refleksi praktikal

download refleksi praktikal

of 26

Transcript of refleksi praktikal

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  1/26

  Pendahuluan

  Pada setiap semester 2 bagi sesi 2014/2015 semua pelajar Ijazah Sarjana

  Muda Pendidikan Islam, Uniersiti Mala!a dikehendaki menjalani latihan

  mengajar di sek"lah !ang telah ditetapkan selama satu semester# $arikh

  !ang ditetapkan untuk menjalani latihan mengajar ialah bermula pada 2%

  &ebruari 2015 dan berakhir pada 5 'un 2015# Setiap pelajar !ang akan

  mengikuti latihan mengajar mestilah lulus subjek selama tujuh sem !ang

  lepas# 'ika guru pelatih tersebut mengalami masalah mereka tidak akan

  mengikuti latihan mengajar ini#

   $ujuan latihan mengajar ini diadakan adalah untuk memberi peluang

  dan pengalaman kepada guru pelatih sebagai pendedahan a(al tentang

  kerja!a sebagai se"rang guru !ang meliputi aspek kurikulum, kaedah

  pengajaran dan sebagain!a# )engan ini, para pelajar dapat mengambil

  segala ilmu semasa latihan mengajar !ang telah diikutin!a# Para pelajar juga

  akan dapat men!esuaikan diri dengan kerja!a sebagai se"rang#

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  2/26

    Setiap pelajar dibenarkan untuk memilih se"rang pasangan dalam

  bidang !ang sama, sama ada Pengajian *l+uran mahupun Pendidikan Islam

  bagi menjalani latihan mengajar di sek"lah# Setiap pelajar juga ditetapkan

  se"rang pen!elia bagi memantau dan men!elia -ara pengajaran pelajar

  tersebut dengan lebih berkesan# $ujuan latihan mengajar ini di(ajibkan ke

  atas setiap pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam adalah untuk

  memberi pengalaman dan pendedahan kepada pelajar dengan

  menggunakan sepenuhm!a segala ilmu !ang telah dipelajari dalam dunia

  sebenar pengajaran#

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  3/26

  .&SI .*I$*3

  P3U.US*3

   $MP*$ *$I*3

  M3*'*.

   SUM

  M3'**3I

  P.*$I*

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  4/26

  P3U.US*3 P3MP*$*3 *$I*3 M3*'*.

  Seperti !ang kita sedia maklum, sebelum guru pelatih menjalankan latihan

  mengajar di sek"lah, -al"n guru pelatih mestilah memilih tempat atau l"kasi

  untuk menentukan sama ada di Selang"r mahupun di uala umpur#

  Sehubungan dengan itu, Pr"gram Pendidikan Islam juga telah memberi

  pilihan untuk memilih pasangan !ang akan menjalankan latihan mengajar di

  sek"lah !ang sama sama ada dalam bidang Pendidikan *l 6 uran mahupun

  Pendidikan Islam# )engan itu, sa!a telah memilih pasangan sa!a iaitu 3ur

  3azurah inti Md 3""r daripada bidang Pendidikan *l 6 uran #

  Penempatan sek"lah untuk latihan mengajar adalah ditetapkan "lehpihak Pr"gram Pendidikan Islam# *kan tetapi jika sek"lah !ang diberikan

  mempun!ai masalah, pelajar dib"lehkan untuk membuat pertukaran dengan

  sek"lah !ang lain# Sek"lah !ang telah diberikan "leh pihak Pr"gram

  Pendidikan Islam ialah Sek"lah Menengah ebangsaan )at"7 *bu akar

  aginda bagi menjalankan latihan mengajar# ami diberi maklumat a(al

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  5/26

  mengenai penempatan nama sek"lah !ang akan dijalankan latihan supa!a

  dapat membuat persediaan a(al dari segi latar belakang sek"lah, tempat

  tinggal, kenderaan dan sebagain!a#

  Sebelum kami menjalani latihan mengajar di sek"lah ini, sa!a dan

  bersama pasangan praktikal !ang lain telah membuat la(atan ke sek"lah

  tersebut untuk berjumpa dengan pengetua sek"lah tersebut iaitu Puan

  ajjah amidah bagi memaklumkan penempatan kami sebagai guru

  praktikal di sek"lah tersebut sekaligus men!erahkan maklumat tentang diri

  kepada pihak sek"lah supa!a pihak sek"lah dapat mengatur jadual (aktu

  bagi subjek !ang akan diajar iaitu Pendidikan Islam atau Pendidikan uran

  dan ahasa *rab# Perjumpaan pertama ini juga dilakukan adalah untukmengetahui hal 6 hal berkaitan dengan sek"lah seperti peraturan 6 peraturan

