Profil Penulis Doa-doa Seputar -...

of 25 /25
395 Profil Penulis Ali Akbar bin Muhammad bin Aqil merupakan anak dari pasangan (Alm.) Habib Muhammad bin Ali bin Aqil dan Syarifah Syifa` Abu Bakar Al-Jufri. Lahir di Kota Malang, 10 Agustus 1984. Studinya dimulai dari TK-MI di Madrasah Ibtidaiyah At-Taroqqi, Malang. Jenjang Mts- MA ditempuh di Daruttauhid, Kota Malang. Pendidikan nonformalnya ia lalui di Pesantren Ilmu Al-Qur`an (PIQ) Singosari (1996-1997) di bawah bimbingan K.H. Bashori Alwi dan di Pesantren Daruttauhid di bawah asuhan (Alm.) Syaikh Abdullah Awadh Abdun sejak 1997-2003. Setelah merampungkan studi tingkat Aliyah, ia mengambil S1 di UIN Malang Jurusan Bahasa dan Sastra Arab (lulus 2008) dan S2 di universitas yang sama Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (lulus 2014). Selama belajar di UIN, suami dari Nadya Fitria As-Saggaf dan Ayah dari dua orang anak Khadijah Al-Kubra (6 tahun) dan Ahmad Husain As-Sajjad (2 tahun) ini, pernah diutus sebanyak dua kali menjadi salah satu peserta Lomba Debat Bahasa Arab di Malaysia tingkat Asia Tenggara yang diselenggarakan di USIM (Universitas Sains Islam Malaysia) pada tahun 2006 dan 2007. Pernah pula mewakili UIN Malang sebagai peserta lomba Doa-doa Seputar Pernikahan & Rumah Tangga

Embed Size (px)

Transcript of Profil Penulis Doa-doa Seputar -...

 • 395

  Profil Penulis

  Ali Akbar bin Muhammad bin Aqil merupakan anak

  dari pasangan (Alm.) Habib Muhammad bin Ali bin Aqil

  dan Syarifah Syifa` Abu Bakar Al-Jufri. Lahir di Kota

  Malang, 10 Agustus 1984. Studinya dimulai dari TK-MI di

  Madrasah Ibtidaiyah At-Taroqqi, Malang. Jenjang Mts-

  MA ditempuh di Daruttauhid, Kota Malang. Pendidikan

  nonformalnya ia lalui di Pesantren Ilmu Al-Qur`an (PIQ)

  Singosari (1996-1997) di bawah bimbingan K.H. Bashori

  Alwi dan di Pesantren Daruttauhid di bawah asuhan

  (Alm.) Syaikh Abdullah Awadh Abdun sejak 1997-2003.

  Setelah merampungkan studi tingkat Aliyah, ia

  mengambil S1 di UIN Malang Jurusan Bahasa dan Sastra

  Arab (lulus 2008) dan S2 di universitas yang sama

  Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (lulus 2014). Selama

  belajar di UIN, suami dari Nadya Fitria As-Saggaf dan

  Ayah dari dua orang anak Khadijah Al-Kubra (6 tahun)

  dan Ahmad Husain As-Sajjad (2 tahun) ini, pernah diutus

  sebanyak dua kali menjadi salah satu peserta Lomba

  Debat Bahasa Arab di Malaysia tingkat Asia Tenggara

  yang diselenggarakan di USIM (Universitas Sains

  Islam Malaysia) pada tahun 2006 dan 2007. Pernah

  pula mewakili UIN Malang sebagai peserta lomba

  Doa-doa Seputar

  Pernikahan & Rumah Tangga

 • 2

  E-book ini adalah salah satu bab dari buku

  Tuntunan Doa & Zikir karya Ali Akbar Bin Aqil.

  Versi lengkap buku ini tersedia dalam cetak dan

  e-book. Selengkapnya, silakan berkunjung ke

  www.qultummedia.com.

 • 169

  Doa Agar Segera Dipertemukan dengan Jodoh

  Robbi laa tadzarnii fardan wa anta khoirul waaritsiin.

  Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang

  diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik. (QS. Al-Anbiya`: 89)

  Robbanaa aatinaa min ladunka rohmatan wa hayyi` lanaa min

  amrinaa rosyadaa.

  Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-

  Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam

  urusan kami (ini). (QS. Al-Kahfi: 10)

  Alloohumma laa sahla illaa maa jaaltahu sahlaa, wa anta

  tajalul hazna idzaa syi`ta sahlaa.

  Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat

  mudah dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika

  Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. (HR. Ibnu

  Hibban)

 • 170

  Doa Agar Cepat Mendapat Jodoh

  Alloohummabats ba`lan shoolihan likhitbatii wa aththif

  qolbahu alayya bihaqqi kalaamikal qodiim wa birosuulikal

  kariim bi alfi alfin laa haula wa laa quwwata illaa billaahil

  aliyyil 'azhiim, wa shollalloohu alaa sayyidinaa muhammadin

  wa alaa aalihi wa shohbihi wa sallam wal hamdu lillaahi robbil

  aalamiin.

  Ya Allah, berikanlah jodoh yang saleh untuk melamarku,

  jadikanlah kasih sayangnya hanya kepadaku, dengan kebenaran

  firman-Mu yang dahulu dan dengan perantara utusan-Mu yang

  mulia dengan beribu-ribu ucapan tiada daya dan upaya melainkan

  dengan pertolongan Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung.

  Dan semoga Allah melimpahkan shalawat dan keselamatan

  kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya. Segala

  puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam.

 • 171

  Doa Ketika Meminang Seorang Wanita

  Alloohummajal haadzihil khitbah khitbatan mubaarokatan

  mushlihatan daaimatan abadan zhoohiran wa baathinan

  awwalan wa aakhiron bi rohmatika yaa arhamar roohimiin.

  Robbanaa taqobbal minnaa innaka antas samiiul aliim wa tub

  alainaa innaka antat tawwaabur rohiim. Dawaahum fiihaa

  subhaanakalloohumma wa tahiyyatuhum fiihaa salaam wa

  aakhiru dawaahum anil hamdu lillaahi robbil aalamiin.

