Puasa Rajab

of 23 /23
Akhir-akhir ini, banyak orang yang berpuasa di awal bulan Rajab. Saya ingin bertanya, apakah ada tuntunannya dari Rasulullah puasa hanya di awal bulan Rajab atau hanya beberapa hari saja di bulan Rajab? Hendra Irawan (**hendra@***.com) Jawaban: Bismillah. Tidak terdapat amalan khusus terkait bulan Rajab, baik bentuknya shalat, puasa, zakat, maupun umrah. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa hadis yang menyebutkan amalan di bulan Rajab adalah hadis dhaif dan tertolak. Ibnu Hajar mengatakan, “Tidak terdapat riwayat yang sahih yang bisa dijadikan dalil tentang keutamaan bulan Rajab, baik bentuknya puasa sebulan penuh, puasa di tanggal tertentu di bulan Rajab, atau shalat tahajud di malam tertentu. Keterangan saya ini telah didahului oleh keterangan Imam Abu Ismail Al-Harawi.” (Tabyinul Ujub bi Ma Warada fi Fadli Rajab, hlm. 6) Imam Ibnu Rajab mengatakan, “Tidak terdapat dalil yang sahih yang menyebutkan adanya anjuran shalat tertentu di bulan Rajab. Adapun hadis yang menyebutkan keutamaan shalat Raghaib di malam Jumat pertama bulan Rajab adalah hadis dusta, batil, dan tidak sahih. Shalat Raghaib adalah bid’ah, menurut mayoritas ulama.” (Lathaiful Ma’arif, hlm. 213) Terkait masalah puasa di bulan Rajab, Imam Ibnu Rajab juga menegaskan, “Tidak ada satu pun hadis sahih dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang keutamaan puasa bulan Rajab secara khusus. Hanya terdapat riwayat dari Abu Qilabah, bahwa beliau mengatakan, ‘Di surga terdapat istana untuk orang yang rajin berpuasa di bulan Rajab.’ Namun, riwayat ini bukan hadis. Imam Al-Baihaqi mengomentari keterangan Abu Qilabah, ‘Abu Qilabah termasuk tabi’in senior. Beliau tidak menyampaikan riwayat itu, melainkan hanya kabar tanpa sanad.’” (Lathaiful Ma’arif, hlm. 213) Akan tetapi, jika seseorang melaksanakan puasa di bulan Rajab dengan niat puasa sunah di bulan-bulan haram maka ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Mengingat sebuah hadis yanng diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi dan yang lainnya, bahwa suatu ketika, seseorang dari Suku Al-Bahili datang menghadap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dia meminta diajari berpuasa. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menasihatkan, “Puasalah sehari tiap bulan.” Orang ini mengatakan, “Saya masih kuat. Tambahkanlah!” “Dua hari setiap bulan.” Orang ini mengatakan, “Saya masih kuat. Tambahkanlah!” “Tiga hari setiap bulan.” Orang ini tetap meminta untuk ditambahi. Kemudian, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Puasalah di bulan haram dan berbukalah (setelah selesai bulan haram).” (Hadis ini dinilai sahih oleh sebagian ulama dan dinilai dhaif oleh ulama lainnya). Juga diriwayatkan bahwa beberapa ulama salaf berpuasa di semua bulan haram, di antaranya: Ibnu Umar, Hasan Al-Bashri, dan Abu Ishaq As-Subai’i. Catatan: Bulan haram artinya bulan yang mulia. Allah memuliakan bulan ini dengan larangan berperang. Bulan haram, ada empat: Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, Baca selengkapnya: http://www.konsultasisyariah.com/adakah-puasa-bulan-rajab/ #ixzz2uXo9c6NC

Embed Size (px)

description

agama

Transcript of Puasa Rajab

