PROVINSI KALIMANTAN BARAT -...

of 22 /22
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING 1 6101056701000002 MELINDA EDTA SARI SAMBAS 820180509588445 2 6101013112990001 DONI SAPUTRA SAMBAS 820180509587287 3 6101060603000006 AJIE KURNA SAMBAS 820180509586448 4 6101133105990002 WAWAN KURNIAWAN SAMBAS 820180509579852 5 6101041705990008 SYAHRUL HAFIZAN SAMBAS 820180509580359 6 6101082812980001 BIMA DESTRIANTO SAMBAS 820180509587002 7 6101021106000002 IHSAN HARYANSYAH SAMBAS 820180509588130 8 6101010610000005 NUR RAHIM SYAH SAMBAS 820180509589285 9 6101025710970005 TRI SUCIARIYANI SAMBAS 820180509579823 10 6101043107980004 NUR KHAIRUL JANJU SAMBAS 820180509588758 11 6101116101990004 BELA ARDIKA SAMBAS 820180509586508 12 6101085308000001 ADELLA SAMBAS 820180509585686 13 6101051002980002 WAIS AL-QORNI SAMBAS 820180509580388 14 6101012403990005 HAFIZ NUGRAHA SAMBAS 820180509587608 15 6101056511990002 DWI NURYANTI SAMBAS 820180509587289 16 6101111608980004 AGUN SAMBAS 820180509585694 17 6101014901000004 SAFIRA ISTIQA SAMBAS 820180509579525 18 6101026409000004 ALDHA DWI PUTRI SAMBAS 820180509585933 19 6101057110990005 DEVI NOVIANITA SAMBAS 820180509587263 20 6101125210990002 INDAH SARI SAMBAS 820180509588134 21 6101012707980003 ERDI ARDELIAN SAMBAS 820180509587303 22 6101021908000001 FAJAR UZRIANSYAH SAMBAS 820180509586841 23 6101111209000002 RENDI SAPUTRA SAMBAS 820180509580052 24 6101016210000002 ELZA OKTAVIANI SAMBAS 820180509586828 25 6101055211000006 SINTA PRAMUDIA SAMBAS 820180509579785 26 6101164511000004 WELLA ZUARNA SAMBAS 820180509579853 27 6101155411990002 ELDA SAMBAS 820180509587296 28 6101154510000002 HIDAYANTI SAMBAS 820180509587620 29 6101026606000001 RISA SRI HANDAYANI SAMBAS 820180509579505 30 6101025109990003 SULASTRI SAMBAS 820180509580349 31 6101051102980005 ELGA LESMANA SAMBAS 820180509586827 32 6101046202000005 FEBY YUNIAR SAMBAS 820180509588075 33 6101046312990007 ELIZA SAMBAS 820180509587297 34 6101040701990004 KRISNA RAMADHAN SAMBAS 820180509588397 35 6101171010990004 TUAH RUS ARIANDY SAMBAS 820180509579831 36 6101082303000001 MUHAMMAD DHAFFA SAMBAS 820180509588473 37 6101052012980004 RIZKI RHAMADAN SAMBAS 820180509579518 38 6101015811000003 NANDA SYAFITRI SAMBAS 820180509588742 39 6101013103000001 ACHMAD HABIEBIE DAENG MAPPUJI SAMBAS 820180509586183 40 6101092710970001 PERDINANDUS MELKI SAMBAS 820180509589306 41 6101012208000003 AZRIEL NURFAIZI SAMBAS 820180509585989 42 6101026407990001 CIKA ANNISA SAMBAS 820180509586772 43 6101011202000005 ZEFRI DWI ANGGARA SAMBAS 820180509580682 44 6101115309990002 ZHUCY RUHILUTARI SAMBAS 820180509580683 45 6101081712990004 SURYA RAMADHAN SAMBAS 820180509579801 46 6101012108000002 BAGUS PRASSETYO PRADANA SAMBAS 820180509585991 47 6101046502000006 SHELY SAMBAS 820180509579541 48 6101090809970001 YULIANUS FESTER SAMBAS 820180509581118 49 6101055006980003 SORAYA NURFIZA SAMBAS 820180509579795 50 6101050910000003 RISKY SAMBAS 820180509580076

Embed Size (px)

Transcript of PROVINSI KALIMANTAN BARAT -...