  Ya Allah, jadikanlah peminangan ini sebagai peminangan yang

  bermanfaat, yang diberkahi, yang membawa kebaikan dan

  yang langgeng (berlangsung baik) selama-lamanya, secara

  lahir dan batin, di permulaan dan di akhir, dengan rahmat-Mu,

  wahai Tuhan paling penyayang di antara para penyayang. Wahai

  Allah, terimalah doa kami, sungguh Engkau Maha Mendengar

 • 172

  lagi Maha Mengetahui. Terimalah tobat kami, sungguh Engkau

  Maha Menerima tobat lagi Maha Penyayang. Doa mereka

  di surga adalah sub-haanakalloohumma (Mahasuci Engkau,

  wahai Tuhan kami), salam penghormatan mereka ialah salam

  (sejahtera dari segala bencana), dan penutup doa mereka

  adalah alhamdu lillaahi robbil aalamiin (segala puji bagi

  Allah, Tuhan semesta alam).

  Doa Menjelang Akad Nikah

  Sebelum pengantin pria diantar menuju kediaman pengantin

  wanita, biasanya ada acara tasyakuran yang disebut dengan

  istilah walimah imlak. Dalam acara Imlak ini diisi doa berikut.

 • 173

  Alloohumma kamaa anamta alainaa bi qobuuli khitbathinaa

  wa tashdiiqi aqwaalinaa wa tajhiizi ash-haarinaa, nas-aluka bi

  jaahi nabiyyikal wasiim sayyidinaa muhammadin shollalloohu

  alaihi wa sallam ar-rosuulil amiimil mashuum minasy

  syaithoonir rojiim, an taqbala imlaakanaa wa tuballigho

  maroomanaa wa tutsabbita aqdaamanaa wa tanshuro alaa

  adaa-inaa wa tasturo uyuubanaa wa taghfiro dzunuubanaa

  wa tajmaa ikhwaananaa haitsu daaunaaka. Innaka alaa maa

  tasyaa-u qodiir wa bil ijaabati jadiir. Alloohumma yaa faatihal

  barokaat wa yaa qoodhiyal haajaat wa yaa mujiibad daawaat

  wa yaa badiial ardhi was samaawaat. Sub-haana robbika

  robbil izzati ammaa yashifuun wa salaamun alal mursaliin

  wal hamdu lillaahi robbil aalamiin.

  Ya Allah, sebagaimana Engkau telah melimpahkan kepada

  kami kenikmatan peminangan kami yang diterima, ucapan-

  ucapan kami yang dipercaya, dan mertua/menantu kami

  yang dipersiapkan, kami memohon kepada-Mu dengan

  kedudukan Nabi-Mu yang bagus, pemimpin kami Muhammad

 • 174

  saw, sebagai rasul untuk seluruh umat manusia yang terjaga

  dari setan yang terkutuk, hendaklah Engkau menerima

  walimah imlak (walimah untuk akad nikah) kami, hendaklah

  Engkau menyampaikan harapan tujuan kami, hendaklah

  Engkau memantapkan langkah-langkah kami, hendaklah

  Engkau mengampuni dosa-dosa kami, dan hendaklah Engkau

  menghimpun saudara-saudara kami, sebagaimana kami

  berdoa. Sungguh Engkau Mahakuasa terhadap sesuatu

  yang Engkau kehendaki, dan terhadap pengabulan segala

  doa, wahai Tuhan penutup segala kebutuhan, wahai Tuhan

  pengabul segala doa, wahai Tuhan pencipta bumi dan langit.

  Mahasuci Tuhanmu, Tuhan Yang Mahaluhur dari apa yang

  mereka tuduhkan. Kesejahteraan atas semua rasul dan segala

  puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

  Doa Usai Akad Nikah

  Setelah ijab-qabul, kita dianjurkan untuk berdoa dengan doa

  berikut.

 • 175

  Alloohumma bifadhlika ummanaa wa biluthfika huffanaa

  wajal haadzal aqda aqdan mubaarokah mashuumah. Wa

  allif bainahumaa kamaa ulfatan wa qarooron daaimaa, wa

  laa tajal bainahumaa furqotan wa firooron wa khushuumaa,

  wakfihimaa mu`natad dun-yaa wal aakhiroh. Alloohumma innaa

  nas-aluka an tulqiya bainahumal mahabbah wal widaad, wa

 • 176

  an tarzuqohuman naslash shoolihaa minal banaat wal aulaad

  hattaa turiyahumal asbaath wal ahfaad, wa an tahfazhohumaa

  min makaayidil kholqi ajmaiin, wa an tuwassia lahumal

  arzaaqoth thoyyibah, wa an tajalahumaa min ibaadikash

  shoolihiin. Alloohumma innaa nas-alukal aafiyah wa

  dawaamal aafiyah wasy syukro alal aafiyah. Alloohumma

  allif bainahumaa kamaa allafta baina abiina aadam wa

  hawwaa`, wa allif bainahumaa kamaa allafta baina sayyidinaa

  muhammadin shollaalloohu alaihi wa sallam wa sayyidatinaa

  khodiijah al-kubroo, wa allif bainahumaa kamaa allafta baina

  sayyidina ali bin abii thoolib wa sayyidatinaa faathimah az-

  zahroo`, wa allif bainahumaa kamaa allafta bainal maa-i wats

  tsalji, wa shollaalloohu alaa sayyidinaa muhammadin wa aalihi

  wa shohbihi wa sallam, wal hamdu lillaahi rabbil aalamiin.