  sek"lah, bangunan pelajaran, bangunan pentadbiran dan lain 6 lain#

  Setiap guru praktikal bersama pasangan dalam bidang masing 6

  masing telah diberikan maklumat mengenai pen!elia !ang akan

  menjalankan seliaan iaitu )r M"hsien daripada 8akulti pendidikan# Sa!a

  bersama pasangan telah -uba mendapatkan n"mb"r tele8"n beliau dan -uba

  membuat temujanji dengan beliau sebelum latihan mengajar dijalankan,namun tidak mempun!ai kesempatan (aktu# )engan itu, perjumpaan

  dengan pen!elia tidak dapat dilakukan kerana beliau tiada kelapangan

  (aktu# memaklumkan kepada beliau mengenai diri sa!a !ang akan berada di

  ba(ah seliaan beliau sepanjang temp"h latihan mengajar# 9leh itu,

  perhubungan melalui email telah dilakukan untuk memaklumkan kepada

  beliau mengenai diri sa!a serta memaklumkan penghantaran jadual

  pengajaran untuk memudahkan seliaan dilakukan#

  )i samping itu, la(atan untuk kali !ang kedua ke sek"lah telah

  dilakukan iaitu pada tarikh 1: &ebruari 2015# Sebelum bertandang ke sek"lah

  tersebut sa!a telah membuat temujanji dengan pihak sek"lah pada tarikh

  tersebut untuk berjumpa dengan pengetua sek"lah bagi mendapatkan

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  6/26

  maklumat berkaitan jadual (aktu pengajaran !ang akan dijalankan# ;alau

  bagaimanapun, pada perjumpaan tersebut sa!a bersama pasangan tidak

  dapat mengetahui tentang jadual (aktu pengajaran kerana jadual tersebut

  telah diberikan kepada Pen"l"ng anan Pentadbiran iaitu Pn ajah ."slina#

  Pengetua sek"lah tersebut telah memaklumkan kepada kami untuk

  mendapatkan jadual tersebut pada 2% &ebruari 2015#

  Pada tarikh 2% &ebruari 2015, sa!a bersama rakan praktikal telah

  berjumpa dengan Pn ajah ."slina untuk mendapatkan jadual (aktu

  pengajaran# Semasa perjumpaan ini, Pn ajah ."slina telah memberi

  pendedahan tentang jadual (aktu tersebut# eliau juga telah memba(a

  kami untuk berkenalan dengan guru pembimbing, guru 6 guru di sek"lah danmemba(a kami untuk mer"nda si seluruh ka(asan sek"lah# Sa!a telah