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

1 6101056701000002 MELINDA EDTA SARI SAMBAS 820180509588445

2 6101013112990001 DONI SAPUTRA SAMBAS 820180509587287

3 6101060603000006 AJIE KURNA SAMBAS 820180509586448

4 6101133105990002 WAWAN KURNIAWAN SAMBAS 820180509579852

5 6101041705990008 SYAHRUL HAFIZAN SAMBAS 820180509580359

6 6101082812980001 BIMA DESTRIANTO SAMBAS 820180509587002

7 6101021106000002 IHSAN HARYANSYAH SAMBAS 820180509588130

8 6101010610000005 NUR RAHIM SYAH SAMBAS 820180509589285

9 6101025710970005 TRI SUCIARIYANI SAMBAS 820180509579823

10 6101043107980004 NUR KHAIRUL JANJU SAMBAS 820180509588758

11 6101116101990004 BELA ARDIKA SAMBAS 820180509586508

12 6101085308000001 ADELLA SAMBAS 820180509585686

13 6101051002980002 WAIS AL-QORNI SAMBAS 820180509580388

14 6101012403990005 HAFIZ NUGRAHA SAMBAS 820180509587608

15 6101056511990002 DWI NURYANTI SAMBAS 820180509587289

16 6101111608980004 AGUN SAMBAS 820180509585694

17 6101014901000004 SAFIRA ISTIQA SAMBAS 820180509579525

18 6101026409000004 ALDHA DWI PUTRI SAMBAS 820180509585933

19 6101057110990005 DEVI NOVIANITA SAMBAS 820180509587263

20 6101125210990002 INDAH SARI SAMBAS 820180509588134

21 6101012707980003 ERDI ARDELIAN SAMBAS 820180509587303

22 6101021908000001 FAJAR UZRIANSYAH SAMBAS 820180509586841

23 6101111209000002 RENDI SAPUTRA SAMBAS 820180509580052

24 6101016210000002 ELZA OKTAVIANI SAMBAS 820180509586828

25 6101055211000006 SINTA PRAMUDIA SAMBAS 820180509579785

26 6101164511000004 WELLA ZUARNA SAMBAS 820180509579853

27 6101155411990002 ELDA SAMBAS 820180509587296

28 6101154510000002 HIDAYANTI SAMBAS 820180509587620

29 6101026606000001 RISA SRI HANDAYANI SAMBAS 820180509579505

30 6101025109990003 SULASTRI SAMBAS 820180509580349

31 6101051102980005 ELGA LESMANA SAMBAS 820180509586827

32 6101046202000005 FEBY YUNIAR SAMBAS 820180509588075

33 6101046312990007 ELIZA SAMBAS 820180509587297

34 6101040701990004 KRISNA RAMADHAN SAMBAS 820180509588397

35 6101171010990004 TUAH RUS ARIANDY SAMBAS 820180509579831

36 6101082303000001 MUHAMMAD DHAFFA SAMBAS 820180509588473

37 6101052012980004 RIZKI RHAMADAN SAMBAS 820180509579518

38 6101015811000003 NANDA SYAFITRI SAMBAS 820180509588742

39 6101013103000001 ACHMAD HABIEBIE DAENG MAPPUJI SAMBAS 820180509586183

40 6101092710970001 PERDINANDUS MELKI SAMBAS 820180509589306

41 6101012208000003 AZRIEL NURFAIZI SAMBAS 820180509585989

42 6101026407990001 CIKA ANNISA SAMBAS 820180509586772

43 6101011202000005 ZEFRI DWI ANGGARA SAMBAS 820180509580682

44 6101115309990002 ZHUCY RUHILUTARI SAMBAS 820180509580683

45 6101081712990004 SURYA RAMADHAN SAMBAS 820180509579801

46 6101012108000002 BAGUS PRASSETYO PRADANA SAMBAS 820180509585991

47 6101046502000006 SHELY SAMBAS 820180509579541

48 6101090809970001 YULIANUS FESTER SAMBAS 820180509581118

49 6101055006980003 SORAYA NURFIZA SAMBAS 820180509579795

50 6101050910000003 RISKY SAMBAS 820180509580076

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

51 6101050212990004 MOHAMMAD DLUHA SAMBAS 820180509587980

52 6101062407990001 MUHAMMAD SAFARI ARIGA SAMBAS 820180509588727

53 6101011202990003 TAUFIQ FEBRISYAH SAMBAS 820180509580364

54 6101012804990003 SANJAY KHAN SAMBAS 820180509580094

55 6101045403000007 SALSA ADHA ISLAMIATI SAMBAS 820180509580089

56 6101151010020004 MUHAMMAD RAKZHA WICAKSANAKUSUMA

SAMBAS 820180509588720

57 6101154703990004 SARIYANTI SAMBAS 820180509579531

58 6101012602990004 DAENG DIYON SAPUTRA SAMBAS 820180509586778

59 6101026410000002 SALSYA NATASHA AURELLIA SAMBAS 820180509580092

60 6101150706000003 BERKAH IMAM SYAHRIFI SAMBAS 820180509585996

61 6101015802000001 PUTERI ASHA NABILA SAMBAS 820180509589312

62 6101011711000002 IMAM SUHANDOYO SAMBAS 820180509587634

63 6101150307990001 YULIANSYAH SAMBAS 820180509581117

64 6101040212990005 DICKY WAHYU AKBAR SAMBAS 820180509586802

65 6101060108000004 SUHADA KUBU SAMBAS 820180509579798

66 6101171102000003 MUHAMMAD SYA'BIE SAMBAS 820180509588729

67 6101010206000003 HADID ALRIDO SAMBAS 820180509588114

68 6101010301980005 HIDAYAT SAMBAS 820180509587621

69 6101040709000002 PANDU PRANATA SAMBAS 820180509589304

70 6101152607000002 M. ERSHAD SAMBAS 820180509587945

71 6101042602000005 ASRIANDI SAMBAS 820180509586498

72 6101030103990006 RAFIQ SAMBAS 820180509580032

73 6101012008000008 DIMAS MUNIR SAPUTRA SAMBAS 820180509586804

74 6101011711970002 SISWANTO SAMBAS 820180509580342

75 6101016708000001 MODESTA SANGGA BANTARI SAMBAS 820180509587979

76 6101052508990002 AFFAN AZHADI SAMBAS 820180509586190

77 6101012510010002 AIDIL SAMBAS 820180509585928

78 6101015909000002 RIZKA SYAFIRA SAMBAS 820180509580079

79 6101045711000002 ROHMI KHOTIMAH SAMBAS 820180509580082

80 6101055704000004 ZUNDUZ QARIN ZSAZSA AHMARPARAWANSA

SAMBAS 820180509580688

81 6101056006000001 ELSY PANDUWINATA SAMBAS 820180509587299

82 6101065208980001 INDAH PUSPITA DEWI SAMBAS 820180509587640

83 6101050805990006 ADJI SAPUTRA SAMBAS 820180509586189

84 6101092706990002 DONIATUS OKTARIO SAMBAS 820180509586814

85 6101132208000002 IBNU HAFIZ SAMBAS 820180509587624

86 6101046001990002 VENI KRISTIANI SAMBAS 820180509580382

87 6101016610990004 RAHMANIA ERHAMI SAMBAS 820180509580036

88 6101132501000002 M.RIZKY NUGRAHA SAMBAS 820180509587985

89 6101011606990005 REVI ADHYATNA SAMBAS 820180509580058

90 6101010607990002 WAHYU ADI FITRIANSYAH SAMBAS 820180509579845

91 6101121105000002 FIRMAN KHARISMA SAFARI SAMBAS 820180509588089

92 6102122106000002 IKHSAN VARIAN MEMPAWAH 820180509588131

93 6102013110000002 WINDI FIKRIYANSYAH MEMPAWAH 820180509579859

94 6102081512990002 TAUFIK MEMPAWAH 820180509579814

95 6102120707000002 MUHAMMAD BUKHARY MEMPAWAH 820180509588471

96 6102084510000006 TIARA OKTARIKA MEMPAWAH 820180509580370

97 6102016907000002 ASTRIE SYADZWINA PUTRI MEMPAWAH 820180509585983

98 6102014811000004 ANISSA RIZKI LANDARI MEMPAWAH 820180509586479

99 6171031101000015 NURKHOLIS AZHAR MEMPAWAH 820180509589293

100 6102180805000001 AHMAD IHSAN MEMPAWAH 820180509585927

101 6102013003000001 MUHAMMAD ILHAM NUR MARSA MEMPAWAH 820180509588710

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

102 6102121503010001 ZULFIKAR FHATANAH GHIFARI MEMPAWAH 820180509581126

103 6102081406000001 NURUL MAULANA MEMPAWAH 820180509588766

104 6102010401010002 M. AZRA IQBAL IKHSANDY MEMPAWAH 820180509587943

105 6102011006000001 MUHAMMAD FADHILAH MEMPAWAH 820180509587996

106 6102012307000004 MUHAMMAD AZRIL ALHAFIZ MEMPAWAH 820180509588467

107 6102081802000004 ALDI MEMPAWAH 820180509585934

108 6102120511970001 REZAL AQMAL MEMPAWAH 820180509580061

109 6102181206000005 M. ARIEL DAFA ALVARO MEMPAWAH 820180509587942

110 6102080207000006 RIFKI DWI MAULIYANDA MEMPAWAH 820180509579498

111 6102081011990003 NOVANDIKA FAHRIZA MEMPAWAH 820180509588751

112 6102152103980002 MARHAJI MEMPAWAH 820180509587956

113 6102082510990002 PUTUT CAHYONO MEMPAWAH 820180509589319

114 6102156804000001 APRIA MUHAIRANI MEMPAWAH 820180509585970

115 6102155203990001 INDA MEGA ASTUTI MEMPAWAH 820180509587638

116 6102014410000001 AZWA FADILLA WAFIQ MEMPAWAH 820180509585990

117 6102016408000001 ANISYA AGUSTIA NURMASITA. MEMPAWAH 820180509586480

118 6102012307000006 RANU PUTRA SANJAYA MEMPAWAH 820180509580043

119 6102150205980001 EGA SAPUTRA MEMPAWAH 820180509587291

120 3273011601000005 RAKHUL KUSUMA PHARAWANGSA MEMPAWAH 820180509580039

121 6102122405000005 YUSRIL IZZAMAULANA MEMPAWAH 820180509581121

122 6102015702000002 TITIEN PERTIWI MEMPAWAH 820180509580373

123 6102080904990002 MUHAMMADIAH MEMPAWAH 820180509589253

124 6102015304010001 DWI NATASYA JOHAN MEMPAWAH 820180509586818

125 6102076406000001 YUNANDIA PRASTIKA MEMPAWAH 820180509580672

126 6102011308000003 TARIS AUFARYADIN MEMPAWAH 820180509579809

127 6102071803990001 RAHMAD RIFKI FERIAN MEMPAWAH 820180509580033

128 6102071305000002 PANJI YUSUF HABIBI MEMPAWAH 820180509588773

129 6171050905990002 ABANG FAISAL BURUCAGA MEMPAWAH 820180509586179

130 6102010405000002 MUHAMMAD YOGA PRATAMA MEMPAWAH 820180509589251

131 6102182503000001 DIMAS SAPUTRA MEMPAWAH 820180509587276

132 6102183011970001 SOHIBUL MANNAN MEMPAWAH 820180509579794

133 6102011204000001 JHODY PUTRA SUDIHARTO MEMPAWAH 820180509588387

134 6102186905000002 NADIYA NATASHA MEMPAWAH 820180509589264

135 6102081008000006 DERY OSCAR MEMPAWAH 820180509587256

136 6102072303990001 LEA HOLYDELEGA ALMAREDHA MEMPAWAH 820180509587934

137 6102075209990001 DITA ANDINI MEMPAWAH 820180509587285

138 6102181307000001 BAYU ADJIE PANGESTU MEMPAWAH 820180509585992

139 6102180109000004 RIO PRAYOGA MEMPAWAH 820180509579503

140 6102186805990004 NURUL IZZA MEMPAWAH 820180509588764

141 6102011908000002 ZUL AKMAL MEMPAWAH 820180509580684

142 6102150305000001 KEVIN ADAM HARYANTO MEMPAWAH 820180509588395

143 6102013008990002 MUHAMMAD BAGAS REYNALDI MEMPAWAH 820180509588469

144 6102073105000002 RIKI NUR THANRI MEMPAWAH 820180509580072

145 6102015908000002 SITI NAMIRA MEMPAWAH 820180509579790

146 6102010808990005 HAFIZHUL HUDA MEMPAWAH 820180509588116

147 6102010905000002 ANDI RIZKI FATHURRAHMAN MEMPAWAH 820180509585951

148 6102186812000004 NANDA ARISKA MEMPAWAH 820180509589267

149 6102010603000005 FARHAN MEMPAWAH 820180509586843

150 6102080406990001 MUHAMMAD RIFQI WAHYUDI MEMPAWAH 820180509588725

151 6102010805000003 ABDULLAH WAHYU IBNU HAKIM MEMPAWAH 820180509586181

152 6102086707000004 CHANDRA SARI MEMPAWAH 820180509586524

153 6171042906000003 MUHHAYRUL MEMPAWAH 820180509589254

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

154 6102185409000001 ERMA GITA WIDAYAH MEMPAWAH 820180509586833

155 6102074201010003 NUR WIDYA FITRIANI MEMPAWAH 820180509589286

156 6102010811980001 ALFI RAHMANSYAH MEMPAWAH 820180509586454

157 6102015906000001 MAULIDIA NURRAHMAH MEMPAWAH 820180509587966

158 6102011906000001 REZZA ANGGARA PUTRA MEMPAWAH 820180509580064

159 6103010703010003 FREDY FERNANDO SANGGAU 820180509587593

160 6103011707000001 HENNDY JULIARDI SANGGAU 820180509588127

161 6103011109990001 CHARLES ANDERSEN JANITRA SANGGAU 820180509587011

162 6103102301990004 VITALIS IRWIN SANGGAU 820180509579843

163 6103122808990001 FELIKS JASON PARDOMUAN MANALU SANGGAU 820180509588076

164 6103012910990003 OKTAPIANUS JODI SETIAWAN SANGGAU 820180509589300

165 6103011006980009 ABANG ARZUNA WIRAHA BHATARAAKBAR

SANGGAU 820180509586178

166 6103072903000001 LAURENSIUS MARIANUS YADI SANGGAU 820180509588403

167 6103012007990002 WICKO MELLINDO SANGGAU 820180509580392

168 6103012802000005 ALVIN MELVARIN SANGGAU 820180509585946

169 6103074206990001 REKA RAVITRI BULANDARI SANGGAU 820180509580050

170 6103082705000003 BONIFASIUS PANJI SETIAWAN SANGGAU 820180509586516

171 6103055508990001 MARIA AGUSTIN FARISTA SANGGAU 820180509588431

172 6103010603980001 FEDRI VANTERA RENDIKA SANGGAU 820180509587572

173 6103065609990001 INDRI DWI SEPTIKA HERIYANTI SANGGAU 820180509587643

174 6103017107000003 PUSPA FADILLAH SANGGAU 820180509588783

175 6103091101000001 TRI MILENIUS FERNANDO SANGGAU 820180509579822