  Ya Allah, ratakan kami dengan anugerah-Mu, lingkupilah kami

  dengan kelembutan (kasih sayang)-Mu, jadikanlah akad nikah

  ini sebagai akad yang diberkahi lagi terjaga. Rukunkanlah kedua

  mempelai dengan kesatuan kasih sayang dan bertahan yang

  langgeng. Janganlah Engkau menjadikan di antara keduanya

  perpisahan, saling menjauh dan permusuhan. Cukupilah

  mereka berdua dalam berkebutuhan dunia dan akhirat. Ya

  Allah, sungguh kami memohon kepada-Mu, hendaklah Engkau

  melimpahkan cinta dan kasih sayang di antara mereka berdua,

  hendaklah Engkau rezekikan kepada mereka keturunan yang

  saleh, putra dan putri, hingga Engkau perlihatkan kepada

  mereka cucu-cucu laki-laki dan perempuan, hendaklah Engkau

  menjaga mereka dari tipu muslihat semua makhluk, hendaklah

  Engkau melapangkan rezeki kepada mereka, dan hendaklah

  Engkau menjadikan mereka termasuk hamba-hamba-Mu yang

 • 177

  saleh. Ya Allah, sungguh kami memohon kepada-Mu kehidupan

  sejahtera, kelanggengan sejahtera dan mensyukuri kehidupan

  sejahtera. Ya Allah, rukunkanlah keduanya, sebagaimana

  Engkau telah merukunkan bapak kami Adam dan ibu kami

  Hawa. Rukunkanlah keduanya, sebagaimana Engkau telah

  merukunkan junjungan kami Muhammad saw dengan junjungan

  kami Khadijah Al-Kubra. Rukunkanlah keduanya, sebagaimana

  Engkau telah merukunkan junjungan kami Ali bin Abi Thalib

  dengan junjungan kami Fatimah Az-Zahra dan rukunkanlah

  keduanya, sebagaimana Engkau telah menyatukan air dengan

  es. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam atas Nabi

  Muhammad, keluarga beliau dan para sahabatnya. Dan segala

  puji bagi Allah yang merajai segala alam.

  Doa Ucapan Selamat Kepada Pengantin

  Baarokallaahu lakumaa wa baaroka alaikumaa wa jamaa

  bainakumaa fii khoir.

  Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dan atasmu

  serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. (HR.

  Ahmad)

 • 178

  Doa Suami Kepada Istri Saat Dipertemukan

  Doa berikut dibaca sembari memegang ubun-ubun istri.

  Harapan dari doa ini adalah semoga sang istri dijadikan istri

  yang saleha.

  Alloohumma innii uiidzuhaa bika wa dzurriyyatihaa minasy

  syaithoonir rojiim, alloohumma innii as-aluka min khoirihaa

  wa khoiri maa fiihaa wa auudzu bika min syarrihaa wa syarri

  maa fiiha, alloohumma baarik lii wa fii ahlii wa baarik lahum

  fiyya, alloohumma ijma bainanaa maa jama`ta bi khoir wa

  farriq bainanaa idzaa farroqta ilaa khoir.

  Ya Allah, aku meminta perlindungan-Mu untuk istriku dan

  keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah,

  aku meminta kepada-Mu kebaikannya dari segala kebaikan

  yang ada pada dirinya dan aku berlindung kepada-Mu dari

  keburukannya dari semua keburukan yang ada pada dirinya.

 • 179

  Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku dan istriku, dan

  berikanlah kepada keluargaku keberkahan dariku. Ya Allah,

  persatukanlah kami berdua selama persatuan itu mengandung

  kebaikan dan pisahkan kami jika perpisahan itu menuju

  kebaikan.

  Doa Merukunkan Suami-Istri yang

  Akan Bercerai

  Wa alqoitu alaika mahabbatan minnii wa litushnaa alaa ainii.

  Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang

  yang datang dari-Ku serta supaya kamu diasuh di bawah

  pengawasan-Ku.

  Doa Sebelum Berhubungan

  Suami-Istri

  Bismillaah alloohumma jannibnasy syaithoon wa jannibisy

  syaithoona maa rozaqtanaa.

 • 180

  Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari

  setan dan jauhkanlah setan dari sesuatu yang telah Engkau

  rezekikan kepada kami. (HR. Bukhari-Muslim)

  Alhamdulillaahil ladzii kholaqo minal maa-i basyaron fajaalahu

  nasaban wa sihron wa kaana robbuka qodiiroo, alloohummajal

  nuthfatanaa dzurriyyatan thoyyibah.

  Segala puji bagi Allah yang menjadikan manusia dari air

  (sperma), lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan

  keluarga, sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Mahakuasa.

  Ya Allah, jadikanlah sperma kami anak keturunan yang baik.

  Doa Agar Diberi Keturunan

  Doa Usai Berhubungan

  Suami-Istri

 • 181

  Robbi hab lii min ladunka dzurriyyatan thoyyibatan innaka

  samiiud duaa`.

  Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi-Mu seorang anak yang baik.

  Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa. (QS. Ali Imran:

  38)

  Alloohumma in kunta kholaqta kholqon fii haadzihil mar-

  ati fakawwinhu dzakaroon wa usammiihi ahmad bi haqqi

  muhammad shollalloohu alaihi wa sallam, robbi laa tadzarnii

  fardan wa anta khoirul waaritsiin.

  Ya Allah, bila Engkau berkehendak menciptakan seorang

  makhluk di dalam perut wanita ini, maka jadikanlah anak

  laki-laki dan akan kuberi nama Ahmad, dengan bertawassul

  kepada Nabi Muhammad saw. Wahai Tuhanku, janganlah

  Engkau biarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris

  yang paling baik.

  Doa Agar Punya Anak Laki-laki

 • 182

  Doa tersebut dibaca oleh suami dan tangan kanannya diletakkan

  pada dada istrinya ketika sedang tidur dan mengusap-usap

  pusarnya sambil membaca doa di atas.

  Alloohummahfadz walada zaujatii maa daama fii bathnihaa

  wasyfihi maa ummihi, antasy syaafii laa syifaa-a illaa syifaa-

  uka syifaa-an laa yughoodiru saqoman wa laa alaman,

  alloohumma showwirhu shuurotan hasanatan jamiilatan wa

  Doa Wanita Hamil Empat Bulan

 • 183

  tsabbit qolbahu iimaanan bika wa bi rosuulika maa daama

  hayaatuhu fid dun-yaa wal aakhiroh. Alloohumma akhrijhu

  min bathnihaa fii waqti wilaadatihaa sahlan wa salaamaan

  wa sayyidan fid dun-yaa wal aakhiroh, taqobbal duaa-anaa

  kamaa taqobbalta duaa-a nabiyyika muhammadin shollalloohu

  alaihi wa sallam.

  Ya Allah, jagalah anak istriku selama dalam kandungannya

  dan berilah kesehatan kepadanya beserta ibunya. Engkau Zat

  Yang Memberi kesehatan yang mana tidak ada kesehatan

  kecuali dari-Mu, sehat yang tanpa meninggalkan rasa sakit.

