PERSERTA YANG LOLOS KE BABAK SEMIFINAL...

of 4 /4
zoo Z ZI £OOZ W'~S"li\I "3:S 'tm~miiug"'>l ~slffilunw 6I OZ l~qOP[O9Z 'alffiped 'leana nl3auea~p mdap )[BP~l trap )[ennUlleJ!Sl~q ~nfueA\~p uesrllnd~)i 'Bll~s~dq~Io eAuqnu~d~saUnl3aUBl!p rsauodsuan uep ~sepoUlow 'z 'Ieu~J~~s )[Bqeq~)[myepu~Ul uep )[llseUI aueA qelo)[~s deuos )[lllun aU!dmepu~d nrnf alffilO (russ) I ~SUlnSUO)[ aunaaueu~Ul eq~ued . I NIY'1-NIY'I NY11.LN3.L:f)I (aue~slffi)[eUluep )[:)eus '~pe!dUl~Io euosed qrunps )[Illun i]JrKJtjtJ.l;)J-g) SBJ!p'Sg.t:l Z 'S~leduelaueped ~l~a~N )[~U)[~l~IOd ~suelunw trasrunf xnsetn uaredurosox ~l~q~p £ trap Z 'I aranj '~eunlauen uep ele~d • Q8!pgH I lffideleH nep 'z uedemH 'I lffidemH aranj trap Z arenj 'I nnmj ~mp~~pl~lauBu~Ul~d 'uoreur tmuros)[111un ~aau~ll~l~epuIelOllffi)[mSepl~q Ue)[dBl~l~Paueu~UI~d~lOa~le)i ~NVN3W3'dNYl1.LN3.L:f)I 'UI~l areoos qBA\ef~paueAABSS~ Ieos 0I ue~~q~pUB)[BUI~lBll~s~d 'z 'IBuq~Ul~s)[BqeqBPBd~au~ll~l ~eI~ ueau~purn qeIBpBIBUl]deqel ~)[)[llseurlffi)[BalffiA UI~l .I '1YNI.t:I )lY8Y8 NYl1.LN3.L3)1 £L6~6001780 aU!U~)[~llOUlOU 'IN8 9-170£~0'01ZO'17101 aU!U~)[~llOUlOU '!-lg~gN JI Ug 8 :ln~l~q ~Baeq~s (Z91710Z98£Z80) UBA!lO IUJM 'ue B~l~UBd aU!u~)[~~ :~nIBpUl IBU~J~UI~S )[BqequBmABqUI~d '610Z l~qur~AON17 -l~qOl)[O 8Z IBaalml aped Ue)[ll)[Bpp mdep (qetdru nqu srunr Baq) UI9j-'000'00£ 'd~ resaqos rBUYUBpIBuy~~s )[Bqeq~)[sOJOJaUBA urn uostn uemAequr?d 'S 'e~s~uopUI Jepow lBSedmros UBalffin~)i trap ~UlOUO)[3: aUBlu~llffinqel~au~d 'aUBaBp traaqasnrcd ~SUBlUll)[BSn[~S 'Bsef lffiBqesru~d~SlffilUIl)[Bsnl)[~s'~SUBlun)[B resep UeeUIBS1~d '~SUBlUll)[Bnurp uBalffiqur~)[l~daUB1U~1 UInUIn lffimrBl~au~d adnroq reos lffiau~p uBaunqnql~q snse)i 17" 'um ~eJ~rpefuom aunqea~plffi)[BUI~lelOal3lffi~eTIN 'aueped ~l~a~N ~U)[~lnod ~suBlunw romdtnox qBI ~p)j.lOMj;)U niun lrKJOI uBaU!mf urBIBP rBOSlffi)[efl~aU~UI (nprxrpm areoos) urn moaaue deq~s 'UI~lBloaaueBUIeu uaqaqtuod l~pouro)[Bau~ur)[epq eq~ed ·uelP.s~Au~d )[BqeqBPBd~l3aU~ll~l ~Br~UuBau~purnqeJBpBreU!J~UI~s ~)[ )[llseUl qepns aueA UI~l 'z .6 I OZ l~qUI~AON L IBaaUBl npad aUBped!J~a~N~U)[~l~IodSndUIB)i~pUB)[elffiS)[epp IeU!F.UI~s )[BqBH . I :'1VNI~IW3S )lV8Y8 NYl1.LN3.L3)1 VH3.LYwnS-3S )lWS NYU Yw/vWS .LV)I!)NI.L IX ISNY.LNfl)lV 3UVIdWI'10 '1YNI~ IW3S )lY8Y8 NVl1.LN3.L:f)I