  diberi tanggungja(ab untuk mengajar mata pelajaran ahasa *rab seban!ak

  < (aktu dan elas emahiran *l+uran seban!ak < (aktu# Sa!a dikehendaki

  mengajar mata pelajaran ahasa *rab bagi pelajar $ingkatan 1 estari,

  manakala elas emahiran *l+uran bagi pelajar $ingkatan 1 *ri8 dan

   $ingkatan 1 estari# Sa!a juga diberi dua "rang guru pembimbing dari

  sek"lah tersebut iaitu Puan Siti Sakinatun bagi mata pelajaran ahasa *rab

  dan Ustaz =ulki>i bagi mata pelajaran emahiran *l+uran# $ujuan guru

  pembimbing ini adalah sebagai tempat rujukan kepada sa!a sepanjang

  menjalani latihan di sek"lah tersebut#

  Seterusn!a berkaitan dengan tempat tinggal, pada a(aln!a sa!a

  menghadapi sedikit kesukaran untuk men-ari tempat tinggal !ang

  berdekatan dengan ka(asan sek"lah memandangkan sa!a tidak biasa

  dengan ka(asan sekitar tersebut# 3amun masalah tersebut dapat diatasi

  apabila sa!a -uba mendapatkan bantuan daripada beberapa pihak dan

  men-ari di laman sesa(ang# $empat tinggal sepanjang sa!a menjalani

  latihan mengajar ialah berdekatan dengan Uniersiti ebangsaan Mala!sia

  dan ian!a jauh dengan ka(asan sek"lah# )engan itu, sa!a memerlukan

  pengangkutan seperti m"t"rsikal ataupun kereta untuk ke sek"lah# Sa!a juga

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  7/26

  mempun!ai masalah pengankutan ke sek"lah memandangkan sa!a daripada

  g"l"ngan !ang tidak berkemampuan untuk mempun!ai kenderaan seperti

  m"t"rsikal dan kereta# ;alau bagaimanapun, masalah ini dapat di atasi

  dengan bantuan pinjaman kereta daripada sauadara terdekat iaitu bapa

  saudara !ang menetap di Pu-h"ng# eliau telah memberi keizinan untuk

  menggunakan kerata beliau sepanjang temp"h latihan mengajar# al 6 hal

  seperti ini sedikit seban!ak memberi pengalaman kepada sa!a untuk lebih

  berdikari dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu serta memberi

  persediaan !ang rapi dan tersusun kepada sa!a dalam sesuatu bidang

  pekerjaan pada masa datang# Ia juga dapat mengajar sa!a erti kesabaran

  dan ketabahan dalam mendapatkan sesuatu perkara# ak kata Pepatah

  Mela!u ?usaha tangga keja!aan@#

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  8/26

  .&SI .*I$*3

  SP*3'*3

  14 MI3USSI

  P3*'*.*3

  )*3

   PM*'*.*3

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  9/26

  Refeksi Sepanjang 14 Minggu Sesi Pengajaran dan

  Pembelajaran

  .e>eksi sepanjang 14 minggu sesi pengajaran dan pembelajaran adalah

  meliputi aspek 6 aspek !ang berikut A

  Penguasaan andungan urikulum Bang )iajar A

  Pada minggu !ang pertama bagi sesi latihan mengajar ini dapat dilihat

  daripada aspek interaksional iaitu pada minggu pertama ini digunakan sebaik mungkin untuk 

   berkenalan dengan guru pembimbing, guru ketua bidang bahasa dan kemanusiaan dan juga guru

   panitia Bahasa Melayu. Selain itu, saya juga turut berkesempatan untuk berkenalan dengan guru

   – guru praktikal yang lain yang turut menjalani praktikal di SMKDABB yang datangnya dari

  Universiti Kebangsaan Malaysia seramai enam orang. Di aal sesi pembelajaran juga, saya telah

  diberi kesempatan dan peluang untuk melihat !ara pengajaran dan pembelajaran guru – guru

  yang sebenar.

  Saya telah diberikan tugas untuk mengambil alih kelas "uan #or A$ura bagi subjek 

  Bahasa Arab untuk %ingkatan &, manakala, bagi subjek Kelas Kemahiran Al – 'uran saya telah

  mengambil alih tugas pengajaran kelas Usta$ (ulki)li. Seperti yang kita ketahui, penguasaan

  dalam sesuatu kandungan kurikulum yang diajar adalah penting bagi tugas seorang guru. Saya

   juga telah meneruskan tajuk pengajaran daripada guru tersebut dan akan merujuk kepadanya

  tentang perkara yang tidak di)ahami serta sedikit sebanyak belajar daripadanya tentang !ara

  untuk menguasai kurikulum yang diajar. "enguasaan kurikulum sebelum pengajaran perlu diberi

   perhatian untuk mengelak kreadibiliti seseorang guru itu dipandang rendah oleh para pelajar.