176 6103064704010001 EFIFIAN DELLA RINDA SANGGAU 820180509586822

177 6103216106990001 RISKA JUNI LESTARI SANGGAU 820180509580075

178 6103010909000003 YOHANES BELO SANGGAU 820180509580408

179 6103015302980002 LILI REDIA FAHMI SANGGAU 820180509587938

180 6103022711990001 ANDRE CHRISTOVER SANGGAU 820180509585954

181 6103076505000002 MARIA MEIDIANA SALVANI SANGGAU 820180509588432

182 6103075807000001 SHALSABILA QATHRUNADA REYNOVA SANGGAU 820180509579540

183 6103213107000001 JULIAN FAJAR SANGGAU 820180509588390

184 6103095004000001 MONIKA NANI SANGGAU 820180509588462

185 6103014408000002 MATHILDA AGUSTA VIANNE SANGGAU 820180509587962

186 6103011212990001 GEIZKA RIZA ADITYA PRATAMA SANGGAU 820180509587599

187 6103016010000003 RINI INDRI YANI SANGGAU 820180509580074

188 6103016104000002 DINDA DAMAYANTI SANGGAU 820180509587281

189 6103115608000001 NURUL KHALIDA SANGGAU 820180509589296

190 6103024705000002 JEASY NAVILA SANGGAU 820180509587655

191 6103102310000003 RIDHO ARIHTA BANCIN SANGGAU 820180509579496

192 6103011710980001 BRAVOE ROLLY MORRISON SINAGA SANGGAU 820180509586517

193 6103111206000001 MUHAMMAD RIZQI DERMAWAN SANGGAU 820180509589245

194 6103010503000004 FRANSISKUS ADRIYAN SANGGAU 820180509587591

195 6103210406000003 GAGAH PRATAMA SEMBIRING SANGGAU 820180509587596

196 6103014709010002 HANA MUTHIA KHARUNILA SANGGAU 820180509587610

197 6103011701000001 JETNURISKY RATYUDI. S SANGGAU 820180509587917

198 6171031406990002 YUNARYANTO YOGA PRANADA SANGGAU 820180509580673

199 6103010510990001 MUHAMMAD RIDHO SOBRI YANA SANGGAU 820180509589243

200 6103211107000002 ADITHIA SEBASTIAN SANGGAU 820180509585688

201 6103021101990002 HIGINUS JANUAR CRISTIAN SANGGAU 820180509587622

202 6103021203990003 LEO SANDI SANGGAU 820180509588405

203 6103105505000001 INDAH SETIANINGRUM SANGGAU 820180509588135

204 3206030611970002 DHEA ANGGRIAWAN SANGGAU 820180509586797

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

205 6103011009000004 HENDIKA SEPHNATHASA BAYUPRATIKNYO

SANGGAU 820180509587614

206 6103071110990001 MOCH. CHALIF ANZAR AZURI SANGGAU 820180509588457

207 6103014411000001 EVLIN MARPAUNG SANGGAU 820180509587311

208 6103214211990002 NUNING SUARDIANTI ALFIRA SANGGAU 820180509588755

209 6103012103000002 ROSALDI MILLENIANTO SANGGAU 820180509580085

210 6103064203980003 FALLENTINA HELIGA SANGGAU 820180509587314

211 6103091905990001 JHODY ALFIANTO SANGGAU 820180509588386

212 6103016010000005 RETNO ARIYANTY SANGGAU 820180509579486

213 6103070603000002 FASIFIKUS KURNIAWAN SANGGAU 820180509587319

214 6103117103990002 IRNA MELDAWATI SANGGAU 820180509587650

215 6103016511990001 FADYA NURHAYA SANGGAU 820180509586838

216 1218171511970001 NOVENDRI PURBA SANGGAU 820180509588753

217 6103012205000001 MUHHAD MIRZA DENDI RUSTIANDI SANGGAU 820180509588733

218 6103205902010001 SANITA FEBRIANTIKA SANGGAU 820180509579528

219 6103072803000001 M. REYNALD PRAYOGA SANGGAU 820180509587948

220 6103095009990001 DEYANA PEBRITA SANGGAU 820180509586796

221 6103216508000004 FENIZA DESTIADI SANGGAU 820180509587573

222 6103204206000002 HELMI MULYANI SANGGAU 820180509588123

223 6103011904000003 PRAMANA APRIANDY SANGGAU 820180509589308

224 6103095005000001 DIAN MUKANTHI SANGGAU 820180509587271

225 6103055601000002 PRISILIA WINIAR SANGGAU 820180509588780

226 6103072001990002 BILLY RICARDO SANGGAU 820180509587001

227 6103010106990002 TIRMIDZI HARRY DWI YANTO SANGGAU 820180509580371

228 6103122810990001 CLAUDIO FERNANDO SENATOR SANGGAU 820180509586775

229 6103011912970003 M. YUDIANSYAH ROWANDA SANGGAU 820180509587952

230 6103076603000001 MARGARETA CICI SANGGAU 820180509588430

231 6104041005000005 FAQIH ARRAFIQI KETAPANG 820180509587315

232 6104165105990002 MELLISA EFFENDY KETAPANG 820180509587974

233 6104021303980001 DEWA ANGGARA KETAPANG 820180509586794

234 6104125201000003 NATALIA CICI PRATIWI KETAPANG 820180509589269

235 6104122406000004 HERY CANDRA KETAPANG 820180509587617

236 6104171303990004 ANDRI SUMARWAN KETAPANG 820180509585961

237 6104170210000002 ABEL PRAMUDYA SETYAWAN KETAPANG 820180509585679

238 6104170309000004 GREGORIUS KEVIN KETAPANG 820180509587603

239 6104175806000001 FEBI REGITA ARDIA PRAMESTI KETAPANG 820180509587323

240 6104161203000004 ARIEF KURNIAWAN NUR WAHYU KETAPANG 820180509585975

241 6104026712990003 RENIE RAHMADIANTY PUTRI KETAPANG 820180509579483

242 6104131705000004 PASKALIS YUGIANTO ELDI KETAPANG 820180509588775

243 6104176512990006 ANASTASIA DHEA NATALIANA KETAPANG 820180509586465

244 6104084502000002 GLORIA AGATA KEMUNING KETAPANG 820180509588109

245 6104125804000005 RISKY AMALIA ARISKA KETAPANG 820180509579510

246 6104171809000008 THEODORUS SUNARDI HUTABARAT KETAPANG 820180509579818

247 6104172611990003 MUHAMMAD AQIL BAGASTOMO KETAPANG 820180509587993

248 6104170504990006 ARDOMOAN SEHAT SINAGA KETAPANG 820180509585973

249 6104175610000001 IRINE YORDANY JAWAI KETAPANG 820180509588139

250 6104165010990001 TASYA TUNGGA LESTARI KETAPANG 820180509579813

251 6104172405990002 ALFENSIUS MEYTELDO KETAPANG 820180509585939

252 6104122101010001 RIZKY ABIMANYU KETAPANG 820180509579520

253 6104122707000002 TRI SUPIAN KETAPANG 820180509579824

254 6104176211990001 SANIA KETAPANG 820180509580093

255 6104171604010002 APRILLIA LINGGASANJAYA KETAPANG 820180509586488

256 6104120905000004 REJA PIRDAUS KETAPANG 820180509579481

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

257 6104120708990006 AGUNG WAHYUDA PUTRA KETAPANG 820180509585695

258 6104160705000003 MUHAMMAD WIYANDA NAWAWIPUTRA

KETAPANG 820180509588731

259 6104165011000006 NOVELA ANANDA PUTRI KETAPANG 820180509588752

260 6104170905000001 MAYCHEL YOAS PANDAPOTAN SINAGA KETAPANG 820180509587970

261 6104165904000002 AFRIDALIANTI KETAPANG 820180509585693

262 6104176901000004 JESSINTHA MELENIA MAGHRISHABACHTIAR

KETAPANG 820180509587916

263 6104126903990001 SITI HAJIJAH KETAPANG 820180509579789

264 6104121103000005 REJA SUPRIANTO KETAPANG 820180509580049

265 6104126810000001 RISKA KETAPANG 820180509579506

266 6104174205990008 NAOMI MAYLIAWATI POHAN KETAPANG 820180509588744

267 6104121909000001 ERIC SEPTIAN PRAWIRA KETAPANG 820180509587304

268 6104175010000005 SYIFA GHINA ULAYYA KETAPANG 820180509579807

269 6104181108990001 ARIF HELMI KETAPANG 820180509586493

270 6104113012990005 SABINUS TOBING SOPIAN KETAPANG 820180509580087

271 6104122007000001 AHMAD ARIEF SUJIANTO DICKY TRIGUNTORO

KETAPANG 820180509586443

272 6104124101010009 WIWIK ANGGRAINI KETAPANG 820180509580399

273 6104121306000001 MUHAMMAD ANDRA KETAPANG 820180509587992

274 6104170603000006 BOBY NUR HARLIANDI KETAPANG 820180509587004

275 6104126710000001 ONI ASTRI HERDANI KETAPANG 820180509588771

276 6104162002000001 M. REZAZUL AZMI KETAPANG 820180509587949

277 6104181107000001 TEDI PRASETYO UTOMO KETAPANG 820180509580365

278 6104164501990006 SITI FATMAWATI KETAPANG 820180509580343

279 6104174611000001 BELLA ROSANTI KETAPANG 820180509586509

280 6104122202000003 RIZKI ANANDA KETAPANG 820180509579516

281 6104170912000008 ALDO IVANRA KETAPANG 820180509585937

282 6104072711000001 FERDIAN RIZKI AMANDA KETAPANG 820180509587574

283 6104170509990003 MOHAMMAD FAJAR KETAPANG 820180509588460

284 6104177008990003 RENNY WAHYU UTAMI KETAPANG 820180509579484

285 6104170201010003 CALVIN RISANDA KETAPANG 820180509587007

286 6104140611000002 LEONARDUS EDWIN PANUNDUNG KETAPANG 820180509588408

287 6104170211000007 FAIZ YAZID KETAPANG 820180509587313

288 6104226909980001 MONICA ALIANCHE ELLIN KETAPANG 820180509588461

289 6104170409000010 MUHAMMAD REVALDI NUGRAHA KETAPANG 820180509588722

290 6104165903990001 NURUL HUDA KETAPANG 820180509588763

291 6104170503000009 WILLIAMBRODUS GUIDOVALENTTARIGAS

KETAPANG 820180509579857

292 6104176901990004 JUMARATUL ASWAT KETAPANG 820180509587925

293 6104166311990002 NADEA NOVIANA KETAPANG 820180509589262

294 6104055312990002 YULIANI KETAPANG 820180509581116

295 6104126308980003 FITRI WULANDARI KETAPANG 820180509588095

296 6104121808000004 HERU AMANDA KETAPANG 820180509587616

297 6104161510000003 FAHAM IHZA HAKIKI KETAPANG 820180509586839

298 6104176011990001 MAHISZA JUNIARTI KETAPANG 820180509588429

299 6104120803000001 MUHAMMAD BUDIMAN KETAPANG 820180509588470

300 6105014701010006 TIKA WIDYA PRATIWI SINTANG 820180509579820

301 6105030611990001 EKO JEFRI KASWANTO SINTANG 820180509587295

302 6105011206000002 FIDELIS YOAN KRISTA SINTANG 820180509588081

303 6105010401000004 RYAN FARIZ JANUARTA SIBUEA SINTANG 820180509580086

304 6106084107000001 SELVY RIZKIA MILDAYANTI SINTANG 820180509579535

305 6105010605980004 YOGI PRAYUGO SUGITO SINTANG 820180509580405

306 6105012703990005 FARHAN NUR AZHAR SINTANG 820180509587317

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

307 6105010902000004 AGUSTINUS SEDELASIO AGA SINTANG 820180509585697

308 6105010502000004 PEBRIANUS SINTANG 820180509588777

309 6105010301010007 KRISTOFORUS STEVEN GALARANA SINTANG 820180509587930

310 6105011611000002 NAUFAL ADRIEL JANITRA SINTANG 820180509589271

311 6105011305980002 ANANTA PRIMAWAN SINTANG 820180509585949

312 6105012906980002 WAHYU KURNIAWAN SINTANG 820180509579847

313 7371142508990001 HARRY AGUSTIAN WICAKSANA SINTANG 820180509588122

314 6105032812000005 FITRIYAN RESTU ILLAHI SINTANG 820180509587587

315 6105011203010006 IBNU KHADAFI SINTANG 820180509587625

316 6105011004000008 AGUNG LAN MAULANA SINTANG 820180509586194

317 6105011112990004 ADI WAHYU RAMODHON SINTANG 820180509585687

318 6105031008000006 HAFIZA ARZHIM JEFFY SINTANG 820180509588115

319 6105012111000005 YOHANES ROY ARIYANTO SINTANG 820180509580409

320 6105121701980003 RIKI LAMTORI SINTANG 820180509580071

321 6105016711000001 FITRI NOVIANTI SINTANG 820180509588094

322 6105062505990002 CHANDRA GUNAWAN SINTANG 820180509587009

323 6105011411000002 ASTRI SAPUTRA SINTANG 820180509585982

324 6105012007000003 BERNARDUS MILLINIUS SINTANG 820180509586512

325 6105015508000004 ALINTIANNI YOLA PUTRI SINTANG 820180509586457

326 6105025306980001 SISI MARDA LORENSA SINTANG 820180509579787

327 6105012206000006 YOAN VARIEL NIMROD SINTANG 820180509580402

328 6105011209000008 CHRISTOPER KELLI SINTANG 820180509586769

329 6105136203000002 ASTUTI NOVIYANTI SINTANG 820180509585984

330 6105080812990002 MASTERNUS CHRISTIANTICA YUPITER SINTANG 820180509587960

331 6105091401000005 FELIX NOLA SIGIT PURNOMO SINTANG 820180509588077

332 6105015601990001 CHIKA SUCIANTI SINTANG 820180509587013

333 6105064306000003 ANJELINA SERINI SINTANG 820180509586482

334 6105012710000001 FADHIL AZHAR SINTANG 820180509587312

335 6105016502990002 INDY FEBRIYANTI SINTANG 820180509587644

336 6105024607000003 YESTIKA CAROLLINA SINTANG 820180509580401

337 6105071202000003 RISKI ROMANUS SINTANG 820180509579508

338 6105016104000003 SARNIKA DEWI PASKATINI SINTANG 820180509580095

339 6105126709000007 FIRA DWI PAZRIATI SINTANG 820180509588085

340 6105011102000004 ADE SURYA HARIADI SINTANG 820180509585685