Embed Size (px)

Transcript of PERSERTA YANG LOLOS KE BABAK SEMIFINAL...

 • zooZZI£OOZW'~S"li\I"3:S'tm~miiug"'>l

  ~slffilunw6IOZl~qOP[O9Z'alffiped

  'leananl3auea~pmdap)[BP~ltrap)[ennUlleJ!Sl~q~nfueA\~puesrllnd~)i.£'Bll~s~dq~IoeAuqnu~d~saUnl3aUBl!prsauodsuanuep~sepoUlow'z

  'Ieu~J~~s)[Bqeq~)[myepu~Uluep)[llseUIaueAqelo)[~sdeuos)[lllunaU!dmepu~dnrnfalffilO(russ)I~SUlnSUO)[ aunaaueu~Uleq~ued.I

  NIY'1-NIY'INY11.LN3.L:f)I

  (aue~slffi)[eUluep)[:)eus'~pe!dUl~Ioeuosedqrunps)[Illuni]JrKJtjtJ.l;)J-g)SBJ!p'Sg.t:l·Z'S~leduelaueped~l~a~N)[~U)[~l~IOd~suelunwtrasrunfxnsetnuaredurosox~l~q~p£trapZ'Iaranj•

  '~eunlauenuepele~d•Q8!pgHI

  .£lffideleHnep'zuedemH'IlffidemH'£aranjtrapZarenj'Innmj~mp~~pl~lauBu~Ul~d'uoreurtmuros)[111un~aau~ll~l~epuIelOllffi)[mSepl~qUe)[dBl~l~Paueu~UI~d~lOa~le)i

  ~NVN3W3'dNYl1.LN3.L:f)I

  'UI~lareoosqBA\ef~paueAABSS~Ieos0Iue~~q~pUB)[BUI~lBll~s~d'z'IBuq~Ul~s)[BqeqBPBd~au~ll~l~eI~ueau~purnqeIBpBIBUl]deqel~)[)[llseurlffi)[BalffiAUI~l.I

  '1YNI.t:I)lY8Y8NYl1.LN3.L3)1

  £L6~6001780aU!U~)[~llOUlOU'IN89-170£~0'01ZO'17101aU!U~)[~llOUlOU'!-lg~gNJIUg8

  :ln~l~q~Baeq~s(Z91710Z98£Z80)UBA!lOIUJM'ueB~l~UBdaU!u~)[~~:~nIBpUl

  IBU~J~UI~S)[BqequBmABqUI~d'610Zl~qur~AON17-l~qOl)[O8ZIBaalmlapedUe)[ll)[Bppmdep(qetdrunqusrunrBaq)UI9j-'000'00£'d~resaqosrBUYUBpIBuy~~s)[Bqeq~)[sOJOJaUBAurnuostnuemAequr?d'S

  'e~s~uopUIJepowlBSedmrosUBalffin~)itrap~UlOUO)[3:aUBlu~llffinqel~au~d'aUBaBptraaqasnrcd~SUBlUll)[BSn[~S'BseflffiBqesru~d~SlffilUIl)[Bsnl)[~s'~SUBlun)[BresepUeeUIBS1~d'~SUBlUll)[BnurpuBalffiqur~)[l~daUB1U~1UInUInlffimrBl~au~dadnroqreoslffiau~puBaunqnql~qsnse)i17"