  Pengaplikasian kaedah pengajaran terhadap subjek !ang diajar A

  Sebagai se"rang guru, kepelbagaian kaedah pengajaran dalam sesuatu

  subjek !ang diajar adalah penting# al ini kerana ian!a dapat menarik minat

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  10/26

  untuk para pelajar memberi perhatian !ang semaksimum mungkin dalam

  pr"ses pengajaran dan pembelajaran# Seperti !ang kita sedia maklum,

  Pr"gram Pendidikan Islam di Uniersiti Mala!a telah memberi pendedahan

  a(al tentang kaedah pengajaran !ang berkesan bagi sesuatu subjek !ang

  diajar# 9leh itu, tidak menjadi masalah untuk sa!a mengaplikasikann!a

  semasa mengajar# Sa!a han!a perlu memikirkan kaedah pengajaran !ang

  sesuai mengikut t"pik !ang akan didedahkan kepada pelajar memandangkan

  pelajar adalah dari tingkatan 1# agi subjek ahasa *rab, pada mulan!a

  pelajar kelihatan agak sukar menerima pengajaran ahasa *rab

  memandangkan bahasa per-akapan !ang sa!a gunakan adalah dalam

  ahasa *rab# 3amun sa!a -uba berinteraksi dengan pelajar dengan

  menggunakan bahasa !ang mudah dan pelbagai ga!a bahasa badan bagi

  lebih memudahkan pelajar# ;alaupun demikian, sa!a juga terpaksa

  menggunakan bahasa mela!u untuk perkataan !ang sukar di8ahami "leh

  pelajar setelah menggunakan bahasa badan dan -"nt"h 6 -"nt"h !ang

  mudah di8ahami# agi elas emahiran *l + uran, ian!a juga tidak menjadi

  masalah kepada sa!a kerana ian!a di ba(ah bidang pengajaran sa!a# Sa!a

   juga telah melakukan perkara !ang sama seperti pengajaran bagi subjek

  ahasa *rab#

  "ndisi pelajar

  )ari segi k"ndisi pelajar sama ada subjek ahasa *rab mahupun elas

  emahiran *l 6 uran adalah sama tahapn!a iaitu berada dalam tahap

  sederhana kerana sa!a mengajar kedua 6 duan!a dari tingkatan 1# angkah

  !ang sa!a telah ambil adalah dengan meminta para pelajar untuk men!alin

  perkataan !ang sukar di8ahami di dalam buku n"ta mereka dan meminta

  para pelajar mengulang beberapa kali perkataan tersebut supa!a para

  pelajar dapat mengingatn!a# 3amun, (ujud beberapa masalah seperti

  terdapat beberapa "rang pelajar !ang tidak masuk ke kelas atau p"nteng

  dari sesi pembelajaran dan pengajaran# *ntara masalahn!a ialah mereka

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  11/26

  tidak mahu mengikuti elas *liran *gama C**D kerana mereka telah disuruh

  "leh ibu bapa mereka untuk mengikuti kelas ** (alaupun mereka tidak

  mahu mengikuti kelas tersebut#

  a(alan kelas

  al !ang berkaitan dengan ka(alan kelas ialah sa!a perlu memberi tumpuan

  dengan melakukan pemantauan se-ara keseluruhan kelas kerana terdapat

  sebahagian pelajar !ang tidak memberi tumpuan ketika sesi pengajaran dan

  pembelajaran dijalankan# Masalah seperti ini telah sa!a selesaikan dengan

  kaedah bers"al ja(ab dengan pelajar supa!a penglibatan akti8 pelajar dalam

  sesi pengajaran dan pembelajaran dapat di(ujudkan# Selain itu, jika terdapatpelajar !ang tidak memberi tumpuan semasa sesi pengajaran dan

  pembelajaran, sa!a akan mengajukan pelbagai s"alan kepada pelajar

  tersebut berkaitan pelajaran !ang diajar bagi mengalih perhatian pelajar

  tersebut# Sa!a juga telah menjalankan aktiiti se-ara berkumpulan untuk

  menambahkan lagi minat pelajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran#

  )engan itu, sa!a dapat memastikan semua pelajar mengambil bahagian

  dalam aktiiti !ang dijalankan#

  Penggunaan ahan antu Mengajar CMD $erhadap Subjek Bang

  )iajar A

  )ari segi bahan bantu mengajar CMD, sebagai se"rang guru mestilah

  kreati8 dan kritis dalam men!ediakan M untuk sesi pengajaran dan

  pembelajaran# M !ang disediakan mestialah menarik, menjimatkan masa,

  tenaga dan juga tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan !ang besar untuk

  men!ediakann!a# M juga mestilah bahan mudah alih supa!a ian!a senang

  diba(a ke mana 6 mana tempat# Sebagai -"nt"h, bagi subjek ahasa *rab

  sa!a telah men!ediakan bahan pengajaran se-ara tradisi"nal berbentuk

  gambar, kertas !ang ber(arna, kertas manila, dadu, k"tak bera-un, papan

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  12/26

  putih dan lain 6 lain lagi# M !ang disediakan adalah merangkumi aspek 6

  aspek untuk set induksi, sesi penerangan isi pelajaran, sesi ransangan

  kepada isi pelajaran, penilaian dan pengukuhan serta penutup# Sa!a juga

  telah men!ediakan n"ta 6 n"ta ringkas berbetuk peta minda kepada pelajar

  supa!a pelajar lebih memahamin!a dengan lebih mudah#

    agi elas emahiran *l 6 uran pula sa!a lebih ban!ak menggunakan

  bahan se-ara m"den dan juga se-ara tradisi"nal# *ntara bahan se-ara

  m"den ialah bahan berbentuk isual dan ide" dan bahan se-ara

  tradisi"anal seperti k"tak dadu, k"tak bera-un, manila kad dan papan putih

  dan sebagain!a# )engan berbekalkan M !ang menarik dan pelbagai dapat

  menjadikan pelajar tidak mudah berasa b"san dan isi pelajaran !angdisampaikan dapat di8ahami dengan -epat dan lebih mudah berbanding

