Peranan guru sek rendah

Click here to load reader

 • date post

  02-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.090
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Peranan guru sek rendah

 • 1. GURU DAN ALAM PENDIDIKAN11/27/2012 Teh Chiew Lan

2. Guru sebagai pengamal ilmu Sebagai pengamal ilmu, seseorang gurumempunyai peranan serta tugas yang amat berat,rumit dan mencabar. Pembangunan insan dannegara terletak di atas pundak kaum guru. Dalam era ledakan teknologi maklumat dan padaketika dunia kini menjadi sebuah global village,tuntutan terhadap ilmu pengetahuan menjadisemakin mendadak. Justeru itu, guru-guru perlu dan harus sentiasamengemaskinikan serta mempertingkat ilmupengetahuan masing-masing. 11/27/2012 Teh Chiew Lan 3. Shahril @ Charil Marzuki, et. al. (1993) menegaskanguru sebagai pengamal ilmu, mempunyai peranan sertatanggungjawab sosial iaitu:(a)perancang, fasilitator dan pengurus pembelajaran;(b)penyampai ilmu pengetahuan;(c)pembentuk akhlak;(d)pembimbing;(e)contoh teladan atau model. 11/27/2012 Teh Chiew Lan 4. Menurut Mohd. Idris Jauzi (1990) untuk membolehkanpara pendidik memainkan peranan berkesan dan positifsebagai pengamal dan penyampai ilmu, guru haruslahsecara berencana dan berterusan: mempersiapkan diri dari segi keilmuan; berusaha membersihkan diri dari segi sahsiah menerusiibadah-ibadah asas; meningkatkan kecekapan, ketajaman dan ketrampilandiri dalam pelaksanaan tugas dan interaksi denganmasyarakat; melaksanakan tugas keguruan dengan sebaiknya; menawarkan khidmat bakti dan kepimpinan dalamkehidupan bermasyarakat; menjadikan sekolah selaku gedung ilmu dan jemaahilmuan sebagai pusat pendidikan anggota masyarakat.11/27/2012Teh Chiew Lan 5. Guru atau para pendidik juga seharusnyamempunyai dedikasi dan komitmen terhadapprofesion serta tanggunggungjawab moral merekasebagai seorang guru. Mengikut Jujun S. Suriasumantri (1990) sebagaiseorang pengamal ilmu, seseorang guru harusmempunyai tanggungjawab profesional yangmencukupi asas kebenaran, kejujuran, tanpakepentingan langsung, menyandarkan kekuatanpenghujahan, rasional, objektif, kritis, terbuka,pragmatis, dan neutral dari nilai-nilai yang bersifatdogmatik dalam menafsirkan hakikat realiti.11/27/2012Teh Chiew Lan 6. Guru sebagai pengamal kemahiran Guru harus mempunyai kemahiran danmempunyai sijil bertauliah daripada latihanikhtisas yang diiktiraf. Justeru, guru yangmemperolehi kemahiran profesional adalahguru yang bertauliah dan cekap menjalankantugas-tugas seperti pengajaran, bimbingan,aktiviti kokurikulum berlandaskan teoripendidikan.11/27/2012 Teh Chiew Lan 7. 11/27/2012 Teh Chiew Lan 8. (a) Kemahiran belajar- kebolehan menerima isyarat dengan tepat,memproses maklumat yang diterima, menyimpannyadalam stor ingatan dan mengaplikasikan untukmenyelesaikan masalah.(b) Kemahiran berfikir- kecekapan menggunakan akal untuk menjalankanproses-proses pemikiran seperti banding-beza,menghuraikan dan lain-lain.(c) Kemahiran pemudah cara- fasilitator yang membimbing, memotivasi sertamenggerakkan orang lain. 11/27/2012 Teh Chiew Lan 9. (d) Kemahiran mengajar- membentuk aktiviti pengajaran yangsistematik, menarik dan berkesan.(e) Kemahiran merancang - menentukan objektif pelajaran, memilih isi pengajaran, memilih strategi dan kaedah pengajaran, merancang aktiviti pengajaran pembelajaran, memilih dan menyediakan pelajaran serta menyediakan dan mengurus kemudahan untuk menjalankan aktiviti pengajaran. 11/27/2012 Teh Chiew Lan 10. (f) Kemahiran berkomunikasi- secara lisan atau bertulis.(g) Kemahiran mengurus- mengurus bilik darjah, murid, kemudahan fizikal,bahan-bahan pengajaran dan sebagainya.(h) Kemahiran menilai- mengumpul maklumat tentang strategi dan aktivitipengajaran dan pembelajaran.(I) Kemahiran ICT- menggunakan teknologi maklumat.11/27/2012Teh Chiew Lan 11. Guru sebagai pembentuk nilai Nilai adalah penting kerana ia memberi panduan dalam kehidupan. Nilai dapat memotivasikan hidup manusia untuk hidup dengan cara yang betul. Guru harus membentuk murid-murid untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjadi insan yang mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. Guru berperanan menyerbakan nilai bahkan perlu menjadi rote model yang akan diteladani oleh para murid serta orang di sekelilingnya.11/27/2012 Teh Chiew Lan 12. Guru sebagai pendidik Tugas guru adalah mendidik iaitu: (a) Memberi ilmu mengajar, menyampai maklumat, berbincang, mengendalikan bengkel dan sebagainya. (b) Mendedahkan pengalaman guru perlu mendedahkan murid-murid dengan pengalaman-pengalaman tertentu seperti pengembara, mengelola majlis. (c) Mendidik murid berakhlak mulia mendidik termasuk dari segi akhlak, penampilan diri melalui pembelajaran seperti pendidikan moral. 