’ di tapak projek Tanam Semula Berkelompok (TSB) Kampung Bukit Gerai, Merchang, Marang pada 3 Ogos lalu.

  Beliau menyifatkan kejayaan ini membuktikan bahawa kata-kata semangat yang menjadi slogan Kerajaan Negeri Terengganu iaitu ‘Tiada Halangan Hanyalah Peluang’ berjaya mengubah pemikiran rakyat iaitu halangan boleh dijadikan peluang sekiranya diuruskan dengan baik dan kejayaan boleh terus dicipta.

  Purata hujan yang tinggi terutama pada musim Monsun Timur Laut antara bulan Oktober hingga Februari setiap tahun mempengaruhi bilangan hari menoreh. Mini Estet Daerah Marang Bagi tempoh tahun 2001 hingga tahun 2005 mencatatkan purata hujan sebanyak 106 hari setahun.

  Menyedari hakikat ini Kumpulan VDO RISDA Marang/ K.Terengga