  dengan han!a disampaikan dengan han!a menggunakan buku teks sahaja#

  M disediakan adalah untuk membantu para guru untuk membuat sesi

  pengajaran lebih menarik dan dapat menjadikan pelajar dapat menumpukan

  kepada sesi pengajaran dari a(al pembelajaran sehinggalah ke akhir

  pembelajaran# )engan menggunakan M juga dapat membantu sa!a

  mengajar tajuk 6 tajuk !ang isi pelajarann!a ban!ak dan panjang serta !ang

  memakan masa !ang lama untuk mengajarn!a#

  Penilaian )alam Pengajaran )an Pembelajaran Subjek Bang )iajar A

  Setelah pen!ampaian dari segi set induksi, penerangan isi pelajaran

  dan juga ransangan kepada isi pelajaran guru mestilah melakukan aktiiti

  penialaian ke atas pengajaran !ang telah dijalankan bagi menguji tahap

  pengetahuan dan penguasaan pelajar terhadap sesuatu isi pelajaran !ang

  telah diajarkan# *ntara bentuk penilaian !ang telah dilakukan ialah se-ara

  indiidu dan juga berkumpulan# al ini kerana ian!a dapat menguji

  pemahaman pelajar se-ara indiidu dan juga pemahaman dalam aktiiti

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  13/26

  se-ara berkumpulan# agi aktiiti penilaian ini, sa!a telah men!ediakan

  pelbagai s"alan dalam pelbagai aktiiti sama ada dalam bentuk s"al ja(ab,

  permainan, kertas s"alan dan lain 6 lain lagi# *kan tetapi, aktiiti penilaian

  dalam bentuk permainan lebih menarik minat pelajar kerana mereka lebih

  gembira dalam penglibatan dalam aktiiti tersebut# Melalui kaedah penilaian

  ini sa!a dapat menilai sejauh mana keberkesanan pengajaran sa!a# 'ika

  terdapat kekurangan dalam kaedah !ang digunakan, sa!a akan men-uba

  kaedah !ang lebih mudah untuk pemahaman pelajar#

  Pen-apaian Pelajar

  Pen-apaian pelajar sepanjang 14 minggu pengajaran, telahmenunjukkan peningkatan !ang baik dalam pembelajaran sama ada subjek

  ahasa *rab mahupun emahiran *l 6 uran# agi subjek ahasa *rab

  pelajar sudah mula menunjukkan minat dalam ahasa *rab berbanding pada

  a(al sesi pengajaran# al ini juga dapat dibuktikan dengan pen-apaian

  pelajar melalui peperiksaan Ujian ulanan 1, hampir keseluruhan pelajar

  telah menunjukkan pen-apaian !ang baik (alaupun ada beberapa !ang

  perlu diberi perhatian# Seterusn!a, pen-apaian pelajar dalam peperiksaan

  Ujian Pertengan $ahun pada minggu 1% sa!a di sek"lah telah menunjukkan

  peningkatan !ang sangat baik "leh semua pelajar#

    Manakala bagi kelas emahiran *l 6 uran pelajar ban!ak

  menunjukkan perkembangan dalam tajuk + tajuk !ang sukar seperti Eiraat,

  taj(id, dan tarannum# .ata 6 rata pelajar sebenarn!a mudah menerima

  pengajaran !ang disampaikan akan tetapi ian!a perlu diberi perhatian !ang

  lebih dengan melakukan lebih ban!ak pengulangan dan pengukuhan# urumestilah mengambil berat terhadap pen-apaian pelajar supa!a guru dapat

  mengesan pelajar !ang pen-apaian !ang lemah dalam sesuatu subjek#

   $indakan Susulan $erhadap Sesi Pen!eliaan )ari Pens!arah )an uru

  Pembimbing A

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  14/26

  Sebagai guru praktikal !ang sedang menjalani latihan mengajar sudah tentu

  terdapat beberapa perkara !ang masih perlu diperbaiki dan dibuat

  penambahbaikan# Setelah mendapat seliaan daripada pens!arah seban!ak

  dua kali untuk kedua 6 dua subjek, pelbagai k"men dan nasihat !ang

  disampaikan "leh beliau supa!a ian!a dapat diperbaiki dan ditingkatkan#

  *ntaran!a ialah sebagai se"rang guru, kita mestilah memberi perhatian

  kepada semua pelajar dari setiap sudut agar para pelajar tidak ketinggalan

  dalam sesi pengajaran dan pembelajaran# Selain itu, se"rang guru juga perlu

  memberi pengukuhan !ang tinggi dalam sesuatu isi pelajaran !ang diajar

  dan jangan menerima ja(apan pelajar tanpa mengujin!a terlebih dahulu#

  uru juga pelu lebih kerap bers"al ja(ab dengan pelajar agar pelajarlebih 8aham dan lebih mengingatin!a# eliau juga berpesan supa!a men-uba