Akhir-akhir ini, banyak orang yang berpuasa di awal bulan Rajab. Saya ingin bertanya, apakah ada tuntunannya dari Rasulullah puasa hanya di awal bulan Rajab atau hanya beberapa hari saja di bulan Rajab?Hendra Irawan (**hendra@***.com)Jawaban:Bismillah. Tidak terdapat amalan khusus terkait bulan Rajab, baik bentuknya shalat, puasa, zakat, maupun umrah. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa hadis yang menyebutkan amalan di bulan Rajab adalah hadis dhaidan tertolak.!bnu "ajar mengatakan, #Tidak terdapat riwayat yang sahih yang bisa dijadikan dalil tentang keutamaan bulan Rajab, baik bentuknya puasa sebulan penuh, puasa di tanggal tertentu di bulan Rajab, atau shalat tahajud di malam tertentu. $eterangan saya ini telah didahului oleh keterangan !mam Abu !smail Al-"arawi.% &Tabyinul Ujub bi Ma Warada fi adli !ajab, hlm. '(!mam !bnu Rajab mengatakan, #Tidak terdapat dalil yang sahih yang menyebutkan adanya anjuran shalat tertentu di bulan Rajab. Adapun hadis yang menyebutkan keutamaan shalat Raghaib di malam )umat pertama bulan Rajab adalah hadis dusta, batil, dan tidak sahih. Shalat Raghaib adalah bid"ah, menurut mayoritas ulama.% a$haiful Ma"arif, hlm. *+,(Terkait masalah puasa di bulan Rajab, !mam !bnu Rajab juga menegaskan, #Tidak ada satu pun hadis sahih dari -abi shallallahu %alaihi wa sallam tentang keutamaan puasa bulan Rajab se.ara khusus. "anya terdapat riwayat dari Abu /ilabah, bahwa beliau mengatakan, 01i surga terdapat istana untuk orang yang rajin berpuasa di bulan Rajab.2 -amun, riwayat ini bukan hadis. !mam Al-3aiha4i mengomentari keterangan Abu /ilabah, 0Abu /ilabah termasuk $abi"in senior. 3eliau tidak menyampaikan riwayat itu, melainkan hanya kabar tanpa sanad.2% a$haiful Ma"arif, hlm. *+,(Akan tetapi, jika seseorang melaksanakan puasa di bulan Rajab dengan niat puasa sunah di bulan-bulan haram maka ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Mengingat sebuah hadis yanng diriwayatkan !mam Ahmad, Abu 1aud, Al-3aiha4i dan yang lainnya, bahwa suatu ketika, seseorang dari Suku Al-3ahili datang menghadap -abi shallallahu %alaihi wa sallam. 1ia meminta diajari berpuasa. -abi shallallahu %alaihi wa sallam menasihatkan, #5uasalah sehari tiap bulan.% 6rang ini mengatakan, #Saya masih kuat. Tambahkanlah7% #1ua hari setiap bulan.% 6rang ini mengatakan, #Saya masih kuat. Tambahkanlah7% #Tiga hari setiap bulan.% 6rang ini tetap meminta untuk ditambahi. $emudian, -abi shallallahu %alaihi wa sallam bersabda, #5uasalah di bulan haram dan berbukalah &setelah selesai bulan haram(.% &"adis ini dinilai sahih oleh sebagian ulama dan dinilai dhaif oleh ulama lainnya(.)uga diriwayatkan bahwa beberapa ulama sala berpuasa di semua bulan haram, di antaranya8 !bnu 9mar, "asan Al-3ashri, dan Abu !sha4 As-Subai2i.Catatan8 3ulan haram artinya bulan yang mulia. Allah memuliakan bulan ini dengan larangan berperang. 3ulan haram, ada empat8 1zul4a2dah, 1zulhijjah, Muharram,3a.a selengkapnya8 http8::www.konsultasisyariah..om:adakah-puasa-bulan-rajab:;i.'-?Read more about puasa bulan rajab by www.konsultasisyariah..om59ASA RA)A3 &[email protected])A(Rajab adalah bulan ke tujuh dari penggalan !slam 4omariyah &hijriyah(. 5eristiwa !sra Mi2raj-abiMuhammadshalallah %alaih wasallam untuk menerima perintah salat lima waktu terjadi pada *A Rajab ini.3ulan Rajab juga merupakan salah satu bulan haram, artinya bulan yang dimuliakan. 1alam tradisi !slam dikenal ada empatbulan haram, ketiganya se.ara berurutanadalah8 1zul4aBdah, 1zulhijjah, Muharram, dan satu bulan yang tersendiri,Rajab. 