341 6105013008990004 ABDUL AHMADI SINTANG 820180509585674

342 6105082904990001 ANDREAS SINTANG 820180509586469

343 6105086006000002 DESTA AURELIA SIPAYUNG SIPAKAR SINTANG 820180509587260

344 6105081501010001 VEET JANKI ALBET KANTER SINTANG 820180509579837

345 6105050712000003 RAVTSADDIQ MILLSONTA MAPLANI SINTANG 820180509579477

346 6105015204980002 ANITA EVELINE SINAGA SINTANG 820180509586481

347 6105137012990001 AYUMI SAFARA RAMADHANI SINTANG 820180509585987

348 6105013107000003 LEONARDUS ALDI TAMBUN SINTANG 820180509587937

349 6105132208000003 YUSRI RAMBA SINTANG 820180509580678

350 6105014807000004 YULI AYU NURSINTA SINTANG 820180509581114

351 6105016106000001 NUR AZIZATUS SANIYAH SINTANG 820180509588757

352 6105025703990002 DEVI EKA MULYANI SINTANG 820180509587262

353 6105016909000001 RADELIA MIRANDA SINTANG 820180509579468

354 6105070401000001 NUR IKHSAN DHARMAWAN SINTANG 820180509589283

355 6105015103000002 HANNY SAFILDA WAHYUNINGSIH SINTANG 820180509587612

356 6105075102000004 MERI FITRIYANI SINTANG 820180509588447

357 6105020604990003 ANTONIO ANGGA PRATAMA SINTANG 820180509585969

358 6105013005000004 IHWAN AWAL LUDIN SINTANG 820180509587629

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

359 6105080111000003 IMMANUEL RISKI NOVIANUS SINTANG 820180509587636

360 3318031907980005 NURI ALKHAN WIBRAYANTO SINTANG 820180509589288

361 6105070112000001 WAHYU BUDI SANTOSO SINTANG 820180509579846

362 6105105506000002 YELSI MAULIDIA SARI SINTANG 820180509580400

363 6105010512990003 DANDI PRADANA SINTANG 820180509587251

364 6105011206000005 YOHANES ANJU KRISMAN WELLYSINAGA

SINTANG 820180509580407

365 6105011903000005 GALIH DWI YUDHIANTORO SINTANG 820180509587597

366 6105010307000002 ARYOBI PRATAMA SINTANG 820180509585980

367 6105016603000003 ERLINDA OCTRIWATI RITONGA SINTANG 820180509586832

368 6105012509990002 STEVEN LEONARD RUMAPEA SINTANG 820180509579797

369 6105012309000005 RAZUI SHIDIQ NUR FALDIN SINTANG 820180509579478

370 6105010802980002 DANNY GROSSBIA SINTANG 820180509587252

371 6105012701010004 EGGY FRILIYAN TEBI SINTANG 820180509586823

372 6105132111000003 DIMAS YOSA ANANDA SINTANG 820180509587279

373 6105017003000004 ASRI DIANUTAMI SINTANG 820180509586496

374 6105017004000005 SOFIA APRIANI SINTANG 820180509579793

375 6105114406930003 RILA ADVISTARIANI SINTANG 820180509579500

376 6105100402010001 REZA FEBRIANSYAH SINTANG 820180509579489

377 6105074211990002 BINTI RHAUDHATUL JANAH SINTANG 820180509586514

378 6105012811000005 RAMADHANI SINTANG 820180509580041

379 6105016609970002 GISKA SEPTYA DWI GITA SINTANG 820180509588107

380 6105010508000003 MUHAMAD KADAPI SINTANG 820180509587986

381 6105071004990001 MUHAMMAD ZULKIFLI SINTANG 820180509589252

382 6105014207000002 NURJANNAH DWI JULIANTY SINTANG 820180509589292

383 6105011001000005 MUHAMMAD NUR IRFAN SINTANG 820180509589239

384 6105010106990003 ICHLASUL AMAL RAUF SINTANG 820180509587626

385 6105010104000002 MUHAMMAD KURNIA APRIANDI SINTANG 820180509588715

386 6105014904000002 GRASELLA APRILLIA SINTANG 820180509588113

387 6106066211990001 RINI ARYANTI KAPUAS HULU 820180509579502

388 6106084506000001 QAMARIATUL AULA KAPUAS HULU 820180509580028

389 6101012303990002 MATEUS JUAN KAPUAS HULU 820180509588438

390 6106192508000001 ZIKRI ALFRIDHO SURYADI KAPUAS HULU 820180509581125

391 6106030908000001 GUSRIANSYAH KAPUAS HULU 820180509587606

392 6106170711990001 HENDRA PRAYETNO KAPUAS HULU 820180509588126

393 6106012410980001 IRVAN SAPUTRA KAPUAS HULU 820180509587652

394 6106040712000001 AMROSIUS TRIANDO LAGAAN KAPUAS HULU 820180509586463

395 6106144205000001 DIANA NOVITA KAPUAS HULU 820180509586800

396 6106014511990003 ANASTASIA BULAN KAPUAS HULU 820180509585950

397 6106142407000001 JULIUS NINGKAN KAPUAS HULU 820180509588392

398 6106142210970001 KORNELIS TANEO KAPUAS HULU 820180509587928

399 6106017010990003 SILVINA ANDRIANI KAPUAS HULU 820180509579543

400 6106170801000001 RAHMATUL FITRA PRADANA KAPUAS HULU 820180509579471

401 6106160909990001 YUDHISTIRA AL SUBASYASKHI KAPUAS HULU 820180509580671

402 6106164804000001 UMI KALSUM KAPUAS HULU 820180509580377

403 6106016307000002 RAIHAN FARHANAH ATHIYYAH KAPUAS HULU 820180509579472

404 6106064112990001 DESI KAPUAS HULU 820180509586787

405 6106011708000005 AGUS PATRIOTUBELA HINGAAN KAPUAS HULU 820180509585696

406 6106146504000001 FRANSISKA MASTIKA KAPUAS HULU 820180509587590

407 6106012601990001 FERNANDO POLIKARPUS PIUSLAWING

KAPUAS HULU 820180509587580

408 6106200401010001 FEBRI ARIZMUNANDAR KAPUAS HULU 820180509586847

409 6106011905000002 MUHAMMAD RIDHO AKMAL KAPUAS HULU 820180509589241

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

410 6106012507980001 JULIANDUS BENNY KAPUAS HULU 820180509587923

411 6106187006980001 FRANSISKA DIKAWATI KAPUAS HULU 820180509587589

412 6106012710990001 MUHAMMAD ERLAND ARMANSYAH KAPUAS HULU 820180509588474

413 6106171806990001 JEMI PRANATA KAPUAS HULU 820180509588145

414 6106201212000002 RIDHO RAMADHAN KAPUAS HULU 820180509580069

415 6106040602980001 VALENTINO ACIYU KAPUAS HULU 820180509579836

416 6106013001000001 NELSON FERNANDO SIAHAAN KAPUAS HULU 820180509588747

417 6106186909010003 BETARIA SONIA DIKA KAPUAS HULU 820180509585999

418 6106186405010001 MELANIA ELISA KAPUAS HULU 820180509588444

419 6106106405010001 BERNANDA LORENZA RUMAMBI KAPUAS HULU 820180509585998

420 6106172011000001 NOVYANTO SETIAWAN KAPUAS HULU 820180509589282

421 6106090702000001 AB.WALID AKRAM KAPUAS HULU 820180509585681

422 6106012503000003 SANDY BAGUS ADHE SAPUTRO KAPUAS HULU 820180509579527

423 6106042510000001 OKTAVIANUS HERWANTO KAPUAS HULU 820180509589301

424 6106184612990001 KRISTIN ASTRIA BRIGITHA RIA KAPUAS HULU 820180509588398

425 6106146202000001 EMIA SUMITA KAPUAS HULU 820180509587300

426 6106024910990002 OLIVIA ELLASARI BUA'A KAPUAS HULU 820180509588770

427 6106185912990002 SRI UTARI SHINTA DEWI KAPUAS HULU 820180509580345

428 6106010609000003 YUDHA BRATAMA KAPUAS HULU 820180509580670

429 6106012504000003 CHRISTOPHORUS. L KAPUAS HULU 820180509586771

430 6106065405000001 SUTRIWAHYUNI KAPUAS HULU 820180509580356

431 6106054310000001 YUNI OKTAFIA KAPUAS HULU 820180509580674

432 6106180209010002 SILVANUS SEPTIAN KAPUAS HULU 820180509580106

433 6106051804010001 WIRANTO KAPUAS HULU 820180509580396

434 6106011312990005 M. FIKRI RAMADHAN EL SULTHANI KAPUAS HULU 820180509587946

435 6106161807990001 WAN BARIZI ADEIQSYAH KAPUAS HULU 820180509579851

436 6106014901000001 TARI SAFITRI KAPUAS HULU 820180509580362

437 6106010801010002 GREGORIUS SAYOB. R KAPUAS HULU 820180509587604

438 6106031408980001 RENDI KURNIAWAN KAPUAS HULU 820180509580051

439 6106141301980001 SULUT KAPUAS HULU 820180509580353

440 6106010309000003 FIRZA ADITYA CHALIK KAPUAS HULU 820180509588091

441 6106082312010001 MUHAMMAD FITRA DHARMAWAN KAPUAS HULU 820180509588478

442 6107045909000001 STEPHANI AURELIA BENGKAYANG 820180509580347

443 6107040711980002 YOGI PRATAMA BENGKAYANG 820180509580404

444 6107040805990001 WAHYU PRATAMA BENGKAYANG 820180509579849

445 6107054410990001 VELLY HUSADA BENGKAYANG 820180509579841

446 6107020709990004 ERDIANTO BENGKAYANG 820180509586831

447 6107040812000002 YONGKI SEBERKAS BENGKAYANG 820180509580410

448 6107131210980001 LUKAS NANDI BENGKAYANG 820180509588414

449 6107046105990002 NADIA FRANSISKA BENGKAYANG 820180509588737

450 6107056506000002 YOHANA KASLINA BENGKAYANG 820180509580406

451 6107083012000001 RAINERIUS DEO ASA' WANNESKY BENGKAYANG 820180509579473

452 6107040204000001 APRIDO KUMARA VAHUKA BENGKAYANG 820180509586487

453 6107164402000001 EKA KUSUMA WARDANI BENGKAYANG 820180509586824

454 6107094306990002 FITRI JENI BENGKAYANG 820180509588093

455 6107044701010002 SYANIA NUR SITI BAITI WASTIQOH BENGKAYANG 820180509579805

456 6107025212990001 SEMMY WAHYUNI ROSSYA IZZATY BENGKAYANG 820180509580099

457 6107091503000001 MATEUS RENDO BENGKAYANG 820180509588439

458 6107140304980001 APRIANUS MARSELINO BENGKAYANG 820180509586486

459 6107176511000001 SISILIA SELLI BENGKAYANG 820180509579788

460 6107050106000003 JONATHAN BENGKAYANG 820180509587919

461 6107012011000003 MUHAMMAD RUSEZA BENGKAYANG 820180509589246

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

462 6107056910000003 KETTY BENGKAYANG 820180509588394

463 6107116509990001 SURI WINDIANTI BENGKAYANG 820180509579800

464 6107040603980002 FERNANDO ELMO SURYANTO BENGKAYANG 820180509588080

465 6107090102010002 FEBRI PRAEBA NGAHIAR BENGKAYANG 820180509586848

466 6107145004990001 APRIANI ANI BENGKAYANG 820180509586485

467 6107046606000004 THALIA PUTRI CHRISTIA BENGKAYANG 820180509579816

468 6107085909000001 VELICHA ELENAGARETHA AMI BENGKAYANG 820180509579840

469 6107066407000004 SULISTIORINI BENGKAYANG 820180509580352

470 6107151508980001 WAHYU AGUSTIAN KASUMA BENGKAYANG 820180509580385

471 6107162312980001 LEO WAHYUDI BENGKAYANG 820180509587936

472 6107142810980001 KURNIAWAN BENGKAYANG 820180509587931

473 6107045609000002 GLORIA GIANHA LANGI BENGKAYANG 820180509588110

474 6107130812990001 DESIANUS BENGKAYANG 820180509586788

475 6107045811000001 NOFA FENNY BENGKAYANG 820180509589278

476 6107151302000001 MUHAMMAD CALVIN HABIBIN BENGKAYANG 820180509587995

477 6107095708000001 DHEKA INDRIANI BENGKAYANG 820180509587267

478 6107047003000003 YUBELIA MADEANNE KHATEHA BENGKAYANG 820180509581112

479 6107070208000002 WILHELMUS CHANDRA BENGKAYANG 820180509579856

480 6107082910010002 DJIMMY ASWANDI BENGKAYANG 820180509586811

481 6107092109980001 MATIUS BENGKAYANG 820180509587963

482 6107130901990001 ESAL TIANDA BENGKAYANG 820180509587307

483 6107064506980003 YUNI ASTUTI BENGKAYANG 820180509581119

484 6107014802010002 NABILA UMI SALWA BENGKAYANG 820180509588736

485 6107041310990002 EDUARDUS JOSE OCTORIO THIRTEEN BENGKAYANG 820180509586820

486 6107041812990001 FILIP DONATAL BENGKAYANG 820180509587582

487 6107011401000002 DIDI AKBAR BENGKAYANG 820180509586803

488 6107082506980001 THEO BRAYEN BENGKAYANG 820180509579817

489 6107115306990002 LIVIA GRATEYDEY BENGKAYANG 820180509588413

490 6107044301000001 MELLY MULYA NINGSIH BENGKAYANG 820180509588446

491 6107025306000002 ISNOTIN KUSUMAWARDANI BENGKAYANG 820180509587653

492 6108012101010006 JANUALDY REY FRELLY PUTRABARAYUNK

LANDAK 820180509588144

493 6108014105010003 MESY PIKA LESTARI LANDAK 820180509588450

494 6108012309000001 WAHYU FIKRY SUHENDAR LANDAK 820180509580387

495 6108062111980004 ZAKAREAS ANDRE MANE LANDAK 820180509581124

496 6108017101010002 GRACIA ANGELICA FRIENSI LASTA LANDAK 820180509588112

497 6108076107990007 YULIA EVA YOLANDA LANDAK 820180509581115

498 1208010708000001 FRANS MICHAEL SIDABUTAR LANDAK 820180509587588

499 6108065206010005 VELARIA AGNES BANYUAKNG LANDAK 820180509579838

500 6108076112990003 CINDI DESEFIA LANDAK 820180509586773

501 6103101504990001 CHRISTIAN VICTORY EMMANUELMAUKAR

LANDAK 820180509587246

502 6108010502990006 ARDO SAPUTRA SIDIK LANDAK 820180509586492

503 6108012911980005 FRANSISKUS ANGGA LANDAK 820180509587592