  untuk ber-akap dalam ahasa *rab (alaupun dalam bahasa !ang mudah

  di8ahami# Sebagai tindakan susulan, sa!a akan lebih memantau para pelajar

  dan memberi perhatian kepada keseluruhan mereka dengan lebih kerap dan

  memberi perhatian dari setiap sudut kedudukan pelajar# Se"rang guru juga

  perlu lebih kerap menguji terlebih dahulu ja(apan pelajar sebelum

  mengatakan ja(apan tersebut kepada pelajar# )engan -ara ini, guru dapat

  menguji pemahaman pelajar# Sa!a juga perlu men-uba untuk berk"munikasi

  dalam kelas dalam ahasa *rab !ang mudah di8aahami "leh pelajar#

  M"tiasi uru Pelatih

  Sepanjang menjadi se"rang guru pelatih ban!ak perkara dari pelbagai aspek

  !ang mana ian!a mengajar sa!a mengenai ban!ak perkara# *ntaran!a ialah

  pengalaman sebagai guru pelatih telah ban!ak menjadikan sa!a lebihsemangat untuk memperbaiki mutu pengajaran ke arah !ang lebih baik demi

  membentuk anak 6 anak didik menjadi menjadi m"dal insan !ang diperlukan

  "leh mas!arakat sekarang# )engan itu, tugas guru ini merupakan amanah

  !ang besar dan berat !ang harus dipikul supa!a anak 6 anak didik menjadi

  insan !ang berguna suatu hai nanti# Melalui latihan mengajar ini juga ian!a

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  15/26

  ban!ak mengajar sa!a supa!a berdepan dengan sebarang perkara !ang

  dihadapi dan perlu membuat keputusan dengan -epat tanpa pelu

  menangguhkann!a#

    ampiran ambar+ambar Bang erkaitan

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  16/26

  .&SI .*I$*3

  P3B.$**3

  )**M I*$*3

  9+U.IUUM

  )I )**M

  *$*U

  )I U*.

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  17/26

   

  penyertaan dalam kegiatan ko-kurikulum di dalam

  atau di luar sekolah

  Aktiviti ko – kurikulum diadakan pada setiap minggu iaitu pada setiap hari Selasa dan *abu.

  Aktiviti ko – kurikulum untuk hari selasa ialah persatuan atau kelab dan akan berselang pada

  minggu berikutnya untuk perjumpaan sukan dan permainan. "ada hari *abu, aktivitinya adalah

   perjumpaan untuk unit beruni)orm. Setiap guru praktikal telah diberi tugasan sebagai guru

   pembimbing atau pemantau dalam sesuatu sukan, kelab atau persatuan dan unit beruni)orm. Bagi

  kategori sukan saya telah diberi tugasan untuk menguruskan sukan Bola +aring. Manakala kelab

  atau persatuan pula, saya telah diarahkan untuk menjadi guru pembimbing bagi Kelab

  Kebudayaan arisan dan badan unit beruni)orm pula saya telah ditugaskan sebagai guru

   pembimbing "engakap. %erdapat banyak aktiviti dan program yang telah dijalankan oleh pihak 

  sekolah dan semestinya sebagai guru pembimbing haruslah memantau setiap aktiviti yang telah

  dijalankan.

  Selain itu, bagi bidang kelab dan persatuan iaitu Kelab Kebudayaan arisan pula tidak 

   banyak aktiviti mahupun program yang dijalankan kerana persediaan sukan tahunan peringkat

  sekolah terpaksa dilalukan. Kelab ini banyak melahirkan pasukan yang menjadi kebanggaan

  sekolah seperti pasukan nasyid, pasukan nanyian berirama dan banyak lagi. alaupun, saya tidak 

  mempunyai bakat untuk melatih mereka. akan tetapi saya telah diberi kesempatan untuk melihat

  latihan pasukan nasyid sekolah membuat latihan. "asukan nasyid ini telah dilatih atau dipimpin

  oleh beberapa orang pelajar dari -nstitusi "erguruan, uru, Bangi.

  Di samping itu, sukan juga penting dalam aktiviti kokurikulum. Akan tetapi, sepanjang

  menjalani praktikal di sekolah ini pasukan Bola +aring telah dapat meakili sekolah ke peringkat

  ""D. "ada setiap petang sepanjang bulan Ma! pelajar – pelajar yang terlibat telah membuatlatihan sebagai persediaan untuk perlaanan tersebut. uru – guru pembimbing diminta untuk 

  memantau para pelajar membuat latihan supaya tiada sebarang perkara yang tidak diingini terjadi

  seperti ke!ederaan, sakit – sakit dan lain – lain. Dengan itu, guru penyelaras Bola +aring telah

  memberi tugasan supaya menjadi guru pengiring semasa hari perlaanan. Akan tetapi, pihak 

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  18/26

   pentadbiran tidak membenarkan guru praktikal menjadi guru pengiring kerana mungkin tiada

   pengalaman untuk mengendalikan para pelajar.