1inamakan bulan haram karena pada bulan-bulan tersebut orang !slam dilarang mengadakan peperangan. Tentang bulan-bulanini, Al-/ur2an menjelaskan8#Sesun&&uhnya bilan&an bulan 'ada sisi (llah adalah dua belas bulan) dalam *e$e$a'an (llah di wa*$u +ia menci'$a*an lan&i$ dan bumi) di an$aranya em'a$ bulan haram. I$ulah (*e$e$a'an) a&ama yan& lurus) Ma*a jan&anlah *amu Men&aniaya diri *amu dalam bulan yan& em'a$ i$u) dan 'eran&ilah *aum musyri*in i$u semuanya seba&aimana mere*a'un memeran&i *amu semuanya) dan *e$ahuilah bahwasanya (llah beser$a oran&,oran& yan& ber$a*wa.%Hukum Puasa Rajab"adis-hadis -abi yang menganjurkan atau memerintahkan berpuasa dalam bulan- bulan haram &1zul4a2dah, 1zulhijjah, Muharram dan Rajab( itu .ukup menjadi hujjah atau landasan mengenaikeutamaan puasa di bulan Rajab. 1iriwayatkan dari Mujibah al-3ahiliyah, Rasulullah bersabda C-uasalah 'ada bulan,bulan haram.C &Riwayat Abu 1awud, !bnu Majah, dan Ahmad(. "adis lainnya adalah riwayat al--asaBi dan Abu 1awud &dan disahihkan oleh !bnu "uzaimah(8 C9samah berkata pada -abi Muhammad Saw, #@ahai Rasulallah, saya tak melihat Rasul melakukan puasa &sunnah( sebanyak yang Rasul lakukan dalam bulan SyaBban. Rasul menjawab8 BBulan .ya/ban adalah bulan an$ara !ajab dan !amadan yan& dilu'a*an oleh *ebanya*an oran&.BCMenurut as-Syaukani dalam 0ailul (u$har, dalam bahasan puasa sunnah, ungkapan -abi, C3ulan SyaBban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang dilupakan kebanyakan orangC itu se.ara implisit menunjukkan bahwa bulan Rajab juga disunnahkan melakukan puasa di dalamnya.$eutamaan berpuasa pada bulan haram juga diriwayatkan dalam hadis sahih imam Muslim. 3ahkanberpuasa di dalam bulan-bulan mulia ini disebut Rasulullah sebagai puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. -abi bersabda 8 #.eu$ama,u$ama 'uasa se$elah !amadan adalah 'uasa di bulan,bulan al,muharram &1zul4aBdah, 1zulhijjah, Muharram, danRajab(.Al-Dhazali dalam Ihya" Ulumid,+in menyatakan bahwa kesunnahan berpuasa menjadi lebih kuat jika dilaksanakan pada hari-hari utama &al,ayyam al,fadhilah(. "ari- hari utama ini dapat ditemukan pada tiap tahun, tiap bulan dan tiap minggu. Terkait siklus bulanan ini Al-Dhazali menyatakan bahwa Rajab terkategori al,asyhur al,fadhilah di samping dzulhijjah, muharram dan sya2ban. Rajab juga terkategori al-asyhur al-hurumdi samping dzul4a2dah, dzul hijjah, dan muharram.1isebutkan dalam1ifayah al,(*hyar, bahwa bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah Ramadan adalah bulan- bulan haram yaitu dzul4a2dah, dzul hijjah, rajab danmuharram. 1i antara keempat bulan itu yang paling utama untuk puasa adalah bulan al-muharram, kemudian Sya2ban. -amun menurut Syaikh Al-Rayani, bulan puasa yang utama setelah al-Muharram adalah Rajab.Terkait hukum puasa dan ibadah pada Rajab, !mam Al--awawi menyatakan, telah jelas dan shahih riwayat bahwa Rasul SA@ menyukai puasa dan memperbanyak ibadah di bulan haram, dan Rajab adalah salah satu dari bulan haram, maka selama tak ada pelarangan khusus puasa dan ibadah di bulan Rajab, maka tak ada satu kekuatan untuk melarang puasa Rajab dan ibadah lainnya di bulan Rajab% &.yarh 0awawi %ala .hahih Muslim(.Hadis Keutamaan Rajab3erikut beberapa hadis yang menerangkan keutamaan dan kekhususan puasa bulan Rajab8 E 1iriwayatkan bahwa apabila Rasulullah SA@ memasuki bulan Rajab beliau berdo2a8#2a) (llah ber*ahilah *ami di bulan !ajab (ini) dan (ju&a) .ya"ban) dan sam'ai*anlah *ami *e'ada bulan !amadhan.