  Ya Allah, bentuklah dia dengan bentuk yang bagus, elok, dan

  tetapkan di dalam hatinya iman kepada-Mu dan utusan-Mu

  selama hidupnya di dunia dan akhirat. Ya Allah, keluarkan dia

  dari perut ibunya pada saat dilahirkan nanti dengan mudah

  dan selamat, serta mulia di dunia dan akhirat. Terimalah doa

  kami sebagaimana Engkau menerima doa Nabi-Mu, Nabi

  Muhammad saw.

  Dibaca oleh suami 1 kali sambil mengusap-usap perut istrinya

  yang sedang hamil empat bulan.

  Doa untuk Bayi yang Baru Lahir

  Setelah bayi terlahir ke muka bumi, ada baiknya ayah dan

  bundanya mendoakannya. Doa-doa yang dibacakan kepadanya

  adalah:

 • 184

  1. Membaca Ayat Kursi 7 kali;

  2. Surat Al-Insyirah 3 kali;

  3. Surat Al-Qadr 7 kali;

  4. Surat Al-Ikhlash 7 kali;

  5. Surat Al-Falaq 1 kali;

  6. Surat An-Nas 1 kali;

  7. Surat Al-Fatihah 1 kali;

  8. Berdoa dengan doa berikut.

  Alloohumma thowwil umrohu (haa, jika perempuan) wa

  shohhih jasadahu/haa wa sallimhu/haa minal aafaati wal

  aahaati wal amroodhi wal asqoomi wa an ummish shibyaan,

 • 185

  alloohummajalhu mimman athooallooha wa rasuulahu wa

  yuhibbul qur`aana wal hadiits wa afshih lisaanahu liqiroo-

  atihimaa, alloohummajalnaa wa aulaadanaa min ahlil ilmi wa

  ahlil khoir wa laa tajalnaa wa iyyaahum min ahlis suu`i wa

  ahlidh dhoiir, innakaa alaa kulli syai-in qodiir.

  Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya,

  selamatkan ia dari hama, wabah, sakit dan penyakit, serta

  gangguan jin. Ya Allah, jadikan anak ini termasuk orang-orang

  yang menaati Allah dan Rasul-Nya, yang mencintai Al-Qur`an

  dan hadits, fasihkan lisannya untuk membaca Al-Qur`an dan

  hadits. Ya Allah, jadikan kami dan anak-anak kami termasuk

  orang-orang yang berilmu dan ahli berbuat kebaikan,

  janganlah Engkau jadikan kami dan mereka sebagai golongan

  pelaku keburukan dan pembuat keonaran. Sungguh Engkau

  Mahakuasa atas segala sesuatu.

  Doa ini dapat dibaca ketika, misalnya, anak kita menangis

  tanpa sebab, cerewet, atau seperti diganggu oleh makhluk

  halus.

  Doa Ibu yang Sedang Menyusui

 • 186

  Alladzii kholaqonii fahuwa yasyfiini, walladzii huwa yuthimunii

  wa yasqiini, wa idzaa maridhtu fahuwa yasyfiini.

  (Dia-lah Allah SWT) yang telah menciptakan aku, maka Dialah

  yang menunjukkan aku, dan Dialah Tuhan yang memberiku

  makan dan minum, serta bila aku sakit, Dia-lah yang

  menyembuhkan aku. (QS. Asy-Syu`ara: 78-80)

  Doa Agar Keturunan Dijadikan Anak Saleh

  Robbijalnii muqiimash sholaati wa min dzurriyyatii robbanaa

  wa taqobbal duaa`, robbanaaghfir lii wa liwaalidayya wa lil

  mu`miniina yauma yaquumul hisaab.

  Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak-cucuku orang-orang

  yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah

  doaku. Ya Tuhan kami, beri ampunan kepadaku dan kedua ibu-

  bapakku serta orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab

  (Hari Kiamat). (QS. Ibrahim: 40-41)

 • 187

  Robbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa dzurriyyaatinaa

  qurrata ayun wajalnaa lil muttaqiina imaamaa.

  Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan

  kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan

  jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS.

  Al-Furqan: 74)

  Robbi auzinii an asykuro nimatakal latii anamta alayya

  wa alaa waalidayya wa an amala shoolihaan tardhoohu wa

  adkhilnii birohmatika fii ibaadikash shoolihiin.

  Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu

  yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu-bapakku

  dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhai;

  berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan)

  kepada anak-cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-

  Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang

  berserah diri. (QS. Al-Ahqaf: 15)

 • 188

  Doa untuk Pasangan yang Baru Dikaruniai

  Anak

  Baarokalloohu laka fil mauhuubi laka, wa syakartal waahib wa

  balagho asyuddahu wa ruziqta birrohu.

  Semoga Allah memberkahi anak yang dikaruniakan padamu,

  semoga engkau mensyukuri Sang pemberi anak, semoga ia

  bisa terus tumbuh dewasa, dan semoga engkau diberi rezeki

  dengan kebaktiannya.

  Pihak yang menerima ucapan selamat menjawab:

  Jazaakalloohu khoiron.

  Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.

 • 189

  Doa Suami atau Istri yang Mandul

  Bismillaahir rohmaanir rohiim, robbi laa tadzarnii fardan wa

  anta khoirul waaritsiin.

  Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

  Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang

  diri, dan Engkau adalah Waris yang paling baik.

  Doa untuk Melindungi Anak

  Uiidzuka (uiidzuki, jika perempuan) bi kalimaatil laahit

  taammah min kulli syaithoonin wa haammah wa min kulli ainin

  laammah.

 • 190

  Aku meminta perlindungan kepada Allah untukmu dengan

  kalimat Allah yang sempurna dari godaan setan dan binatang

  serta dari bahaya sihir mata yang tajam. (HR. Bukhari)

  Doa Agar Perekonomian Anak Mapan

  Nabi Ibrahim memberikan teladan kepada kita, di mana beliau

  senantiasa memohon jaminan keamanan dan rezeki kepada

  Allah untuk keturunannya. Permohonan itu diabadikan di dalam

  ayat Al-Qur`an yang terjemahnya sebagai berikut.

  Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan

  sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai

  tanam-tanaman di dekat rumah-Mu (Baitullah) yang

  dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka

  mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia

  cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki berupa

  buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhan

  kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami

  sembunyikan dan apa yang kami tampakkan; dan tidak ada

  sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di

  bumi maupun yang ada di langit. (QS. Ibrahim: 37-38)

  Cara meneladani Nabi Ibrahim, salah satunya, dengan

  membaca doa berikut.