504 6108011403000002 EKA RIZKI NUGRAHA LANDAK 820180509586826

505 6108050709990001 JEPRI MATIAS LANDAK 820180509588146

506 6108116702000002 YOSIANA ESKRIS LANDAK 820180509581111

507 6108012402000006 SIRILUS LIYANT REZTANO LANDAK 820180509579786

508 6108051709980002 RIZA WIRANDI LANDAK 820180509579513

509 6108121707000001 ANGGA SANJAYA LANDAK 820180509585963

510 6108015805000003 RILIADIANA LANDAK 820180509579501

511 6108075301000008 BRIGITA ANDAWA SARI LANDAK 820180509586518

512 6108071512990004 ALDO PUTRA UTAMA LANDAK 820180509585938

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

513 6108074203000006 AGNES ESMERALDA LANDAK 820180509586193

514 6108071906000017 YURO PRATAMA LANDAK 820180509580676

515 6108035212000002 DIONISIA NATASHA GAGAS LANDAK 820180509586808

516 6108066201020009 DEWINA SARI PANI LANDAK 820180509587266

517 6108072709010004 LIBIO RINGGO LANDAK 820180509588409

518 6108023105000002 RISKI LANDAK 820180509579507

519 6108041612000001 BERNADUS ROKI LANDAK 820180509586511

520 6108135611990002 NOVENA ROSALINDA LANDAK 820180509589280

521 6108045903000002 MAYA PARAMITHA LANDAK 820180509587968

522 6108012505000010 LUDOFIKUS CARLOS MAHER TIMOLPANGAREHO

LANDAK 820180509587941

523 6108010312990005 URAY JUAN HAFIS FATAH LANDAK 820180509580378

524 6108013105990003 M. FIKRI MAULANA LANDAK 820180509588418

525 6108135807000001 LINDAH SUSWITA LANDAK 820180509587939

526 6108136005990001 MEILIANA VENA ANA LANDAK 820180509587973

527 6108067001010002 JASINDHA FEBRYANDA SARI ZAWARI LANDAK 820180509587654

528 6108012508000004 BAYU IMAM ALGHIFARI LANDAK 820180509586504

529 6108011905990003 NIGO FAMILIATAR LANDAK 820180509589275

530 6108052307000003 FARTHAN FERIAN LANDAK 820180509587318

531 6108074505000004 RESHA SARASWATI LANDAK 820180509580054

532 6108065603000006 ERA SIMAYANG LANDAK 820180509587302

533 6108012405000003 LUSIUS MEBY SETIAWAN LANDAK 820180509588415

534 6108022007990002 SUPI YULIANTO LANDAK 820180509580354

535 6108075405000006 LAORA KARTIKA LANDAK 820180509588401

536 6108066901010002 THESIA AGNES LANDAK 820180509580369

537 6108030312990003 CHRISTIAN PONTIRABA LANDAK 820180509586768

538 6108012907000008 MITRA MAHARDIKTYA ANSARI LANDAK 820180509588456

539 6108060710000003 HENDRA POPILIANUS LANDAK 820180509588125

540 6108041802000002 VIKTORIANUS YOGA LANDAK 820180509580383

541 6108071608000003 AUGLEO BARNES LANDAK 820180509586500

542 6108010709990004 ROMAGUNG DOLOKSARIBU LANDAK 820180509580083

543 6108066103000001 EKALIA FRANSISKA LANDAK 820180509587294

544 3314172001980003 WAHYUDI LANDAK 820180509579850

545 6108011506000004 ARYADHIPA NUGRAHA LANDAK 820180509585979

546 6108025507000002 HENGKI LANDAK 820180509587615

547 6108072102010003 CHARLES ADIANTHO MAROP LANDAK 820180509587010

548 6108061509000003 DAVIF THREE STEPANO LANDAK 820180509586783

549 6108095310990002 PITIANA LANDAK 820180509589307

550 6108133009980001 MARIANUS LANDAK 820180509587959

551 6108045406010002 LISA ASTRIDNI PUTRI LANDAK 820180509587940

552 6108101409990001 FLORENTINUS SUSANTO LANDAK 820180509588098

553 6108015201000007 FEBRI YANTINI LANDAK 820180509586849

554 6108076102980003 WINDA LANDAK 820180509579858

555 6110101309990002 YOSEP AGUNG GUMELAR MELAWI 820180509580414

556 6110052408000001 DEDI KURNIAWAN MELAWI 820180509586784

557 6110085203000001 PATRISIA ALVIANI MELAWI 820180509588776

558 6110064203980001 RETTIE ANGRAYNI MELAWI 820180509580056

559 6110021201000003 YUSAPAT SANIPAR MELAWI 820180509580677

560 6110091405990001 KHOLIKAL AL KUMAINI MELAWI 820180509588396

561 6110026807000008 JESICCA MERLIANA XOTARY MELAWI 820180509588147

562 6110010112000003 YOSIA ARIBON MELAWI 820180509581110

563 6110073101990001 MUHAMMAD FAHRURROZI RAMANDAJANUARDI

MELAWI 820180509588476

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

564 6110020405000001 OSCAR MELAWI 820180509588772

565 6109074102010004 INRI FEBIANA MELAWI 820180509587646

566 6110024112990003 DWITA SHOREA LESTARI MELAWI 820180509586819

567 6110082504990001 WARISTA APRILIAN MELAWI 820180509580390

568 6110020603000002 WIDHIASTO WASSESO MELAWI 820180509579855

569 6110032404000003 SYAHRIL IBRAHIM MELAWI 820180509580358

570 6110025911970005 RETNI WULANDARI MELAWI 820180509579485

571 6110021404980004 RIZALDI ABRAR MELAWI 820180509579514

572 6110021303010008 ARYA MAULANA BASKARA MELAWI 820180509585978

573 6110025111990004 HALIMAH MELAWI 820180509588119

574 6110025501000006 YUDITH YOULLANDA DARAEDO MELAWI 820180509581113

575 6110022901980005 WISNU SANJAYA MELAWI 820180509580397

576 6105012606000006 MUHAMMAD RIDHO HENDRAWANKUSUMA

MELAWI 820180509589242

577 6110016410000001 EKA MELIYANI MELAWI 820180509587292

578 6110016901010001 YUPITA MAGDALENA MELAWI 820180509580675

579 6110105411000001 ALMA RAMONA INGRID MELAWI 820180509586458

580 6110011902990001 DIONISIUS ARIMETA PUTRA MELAWI 820180509586809

581 6108074501000004 EMILIANA DETRI MELAWI 820180509587301

582 6110025609000003 PUTRI PURYUNDARI MELAWI 820180509588785

583 6110020206980006 KRISTIAN MAHARSON HS MELAWI 820180509587929

584 6110110603000003 FERNANDA CRISTIAN JEPRI MELAWI 820180509588079

585 6110025212980002 MANIAR SIAHAAN MELAWI 820180509587954

586 6110022107990001 BENNY KRISTANTO MELAWI 820180509586510

587 6110022608000001 BEBEN ANUGRAH SAPUTRO MELAWI 820180509586507

588 6110021210000001 OCT DWI GABRIEL SUYE MELAWI 820180509589297

589 6110026401000006 RATU MAURA AQILLA MELAWI 820180509580045

590 6109031501000001 YOSSAFAT FANDY LANDAU PUTRA SEKADAU 820180509580669

591 6109015512990004 DESI NATALIA KRISTIN SEKADAU 820180509587259

592 6109061011990003 DONI HAKIKI PRATAMA SEKADAU 820180509586812

593 6109012512990002 NATALIS SUMARTO SEKADAU 820180509589270

594 6109056502000003 EVA PERDIANA SEKADAU 820180509587309

595 6109010410000004 CORNELIUS KIKI HARTANTO SEKADAU 820180509586776

596 6109014401990005 VIVY WAHYU NENGSIH SEKADAU 820180509579844

597 6109014609990002 RIA ANJELINA SEKADAU 820180509579491

598 6109014908990004 RAVIKA RAHMA DINI SEKADAU 820180509579475

599 6109015106000004 ANGGITA YUNI DEWI SEKADAU 820180509586477

600 6109012003000001 ARDI SEKADAU 820180509585972

601 6109034410970007 FRANSISKA TIARA SEKADAU 820180509588100

602 6109011710980005 OKTAVIANUS CHAIDY PURI SEKADAU 820180509588769

603 6109010507990001 NUTA DWI JULIANTO SEKADAU 820180509588767

604 6109012005000004 LEONARDO HUGO UTAMA SEKADAU 820180509588406

605 3211082301990003 DIYANA CAHAYANA SEKADAU 820180509586810

606 6109071801000001 YOBEL VIKAR MILLENIO SEKADAU 820180509579864

607 6109075810000003 MULYANI ZULFIA SEKADAU 820180509588734

608 6109017010990002 TRIFONIA APIKA RIRIN PUTRI SEKADAU 820180509579828

609 6109044408990001 LUTTRIANI NINGSIH SEKADAU 820180509588416

610 6109046107990001 REGA HABIB DEWI SYAFIRA SEKADAU 820180509579480

611 6104171505980009 UTI IBRAHIM SUSANTO KAYONG UTARA 820180509579835

612 6104176910000001 CHAIRUNISYA NUR OKTAVIANI KAYONG UTARA 820180509586523

613 6111015602010002 ARSWENDY OKKY TAMARA KAYONG UTARA 820180509585977

614 6111050501000001 MUHAMMAD HAMBALI KAYONG UTARA 820180509589233

615 6111011606000002 SLAMET RAHARJO KAYONG UTARA 820180509580344

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

616 6111016009000001 FIKA ULANDARI KAYONG UTARA 820180509587581

617 6111031010000002 REANDI KAYONG UTARA 820180509579479

618 6111016307000002 MEDITA ANGGREAN KAYONG UTARA 820180509587972

619 6111032307000001 AGUNG SETYA PRIMADI KAYONG UTARA 820180509586195

620 6111061902990001 ZARTAHUM KAYONG UTARA 820180509580681

621 6111051909990001 ANDRE SUSANTO KAYONG UTARA 820180509585957

622 6111051406000001 CAHYO SUWARLI KAYONG UTARA 820180509587006

623 6111021912990001 ACHMAD FAUZI KAYONG UTARA 820180509585683

624 6111025410900001 WINIANTI KAYONG UTARA 820180509580395

625 6111036007000003 CHIKA ANJELIA PUTRI KAYONG UTARA 820180509587012

626 6111026106000002 ILMA ALAMAH KAYONG UTARA 820180509587633

627 6112065310000002 DWI EMILIA KUBU RAYA 820180509586816

628 6112090504000011 M. DISKA FARHAN REYNALDY KUBU RAYA 820180509587944

629 6112016205990007 THERESIA RISMAWATI SITUMORANG KUBU RAYA 820180509580368

630 6112091610000004 MUHAMMAD RUSDI KUBU RAYA 820180509588726

631 6112075903000003 NANDA TRISNAWATI SISWANTO KUBU RAYA 820180509589268

632 6112090812970004 BENI WAHYU KUBU RAYA 820180509585995

633 6112092809000005 MICHAEL RIKY FERNANDO KUBU RAYA 820180509587977

634 6112012511990010 JUAN NOFRAN HASUDUNGANLUMBAN TOBING

KUBU RAYA 820180509587921

635 6112054610000002 RAHMAWATI KUBU RAYA 820180509580037

636 6112016401000007 MAHARANI ANUGRAH ISMA HAYA KUBU RAYA 820180509587953

637 6112012910000003 MUHAMMAD FAQIH HIDAYATULLAH KUBU RAYA 820180509587997

638 6112030401000005 FERNANDO NUARLEN SIMATUPANG KUBU RAYA 820180509587579

639 6112014707000014 AINA AMALIANA KUBU RAYA 820180509585929

640 6103011503000004 MUHAMMAD IQBAL ATTALARIKFERNANDO

KUBU RAYA 820180509588712

641 6112011711000007 PARIS LEORIN PANGGABEAN KUBU RAYA 820180509588774

642 6112015104000010 YUYUN APRIYANTI KUBU RAYA 820180509580679

643 6112092805000008 FIRMAN IRVANSYAH KUBU RAYA 820180509588088

644 6112012611970012 MUHAMMAD KHAIRI KUBU RAYA 820180509588714

645 3175072201001006 REVANZA ANGGA PATRIOSA KUBU RAYA 820180509580057

646 6112010211000006 ALVIAN TEDDY CAHYA PUTRA KUBU RAYA 820180509586460

647 6112075610970001 REKA SETIOWATI KUBU RAYA 820180509579482

648 6112012602000013 MYCLE GUNAWAN SIMAMORA KUBU RAYA 820180509589257

649 6101052506000001 FIDHY EKO PAMUJIANTO KUBU RAYA 820180509588082

650 6112011708000013 FARHAN DIRGA WIDATAMA KUBU RAYA 820180509587316

651 6112017008000009 TARRISYA NUR'AENI AGUSTINA KUBU RAYA 820180509579810

652 6112012901000011 SYAHWAL DESPRIADI KUBU RAYA 820180509580360

653 6112015610990007 EKA OKTARIA KUBU RAYA 820180509587293

654 6112014301000006 ADE RISKA KUBU RAYA 820180509585684

655 6112010607000014 GERRY KRISKATO REPO KUBU RAYA 820180509588105

656 6112051903000001 ISNAN ZAHRUL FAHMI KUBU RAYA 820180509588143

657 6112050105990006 MUHAMMAD DAVID ANJAS KUBU RAYA 820180509588472

658 6112016003000010 DHITYA DWI AGENG PANUNTUN KUBU RAYA 820180509586798

659 6112032805010004 FASKALIS DWI PEDRO KUBU RAYA 820180509587320

660 6112012303010003 TEZHA PRASETYO KUBU RAYA 820180509580367

661 6112017105990001 AYU WIDYAWATI KUBU RAYA 820180509585986

662 6112032906000001 CRISTOPHER DAWA AGUNG LAKSONO KUBU RAYA 820180509586777

663 6112014406990018 RIRIN TRIWAHYUNI KUBU RAYA 820180509579504

664 6112071306000001 DEO VANI DEVO KUBU RAYA 820180509586786

665 6112011706000014 RAVI PRATAMA FERY KUBU RAYA 820180509580047

666 6112015809990008 SEPTIYANTI RAMADHANI KUBU RAYA 820180509579538

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

667 6112015010990006 NURTRI FANI KUBU RAYA 820180509588762

668 6112011107990005 JULIUS PANDAPOTAN MANURUNG KUBU RAYA 820180509587924

669 6112012505980013 DANAR RIZKI ANANDA KUBU RAYA 820180509586781

670 6112015911990010 SHEILLA NOBERTI PALUFI KUBU RAYA 820180509580102