  "en!apaian terhadap kegiatan kokurikulum yang telah dipantau dan dibimbing ialah

  seperti berikut /

  Badan Unit Beruni)orm / "engakap

  Seperti yang kita sedia maklum, apabila diberi tugasan dan ianya dikendalikan dengan jayanya,

   pihak pentadbiran dan guru – guru yang lain telah memberi penghormatan dengan menghargai

  hasil yang telah dilakukan dengan jayanya dengan hanya u!apan terima kasih. 0al ini berbe$a

  apabila guru praktikal yang mengendalikan sesuatu majlis atau program. Dengan berbekalkan

   pengalaman yang ada dan bantuan tunjuk ajar daripada guru – guru yang lain ianya akan

  menjadikan majlis yang dikendalikan berjalan dengan jayanya alaupun terdapat sedikit !a!at

  !ela sesuatu program atau majlis itu. Selain itu, ianya dapat dijadikan pengalaman untuk 

  menguruskan sesuatu majlis atau program dengan lebih baik pada masa akan datang.

  Sukan %ahunan "eringkat Sekolah

  Bertitik tolak lagi, pen!apaian terhadap sukan tahunan peringkat sekolah juga

  membanggakan. Untuk pengetahuan pihak tuan, tema untuk mas!ot pada tahun ini ialah

   bertemakan 1 Angry Bird 2. Setiap rumah sukan diajibkan untuk menyediakan mas!ot 1 Angry

  Bird 2 untuk a!ara pembarisan. Dengan itu, setiap rumah sukan telah diberi tugasan seperti

  menguruskan a!ara pembarisan, makanan, penyediaan mas!ot dan lain – lain. Saya dan beberapa

  orang guru bagi rumah sukan kuning ataupun Saidina Al – Umar telah diberi tugasan untuk 

  menyediakan mas!ot 1 Angry Bird 2. Mas!ot 1 Angry Bird 2 telah di!ipta dan dihias mengikut

  kreativiti masing – masing. "en!apaian dalam pertandingan mas!ot ini telah mendapat tempat

  naib juara.

  Masalah yang ujud dalam penglibatan kokurikulum ini ialah kehadiran para pelajar ke

  setiap perjumpaan yang diadakan. Masalah ini telah diatasi oleh guru 3 guru disiplin dengan

  meronda ke seluruh bangunan di sekolah untuk memantau pelajar yang ponteng dan tidak hadir 

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  19/26

  ke perjumpaan yang diadakan. %indakan disiplin dikenakan ke atas pelajar yang telah ponteng

  dan juga tidak hadir ke sesi perjumpaan yang telah diadakan.