 • 191

  Alloohumman sya`hu nasy`atan shoolihah wa ahyihi hayaatan

  thoyyibah wasad-hu saaadatal husnaa.

  Ya Allah, tumbuhkanlah ia menjadi anak yang saleh.

  Hidupkanlah ia pada kehidupan yang baik. Bahagiakan ia pada

  kebahagiaan yang sebaik-baiknya.

  _GoBack_GoBackKata PengantarDaftar Isi

  PendahuluanMengapa Kita Harus Berdoa?Pengertian DoaFaidah BerdoaDoa dan IkhtiarFungsi DoaBerdoa dengan Perantara (Tawassul)

  Dasar dan Sumber DoaDasar Hukum BerdoaSumber-sumber Doa

  Adab dan Tatacara BerdoaAdab BerdoaTatacara BerdoaWaktu Mustajabahuntuk BerdoaCara Allah SWT Mengabulkan Doa

  Doa-Doa Dalam Al-Qur`an danDoa Saat Mendirikan BangunanDoa Sapu JagadDoa Agar Tabah Menghadapi MusuhDoa KeselamatanDoa Agar Terhindar Dari KesesatanDoa Kekuatan ImanDoa Agar MeraihHusnul KhatimahDoa PenyesalanDoa Agar Terhindar dari Siksa NerakaDoa Memohon KeadilanDoa Memohon KeselamatanDoa Memohon PerlindunganDoa Agar Keluarga BahagiaDoa Memohon Tempat yang BaikDoa AgarDiberi KemudahanDoa Memohon Kelapangan HatiDoa MemohonKeturunan yang BaikDoa Agar Terlepas Dari MusibahDoa Memohon KemuliaanDoa untuk Mensyukuri NikmatDoa Memohon Keluasaan RahmatDoa Agar Selamat dari KedengkianDoa untuk Bertawakal kepada AllahDoa Saat Melihat Keajaiban AlamDoa Memohon Curahan RezekiDoa Memohon Lingkungan yang BaikDoa Menghadapi Kegagalan DakwahDoa Memohon Kedudukan MuliaDoa Mohon Diberi HikmahDoa Mohon Bangunan Indah di SurgaDoa Memohon Kebinasaan Orang yang ZalimDoa Agar Terlepas dari KesulitanDoa Memohon Kesempurnaan Cahaya Iman

  Kumpulan Doa Dari HaditsSayyidul Istighfar

  Doa Memohon Ketetapan ImanDoa Memohon Ilmu yang BermanfaatDoa Memohon AmpunanDoa Mohon Kebaikan dalam Urusan Agama, Dunia, dan AkhiratDoa Memohon Limpahan Rezeki yang HalalDoa Memohon Kecintaan AllahDoa Agar Terhindar dari Hutang yang MelilitDoa Memohon Kesehatan Lahir dan BatinDoa Mohon Pertolongan Berdzikir, Bersyukur, dan BeribadahDoa Berlindung dari Musibah yang BeratDoa Sebelum Menutup MajlisDoa Mohon Ketetapan NikmatDoa Berlindung dari Kelaparan dan PengkhianatanDoa Berlindung dari Perbuatan SyirikDoa Saat Menyampaikan PendapatDoa Memohon Kebaikan dan Berlindung dari KeburukanDoa Agar Terjaga dari AibDoa Memohon Dijauhkan dari Murka AllahDoa Memohon Kebahagiaan yang SempurnaDoa Berlindung dari Siksa, Fitnah, dan KeburukanDoa Tahmid Kepada AllahDoa Tasbih kepada AllahDoa Tasbih, Tahmid, Tahlil, Takbir, dan Hawqalah

  Doa-Doa Seputar Wudhu dan AdzanDoa Di Permulaan WudhuDoa Sebelum WudhuDoa Membasuh Telapak TanganDoa Ketika BerkumurDoa Ketika Menghirup Air dengan HidungDoa Menyemburkan Air dari HidungDoa Membasuh WajahDoa Ketika Membasuh Tangan KananDoa Ketika Membasuh Tangan KiriDoa Ketika Mengusap KepalaDoa Ketika Mengusap Kedua TelingaDoa Ketika Mengusap LeherDoa Ketika Membasuh Kaki KananDoa Ketika Membasuh Kaki KiriDoa Setelah WudhuDoa Sesudah Adzan

  Doa-doa Seputar ShalatDoa IftitahDoa Saat RukukDoa Saat Bangun dari RukukDoa Pada Waktu SujudDoa di Antara Dua SujudDoa Sujud TilawahDoa TasyahudDoa Setelah Tasyahud Akhir Sebelum SalamDoa Qunut SubuhDoa Shalat DhuhaDoa Shalat HajatDoa Shalat TahajudDoa Shalat Istikharah

  Doa-doa Seputar Puasa dan ZakatDoa Berbuka PuasaDoa Saat Berbukadi Rumah Orang LainDoa Menyambut Lailatul QadarDoa Saat Menunaikan Zakat FitrahDoa Saat Menerima Zakat Fitrah

  Doa-doa Seputar Haji & UmrahDoa IhramDoa Masuk Kota MakkahDoa Memasuki Masjidil Haram dan Melihat KakbahDoa ThawafDoa di MultazamDoa Ketika Berada di Hijir IsmailDoa Sai antara Shafa dan MarwahDoa Ketika Berangkat ke ArafahDoa Wukuf di ArafahDoa Saat Melempar JumrohDoa Thawaf Wada`Doa Menyambut Kepulangan Jamaah Haji

  Doa Seputar Pernikahan dan Rumah TanggaDoa Agar Segera Dipertemukandengan JodohDoa Agar CepatMendapat JodohDoa Ketika Meminang Seorang WanitaDoa Menjelang Akad NikahDoa Usai Akad NikahDoa Ucapan Selamat Kepada PengantinDoa Suami Kepada Istri Saat DipertemukanDoa Merukunkan Suami-Istri yang Akan BerceraiDoa Sebelum BerhubunganSuami-IstriDoa Usai Berhubungan Suami-IstriDoa Agar Diberi KeturunanDoa Agar Punya Anak Laki-lakiDoa Wanita Hamil Empat BulanDoa untuk Bayi yang Baru LahirDoa Ibu yang Sedang MenyusuiDoa Agar Keturunan Dijadikan Anak SalehDoa untuk Pasanganyang Baru Dikaruniai AnakDoa Suami atau Istri yang MandulDoa untuk Melindungi AnakDoa Agar Perekonomian Anak Mapan