  'um~eJ~rpefuomaunqea~plffi)[BUI~lelOal3lffi~eTIN'aueped~l~a~N~U)[~lnod~suBlunwromdtnoxqBI~p)j.lOMj;)UniunlrKJOIuBaU!mfurBIBPrBOSlffi)[efl~aU~UI(nprxrpmareoos)urnmoaauedeq~s.£

  'UI~lBloaaueBUIeuuaqaqtuodl~pouro)[Bau~ur)[epqeq~ed·uelP.s~Au~d)[BqeqBPBd~l3aU~ll~l~Br~UuBau~purnqeJBpBreU!J~UI~s~)[)[llseUlqepnsaueAUI~l'z

  .6IOZl~qUI~AONLIBaaUBlnpadaUBped!J~a~N~U)[~l~IodSndUIB)i~pUB)[elffiS)[eppIeU!F.UI~s)[BqBH.I:'1VNI~IW3S)lV8Y8NYl1.LN3.L3)1

  VH3.LYwnS-3S)lWSNYUYw/vWS.LV)I!)NI.LIXISNY.LNfl)lV3UVIdWI'10'1YNI~IW3S)lY8Y8NVl1.LN3.L:f)I

 • PERSERTA YANG LOLOS KE BABAK SEMIFINALOLIMPIADE AKUNTANSI XI TINGKAT SMK SE-SUMATERA

  No Username Nama Tim Asal Sekolah

  1 smkdekbsc_3Chairensia Yolanda Putri SMK DEK Business SchoolChristivani Oktova SMK DEK Business SchoolGiovanny Wijaya SMK DEK Business School

  2 smkdekbsc_1Riza Nelviyasni SMK DEK Business SchoolAgustina Anuartha SMK DEK Business SchoolYonala Salsabila SMK DEK Business School

  3 smkdekbsc_2Nur'aini SMK DEK Business SchoolGiosinta Wijaya SMK DEK Business SchoolFelicia Taslim SMK DEK Business School

  4 smkdekbsc_5Jessica Sito SMK DEK Business SchoolKristian Osman SMK DEK Business SchoolPutri Amanda SMK DEK Business School

  5 smkdekbsc_6David SMK DEK Business SchoolStevany SMK DEK Business SchoolMonica Seles SMK DEK Business School

  6 smk12pdg_2Nadila Vardiani SMK Kartika 1-2 PadangClara Merfin Gulo SMK Kartika 1-2 PadangIing Febriani SMK Kartika 1-2 Padang

  7 smkn1lbs_2Iit gusti sri murni SMK N 1 Lubuk BasungWidiya permata anjani SMK N 1 Lubuk BasungArdi putra mahesya SMK N 1 Lubuk Basung

  8 smkn1lbs_1Indah mezi zandra SMK N 1 Lubuk BasungFuja putri erza SMK N 1 Lubuk BasungWemi aryuna SMK N 1 Lubuk Basung

  9 smkn1pn_2NUR AISYA MULIANI SMK N 1 PainanCINDI ANDESFA SMK N 1 PainanRISKI JONAIDI SMK N 1 Painan

  10 smkn1pyk_1Tomi Hardiansyah SMK N 1 PayakumbuhMareza Putri SMK N 1 PayakumbuhArmenia Putri Salwa SMK N 1 Payakumbuh

 • PERSERTA YANG LOLOS KE BABAK SEMIFINALOLIMPIADE AKUNTANSI XI TINGKAT SMK SE-SUMATERA

  No Username Nama Tim Asal Sekolah

  11 smkn1pyk_3Chintia Dewi Rahayu SMK N 1 PayakumbuhNelda Hayati SMK N 1 PayakumbuhAzizah Dwi Putri SMK N 1 Payakumbuh

  12 smkn1pp_1Siti Elvia SMK N 1 Pulau PunjungRatna Rahayu Ningsih SMK N 1 Pulau PunjungLevvy maretha putri SMK N 1 Pulau Punjung

  13 smkn1slk_4Fazira Husna SMK N 1 SolokVivi Syafiyeni SMK N 1 SolokAgung Imam Pratama SMK N 1 Solok

  14 smkn1slk_1Livia Tilofa SMK N 1 SolokHabib Prawiga SMK N 1 SolokFitri Ramadhani SMK N 1 Solok