% &"R. !mam Ahmad, dari Anas bin Malik(.E CBaran& sia'a ber'uasa 'ada bulan !ajab sehari) ma*a la*sana ia 'uasa selama sebulan) bila'uasa 3 hari ma*a di$u$u'lah un$u*nya 3 'in$u nera*a 4ahim) bila 'uasa 5 hari ma*a dibu*a*an un$u*nya 5 'in$u sur&a) dan bila 'uasa 67 hari ma*a di&an$ilah dosa,dosanya den&an *ebai*an.CE Riwayat al-Thabarani dari SaBid bin Rasyid8 #Baran&sia'a ber'uasa sehari di bulan !ajab) ma*a ia la*sanaber'uasa se$ahun) bila 'uasa 3 hari ma*a di$u$u'lah un$u*nya 'in$u,'in$u nera*a jahanam) bila 'uasa 5 hari dibu*a*an un$u*nya 5 'in$u sur&a) bila 'uasa 67 hari) (llah a*an men&abul*an semua 'ermin$aannya.....CE C.esun&&uhnya di sur&a $erda'a$ sun&ai yan& dinama*an !ajab) airnya lebih 'u$ih dari'ada susu dan rasanya lebih manis dari madu. Baran&sia'a 'uasa sehari 'ada bulan !ajab) ma*a ia a*an di*aruniai minum dari sun&ai $ersebu$C.E Riwayat &se.ara mursal( Abul Fath dari al-"asan, -abi Muhammad SA@ bersabda8 C!ajab i$u bulannya (llah) .ya/ban bulan*u) dan !amadan bulannya uma$*u.C E Sabda Rasulullah SA@ lagi 8 #-ada malam mi"raj) saya meliha$ sebuah sun&ai yan& airnya lebih manis dari madu) lebih seju* dari air ba$u dan lebih harum dari minya* wan&i) lalu saya ber$anya 'ada 4ibril a.s.8 9Wahai 4ibril un$u* sia'a*an sun&ai ini :;Ma*a ber*a$a 4ibrilb a.s.8 92a Muhammad sun&ai ini adalah un$u* oran& yan& membaca salawa$ un$u* en&*au di bulan !ajab ini%.HADIS-HADIS PALSU BERKAITAN BULAN REJABSalam sahabat-sahabat yang dikasihi,Jangan anda sengaja berbohong kepada RasuluLlah saw kelak anda dicampakkan ke dalam neraka. Sesuatu yang bukan hadith dikatakan hadith Nabi saw. Bila muncul bulan Rejab maka ramailah yang menyebut keutamaan bulan Rejab berdasarkan hadith palsu hadith rekaan!Berikut dipanjangkan tulisan Ustaz Khairul Azmi pengajar "a#ahad $arul %ikri &uantan 'ahang! lulusan bahagian hadith di al-()har *ni+ersity.,.! -adith yang diriwayatkan oleh asSila.i bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda /Kelebihan Rejab atas segala bulan bagaikan kelebihan Al-Quran atas segala zikir; kelebihan Syaban atas segala bulan adalah seperti kelebihan Muhammad atas segala para abi dan kelebihan Ramadhan atas segala bulan bagaikan kelebihan Allah atas segala hambanya!"#adith ini adalah Maudhu.Sumber/ -impunan -adis $hai. dan "audhu# Jld ,! 0 $rs (bdul 1hani ()mi- m.s. 2,34.! (bu "uhammad (l- &hallal , (d-$ailami , (l-(shbahani meriwayatkan dari "ansor bin 5a)id (l-(sadi , dari "usa bin 67mran , dari (nas bin "alik r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda /$aha%asanya di dalam Syurga ada sebuah sungai yang dipanggil Rejab & airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu & barangsiapa berpuasa sehari sahaja dari bulan Rejab nes'aya Allah memberinya minum dari sungai itu"!&ata ()-8ahabi / "ansor bin 5a)id tidak dikenali orangnya dan khabarnya ( #adithnya ) adalah $atil!Sumber/ -impunan -adis $hai. dan "audhu# Jld ,! 0 $rs (bdul 1hani ()mi- m.s. 2,9:.!:. -adith yang biasa digunakan *uasa Rejab seperti berikut / 7bnul-Jau)i menyebutkan dari riwayat (l-%urat bin (s-Saib , dari "aimum bin "ahran dari (bu 8arr r.a. katanya / Rasulullah s.a.w. bersabda / ;rtinya/$arangsiapa berpuasa sehari dari bulan Rejab disamakan dengan puasa sebulan ! $arangsiapa berpuasa tujuh hari dari bulan Rejab nes'aya ditutup baginya pintu + pintueraka ,ahim yang tujuh ! $arangsiapa berpuasa lapan hari dari bulan Rejab nes'aya dibukakan bagikan baginya pintu + pintu Syurga yang lapan itu ! $arangsiapa berpuasa sepuluh hari dari bulan Rejab maka Allah menukarkan kejahatan + kejahatannyadengan kebaikan + kebaikan & dan barangsiapa berpuasa lapan belas hari dari bulan Rejab nes'aya berserulah se-rang penyeru baha%asanya telah diampunkan apa yang telah lalu dan mulakanlah amalan.Alaihi