  Doa Agar Mendapat Kesembuhan dari PenyakitDoa yang Dibaca Oleh Orang yang SakitDoa yang Dibaca Oleh yang Menjenguk Orang SakitDoa Bagi Orang Sakit yang Sudah Tidak Ada Harapan SembuhDoa untuk Menghindari Penyakit yang GanasDoa Orang yang Tersengat atau Tergigit BinatangDoa Kesembuhan dari Penyakit DemamDoa Kesembuhan dari Sakit MataDoa untuk Mengobati Sakit KepalaDoa untuk Menyembuhkan Sakit GigiDoa untuk MenyembuhkanMata yang RabunDoa Bagi Orang yang Sulit Kencing Doa Bagi Orang yang Sakit Lutut

  Doa untuk Meningkatkan KesejahteraanKeluarga Doa Agar Diberi Rezeki yang LancarDoa Agar Segera Bisa Melunasi HutangDoa Memohon Perlindungan dari HutangDoa Orang yang Sedang Mengalami Krisis EkonomiDoa Saat Belum Mampu Membayar HutangDoa Setelah Membayar HutangDoa Memohon Perlindungan dari Kemiskinan

  Doa-doa yang Berkaitan dengan HatiDoa Saat Takut Terhadap Suatu KaumDoa Bagi Orang yang Takut Terhadap Kezaliman Seorang PemimpinDoa Ketika Terjadi Sesuatu Yang Tidak DiinginkanDoa Saat Menghadapi KesulitanDoa KetikaTertimpa BencanaDoa untuk Menolak BencanaDoa di Kala Merasa Takut atau TerkejutDoa di Kala Merasa GundahDoa di SaatMengalami KecelakaanDoa Saat Berhadapan dengan orang yang MemusuhiDoa Saat Sedang GalauDoa Saat Melihat KesialanDoa Ketika Marah

  Doa-doa Seputar Kegiatan Mencari IlmuDoa Menguatkan Hafalan dan Memudahkan dalam Memahami IlmuDoa Bagi Murid yang Akan UjianDoa Selesai Belajar

  Doa-doa Terkait Fenomena Alam dan HewanDoa Ketika AdaAngin KencangDoa KetikaMendengar GunturDoa Jika AnginTerlalu KencangDoa Meminta HujanDoa Di Kala Turun HujanDoa Setelah Turun HujanDoa KetikaHujan Deras Doa Saat Melihat Bintang JatuhDoa Saat Mendengar Suara AyamDoa Saat Melihat BulanDoa Saat Melihat Buah-buahan yang MasakDoa Saat Melihat Sesuatu yang Disukai atau DibenciDoa Saat Mendengar Suara AnjingDoa yang Dibaca Ketika Tersengat atau Tergigit Binatang

  Doa-doa yang Berkaitan dengan PerjalananDoa Musafir untuk Orang Muqim1Doa Orang Muqim Untuk MusafirDoa Akan Naik KendaraanDoa Saat Dalam PerjalananDoa Ketika Memasuki Suatu KotaDoa Ketika Kendaraan BermasalahDoa Ketika Menginap Di Suatu TempatDoa Apabila Kemalaman di PerjalananDoa Ketika Perjalanan Menanjak atau MenurunDoa Ketika Datang dari BepergianDoa untuk Orangyang Baru Pulang dari BepergianDoa Musafir Sesudah Shalat Subuh

  Doa-doa Seputar Pergantian Tahun dan BulanDoa Akhir TahunDoa Awal TahunDoa AsyuroDoa Menjelang Bulan RajabDoa Nisfu Syaban

  Doa-doauntuk Aktivitas Sehari-hariDoa Masuk Kamar MandiDoa Selesai Istinjak/CebokDoa Melepas Pakaian di Kamar MandiDoa Melepas Pakaian di Kamar Mandi atau Tempat Lain Doa Menggosok GigiDoa Keluar dari Kamar MandiDoa Memakai CelanaDoa Memakai PakaianDoa Memakai Sandal atau SepatuDoa Melepas Sandal atau SepatuDoa Memakai Baju BaruDoa Saat BercerminDoa Saat BersisirDoa MemakaiCincin atau SorbanDoa Ketika Memakai Minyak untuk Rambut KepalaDoa memotong Kuku, Rambut, atau KumisDoa Selesai BercukurDoa Saat Jamuan Diletakkan di Depan KitaDoa Mau MakanDoa Ketika Lupa Membaca Doa di Awal MakanDoa Setelah MakanDoa Setelah MinumDoa Untuk Orang yangMenyediakan HidanganDoa Bagi orang yang Memberi MinumDoa Ketika Telinga BerdengungDoa Sebelum TidurDoa Bangun TidurDoa Ketika Sulit TidurDoa Ketika Tidur TergulingDoa Saat Bermimpi BaikDoa Jika Bermimpi BurukDoa Agar Terhindardari Mimpi BurukDoa Jika Ingin Bangun Tidur pada Waktu TertentuDoa Agar Mendapatkan Mimpi BaikDoa Menjelang Pagi, Sore, dan MalamDoa Ketika LupaDoa Ketika MengakhiriPertemuan/MajelisDoa Ketika Masuk ke Dalam PasarDoa Melihat Orang yang TertawaDoa Bila Ada Orang yang Menyatakan CintaDoa untuk Orang yang Berbuat BaikDoa Bila Ada yangMenanyakan KabarDoa Ketika BersinDoa Mau Berangkat ke MasjidDoa Ketika Masuk MasjidDoa Saat Keluar Masjid

  Doa-doaSeputarJenazahDoa Saat Melihat Seseorang sedang Sakaratul MautDoa Saat Memejamkan Mata MayatDoa yang Diucapkan di Sisi JenazahDoa untuk Anggota Keluarga yang WafatDoa untuk PentakziahDoa Saat Mendengar Kematian Musuh IslamDoa untuk Keluarga JenazahDoa atau Zikir Saat Memandikan dan Mengafani JenazahDoa Saat Melihat Jenazah DiusungDoa yang Diucapkan Oleh Para Pengantar JenazahDoa Kala Memasukkan Jenazah ke Dalam KuburDoa Saat Hendak Mengubur Jenazah