  ampiran ambar 6 ambar Bang erkaitan A

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  20/26

  .&SI .*I$*3

  P3I*$*3)**M *SP 

  P3U.US*3

  )*3

  PIMPI3*3

  )I )**M S.$*

  )I U*. S9*

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  21/26

  penglibatan dalam aspek pengurusan dan kepimpinan didalam serta di luar sek"lah

  Pada F *pril 2015 dan 10 *pril 2015, Panitian Pendidikan Islam $ingkatan

  1 telah menganjurkan pr"gram iaitu Pr"gam atih *mal 2015 !ang mana

  ian!a diba(ah kerjasama pihak SM)* dengan pihak Institusi

  Perguruan CIPD, angi# Pihak Panitia Pendidikan Islam telah meminta sa!a

  dan rakan 6 rakan guru praktikal Pendidikan Islam untuk menjadi

  8asilitat"r dalam pr"gram ini# *ntara "bjrkti8 bagi pr"gram ini adalah

  untuk Mendedahkan pelajar dengan nilai 6 nilai agama Islam, melatih

  pelajar untuk s"lat dengan sempurna dan tertib dan memberi kesedaran

  kepada pelajar tentang kepentingan pembinaan sahsiah diri# Pr"gram ini

  melibatkan semua murid daripada $ingkatan 1#

  Pr"ram ini berlangsung selama dua hari iaitu pada hari Selasa F *pril

  2015 melibatkan pelajar tingkatan 1 hsan, 1 &ikriah, 1 igih dan 1

  arm"ni# Sebelum aktiiti dijalankan, taklimat dan pembahagian

  kumpulan telah dilakukan# *ktiiti amali ini dijalankan dalam se-ara

  berkumpulan atau dinamakan ?Gpl"ra-e@# *ntara aktiiti !ang dijalankan

  ialah -ara mengambil (udhuk se-ara te"ri, (udhuk se-ara amali, mandi

  hadas dan s"lat 8ardhu Crukun EauliD dan s"lat 8ardhu Crukun H7liD#

  Manakala pada hari 'umaat 10 *pril 2015 pula melibatkan pelajar

   $ingkatan I *ri8, 1estari, I erdik dan 1 )inamik# Selepas aktiiti

  ?eGpl"ra-e@ dijalankan bagi kumpulan ini, sesi muhasabah diri !ang

  disampaikan "leh (akil daripada pelajar IP, angi#

  Selain itu, guru – guru pelatih juga diminta untuk mengikuti sesi mesyuarat yang telah

  dijalankan oleh pihak sekolah. "ada minggu ketiga ini merupakan minggu yang agak sibuk 

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  22/26

  kerana boleh dikatakan setiap hari terlibat dengan mesyuarat. "ada hari -snin merupakan

  mesyuarat pengurusan aset yang telah disampaikan oleh akil dari K"M. Mesyuarat bermula

  setelah selesai aktu persekolahan dan selesai pada jam 4 petang. "ada hari Selasa pula telah

  diadakan mesyuarat untuk penganjuran pesta pantun peringkat daerah Sepang. Sekolah

  Menengah Kebangsaan Dato5 Abu Bakar Baginda telah dipilih untuk menjadi tuan rumah bagi

   pertandingan tersebut.

  Seterusnya, pada hari *abu pula merupakan mesyuarat kurikulum dan juga mesyuarat

  guru. Kedua – dua mesyuarat ini diadakan sekali dan melibatkan pelbagai agenda atau isu.

  Mesyuarat ini juga turut dihadiri oleh puan pengetua iaitu "uan 0ajah 0amidah Binti Said.

  Semasa mesyuarat tersebut, terdapat permintaan daripada guru – guru untuk berkenalan dengan

  guru – guru praktikal.

  "ada hari Sabtu telah diadakan 6atihan dalam perkhidmatan 76ADA"8. Majlis bermula

   pada jam 9.:: pagi dan berakhir pada jam &;.:: tengah hari. %erdapat dua sesi semasa 6ADA"

  tersebut berlangsung. Untuk sesi pertama, taklimat berkaitan dengan kajian penyelidikan

  tindakan telah disampaikan oleh pensyarah -nstitut "erguruan "endidikan -slam, Bangi. Beliau

  telah memberikan maklumat kepada semua guru mengenai kajian tindakan yang sepatutnya

  dijalankan oleh guru iaitu untuk mengesan dan meningkatkan kualiti dalam amalan pendidikan.

  Untuk sesi kedua, aktivitinya adalah se!ara santai dan bertujuan untuk membentuk jalinan

  kekeluargaan dalam kalangan guru di SMKDABB.

  "ada hari Khamis

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  23/26

   pada jam &.

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  24/26

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  25/26

  Penutup

  *lhamdulillah, s!ukur ke hadrat Illahi kerana telah menamatkan latihan

  mengajar dengan ja!an!a# Sepanjang hampir 14 minggu berada di SM)*

  ban!ak pengalaman !ang telah diambil semasa menjalankan latihanmengajar ini (alaupun terdapat pelbagai -abaran dan dugaan !ang terpaksa

  dihadapi sebagai guru pelatih di SM)*# 3amun, -abaran dan dugaan

  inilah telah men!untik semangat !ang jitu dalam diri sa!a untuk terus

  memperbaiki diri ke arah !ang lebih baik apabila bergelar sebagai guru

  kelak#

  Sebagai kesimpulann!a, sebagai se"rang guru pelatih haruslah bijak

  mengambil peluang dan pengalaman !ang telah diberikan sepanjang

  temp"h latihan mengajar ini# Seperti !ang kita ketahui, tugas se"rang guru

  bukanlah semudah !ang disangkakan# Sebagai se"rang guru juga haruslah

  bijak dalam mengatur dan meran-ang langkah dan strategi !ang berkesan

  ke arah menjadikan pelajar 6 pelajar sebagai se"rang insan !ang berguna

 • 8/18/2019 refleksi praktikal

  26/26

  pada masa akan datang# uru merupakan -aha!a kepada anak 6 anak

  didikn!a dikala gelap# Ilmu 6 ilmu !ang disampaikan merupakan -aha!a dan

  panduan untuk terus men-apai keja!aan !ang diimpikan "leh setiap pelajar#