671 6112010508000009 ROMI CHAIRUL PRATAMA KUBU RAYA 820180509580084

672 6112094408000002 DEVINDA WULANDASARI KUBU RAYA 820180509586793

673 6112094310980007 MASITA KUBU RAYA 820180509588437

674 6112061804980002 IRVAN ESTU HENDRIANTO KUBU RAYA 820180509588141

675 6112010504010005 GASANG YOTAMA ATMAJA KUBU RAYA 820180509587598

676 6112015601000012 NIKEN SCINTIA MULYATIN KUBU RAYA 820180509588749

677 6112010605990011 EVODIUS JOSUA KUBU RAYA 820180509586837

678 6112014506000016 SHINTYA JUNIARTI KUBU RAYA 820180509579542

679 6112011203000010 M. SYEVA FADILLA KUBU RAYA 820180509587951

680 6112016203000005 NIDA'UN NABILA KUBU RAYA 820180509589274

681 6102164604000003 PUJI MUHARDINI KUBU RAYA 820180509589310

682 6112016004000008 FINNI ALWAHYUNI KUBU RAYA 820180509587583

683 6112032908990004 ALBERTUS ARDI KUBU RAYA 820180509586449

684 6112011812990011 FITRA SETIO RAMADHANI KUBU RAYA 820180509587585

685 6112035604000005 ENY MUHAINY KUBU RAYA 820180509586830

686 6112024602000001 YOAN PUTRI ANGGRAENI KUBU RAYA 820180509579863

687 6112015610000005 SINDY OKTAVIANA KUBU RAYA 820180509580340

688 6112064906000002 GRESTSIA YOPIANA KUBU RAYA 820180509587605

689 6112015812980002 KRISTIN KARUNIAWATY PAKPAHAN KUBU RAYA 820180509588399

690 6112011305980009 ARBI YUDATAMA KUBU RAYA 820180509586490

691 6112011404000008 ANDRE DWI PRASETIYO KUBU RAYA 820180509585956

692 6112031402990006 ARDIANUS ARDIAN KUBU RAYA 820180509586491

693 6112016408980005 TIYA AMELIA AGUSTANTI KUBU RAYA 820180509580374

694 6112095407000008 ZUL ANGGIFA KUBU RAYA 820180509580685

695 6112012311000008 TRI PANDITO WIBOWO KUBU RAYA 820180509580375

696 6112014506000026 NURAZIZAH LELIYANI KUBU RAYA 820180509588760

697 6112010512990014 WAHYU MAULANA KUBU RAYA 820180509579848

698 6112012906980014 MOHAMMAD NOVAL HAMMAMIZHAR KUBU RAYA 820180509587982

699 6112016703000013 SILVI RAHMADANI KUBU RAYA 820180509580107

700 6112014110980004 VELYN CLARISTHYA KUBU RAYA 820180509579842

701 6112016812990012 DEWI ANDINI KUBU RAYA 820180509587265

702 6112013009990010 BIMA PANGESTU KUBU RAYA 820180509586513

703 1208232103980003 DEWA KIRANA RAJAGUKGUK KUBU RAYA 820180509587264

704 6112077009990005 NURIA WULANDARI KUBU RAYA 820180509589290

705 6112016302990003 RIKE DWI HARYANTI KUBU RAYA 820180509580070

706 6112010812000009 FUADI DWI RAMADHAN KUBU RAYA 820180509587594

707 6112010110990019 DIMAS NUGROHO KUBU RAYA 820180509587274

708 6112091610000005 DEDEX OKTHA PAWAWANSA KUBU RAYA 820180509587254

709 3579030210970002 SATRIO NUGROHO KUBU RAYA 820180509579532

710 6112017007980007 MAULIDDIYAH KUBU RAYA 820180509587965

711 6112050507990004 MUHAMMAD RIZKY ANANDA KUBU RAYA 820180509589244

712 6112050102000003 CHAIRUL MUKMIN KUBU RAYA 820180509587008

713 6171025601980001 NELLY HERAWATY NABABAN KUBU RAYA 820180509589273

714 6101010105990002 MOCHAMMAD FIKRI NURSYABRI KUBU RAYA 820180509588458

715 6112010102980012 PURWANDI KUBU RAYA 820180509588782

716 6112010909980017 ILHAM FAJAR RIZALDI KUBU RAYA 820180509587632

717 6112012712980016 WAHYU DARMADI KUBU RAYA 820180509580386

718 6112096306000004 WEWIK YUNIA KASTIANI KUBU RAYA 820180509579854

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

719 6112090107980508 AZIS MAULANA KUBU RAYA 820180509585988

720 6112012608990008 BAZAR AGUSTIAN SAEPULOHSUHERMAN

KUBU RAYA 820180509586506

721 3521106812970002 MANIK AYU HANDARINI KUBU RAYA 820180509587955

722 6101016409990006 SEPTI HIDAYAH KUBU RAYA 820180509579536

723 6112010510990002 ALIF NUR ISLAM GEMILANG R.H KUBU RAYA 820180509585942

724 6112012405000007 YOGI HASBI ANSARI KUBU RAYA 820180509580403

725 6112014209990001 ALWIKA SEPTIA NINGTIAS KUBU RAYA 820180509585947

726 6112011602990005 FEBY ADE NUGROHO KUBU RAYA 820180509586850

727 3322182603000004 RIDZKY HASAN HANAFI KUBU RAYA 820180509579497

728 6112012212990010 SYAHRUL TAMIMI KUBU RAYA 820180509579804

729 6112016001980010 FILANA SAHARA KUBU RAYA 820180509588083

730 6112011405990007 ADITYA FAJRI KUBU RAYA 820180509586185

731 3213046206990001 DIAN FADILAH KUBU RAYA 820180509587270

732 6112015304000004 LILIS TIANAWATI KUBU RAYA 820180509588412

733 6112065811990001 SUPRIWANTI KUBU RAYA 820180509579799

734 6112014809000014 NABILLA PUJIAS PRATIWI KUBU RAYA 820180509589261

735 6112015111970011 DAHLIYA KUBU RAYA 820180509586780

736 6112011001990012 MIGKEL TRIYANTO KUBU RAYA 820180509588453

737 6112017105010002 MERRY TRI ANJANI KUBU RAYA 820180509587975

738 6112010108980015 M. YUSRIL KUBU RAYA 820180509588426

739 6171040306990009 ABDUL MUHAIMIN HANUR FIKRI KOTA PONTIANAK 820180509585677

740 6171042810990011 YORDY NURLIANSYAH KOTA PONTIANAK 820180509580411

741 3172024406000008 AYLA ELVANITA KOTA PONTIANAK 820180509586502

742 6171016008990005 ANISA ZUHAIRIA KOTA PONTIANAK 820180509585966

743 6171035909000005 KHASA NAFLAH ALMIRA KOTA PONTIANAK 820180509587927

744 6171044902000001 URAY TANIA MADINAH KOTA PONTIANAK 820180509580379

745 6171065609000002 EUFEMIA VIRGINNE MILLENIA KOTA PONTIANAK 820180509587308

746 6171010707990003 ANDREAS TRI PUTRA KOTA PONTIANAK 820180509586470

747 6171040606000016 INDRA GUNAWAN KOTA PONTIANAK 820180509587642

748 6171051011990021 DICKY NOVIRIANTO KOTA PONTIANAK 820180509586801

749 6171023009990006 WISTARMA SUJUD KOTA PONTIANAK 820180509579860

750 6171011706000002 DIMAS WAHYU PUTRA PRASETYO KOTA PONTIANAK 820180509587278

751 6171051706000011 RICHI PRATAMA PUTRA KOTA PONTIANAK 820180509579494

752 6171041302990010 MUHAMMAD ADITIYA FIRMANSYAH KOTA PONTIANAK 820180509587989

753 6171030609980007 MUHAMMAD IZHAR KOTA PONTIANAK 820180509588713

754 6171010308990007 RAFAEL KOTA PONTIANAK 820180509579470

755 6171034708000007 DINDA ERISA KOTA PONTIANAK 820180509587282

756 6171015311000006 NABILA PRAMESTI DWISUCI KOTA PONTIANAK 820180509589259

757 6171054202000016 PRISKA TULADHA KOTA PONTIANAK 820180509588781

758 6171052701000004 REZHI FYANDA KOTA PONTIANAK 820180509579490

759 6171035703000003 MESSY COSELLA KOTA PONTIANAK 820180509588448

760 6171050508000012 RAQIF ADAM FAHREZI KOTA PONTIANAK 820180509579474

761 6171025810000003 TRIVONIA RITA F.S KOTA PONTIANAK 820180509579830

762 6171012909000005 SEPTIANTO KOTA PONTIANAK 820180509579537

763 6171032310990008 CHARLES AFFAN MANURUNG KOTA PONTIANAK 820180509586525

764 6112064802000001 RIZQY ANANDA RACHMANIAH KOTA PONTIANAK 820180509579522

765 6171020509000006 YUSTINUS GEONARD BARAGA KOTA PONTIANAK 820180509581123

766 6171011608000010 IQBAL AGUSTIANSYAH KOTA PONTIANAK 820180509588138

767 6112091401000001 M. REDHA JANUAR KOTA PONTIANAK 820180509587947

768 6171034607990002 INDAH ARIESTYA SURI KOTA PONTIANAK 820180509587639

769 6171034308000009 SAVINA ANGELI AGUSTIANTI KOTA PONTIANAK 820180509580098

770 6171014810990002 HOFIPAH OKTAPIANI KOTA PONTIANAK 820180509588129

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

771 6171054810990017 DIAH KARTIKA KOTA PONTIANAK 820180509586799

772 6171032411970008 CHAIRUL FAHREZA KOTA PONTIANAK 820180509586522

773 6171054406990010 SEVIRA KOTA PONTIANAK 820180509580101

774 6171051709000001 AWANG ARYA KOTA PONTIANAK 820180509585985

775 6171052002000004 MIKO FEBRIANTO GUNAWAN KOTA PONTIANAK 820180509588455

776 6104040911000001 RIFKI PRATAMA KOTA PONTIANAK 820180509579499

777 3603010110000001 RIZKY ALDY NUGROHO KOTA PONTIANAK 820180509579521

778 6171036604000003 MIA APRIANI KOTA PONTIANAK 820180509587976

779 6171010212000022 MUHAMMAD ICHLASUL AMAL KOTA PONTIANAK 820180509589234

780 6171014508000004 DINDA MUTIARA ZUHRA KOTA PONTIANAK 820180509587283

781 6171054312000006 RISMA NABILA KOTA PONTIANAK 820180509580077

782 6171052009980003 JUAN TITANDRI KOTA PONTIANAK 820180509588389

783 6171040804000007 AIMAN ARIEF KOTA PONTIANAK 820180509586445

784 6171011706990001 GALANG KUKUH PUTRA PRATAMA KOTA PONTIANAK 820180509588102

785 6171032804000007 MUHAMAD AL-FAJAR ANANDA ULSA KOTA PONTIANAK 820180509588463

786 6171051602010010 DIMAS TRIFASHA PRAMUDIA KOTA PONTIANAK 820180509587277

787 6171010412000007 MUHAMMAD AZHAR ZAEN KOTA PONTIANAK 820180509587994

788 6171021208000011 REDHA DHIKA MAHFUSZAN KOTA PONTIANAK 820180509580048

789 6171032205000001 ADITYA MADANI KOTA PONTIANAK 820180509585689

790 6171016507990004 PERMATA AYU WULANDARI KOTA PONTIANAK 820180509588778

791 6171060111970001 YOGA NOVIRIANDA KOTA PONTIANAK 820180509579866

792 6171050208000003 ANDI WIRA HAMMAM MAULANA KOTA PONTIANAK 820180509585952

793 6171032706000008 DAVID SAMUEL DOLOK SARIBU KOTA PONTIANAK 820180509586782

794 6171047010000010 SYAFA NABILA KOTA PONTIANAK 820180509580357

795 6171045210000006 CLAUDIA OLLA MANDAYU KOTA PONTIANAK 820180509587249

796 6171040407000001 FERDY JULIANTO KOTA PONTIANAK 820180509587576

797 6171056108000004 ELSA ANANDA KOTA PONTIANAK 820180509587298

798 6171054811990003 AFIFA ARDELIA KOTA PONTIANAK 820180509586191

799 6171044411000009 AULIA NISWATI UTAMI KOTA PONTIANAK 820180509586501

800 6171055604000002 TRIASNA MELIN KOTA PONTIANAK 820180509579826

801 6112011309990015 RM. KOKO MAFAZA DWIYUGO KOTA PONTIANAK 820180509580081

802 6171031211990015 ARISSANDY KOTA PONTIANAK 820180509585976

803 6171054103000011 AJENG RIZKI ARIATI KOTA PONTIANAK 820180509586446

804 6171066011990002 SEKAR ARRUM PERMATA KOTA PONTIANAK 820180509579533

805 6171044902010008 DELFI MURTININGRUM KOTA PONTIANAK 820180509587255

806 6171045311000009 NOVIANA SUCI SYAFITRI KOTA PONTIANAK 820180509588754

807 6171054505000003 FIRYAL FAIRUZ SALSABILA KOTA PONTIANAK 820180509588090

808 6171050105000009 MUHAMMAD FERDIANSYAH KOTA PONTIANAK 820180509588477

809 6171021008010005 MUHAMMAD REZA FAHLEVI KOTA PONTIANAK 820180509588723

810 6171032406010005 NAUFALDY HERGANAYA. R KOTA PONTIANAK 820180509588746

811 6171045002000005 YOLA FEBI SAPUTRI KOTA PONTIANAK 820180509579868

812 6112014708000024 DEVINA WANDA ANGELITA KOTA PONTIANAK 820180509586791

813 6112095509000005 ERSHA LEONY VIRGINA KOTA PONTIANAK 820180509587305

814 6171050408000007 MUHAMMAD SYAMSUL BAHAR KOTA PONTIANAK 820180509589247

815 1202132505010001 YOSAFAT GULTOM KOTA PONTIANAK 820180509580413

816 6171057005000006 ALIFIA MALIKA PUTRI KOTA PONTIANAK 820180509586456

817 6171045012000006 SYARIFAH NADIA WULANDARI KOTA PONTIANAK 820180509580361

818 6171044305000002 JESSI AMANDA KOTA PONTIANAK 820180509587657

819 6171031410000008 ADHE AMANDA KOTA PONTIANAK 820180509586184

820 6171014612000003 SHELVIANA KOTA PONTIANAK 820180509580104

821 6171054110000012 DINI KURNIA OKTAVIANTY KOTA PONTIANAK 820180509587284

822 6171052406000001 RABIUL AZMI KOTA PONTIANAK 820180509579467

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

823 6171055006990003 TRI YUNI MARDIANA KOTA PONTIANAK 820180509580376

824 6171012607990004 ALBERTON SIMANJUNTAK KOTA PONTIANAK 820180509585932

825 6171044711990008 YAYANG WIDIYANTI KOTA PONTIANAK 820180509579862

826 6112017105000002 NABILA INDAH SUTAMI KOTA PONTIANAK 820180509589258

827 6103205308980001 RISKY AGUSTINA MARIA SIBARANI KOTA PONTIANAK 820180509579509

828 6171011711000003 AUFA RIFQI ALTHAF KOTA PONTIANAK 820180509586499