  Doa Ziarah KuburDoa Talqin Mayit

  Ratib Al-HaddadRatib Al-AththasDaftar PustakaProfil Penulis_GoBack_GoBackKata PengantarDaftar Isi

  PendahuluanMengapa Kita Harus Berdoa?Pengertian DoaFaidah BerdoaDoa dan IkhtiarFungsi DoaBerdoa dengan Perantara (Tawassul)

  Dasar dan Sumber DoaDasar Hukum BerdoaSumber-sumber Doa

  Adab dan Tatacara BerdoaAdab BerdoaTatacara BerdoaWaktu Mustajabahuntuk BerdoaCara Allah SWT Mengabulkan Doa

  Doa-Doa Dalam Al-Qur`an danDoa Saat Mendirikan BangunanDoa Sapu JagadDoa Agar Tabah Menghadapi MusuhDoa KeselamatanDoa Agar Terhindar Dari KesesatanDoa Kekuatan ImanDoa Agar MeraihHusnul KhatimahDoa PenyesalanDoa Agar Terhindar dari Siksa NerakaDoa Memohon KeadilanDoa Memohon KeselamatanDoa Memohon PerlindunganDoa Agar Keluarga BahagiaDoa Memohon Tempat yang BaikDoa AgarDiberi KemudahanDoa Memohon Kelapangan HatiDoa MemohonKeturunan yang BaikDoa Agar Terlepas Dari MusibahDoa Memohon KemuliaanDoa untuk Mensyukuri NikmatDoa Memohon Keluasaan RahmatDoa Agar Selamat dari KedengkianDoa untuk Bertawakal kepada AllahDoa Saat Melihat Keajaiban AlamDoa Memohon Curahan RezekiDoa Memohon Lingkungan yang BaikDoa Menghadapi Kegagalan DakwahDoa Memohon Kedudukan MuliaDoa Mohon Diberi HikmahDoa Mohon Bangunan Indah di SurgaDoa Memohon Kebinasaan Orang yang ZalimDoa Agar Terlepas dari KesulitanDoa Memohon Kesempurnaan Cahaya Iman

  Kumpulan Doa Dari HaditsSayyidul Istighfar

  Doa Memohon Ketetapan ImanDoa Memohon Ilmu yang BermanfaatDoa Memohon AmpunanDoa Mohon Kebaikan dalam Urusan Agama, Dunia, dan AkhiratDoa Memohon Limpahan Rezeki yang HalalDoa Memohon Kecintaan AllahDoa Agar Terhindar dari Hutang yang MelilitDoa Memohon Kesehatan Lahir dan BatinDoa Mohon Pertolongan Berdzikir, Bersyukur, dan BeribadahDoa Berlindung dari Musibah yang BeratDoa Sebelum Menutup MajlisDoa Mohon Ketetapan NikmatDoa Berlindung dari Kelaparan dan PengkhianatanDoa Berlindung dari Perbuatan SyirikDoa Saat Menyampaikan PendapatDoa Memohon Kebaikan dan Berlindung dari KeburukanDoa Agar Terjaga dari AibDoa Memohon Dijauhkan dari Murka AllahDoa Memohon Kebahagiaan yang SempurnaDoa Berlindung dari Siksa, Fitnah, dan KeburukanDoa Tahmid Kepada AllahDoa Tasbih kepada AllahDoa Tasbih, Tahmid, Tahlil, Takbir, dan Hawqalah

  Doa-Doa Seputar Wudhu dan AdzanDoa Di Permulaan WudhuDoa Sebelum WudhuDoa Membasuh Telapak TanganDoa Ketika BerkumurDoa Ketika Menghirup Air dengan HidungDoa Menyemburkan Air dari HidungDoa Membasuh WajahDoa Ketika Membasuh Tangan KananDoa Ketika Membasuh Tangan KiriDoa Ketika Mengusap KepalaDoa Ketika Mengusap Kedua TelingaDoa Ketika Mengusap LeherDoa Ketika Membasuh Kaki KananDoa Ketika Membasuh Kaki KiriDoa Setelah WudhuDoa Sesudah Adzan

  Doa-doa Seputar ShalatDoa IftitahDoa Saat RukukDoa Saat Bangun dari RukukDoa Pada Waktu SujudDoa di Antara Dua SujudDoa Sujud TilawahDoa TasyahudDoa Setelah Tasyahud Akhir Sebelum SalamDoa Qunut SubuhDoa Shalat DhuhaDoa Shalat HajatDoa Shalat TahajudDoa Shalat Istikharah

  Doa-doa Seputar Puasa dan ZakatDoa Berbuka PuasaDoa Saat Berbukadi Rumah Orang LainDoa Menyambut Lailatul QadarDoa Saat Menunaikan Zakat FitrahDoa Saat Menerima Zakat Fitrah

  Doa-doa Seputar Haji & UmrahDoa IhramDoa Masuk Kota MakkahDoa Memasuki Masjidil Haram dan Melihat KakbahDoa ThawafDoa di MultazamDoa Ketika Berada di Hijir IsmailDoa Sai antara Shafa dan MarwahDoa Ketika Berangkat ke ArafahDoa Wukuf di ArafahDoa Saat Melempar JumrohDoa Thawaf Wada`Doa Menyambut Kepulangan Jamaah Haji

  Doa Seputar Pernikahan dan Rumah TanggaDoa Agar Segera Dipertemukandengan JodohDoa Agar CepatMendapat JodohDoa Ketika Meminang Seorang WanitaDoa Menjelang Akad NikahDoa Usai Akad NikahDoa Ucapan Selamat Kepada PengantinDoa Suami Kepada Istri Saat DipertemukanDoa Merukunkan Suami-Istri yang Akan BerceraiDoa Sebelum BerhubunganSuami-IstriDoa Usai Berhubungan Suami-IstriDoa Agar Diberi KeturunanDoa Agar Punya Anak Laki-lakiDoa Wanita Hamil Empat BulanDoa untuk Bayi yang Baru LahirDoa Ibu yang Sedang MenyusuiDoa Agar Keturunan Dijadikan Anak SalehDoa untuk Pasanganyang Baru Dikaruniai AnakDoa Suami atau Istri yang MandulDoa untuk Melindungi AnakDoa Agar Perekonomian Anak Mapan