  15 smkn1slk_5Anita Maharani SMK N 1 SolokRahma Patikawa SMK N 1 SolokTia Ramadani Putri SMK N 1 Solok

  16 smkn1slksel_4Riski Kurniawan SMK N 1 Solok SelatanDesri Silfinasari SMK N 1 Solok SelatanSyafriwaldi SMK N 1 Solok Selatan

  17 smkn2bkt_2Fajar Anwar SMK N 2 BukittinggiM. Fazri Razali SMK N 2 BukittinggiRima Yuviani SMK N 2 Bukittinggi

  18 smkn2bkt_1Febi Eka Putri SMK N 2 BukittinggiLeni Kharisma SMK N 2 BukittinggiFitri Rahmalia SMK N 2 Bukittinggi

  19 smkn2bkt_8Aisyah Syahadatul Adzkia SMK N 2 BukittinggiAllya Yasmin Firdausha Litaa SMK N 2 BukittinggiNadya Putri Pratama SMK N 2 Bukittinggi

  20 smkn2bkt_5Mutia Novianti SMK N 2 BukittinggiAyesha Rizty SMK N 2 BukittinggiNurhayati Fadila SMK N 2 Bukittinggi

 • PERSERTA YANG LOLOS KE BABAK SEMIFINALOLIMPIADE AKUNTANSI XI TINGKAT SMK SE-SUMATERA

  No Username Nama Tim Asal Sekolah

  21 smkn2bkt_3Shifa Adilla SMK N 2 BukittinggiYasir Husaini SMK N 2 BukittinggiAnggun Aulia Ramadia SMK N 2 Bukittinggi

  22 smkn2bkt_7Nayatul Fadillah SMK N 2 BukittinggiRahmi Ariya Putri SMK N 2 BukittinggiPutri Aini SMK N 2 Bukittinggi

  23 smkn2bkt_4Annisa Rusmadani Putri SMK N 2 BukittinggiAra Haita Alfurqan SMK N 2 BukittinggiBianca Alinna Tsara Rinaldy SMK N 2 Bukittinggi

  24 smkn2bkt_6Rani Susanti SMK N 2 BukittinggiAndree Yendika Putra SMK N 2 BukittinggiMutiara Silvi SMK N 2 Bukittinggi

  25 smkn2gl_2ROFI FAADHILAH SMK N 2 Gunung TalangSELFI UTAMA PUTRI SMK N 2 Gunung TalangROBI MUHAMMAD GUNAWAN SMK N 2 Gunung Talang

  26 smkn2gl_1DEWISA MARLINA SMK N 2 Gunung TalangMITA SAFITRI SMK N 2 Gunung TalangMEYSA FANESHA SMK N 2 Gunung Talang

  27 smkn2gl_3RANI SUKMI RIYANTI SMK N 2 Gunung TalangMUTIARA SANI SMK N 2 Gunung TalangYOGA YULIA SANDRA SMK N 2 Gunung Talang

  28 smkn2par_5Yola Aprilia SMK N 2 PariamanRidwan Panasuri Januar SMK N 2 PariamanNadila Oktaviana SMK N 2 Pariaman

  29 smkn2par_4Anisa Maisarah SMK N 2 PariamanCitra Pratiwi Wahid SMK N 2 PariamanSalma Dzilhijjati Ide SMK N 2 Pariaman

  30 smkn2par_1Mailisa SMK N 2 PariamanDinda Syakira Puspita Sari SMK N 2 PariamanMia Rista SMK N 2 Pariaman

  31 smkn2par_6Yeltika Sari SMK N 2 PariamanRia Novita Sari SMK N 2 PariamanAnisa Tursabela SMK N 2 Pariaman

  ---------------------------------------------------------------------ll-------------------------------------------------------------------

  KETENTUAN BABAK SEMI FINAL SMK-1.pdfKETENTUAN BABAK SEMI FINAL.pdfNtr3588.PDF

  KETENTUAN BABAK SEMI FINAL SMK.pdf