829 6171036607000012 TASYA TRINANDA WAHDINIAH KOTA PONTIANAK 820180509579812

830 6171054204000008 ANANDA APRILYA KOTA PONTIANAK 820180509586464

831 6171011105990003 MAHESA ARYO BIMO KOTA PONTIANAK 820180509588428

832 6171035109000019 SHELIA KOTA PONTIANAK 820180509580103

833 6171032908000001 MUHAMMAD ABDUL LATIEFLAZUARDI

KOTA PONTIANAK 820180509587988

834 6171020201990002 CHRISTOPHER KOTA PONTIANAK 820180509586770

835 6171055105000002 ANNISA SUKMAWATI KOTA PONTIANAK 820180509585968

836 6171015705990006 MUTIA ILMA HIDAYAH KOTA PONTIANAK 820180509589255

837 6171044203000003 LAILATUL BADRIAH KOTA PONTIANAK 820180509588400

838 6204062104000002 FAJAR ABDUH MUBAROK KOTA PONTIANAK 820180509586840

839 6171035407000012 RITSYA SUHARDI KOTA PONTIANAK 820180509579511

840 6171010306990011 FIRMAN FAUZI KOTA PONTIANAK 820180509587584

841 6112095308990002 ANGGI CAHYANI KOTA PONTIANAK 820180509585964

842 6171021606000005 ZULKIFLI KOTA PONTIANAK 820180509580687

843 6171054612000018 SHERIN RIZKY AMELIA KOTA PONTIANAK 820180509580105

844 6171052606990007 IMAM MAULANA FATURRAHMAN KOTA PONTIANAK 820180509588132

845 6171011009970005 GAGASAN PRIBADI MANIK KOTA PONTIANAK 820180509588101

846 6171013110970003 ARIF KURNIAWAN KOTA PONTIANAK 820180509586494

847 6171020503000001 ANANG FAKHRI ZAIN MIHAN KOTA PONTIANAK 820180509585948

848 6171064407000003 IFRIANA NURHIKMAH KOTA PONTIANAK 820180509587628

849 6171032209000008 ABBIYU FARIS. S KOTA PONTIANAK 820180509586180

850 6171010401010007 DWI GALUH SATRIA KOTA PONTIANAK 820180509586817

851 6171030508990003 TRI AGUSTINO KOTA PONTIANAK 820180509579821

852 6171010606990007 M. RIO SAPUTRA KOTA PONTIANAK 820180509588424

853 6171042207000002 ANDY GANDA JEREMIA SINAGA KOTA PONTIANAK 820180509586474

854 6171055205000007 IKA AMALIA KOTA PONTIANAK 820180509587631

855 6171040809000006 ARIF SEPTIANSYAH KOTA PONTIANAK 820180509586495

856 6171063103000002 EVAN DWINANDA PUTRA KOTA PONTIANAK 820180509587310

857 6171050606000007 AQSHAL YUNIKA PRAMUDYA KOTA PONTIANAK 820180509585971

858 6171036712000006 SAMARA THUNGGA DEWI KOTA PONTIANAK 820180509579526

859 6171056305990005 ALDA DWI MEILINDA KOTA PONTIANAK 820180509586451

860 6171034712010005 SARINAH KOTA PONTIANAK 820180509579530

861 6171011502990001 HANIF RIFFALAH KOTA PONTIANAK 820180509587611

862 6171022610980004 RACHMAN ASHARYANTO KOTA PONTIANAK 820180509580030

863 6171051812980005 DESRA PRAYOGA KOTA PONTIANAK 820180509586789

864 6171041502000011 SAFRIAN MELIANTO KOTA PONTIANAK 820180509580088

865 6107025409000001 GOVINDA ANGGITA FORTIN KOTA PONTIANAK 820180509588111

866 6171050107000037 FARHAN MAULANA NUGROHO KOTA PONTIANAK 820180509586844

867 6171011411970012 ALHADY NOFRIANDI KOTA PONTIANAK 820180509585941

868 6171012505990011 ADITYA PRATAMA PUTRA KOTA PONTIANAK 820180509585690

869 6171016203000008 TIARA DWI MARLINDHA KOTA PONTIANAK 820180509579819

870 6171056001990004 VIVI FITRIDA RIFANTI KOTA PONTIANAK 820180509580384

871 6171054811000016 FIRDAUSYA AINA FAUZI KOTA PONTIANAK 820180509588087

872 6171044304000017 ERVINA KOTA PONTIANAK 820180509587306

873 6171014903990003 MARTINA ZULVIA ABDIANTI KOTA PONTIANAK 820180509588436

874 6101040608000003 M. HAFIS AKBAR KOTA PONTIANAK 820180509588420

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

875 6112095107000003 DEWI ARUM KUSUMAWATI KOTA PONTIANAK 820180509586795

876 6171056011000004 WITA NOVA ARLITA KOTA PONTIANAK 820180509580398

877 6171054103010012 TAASYA ASRI RAHMATIKA KOTA PONTIANAK 820180509579808

878 6171015208000006 STEFANI SALSA TAMARA KOTA PONTIANAK 820180509579796

879 6171050406000004 BUDI MULYADI KOTA PONTIANAK 820180509586519

880 6171026504000009 NANDA KOTA PONTIANAK 820180509588739

881 6110024901010001 ANGGITA WAHYUNINGRUM KOTA PONTIANAK 820180509586476

882 6171016607990010 GRACELLA ANDRENI KOTA PONTIANAK 820180509587602

883 6171044208990003 TRI WAHYUNI KOTA PONTIANAK 820180509579825

884 6171022704010011 DAFFA PUTRA PRAKOSA KOTA PONTIANAK 820180509586779

885 6171045710990008 OVIE DARWITA KOTA PONTIANAK 820180509589303

886 6171044801000010 FITRIA SHOLATA KOTA PONTIANAK 820180509588097

887 6171051307000007 HARI SABAR PANGESTU KOTA PONTIANAK 820180509587613

888 6171041611000002 NOPRIZAL RASYD NUR AFFIQ KOTA PONTIANAK 820180509588750

889 6171054803000009 BERLIANA AULIA KOTA PONTIANAK 820180509585997

890 6171060605000002 DZAKI ALIF AZANY KOTA PONTIANAK 820180509587290

891 6171024601000011 ZAKIA AURELIA KOTA PONTIANAK 820180509580680

892 6112090104010005 MUHAMMAD ALDI APRILIANDI KOTA PONTIANAK 820180509587991

893 6171034706000008 INASA AZATIL ISMAH KOTA PONTIANAK 820180509587637

894 6171030412970007 DESTIAR KHALIFATI KOTA PONTIANAK 820180509586790

895 6171040706990001 IRFAN KOTA PONTIANAK 820180509587648

896 6171040804000012 MUHAMAD KHAIRUL FIKRI KOTA PONTIANAK 820180509588464

897 6171032511970005 M.VIEGRI KOTA PONTIANAK 820180509589256

898 6171037107000007 GITA ELDIRA KOTA PONTIANAK 820180509588108

899 6171030905000007 FIQAR TRI MAIRANDY BARKAHSY KOTA PONTIANAK 820180509588084

900 6171016410000009 FEBBY ANDRYAN SALSABILA KOTA PONTIANAK 820180509586846

901 6171025906000003 URAY WIDYAWATI KOTA PONTIANAK 820180509579833

902 6171034702010005 PUTRI KOTA PONTIANAK 820180509588784

903 6102161707000001 DHIVA SURYA WIRATAMA KOTA PONTIANAK 820180509587269

904 6112014801990014 FERENTINA BR HUTAPEA KOTA PONTIANAK 820180509587577

905 6171042005980015 MAYHENDRA TRI RAGALI KOTA PONTIANAK 820180509587971

906 6171010809000011 MARIO IGOR PARAYA KOTA PONTIANAK 820180509588434

907 6171042608000004 REYNALDI YOGA PERKASA KOTA PONTIANAK 820180509580060

908 6171045706000009 SITI QOMARIAH KOTA PONTIANAK 820180509579792

909 6171051704980004 AFIF DARMAWAN KOTA PONTIANAK 820180509585691

910 6171026710000002 NUR AMALIA ANGGREANI KOTA PONTIANAK 820180509588756

911 6171052507980002 TEGUH SISWANTORO KOTA PONTIANAK 820180509579815

912 6171026610000006 HETY SURYATI KOTA PONTIANAK 820180509587618

913 6171035212000008 FEBI FERNANDA FENTURINY KOTA PONTIANAK 820180509587321

914 6171052205000003 ALID HAKIKI KOTA PONTIANAK 820180509586455

915 6171026909000004 HAIWATUS SAKINA KOTA PONTIANAK 820180509588118

916 6171052308000009 MUHAMMAD GILANG SAPUTRA KOTA PONTIANAK 820180509588479

917 6171051202010001 HANIF RIZQULLQH KOTA PONTIANAK 820180509588120

918 6108010911000004 JERICO MARULITUA SITORUS KOTA PONTIANAK 820180509587656

919 6112015909990004 KANIA FADZILIA KOTA PONTIANAK 820180509587926

920 6171011112990001 RIZQI RAMADHAN KOTA PONTIANAK 820180509580080

921 6171052811990005 TEGAR MIFTHAH NOVANDRY KOTA PONTIANAK 820180509580366

922 6112094703010006 WINDASARI KOTA PONTIANAK 820180509580394

923 6171046210000011 CLARA SONIA PALEWA KOTA PONTIANAK 820180509586774

924 6171027110000011 SINDY EKA WINARNI KOTA PONTIANAK 820180509579545

925 6171051308000010 ABDURRAHMAN FUDHOIL KOTA PONTIANAK 820180509586182

926 6171011104000006 MUHAMMAD SHABHAN REZALDI KOTA PONTIANAK 820180509588728

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

927 6171030106990009 FERDINAN TONY SIMANJUNTAK KOTA PONTIANAK 820180509587575

928 6171065302990002 RHIZKYA AMANDHA YUNASTRI KOTA PONTIANAK 820180509580066

929 6103205701010001 IRMA NURHAYATI KOTA PONTIANAK 820180509587649

930 6171050805000014 MUHAMMAD MIFTAHUL AQIL KOTA PONTIANAK 820180509588716

931 6171037010000018 ANDINI SHALSA FAHIRA KOTA PONTIANAK 820180509586466

932 6171051410990002 ADITYA GILANG SAPUTRA KOTA PONTIANAK 820180509586186

933 6171025011000009 FISQIYATUL JANNAH KOTA PONTIANAK 820180509588092

934 6171056905000007 IRVA ANGGITA KOTA PONTIANAK 820180509588140

935 6171055407000001 NURUL KHAFIFAH KOTA PONTIANAK 820180509588765

936 6171050706000003 RILLO MUHAMMAD SURGAWA KOTA PONTIANAK 820180509580073

937 6104164212000004 INDAH NUR ISLAMIAH KOTA PONTIANAK 820180509588133

938 6171034903000003 DINDA SARI RAHMAWATI KOTA PONTIANAK 820180509586807

939 6171010807000012 GALANG WAHYU JULIANDI KOTA PONTIANAK 820180509588103

940 6171020902990008 SY. MUHAMMAD IRFAN ALFANI KOTA PONTIANAK 820180509579802

941 6171021404000012 MUHAMMAD IHZA NARENDRA KOTA PONTIANAK 820180509589235

942 6171065305000001 MEYDA SYAHFARINA MARPAUNG KOTA PONTIANAK 820180509588451

943 6171035608000005 CAESARIA PUTRI SHINTA KOTA PONTIANAK 820180509587005

944 6112095210000006 SINTA OKTAVIA KOTA PONTIANAK 820180509579784

945 6171035109990005 RISTA ARIMBY KOTA PONTIANAK 820180509580078

946 6171024403000004 ANJELINA KOTA PONTIANAK 820180509585967

947 6171014505000004 RIZKA MAYA SALSABILA KOTA PONTIANAK 820180509579515

948 6171041211990013 AHMAD FAIRUZ ABHYASA KOTA PONTIANAK 820180509586444

949 6171050902000014 INDI RIZKI WAHYINTO KOTA PONTIANAK 820180509588136

950 6171030511980016 NOVAN VIKRY GUSMARDIANSYAH KOTA PONTIANAK 820180509589279

951 6171056703980005 PUTRI PERMATA SARI KOTA PONTIANAK 820180509589316

952 6101022807000002 ALNO PRAYOGA KOTA PONTIANAK 820180509585944

953 6171052004990016 INDY SATYA PRABOWO KOTA PONTIANAK 820180509588137

954 6171024811000009 RETNO WULANDARI KOTA PONTIANAK 820180509579487

955 6171025511990001 NOVIANTI ALFINA WAIDAH KOTA PONTIANAK 820180509589281

956 6171044606990015 FITRIA NENGSIH KOTA PONTIANAK 820180509588096

957 6171051302010010 RANDIKA ALAYDRUS KOTA PONTIANAK 820180509580042

958 6171055902000001 AMBAR SETIYONINGRUM KOTA PONTIANAK 820180509586462

959 1105026506010001 YUNITA SARI KOTA PONTIANAK 820180509581120

960 6171032208000003 MUHAMMAD AZRIL WIJAYA KOTA PONTIANAK 820180509588468

961 6171054506990003 SALSABILA TASYA KOTA PONTIANAK 820180509580090

962 6171012208000003 TRIBOWO SUBIANTORO KOTA PONTIANAK 820180509579827

963 6171052506000012 MUHAMMAD IKHSAN PRAMADYA KOTA PONTIANAK 820180509589236

964 6171041405990009 GUSTI WARDIANTO KOTA PONTIANAK 820180509587607

965 6112035802010001 NURHALIZA KOTA PONTIANAK 820180509589287

966 6171060807980001 ALDO EFRAIMSIMAMORA KOTA PONTIANAK 820180509585936

967 6171021104000009 AFRIALDY NANDO KOTA PONTIANAK 820180509585692

968 6171041803000019 ANDRYAN PURBA KOTA PONTIANAK 820180509585962

969 6171024802010008 RATNA AYUNING KOTA PONTIANAK 820180509580044

970 6171034204000018 MISBAHUL KHAIRIANI KOTA PONTIANAK 820180509587978

971 6171010809000010 BILLMAR CARLOS KOTA PONTIANAK 820180509586000

972 6171040307000013 RIZKI YULIANSYAH KOTA PONTIANAK 820180509579519

973 6171051101980006 BOBBY GALANG ROMADHANI KOTA PONTIANAK 820180509586515

974 6171040601980006 RAVINDRA MOHAMMAD DAVID KOTA PONTIANAK 820180509579476

975 6172036410000001 EVI INTAN HERIATY KOTA PONTIANAK 820180509586835

976 6171051601000007 RADITYA RAHMAWAN KOTA PONTIANAK 820180509579469

977 6171052601010001 DIMAS IMAM NUR ASHWANTO KOTA PONTIANAK 820180509587272

978 6171011710980006 STEPANUS JOSUA KAYO KOTA PONTIANAK 820180509580346

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

979 6171016805000006 RHABIA VINDI AULIA KOTA PONTIANAK 820180509580065

980 6171054505000006 CINDY RACHMAYANTI KOTA PONTIANAK 820180509587247