  Doa Agar Mendapat Kesembuhan dari PenyakitDoa yang Dibaca Oleh Orang yang SakitDoa yang Dibaca Oleh yang Menjenguk Orang SakitDoa Bagi Orang Sakit yang Sudah Tidak Ada Harapan SembuhDoa untuk Menghindari Penyakit yang GanasDoa Orang yang Tersengat atau Tergigit BinatangDoa Kesembuhan dari Penyakit DemamDoa Kesembuhan dari Sakit MataDoa untuk Mengobati Sakit KepalaDoa untuk Menyembuhkan Sakit GigiDoa untuk MenyembuhkanMata yang RabunDoa Bagi Orang yang Sulit Kencing Doa Bagi Orang yang Sakit Lutut

  Doa untuk Meningkatkan KesejahteraanKeluarga Doa Agar Diberi Rezeki yang LancarDoa Agar Segera Bisa Melunasi HutangDoa Memohon Perlindungan dari HutangDoa Orang yang Sedang Mengalami Krisis EkonomiDoa Saat Belum Mampu Membayar HutangDoa Setelah Membayar HutangDoa Memohon Perlindungan dari Kemiskinan

  Doa-doa yang Berkaitan dengan HatiDoa Saat Takut Terhadap Suatu KaumDoa Bagi Orang yang Takut Terhadap Kezaliman Seorang PemimpinDoa Ketika Terjadi Sesuatu Yang Tidak DiinginkanDoa Saat Menghadapi KesulitanDoa KetikaTertimpa BencanaDoa untuk Menolak BencanaDoa di Kala Merasa Takut atau TerkejutDoa di Kala Merasa GundahDoa di SaatMengalami KecelakaanDoa Saat Berhadapan dengan orang yang MemusuhiDoa Saat Sedang GalauDoa Saat Melihat KesialanDoa Ketika Marah

  Doa-doa Seputar Kegiatan Mencari IlmuDoa Menguatkan Hafalan dan Memudahkan dalam Memahami IlmuDoa Bagi Murid yang Akan UjianDoa Selesai Belajar

  Doa-doa Terkait Fenomena Alam dan HewanDoa Ketika AdaAngin KencangDoa KetikaMendengar GunturDoa Jika AnginTerlalu KencangDoa Meminta HujanDoa Di Kala Turun HujanDoa Setelah Turun HujanDoa KetikaHujan Deras Doa Saat Melihat Bintang JatuhDoa Saat Mendengar Suara AyamDoa Saat Melihat BulanDoa Saat Melihat Buah-buahan yang MasakDoa Saat Melihat Sesuatu yang Disukai atau DibenciDoa Saat Mendengar Suara AnjingDoa yang Dibaca Ketika Tersengat atau Tergigit Binatang

  Doa-doa yang Berkaitan dengan PerjalananDoa Musafir untuk Orang Muqim1Doa Orang Muqim Untuk MusafirDoa Akan Naik KendaraanDoa Saat Dalam PerjalananDoa Ketika Memasuki Suatu KotaDoa Ketika Kendaraan BermasalahDoa Ketika Menginap Di Suatu TempatDoa Apabila Kemalaman di PerjalananDoa Ketika Perjalanan Menanjak atau MenurunDoa Ketika Datang dari BepergianDoa untuk Orangyang Baru Pulang dari BepergianDoa Musafir Sesudah Shalat Subuh

  Doa-doa Seputar Pergantian Tahun dan BulanDoa Akhir TahunDoa Awal TahunDoa AsyuroDoa Menjelang Bulan RajabDoa Nisfu Syaban

  Doa-doauntuk Aktivitas Sehari-hariDoa Masuk Kamar MandiDoa Selesai Istinjak/CebokDoa Melepas Pakaian di Kamar MandiDoa Melepas Pakaian di Kamar Mandi atau Tempat Lain Doa Menggosok GigiDoa Keluar dari Kamar MandiDoa Memakai CelanaDoa Memakai PakaianDoa Memakai Sandal atau SepatuDoa Melepas Sandal atau SepatuDoa Memakai Baju BaruDoa Saat BercerminDoa Saat BersisirDoa MemakaiCincin atau SorbanDoa Ketika Memakai Minyak untuk Rambut KepalaDoa memotong Kuku, Rambut, atau KumisDoa Selesai BercukurDoa Saat Jamuan Diletakkan di Depan KitaDoa Mau MakanDoa Ketika Lupa Membaca Doa di Awal MakanDoa Setelah MakanDoa Setelah MinumDoa Untuk Orang yangMenyediakan HidanganDoa Bagi orang yang Memberi MinumDoa Ketika Telinga BerdengungDoa Sebelum TidurDoa Bangun TidurDoa Ketika Sulit TidurDoa Ketika Tidur TergulingDoa Saat Bermimpi BaikDoa Jika Bermimpi BurukDoa Agar Terhindardari Mimpi BurukDoa Jika Ingin Bangun Tidur pada Waktu TertentuDoa Agar Mendapatkan Mimpi BaikDoa Menjelang Pagi, Sore, dan MalamDoa Ketika LupaDoa Ketika MengakhiriPertemuan/MajelisDoa Ketika Masuk ke Dalam PasarDoa Melihat Orang yang TertawaDoa Bila Ada Orang yang Menyatakan CintaDoa untuk Orang yang Berbuat BaikDoa Bila Ada yangMenanyakan KabarDoa Ketika BersinDoa Mau Berangkat ke MasjidDoa Ketika Masuk MasjidDoa Saat Keluar Masjid

  Doa-doaSeputarJenazahDoa Saat Melihat Seseorang sedang Sakaratul MautDoa Saat Memejamkan Mata MayatDoa yang Diucapkan di Sisi JenazahDoa untuk Anggota Keluarga yang WafatDoa untuk PentakziahDoa Saat Mendengar Kematian Musuh IslamDoa untuk Keluarga JenazahDoa atau Zikir Saat Memandikan dan Mengafani JenazahDoa Saat Melihat Jenazah DiusungDoa yang Diucapkan Oleh Para Pengantar JenazahDoa Kala Memasukkan Jenazah ke Dalam KuburDoa Saat Hendak Mengubur Jenazah

  Doa Ziarah KuburDoa Talqin Mayit

  Ratib Al-HaddadRatib Al-AththasDaftar PustakaProfil Penulis