11/27/2012Teh Chiew Lan 13. Guru sebagai agen sosialisasi Perlu memupuk sikap, nilai dan sahsiah murid-murid yang sempurna selaras dengan kehendakmasyarakat. Guru mempunyai hubungan yang rapat denganmasyarakat dan boleh menggunakan statusnyauntuk menyebarkan nilai-nilai positif kepada ahlimasyarakat. 11/27/2012Teh Chiew Lan 14. Guru sebagai agen perubahan Mengubah daripada stail pengurusan dankepimpinan yang bersifat autokratik kepadademokratik. Perlu berasaskan perkara-perkara berikut:- Mengubah daripada strategi pemusatan gurukepada pemusatan murid.- Mengamalkan sifat penyayang terhadap pelajar,rakan sejawat, ketua, staf sokongan dan sekolah.- Bersikap terbuka secara proaktif dan bersedia untukmenghadapi perubahan khususnya dalam bidangpendidikan.11/27/2012 Teh Chiew Lan 15. Guru sebagai pembina negara Insan guru dapat membantu pembentukan masyarakat dan menjadi kerangka kepada pembentukan negara. Guru harus berakhlak mulia, mempunyai semangat berjuang tinggi, mempunyai ketahanan fizikal dan bermanfaat kepada diri, keluarga, masyarakat serta negara. Guru juga harus menyesuaikan diri dalam semua keadaan dan mampu menangani cabaran era globalisasi untuk menolong membentuk masyarakat Malaysia yang berakhlak mulia.11/27/2012 Teh Chiew Lan 16. Guru sebagai penyebar ilmu Bertanggungjawab menyebarkan ilmu pengetahuandan kemahiran kepada murid. Memupuk nilai budaya ilmu supaya menjadi teladanbagi murid-murid mencontohi serta membentukbudaya ilmu sebagai ciri utama dalam kehidupanmereka. Mewujudkan budaya ilmu di kalangan guru dan muridsejajar dengan salah satu pernyataan yangterkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Melahirkan generasi yang mencintai ilmupengetahuan. 11/27/2012 Teh Chiew Lan 17. Guru sebagai penyayang Prihatin, berminat, bertimbang rasa, menjaga, memikir dan memberi perhatian terhadap permintaan, pandangan, kebajikan, keperluan dan kebahagiaan murid-muridnya. Menyukai dan menyayangi kanak-kanak. Berminat mengajar, berdedikasi dan melaksanakan aktiviti P & P dengan bersungguh-sungguh. Dapat melahirkan murid yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan hidup masyarakat.11/27/2012 Teh Chiew Lan 18. Guru sebagai pakar rujuk Mempunyai kemahiran ikhtisas dan menguasai ilmu pengetahuan. Menunjukkan sikap jujur serta mewujudkan interaksi positif pelbagai hala. Menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yang memudahkan murid menjalankan aktiviti pengajaran mereka. 11/27/2012Teh Chiew Lan 19. Guru sebagai mentor Menolong memberikan penyelesaian masalahkepada murid dengan cepat dan berkesan. Juga harus mempunyai kemahiran mendengardengan baik iaitu memahami situasi ataukeadaan yang dialami murid-muridnya. Juga perlu mempunyai sifat dan kualiti sepertibersopan santun, menghormati pandanganmurid, peramah, rendah hati, jujur, semangatberbakti, prihatin dan sebagainya.11/27/2012 Teh Chiew Lan 20. Guru sebagai pengurus Mengurus rutin bilik darjah. Mengurus murid-murid supaya menjalankantugasan harian. Mengurus murid-murid supaya mematuhiperaturan bilik darjah. Mengurus keadaan fizikal bilik darjah. Mengurus aktiviti kumpulan. 11/27/2012 Teh Chiew Lan 21. Guru sebagai penyelidik Menyelesaikan masalah yang mungkindihadapi oleh murid. Mengubah dan menyesuaikan strategi P & Pdapat menarik perhatian murid. Sentiasa membuat dan menjalankan refleksikendiri bagi memperbaiki kelemahan dalam P& P. 11/27/2012 Teh Chiew Lan 22. Guru sebagai pengamal reflektif Sentiasa membuat pertimbangan danpemikiran yang mendalam sebelummerancang sesi-sesi pengajaran. Supaya murid-murid memperolehi kemahiranberfikir kritis dan kreatif yang tinggi dalamsemua aktiviti pengajaran dan pembelajaran.11/27/2012 Teh Chiew Lan 23. Kesimpulan Pendidikan merupakan pelaburan yang penting dalam sesebuah negara. kualiti generasi di masa hadapan sebahagian besarnya terletak di tangan guru-guru.11/27/2012Teh Chiew Lan