981 6171062506000001 ADITYA WIDIANTORO KOTA PONTIANAK 820180509586188

982 6171056903000006 MAYA ERNITA KOTA PONTIANAK 820180509587967

983 6171016607000003 NURUL IRADAHNY PRATIWIE KOTA PONTIANAK 820180509589295

984 6171054610000005 NURMALA CHOIRUNNISA KOTA PONTIANAK 820180509589294

985 6171032406000001 SULISTIO KOTA PONTIANAK 820180509580351

986 6171056210000005 NURAHMADINA FATMALA KOTA PONTIANAK 820180509588759

987 6171022312990012 MUHAMMAD RAMADHAN KOTA PONTIANAK 820180509589240

988 6171054610000009 SALSABILLA DEVA KOTA PONTIANAK 820180509580091

989 6171056004000007 RACHEL PASKARIA SIREGAR KOTA PONTIANAK 820180509580029

990 6171045602000007 URFA NURALFAIN KOTA PONTIANAK 820180509579834

991 6171010801990005 MUHAMMAD TAMDJIDILLAH KOTA PONTIANAK 820180509589248

992 6171045911000009 PUTRI SULISTIANA DEWI KOTA PONTIANAK 820180509589318

993 6171020609990009 MUHAMMAD TEZZAR ADRIAN KOTA PONTIANAK 820180509588730

994 6171030911980005 ALBIAN NOBERTUS KALIMABO KOTA PONTIANAK 820180509586450

995 6171016210980006 NIMAS AMALIA ULFA KOTA PONTIANAK 820180509589277

996 6171032606990015 HUDIATTAMA ABI MAULANA KOTA PONTIANAK 820180509587623

997 6171052511980002 MUHAMMAD MUCHLIS ANSOR KOTA PONTIANAK 820180509588717

998 3275116811000004 SASQIA MAWARDAH RAHMADIANI KOTA PONTIANAK 820180509580096

999 6171031911980003 REZYANTARA ADEKMAS SENNA KOTA PONTIANAK 820180509580063

1000 6171027009980002 ASRI SEPTIANI KOTA PONTIANAK 820180509586497

1001 6171033107000007 AHMAD ALQHI FARI KOTA PONTIANAK 820180509586196

1002 6171036708000013 PRISKA LIZ NADIA KOTA PONTIANAK 820180509589309

1003 6171035805980001 NADHILAH MAISYARAH KOTA PONTIANAK 820180509589263

1004 6171032804990002 RONALDO FANAWAN SARIAMAS KOTA PONTIANAK 820180509579524

1005 6171030909980006 TRISNA ADAM KOTA PONTIANAK 820180509579829

1006 6171012503000002 ABI RAFDI FARISAN KOTA PONTIANAK 820180509585680

1007 6171051910970004 SIMON AGUNG AGEBETO SILALAHI KOTA PONTIANAK 820180509579544

1008 6112095301010002 TITANIA VERONIKA GABE SIMBOLON KOTA PONTIANAK 820180509580372

1009 6171050502980007 SURYO SUTOPO KOTA PONTIANAK 820180509580355

1010 6171016204000003 DINDA ADELA APRILIA KOTA PONTIANAK 820180509587280

1011 6171042201990003 EDWIN PANGESTU KOTA PONTIANAK 820180509586821

1012 6171032908000005 OGGI AGUSTIANDI PUTRA KOTA PONTIANAK 820180509588768

1013 6171036208990007 AJENG ATIKA GUSTI PININGGIT KOTA PONTIANAK 820180509585930

1014 6112010310990017 JODY COMMANDO KOTA PONTIANAK 820180509588388

1015 6171012605000001 MARSIANO AQUITO SIANIPAR KOTA PONTIANAK 820180509588435

1016 6171032710980005 RIAN OKTA WICAKSANA KOTA PONTIANAK 820180509580067

1017 6112010103980011 RIXY HERMAWAN KOTA PONTIANAK 820180509579512

1018 6171050311990006 RIDHO ANANTA KOTA PONTIANAK 820180509579495

1019 6171010405000004 JUAN CLAUDION HAN KOTA PONTIANAK 820180509587920

1020 6171065308000002 SEKAR PUSPA PRATIWI KOTA PONTIANAK 820180509579534

1021 6171050408990001 ADITYA SUHADA KOTA PONTIANAK 820180509586187

1022 6171031409000012 ALDI ALDIANSYAH KOTA PONTIANAK 820180509586452

1023 6171035706000012 ALIFA TIANA CHAIRUNNISA KOTA PONTIANAK 820180509585943

1024 6171036207000014 SARIATI KOTA PONTIANAK 820180509579529

1025 6171031307980009 LEONARDO SITINJAK KOTA PONTIANAK 820180509588407

1026 6171033008980006 FERI HANDIKA KOTA PONTIANAK 820180509587578

1027 6106011005000001 MUHAMMAD FACHRI REZALDI KOTA PONTIANAK 820180509588475

1028 6171021910980003 WENDY PASARIBU KOTA PONTIANAK 820180509580391

1029 6171052910980003 MUHAMMAD ZAKI MAULANA ASSEGAF KOTA PONTIANAK 820180509588732

1030 6171036509000012 NILWANI KENCANA YULIANSYAH KOTA PONTIANAK 820180509589276

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

1031 6171053012990001 RIZKI RAMADHAN PUTRA KOTA PONTIANAK 820180509579517

1032 6171026512990005 PRATIWI NINGSIH KOTA PONTIANAK 820180509588779

1033 6171024402000012 FIRA FADHILLAH KOTA PONTIANAK 820180509588086

1034 6171055205000011 CELVINDA DWI PRAMESTI KOTA PONTIANAK 820180509586521

1035 6108044310000003 BELINDA TRISNA LYSTIA OCTORISA KOTA PONTIANAK 820180509585994

1036 6102081811990003 DIMAS NUGROHO KOTA PONTIANAK 820180509587275

1037 6171011504010005 YUSRIL MUDA KOTA PONTIANAK 820180509581122

1038 6171050705990002 RIANDHI HIMAWAN KOTA PONTIANAK 820180509579493

1039 6171055606000003 WIWIN TRIWINDARTINI KOTA PONTIANAK 820180509579861

1040 6171056008980007 EVI NURDIANA KOTA PONTIANAK 820180509586836

1041 6112074207000001 BINAR BINTARI ATHALA KOTA PONTIANAK 820180509587003

1042 6171010801990009 MUHAMMAD AIMAN VIRZARAMADHAN

KOTA PONTIANAK 820180509588466

1043 6171010604980004 FURQAN AMARULLAH SUOT KOTA PONTIANAK 820180509587595

1044 6171010602980004 M YUSA ARRAFI S KOTA PONTIANAK 820180509588425

1045 6171032110000011 IDHAM HAFIZ KOTA PONTIANAK 820180509587627

1046 6171052105000002 M. RAIHAN IRKA KHALID KOTA PONTIANAK 820180509588422

1047 6171050612000006 GERALD PREALDO PANGGABEAN KOTA PONTIANAK 820180509588104

1048 6171012004980011 APRIZHA MANGGALA PUTRA KOTA PONTIANAK 820180509586489

1049 6171031312990001 FARHAN RAMADHAN KOTA PONTIANAK 820180509586845

1050 6172027010000001 AMANDA LARASATI KOTA PONTIANAK 820180509586461

1051 6171030303000006 MUHAMMAD OGGI IZZMI KOTA PONTIANAK 820180509588719

1052 6171050306000014 RAFI BIANDIRA KOTA PONTIANAK 820180509580031

1053 6171016809970005 NANDA NURAMALIA KOTA PONTIANAK 820180509588740

1054 6171032711000007 MUHAMMAD RAMADHAN ALKADRI KOTA PONTIANAK 820180509588721

1055 6171034710000012 NUR KURNIAWATI KOTA PONTIANAK 820180509589284

1056 6171035309000004 MUHAMMAD AKHDAM AMANULLAH KOTA PONTIANAK 820180509587990

1057 6172020503000003 YOGA SETIAWAN KOTA SINGKAWANG 820180509579867

1058 6172010907000001 RENDY JULIYANTO KOTA SINGKAWANG 820180509580053

1059 6172022702000001 NURIMAN ALFARIZI KOTA SINGKAWANG 820180509589291

1060 6172052011000001 ANGGITO KUNCORO MUKTI KOTA SINGKAWANG 820180509586478

1061 6172020110980002 OCTAVIANUS ALDO MAMURAJA KOTA SINGKAWANG 820180509589298

1062 6172016409000003 GINA AGRIVINA KOTA SINGKAWANG 820180509587601

1063 6172012605980001 SETO ZUWONO KOTA SINGKAWANG 820180509579539

1064 6172016104000002 URAI AZHARI MARLIANI KOTA SINGKAWANG 820180509579832

1065 6172025302000001 FEMMY FEBRIYANTI KOTA SINGKAWANG 820180509588078

1066 6172020203000001 MUHAMMAD IQBAL KOTA SINGKAWANG 820180509588711

1067 6172041105000001 DAFFA REZFYANDO KOTA SINGKAWANG 820180509587250

1068 6172020302990001 RAHMADI KOTA SINGKAWANG 820180509580034

1069 6172040206000002 ANDIKA SAFRIANSYAH KOTA SINGKAWANG 820180509585953

1070 6172026509000005 LASTYANTI MULYANI KOTA SINGKAWANG 820180509588402

1071 6172054907980004 LENNA INDAH SARI KOTA SINGKAWANG 820180509587935

1072 6172011506000004 IMAN SAEFULLAH KOTA SINGKAWANG 820180509587635

1073 6172012809000001 MIKAEL FARADAEY KOTA SINGKAWANG 820180509588454

1074 6172052807000002 MUHAMMAD NAFIS NURFAIZI KOTA SINGKAWANG 820180509589238

1075 6172013011980001 GILANG HERDIN PRATAMA KOTA SINGKAWANG 820180509587600

1076 6172025401010004 NURHANDAYANI KOTA SINGKAWANG 820180509588761

1077 6172046209000001 DITA JUMITASARI KOTA SINGKAWANG 820180509587286

1078 6172014509000002 DELLA DELSIANA KOTA SINGKAWANG 820180509586785

1079 6172051607000002 NANANG MUHAMAD AKBAR KOTA SINGKAWANG 820180509589265

1080 6172010110000002 ANDREAS JUSTICIA BELTSAZAR KOTA SINGKAWANG 820180509585959

1081 6172012504000001 GIAN KARTASASMITA KOTA SINGKAWANG 820180509588106

1082 6172016308000002 SINDI DIAH ALFIANI KOTA SINGKAWANG 820180509580108

NO NIK NAMA LENGKAP KAB.KOTA KODE BILLING

1083 6172023107990001 NICO SANDRI KOTA SINGKAWANG 820180509588748

1084 3211176908990009 WIDYA AJENG WINASTRI KOTA SINGKAWANG 820180509580393

1085 6172041910990002 AJI SETYA NUGRAHA KOTA SINGKAWANG 820180509585931

1086 6172010709990001 MUHAMMAD NUR HISYAM BUDIARTO KOTA SINGKAWANG 820180509588718

1087 6172011312970001 CANDRA HENDRIYANTO KOTA SINGKAWANG 820180509586520

1088 6172014412990002 SEPTI DESTIANI KOTA SINGKAWANG 820180509580100

1089 6172044310990001 OKTA FAJARIA KOTA SINGKAWANG 820180509589299

1090 6172021910990003 MUHAMMAD KHADAFFI KOTA SINGKAWANG 820180509589237

1091 6172011411990001 BAYU KURNIA PRATAMA KOTA SINGKAWANG 820180509586505

1092 6172042810000001 MUHAMMAD IRFANSYAH KOTA SINGKAWANG 820180509587987

1093 6172056608000003 RIA REGITA KOTA SINGKAWANG 820180509579492

1094 6172014107000020 RETNO NATASYA KOTA SINGKAWANG 820180509580055

1095 6172052012990001 DESFIANDRI RAHMADANI AMRI KOTA SINGKAWANG 820180509587257

1096 6172021112990003 DONNY FERNANDI KOTA SINGKAWANG 820180509586815

1097 6172011112990001 DIMAS KHOIRULLOH KOTA SINGKAWANG 820180509587273

1098 6172024412000002 ESSY TANIA KOTA SINGKAWANG 820180509586834

1099 6172015501010002 ZULAIKA KOTA SINGKAWANG 820180509580686

1100 6172025308000002 MAUDY JUMADELIA AGISTA KOTA SINGKAWANG 820180509587964

1101 6172011206990004 WANDA SYAHPUTRA KOTA SINGKAWANG 820180509580389

1102 6172011803990004 ALDO DWI ARYO PRAYOGA KOTA SINGKAWANG 820180509586453

1103 6172022903010002 IHZA RIANSA KOTA SINGKAWANG 820180509587630

1104 6172021602980002 FANGKI ARIFIN KOTA SINGKAWANG 820180509586842

1105 6172036202000002 SULISTIA DEVIKA KOTA SINGKAWANG 820180509580350

1106 6172025207000001 SITI NUR ATIQA KOTA SINGKAWANG 820180509579791

1107 6172020201000004 YOEL BERLIN FERDINAND LISU KOTA SINGKAWANG 820180509579865

1108 6172056108000001 RETRI ANDRIANI KOTA SINGKAWANG 820180509579488

1109 6172014302000001 TASHA FEBRIANA KOTA SINGKAWANG 820180509579811

1110 6172012803990003 DONIE ADHIANTO KOTA SINGKAWANG 820180509587288

1111 6172012807980003 DEAN FERNANDA KOTA SINGKAWANG 820180509587253

1112 6172015107990004 YORIKE MAUDI NORITA KOTA SINGKAWANG 820180509580412

1113 6172046411000001 RIZWANDA ALHARENZA KOTA SINGKAWANG 820180509579523

1114 6172012907980001 RAMA HIDAYAT KOTA SINGKAWANG 820180509580040

1115 6172010105990001 ARI PURNOMO KOTA SINGKAWANG 820180509585974

1116 6172032208000003 AGE SUTARJI KOTA SINGKAWANG 820180509586192

1117 2103072711991004 DHEO NOPRIANDI KOTA SINGKAWANG 820180509587268

1118 6171030904010010 ABYADH KOTA SINGKAWANG 820180509585682

1119 6172010904990001 ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG 820180509585676

1120 6172051301990001 MUHAMMAD GIRI SUWASONO KOTA SINGKAWANG 820180509589232

1121 6172054809000004 TASYA ALUNITA KOTA SINGKAWANG 820180509580363

1122 6172046011000001 HIDAYAH PRATIWI KOTA SINGKAWANG 820180509587619

1123 6172010505980001 DIMAS PRIYO CRISTIAN KOTA SINGKAWANG 820180509586806

1124 6172042104000001 HARITSMAN KOTA SINGKAWANG 820180509588121

1125 6172014705000004 LADYA MANIHURUK KOTA SINGKAWANG 820180509587932

1126 6172025405000002 NABILA MAYLANDA KOTA SINGKAWANG 820180509588735

1127 6172054907980003 LENNY SULISTIOWATI KOTA SINGKAWANG 820180509588404

1128 6172024308000002 CINTHYA MARIA AGUSTINA SIAHAAN KOTA SINGKAWANG 820180509587248

1129 6172015903990001 INDAH SUCI PUSPITA KOTA SINGKAWANG 820180509587641

1130 6172012101010001 PUTRA SETIAWAN KOTA SINGKAWANG 820180509589313